De Joodse feesten en hun betekenis
Een overzicht van de Joodse feesten.

Het heiligdom en zijn diensten zijn het evangelie uitgedrukt in gelijkenissen. De feesten maken deel uit van het heiligdomgebeuren en verwijzen allemaal naar het werk van de Messias.

De late regens
Uitkiezen van het pashalam
Doden van het pashalam
Ongezuurde broden


De late regens

De late regen is geen Joods feest. De feesten echter waren ook verbonden met de gebeurtenissen in de natuur, het rijpen van de gewassen en de oogsten. Deze gebeurtenissen hadden ook hun geestelijke betekenis.

In de maand Abib (Nisan) Ex. 23:15; (Neh. 2:1) viel de periode van de late regens. Deze regens waren nodig om de gewassen tot volle rijpheid te brengen en klaar te maken voor de oogst.

Naar wat verwijzen, volgens de profeet Joël, de vroege en late regens?
Joël 2:23: "En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de HERE, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen."

Wie of wat is de leraar ter gerechtigheid?
2Ti 3:16 "Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid"

Christus is het vleesgeworden woord (Joh. 1:14). Hij is de leraar ter gerechtigheid.

Wie zou Christus, de leraar ter gerechtigheid, vertegenwoordigen bij Zijn heengaan?
Joh. 16:7-8: "Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel."

Joh. 16:13-14: "Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen."

Wat zei de profeet Joel zou God uitstorten over Zijn volk?
Joël 2:28: "Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten."

Wanneer werd deze profetie vervuld?
Hand. 2:2-4; 15-17: " En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen.
En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken...Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag; maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joel: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees."

De profetie van Joel spreekt over de vroege en de late regens. De uitstorting op Pinksteren was de vroege regen. De uitstorting van Gods Geest gaf kracht aan de eerste werkers van het evangelie en het zaad van het Woord dat door hen verspreid werd begon te kiemen. De late regen zal Gods volk klaar maken voor de oogst dat is de wederkomst wanneer Jezus Zijn volgelingen komt halen.

Hoe kunnen wij persoonlijk de vroege regen ontvangen?
Hand 2:38: " En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen."

Welke vruchten zal de vroege regen in ons leven brengen?
Ga 5:22-23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Wie zal van de late regen genieten?
Hos 6:3 "Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit."

Wanneer komt de late regen in ons leven?
Zac 10:1: " Vraagt van de HERE regen ten tijde van de late regen. De HERE maakt de bliksemschichten; een stortregen zal Hij hun geven, voor iedereen gewas op het veld."

Wat moet er met onze zonden gebeuren voor dat de late regen komt?
Hand 3:19: "Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren."

Wat komt na de uitstorting van de late regen of de verademing?
Hand 3:19-20: "Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende."


Uitkiezen van het pashalam

Wat moest het volk van Israel tijdens de 10de van de maand Nisan doen?
"Spreekt tot de gehele vergadering van Israel als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin." Ex. 12:3
" Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten." Ex. 12:5

Waarvoor moest dit Lam gebruikt worden?
Ex. 12:6-7 "En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israel het slachten in de avondschemering.Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet."

Tegen wat zou het bloed beschermen?
Exodus 12:12, 13: "Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen, Ik, de HERE. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla."

Het was niet het bloed van het gave lam dat redde van de dood, maar het geloof in het bloed van het Lam Gods waarnaar het bloed van het gave lam verwees.

Welk Lam koos God voor ons?
Johannes 1:29: "De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt."

Hoe beantwoordde Jezus deze keuze?
"Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik (in de boekrol staat van Mij geschreven) om uw wil, o God, te doen."

Het uitkeizen van het gave pashalam verwijst naar de keuze van Gods Zoon, het Lam Gods dat zonder gebreken is, om zijn bloed te vergieten voor de redding van de mens.

"En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God." 1 Petrus 1:17-21.


Doden van het pashalam

"En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israel het slachten in de avondschemering." Exodus 12:6

Hoe werd Jezus Christus genoemd?
Johannes 1:29: "De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt."

In wat geloofde Abraham?
Genesis 22:8: " Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.’ En samen gingen zij verder."

Wat was een typisch kenmerk van het pashalam?
Exodus 12:5: "als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek."

Wat wordt er over het offer van Jezus Christus gezegd?
Hebreeën 9:14: "hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

1Petrus 1:18: " wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.

Op welke dag stierf Jezus?

Gods woord laat ons weten op welke dag Jezus werd opgewekt.
Marcus 16:9 " Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.
Hoe lang was dat na het sterven van Jezus? Het antwoord wordt gegeven door één van Jezus volgelingen:

Lucas 24:1: " maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld,en toen zij er ingegaan waren, vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet. En het geschiedde, terwijl zij daarvoor in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend, dat de Zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derden dage opstaan. En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, zestig stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus, en zij spraken met elkander over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat zij Hem niet herkenden. Hij zeide tot hen: Wat zijn dit voor gesprekken, die gij al wandelende met elkander voert? En zij bleven met somber gelaat staan. Een dan van hen, genaamd Kleopas, antwoordde en zeide tot Hem: Zijt Gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer dagen geschied is? En Hij zeide tot hen: Wat dan? Zij zeiden tot Hem: Hetgeen geschied is met Jezus de Nazarener, een man, die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk, en hoe Hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om Hem ter dood te veroordelen en Hem gekruisigd hebben. Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israel verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag, sinds dit geschied is.

Samengevat kunnen we zeggen dat op de eerste dag van de week er twee discipelen waren die de opgstane Christus ontmoetten. Op de vraag van Jezus wat er gebeurd was antwoorden ze dat het reeds de derde dag was sinds Christus gekruisigd werd.
Nu is het niet moeilijk de rekening te maken.
Indien de eerste dag de derde dag van het gebeurde was dan was de Sabbat de tweede dag en de zesde dag of vrijdag de dag van het gebeurde. Jezus stierf dus op de vrijdag of zesde dag van de week.

Wat voor een dag was deze vrijdag?
Johannes 19:31: "De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven, want de dag van die sabbat was groot, vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.

Een sabbat was groot wanneer een ceremoniele sabbat samenviel met een wekelijkse sabbat.

Op welk feest zei Jezus dat Hij zou gedood worden?
"Gij weet, dat het over twee dagen Paasfeest is, en alsdan wordt de Zoon des mensen overgeleverd om gekruisigd te worden.

De ceremoniele sabbat bij het paasfeest was de eerste dag van het feest van de Ongezuurde broden.

"Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de HEER het pesachoffer bereid, in de avondschemer. En op de vijftiende dag van die maand begint ter ere van de HEER het feest van het Ongedesemde brood: zeven dagen lang moeten jullie dan ongedesemd brood eten. De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren; je mag dan niet werken.

Jezus werd volgens de Schrift gedood op de dag van Voorbereiding op de heilige dag of hoge sabbat, dat was dus op de veertiende Nisan, op de dag dat ook het pashalam werd geslacht.

Samengevat:

Jezus werd volgens de Schrift opgewekt op de eerste dag, dat was de derde dag van Zijn sterven. Zijn sterven gebeurde dus op de vrijdag. De vrijdag was de Voorbereiding van het feest van de ongezuurde broden. Op die dag werd het pashalam geslacht (Ex. 12:6). Jezus stierf dus op het moment dat het pashalam werd geslacht. Het Lam van God stierf op de dag dat God had aangewezen om het pashalam te slachten en dat was op de 14de nisan

Jezus rustte in het graf op de hoge sabbat. Het was een hoge sabbat omdat de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden op een wekelijkse sabbat viel. In het jaar van Jezus sterven viel de 15de nisan op een wekelijkse sabbat.

Naar Zijn belofte verrees Jezus op de derde dag na Zijn sterven, dat was de eerste dag van de week en de tweede dag van het feest van de ongezuurde broden.

Feest van de ongezuurde broden

Met welk soort deeg trokken de Israelieten weg uit de slavernij van Egypte?
Exodus 12:33: "Toen nam het volk zijn deeg op, voordat het gezuurd was, met hun baktroggen in hun klederen gebonden op hun schouders."

Wat bakten zij met dat ongezuurde deeg?
Exodus 12:39: " En zij bakten van het deeg dat zij uit Egypte hadden meegenomen, ongezuurde koeken."

Op welke manier moesten de Israelieten deze gebeurtenis gedenken?
Exodus 12:15: "Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag."

Naar wat verwijst gezuurd en ongezuurd brood?
1 Corinthiers 5:8: "Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

De Israelieten waren bevrijd uit de slavernij van Egypte door het bloed dat verwees naar het Lam Gods dat de zonden wegneemt. Egypte staat symbool voor het leven in de macht van de zonde. Het ongezuurde brood staat symbool voor het leven dat van zonde bevrijd is.

Met wat vergelijkt Jezus het onderwijs van de Farizeeen en Sadduceen?
Mattheus 16:6-12: "Wees terdege op je hoede voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën...‘
Wees op je hoede voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën!’ Toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdesem in het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën."

Wat bevat het onderricht van de Farizeeen en Sadduceen?


Wat gebeurde er op de tweede dag
beweeggarveTerug