Bijbelstudie - Stappen naar Christus - les 6

Geloof en aanvaarding (SNC 6)

"Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden." Marcus 11:24

Wat ervaarde Paulus toen de Heilige Geest zijn geweten tot leven bracht, hem overtuigende van zonde en gerechtigheid?
Romeinen 7:24: " Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?"

"Ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde.Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik."Romeinen 7:14, 15

"U ziet in, dat uw leven gevuld is met egoïsme en zonde. U wilt graag vergeving ontvangen, gereinigd en bevrijd worden. In harmonie te zijn met God, op Hem te lijken - hoe kunt u dat bereiken?" (SNC 6:1)

Voor welke prijs wilt God deze laatste dingen: vergeving, reiniging, bevrijding en harmonie, schenken?
Jesaja 55:1: " O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.

Wat als we vreselijke zonden hebben begaan?
Jesaja 1:18: " Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol."

Wat zal God voor ons doen wat we niet voor onszelf kunnen doen?
Ezechiël 36:26: "  Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven."

"De les die Jezus de mensen tijdens Zijn verblijf op aarde leerde, was dat we moeten geloven dat we de gave, die God ons belooft, hebben ontvangen." (SNC 6:2)

Waarom genas Jezus de zieken?
Matteüs 9:6: "Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven – toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis."

Wat zegt Johannes over de verhalen van Jezus' wonderen?
Johannes 20:31: " maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam."

"Wacht niet totdat u het gevoel hebt dat u gezond gemaakt bent, maar zeg: "Ik geloof het. Het is zo, niet omdat ik het voel, maar omdat God het belooft heeft." (SNC 6:5)

Wat mogen we doen wanneer we iets bidden naar Gods wil?
Marcus 11:24: ""Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden."

"Het is ons voorrecht om naar Jezus te gaan en gereinigd te worden en om oog in oog te staan met de wet zonder schaamte of schuldgevoelens." (SNC 6:5)

Wat is verdwenen voor hen die in Christus zijn?
Romeinen 8:1, 4: "Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn...die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. "

Wat is "in Christus zijn" meer dan Hem aanvaarden als Verlosser?
Kolossenzen 2:6: "Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging."

"Wanneer je de Here aanvaard hebt in je leven, hoef je dat niet aan Hem te bewijzen. Hij neemt je aan zoals je bent en wanneer je bij Hem blijft, in Hem wandelt, zal Hij dat voor je doen wat je niet zelf kunt; je wonden verbinden en je bevrijden van alle kwaad." (SNC 6:7, 8)

"Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk." Jesaja 44:22

Hoe ziet de Vader de zondaar die tot Hem komt?
Lucas 15:18-20: " En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem."

Waarom komt de zondaar tot de Vader?
Jeremia 31:3: " Van verre is de HERE mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid."

"Hij haat de zonde, maar Hij houdt van de zondaar en Hij gaf Zichzelf in Jezus Christus, opdat allen, die dat wensen, gered zouden kunnen worden en de eeuwige zaligheid in het koninkrijk der heerlijkheid kunnen bezitten." (SNC 6:10)

Hoe wordt Gods liefde voor ons nog krachtiger uitgedrukt?
Jesaja 49:15: " Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift."

"Denk eraan , wanneer u de beloften naleest, dat deze uitingen zijn van onuitsprekelijke liefde en medelijden. Het grote hart van oneindige liefde gaat in grenzeloos erbarmen uit naar de zondaar."

"In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen." Efeziërs 1:7