Bijbelstudie - Stappen naar Christus - Les 5

Toewijding (SNC 5)

Wat is nodig om God werkelijk te kennen?
Jeremia 29:13: " dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart."

"Als niet het hele hart aan God gegeven wordt , kan in ons nooit die verandering plaatsvinden, waardoor we naar Zijn beeld worden hersteld." (SNC 5:1)

Hoe beschrijft de Heilige Geest onze toestand ?
Efeziërs 2:1: " Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden."

"Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid; van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf; wonden, striemen en verse kwetsuren, die niet uitgedrukt zijn noch verbonden noch met olie verzacht." Jesaja 1:6

Hoe wijde Paulus zich elke dag aan God toe?
1 Korintiërs 15:31: " Zowaar als ik, broeders, op u roem draag in Christus Jezus, onze Here, ik sterf elke dag.

Ons geheel aan God overgeven betekent volledig afstand doen van ons eigen-ik. "De strijd tegen ons eigen-ik is de zwaarste strijd, die te strijden valt. Het ondergeschikt maken van het eigen-ik, ons volledig onderwerpen aan de wil van God, vraagt strijd. Maar men moet zich aan God overgeven, voordat men vernieuwd kan worden in heiligheid."(SNC 5:1)

Hoe duidt God aan dat Hij ons niet wilt dwingen om ons aan Hem te onderwerpen?
Jesaja 1:18: " Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE."

"Met deze uitnodiging maakt God een beroep op ons verstand en ons geweten... aan ons is de keuze gelaten of we bevrijd willen worden van de slavernij van de zonde, of dat we willen delen in de heerlijke vrijheid van de kinderen van God." (SNC 5:2)

Van wat moeten we afstand doen, willen we volgelingen van Christus zijn?
Lucas 14:33: " Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn."

"Alles wat het hart van God zou kunnen aftrekken moet opgegeven worden" (SNC 5:3)

"Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon." Lucas 16:13

Zal God ons iets onthouden van wat goed is voor ons?
Romeinen 8:32: " Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 

"Hij reinigt hen niet alleen van zonde en schenkt niet alleen verlossing door Zijn bloed, maar voldoet ook aan het diepste verlangen van allen, die bereid zijn om Zijn juk en Zijn last te dragen." (SNC 5:8)

"verlustig u in de HERE;dan zal Hij u geven de wensen van uw hart." Psalm 37:4

Hoe kunnen we onszelf aan God overgeven?
Deuteronomium 30:19: " kies dan het leven, opdat gij leeft."

Alles hangt af van het juiste gebruik van de wil. God heeft de mens de mogelijkheid gegeven om te kiezen. Die mogelijkheid moet de mens gebruiken...u kunt u wil aan Hem geven. Hij zal dan het willen en het volbrengen in u bewerkstelligen naar zijn welbehagen (Filippenzen 2:13). (SNC 5:9)

Velen zullen verloren gaan, terwijl zij de hoop en het verlangen hebben om Christen te worden. Maar zij komen er niet toe de wil aan God te onderwerpen. Zij komen er niet toe te kiezen Christen te worden. (SNC 5:10)

Wat is de motiverende kracht van het toegewijde leven?
2 Korintiërs 5:14: " Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt." (SNC 5:4)

Welke belofte hebben we wanneer we gegrond en geworteld zijn in Zijn liefde?
Efeziërs 3:17-19: " Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

Wanneer dit een werkelijkheid is, wat kunnen we dan zeggen?
Galaten 2:20: " Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven."

"Door u voortdurend te onderwerpen aan God, bent u in staat om het nieuwe leven, d.w.z. het leven uit het geloof, te leiden." (SNC 5:10)