Bijbelstudie - Stappen naar Christus - les 2

De zondaar heeft Christus nodig (SNC 2)

"Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." Johannes 14:6

Voor de zoveelste maal heb je je voorgenomen om niet meer je stem te verheffen tegen de kinderen, om je niet te ergeren aan de manier waarop je man of vrouw het werk doet in huis, om niet mee te gaan in het geroddel op het werk, om meer te bidden, om meer liefdevol te zijn , om meer geinteresseerd te zijn in de noden van anderen, om, om, om...

In het zevende hoofdstuk van de brief aan de Romeinen lezen we: "Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik...Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik." Is dat niet wat elke oprechte mens over zichzelf kan zeggen wanneer hij op eigen kracht probeert te doen wat goed is, wat God van hem verlangt. Op dit punt gekomen waar we beseffen dat er in onszelf "geen goed woont," roepen we uit, "Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen?" De bijbel geeft ons het antwoord: " Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!" (Romeinen 7:15-25)

Hoe beschrijft de bijbel het onvermogen van de mens om verandering te brengen aan zijn zondige toestand?
Jeremia 13:23: " Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij, die gewend zijt kwaad te doen.

"Komt ooit een reine uit een onreine – niet één." Job 14:4

Welke gezindheid hebben wij van nature?
Romeinen 8:7: " Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen."

De uitdrukking "het vlees" verwijst naar de natuurlijke zondige geaardheid van de mens. Net zoals de eerste mens na de zonde hebben we allemaal de neiging ons voor God te verbergen. (SNC 2:2-4)

Welke fundamentele verandering moet er plaats vinden?
Johannes 3:3: "Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien."

Maar, "ik ben wedergeboren, ik heb mijn hart aan God gegeven" zullen sommigen zeggen. Jezus zegt, " Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde... Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. (Johannes 8:34; 15:4). Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 1 Johannes 2:5

Wat is er onmogelijk buiten deze verandering?
1 Korintiërs 2:14: " Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is."

Een "ongeestelijk mens" is een mens die geen relatie heeft met de geest Gods omdat hij niet aan God onderworpen is maar zijn eigen weg volgt.

Wie alleen kan ons uit onze ongeestelijke toestand verlossen?
Romeinen 7:25: "Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!"

Er is er maar één die ons uit onze zondige toestand kan verlossen. "De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt." Johannes 1

Welk beeld illustreert dat Jezus de verbinding tussen ons en God herstelt en dat door Hem alle zegeningen tot ons komen?
Johannes 1:52: " En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des mensen." (SNC2:9, 10)

Van waar alleen komt het goede?
Jakobus 1:17: " Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. 

Door wie alleen komen we tot de Vader?
Johannes 14:6: "Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij."

Wetende dat er geen andere mogelijkheid is voor de mens om verlost te worden van de zonde, wat deed God?
Johannes 3:16: " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Het is deze liefde die de mens tot God trekt. En wanneer wij dat toelaten en ons aan Hem overgeven bewerkt Hij in ons zowel "het willen als het werken." (Filippenzen 2:13)

Wat is weggelegd voor zij die deze enorme liefdegave aannemen?
Romeinen 6:22: " Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.

"Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn." Openbaring 21:7

Wat is weggelegd voor zij die Gods gave verachten?
 Romeinen 2:8, 9 "hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt."

"Moeten wij geen acht slaan op Gods genade? Wat had Hij verder nog kunnen doen? Laten we ons in de juiste verhouding brengen tot Hem, Die met een verbazingwekkende liefde van ons houdt. Laten we gebruik maken van de middelen, die er voor ons zijn, opdat we veranderd zullen worden naar Zijn beeld en weer kunnen omgaan met de dienende engelen, en de harmonie en gemeenschap met de Vader en de Zoon kunnen ervaren." (SNC 2:14)