Bijbelstudie - Stappen naar Christus - les 4

Het belijden van schuld (SNC 4)

"Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. " 1 Johannes 1:9

Wat zijn de voorwaarden voor het ontvangen van Gods genade?
Spreuken 28:13: "Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming."

Wanneer schenkt God ons genezing?
Jakobus 5:16: "Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt."

Hoe kunnen we tot God gaan?
Hebreeën 4:15: "Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd."

Wat zal God voor ons doen indien wij onze zonden belijden?
1 Johannes 1:9: " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Als we dat berouw, waar we nooit spijt van zullen krijgen, nog niet hebben ervaren, en als we nog niet met oprechte innerlijke nederigheid en met een "gebroken geest" onze zonde hebben beleden, vol afschuw over het kwaad dat we deden, hebben we nooit echt verlangd naar vergeving van onze zonden. En als we daar nooit naar hebben verlangd, hebben we nog nooit Gods vrede gevonden. (SNC 4:3)

Hoe groot zal onze vrede zijn als we naar Gods geboden luisteren?
Jesaja 48:18: "Och, dat gij naar mijn geboden luisterdet; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee."

"Belijdt uw zonden" is ook een gebod waarvan de gehoorzaamheid door God bewerkt wordt door berouw op te wekken in ons hart.

Hoe specifiek waren de Israelieten in de belijdenis van hun zonden?
1 Samuël 12:19: " en het gehele volk zeide tot Samuël: Bid voor uw knechten tot de HERE, uw God, opdat wij niet sterven, want aan al onze zonden hebben wij nog kwaad toegevoegd door voor ons een koning te vragen.

"Een echte belijdenis is altijd specifiek, d.w.z. noemt de zonden bij name." (SNC 4:5)

Met wat gaat een oprechte schuldbelijdenis gepaard?
Jesaja 1:16, 17: " Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen, leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.

Wat als we iets gestolen hebben?
Ezechiël 33:15: " En wanneer Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven, maar hij bekeert zich van zijn zonde en handelt naar recht en gerechtigheid  de goddeloze geeft een pand terug, vergoedt het geroofde, wandelt naar de inzettingen die doen leven, zodat hij geen onrecht meer bedrijft – hij zal zeker leven, hij zal niet sterven.  Geen van de zonden die hij bedreven heeft, zal hem meer worden toegerekend; hij heeft naar recht en gerechtigheid gehandeld, hij zal zeker leven.

Wat deed Adam toen hij zijn schuld beleed?
Genesis 3:12: " Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten."

Adam zocht zich te verontschuldigen. "Deze geest van zelfrechtvaardiging vond zijn oorsprong bij de vader van alle bedrog en is te zien in alle zonen en dochters van Adam." (SNC 4:10)

Hoe verschilde Paulus bekentenis van die van Adam?
Handelingen 26:10, 11: " ik heb vele van de heiligen in gevangenissen opgesloten, waartoe ik de macht van de overpriesters ontvangen had; en als zij zouden omgebracht worden, heb ik mijn stem eraan gegeven.  En in alle synagogen trachtte ik hen dikwijls door toepassing van straffen tot lastering te dwingen en in tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd, tot zelfs in de buitenlandse steden."

"Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem." 1 Timoteüs 1:15 

"Het nederige en gebroken hart, dat door oprecht berouw onderworpen is, zal iets van de liefde van God en van de prijs , die op Golgotha betaald werd, waarderen. En zoals een zoon aan een vader, die hem liefheeft, zijn schuld belijdt, zo brengt iemand , die echt berouw heeft, al zijn zonden voor God." (SNC 4:12)

Terug