Bijbelstudie - Stappen naar Christus - les 3

Berouw (SNC 3)

"Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest." Psalm 51:12

Iedereen weet wat spijt hebben is. We doen iets verkeerds en moeten er al dan niet met anderen de gevolgen van dragen. Dat vinden we jammer. Maar hebben we echt spijt over de daad zelf? Wat zouden we doen indien er geen gevolgen aan verbonden waren? Echt berouw geeft ons een afkeer van het kwaad omdat het kwaad is en God pijn doet. Dit berouw wilt God ons geven want we kunnen het niet uit onszelf voortbrengen en het is een noodzakelijke stap om tot Christus te komen. (SNC 3:3)

Wat verlangt God van alle mensen?
2 Petrus 3:9: "  Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Handelingen 2:36-38: "Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u."

"Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden." Handelingen 3:19

Moeten we eerst berouw hebben voor we tot Christus kunnen komen?
Matteüs 11:28: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;  neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

We kunnen komen zoals we zijn en Hij zal ons helpen.

" Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken." Handelingen 5:31 (SNC 3:6, 7, 8)

Wat leidt een mens tot berouw?
Romeinen 2:4: " Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid(berouw) leidt?

Waaruit bestaat Gods goedertierendheid?
Lucas 5:32: " Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.

Wanneer de mens zondigt neemt God het initiatief tot herstel. Hij gaat de zondaar opzoeken, maakt hem bewust van zijn verloren toestand, vergeeft en hersteld hem.

"Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld." Johannes 1:9

Wie overtuigd ons van onze zondige toestand?
Johannes 16:8: "  En als Hij komt, zal Hij (de Heilige Geest) de wereld overtuigen van zonde "

"Wanneer echter het hart zich onderwerpt aan de invloed van de Geest van God, wordt het geweten wakker geschud..." (SNC 3:4)

Wat doet God ons zien?
Zacharia 12:10: "Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene."

"en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken." Johannes 12:32

Wanneer we zien dat onze zonden de Zoon van God hebben "doorstoken" kunnen we echt berouw hebben, geen spijt omwille van onszelf maar verdriet over dat wat we de Zoon van God hebben aangedaan. (SNC 3:8,9)

Wat is het gebed van een berouwvol hart?
Psalm 51: 12-14: "Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;verwerp mij niet van uw aangezicht,en neem uw heilige Geest niet van mij; hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. (SNC 3:5)

Wat komt na berouw en bekering?
Romeinen 14:17: " Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.

Hoe zegt de Bijbel ons dat al deze dingen een gave van God zijn?
Openbaring 22:17: " En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet."

Hoe zien sommige mensen zichzelf wanneer ze God niet kennen?
Filippenzen 3:6: "naar de gerechtigheid der wet onberispelijk."

Wanneer mensen zichzelf beoordelen naar hun uiterlijke daden, zien ze niets verkeerds.

Wat gebeurt er als ze zichzelf zien zoals ze werkelijk zijn, zoals God hen ziet?
Romeinen 7:13, 9: "Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde.... toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven."

Wat moet je niet doen wanneer Gods Geest aan je hart werkt en je ware toestand toont?
Hebreeën 4:7: " Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet."

Wat is de juiste ingesteldheid?
Psalm 139:23, 24: "Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten;  zie, of bij mij een heilloze weg is,en leid mij op de eeuwige weg.

"Het woord overtuigt van zonde en het toont overduidelijk de weg tot zaligheid. Geef daaraan gehoor, want het is de stem van God, die tot u spreekt." (SNC 3:23)

Terug