Breng de kinderen tot Jezus

En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.” Marcus 10:13-16

Kinderen zijn de rechtmatige prooi van de vijand, want ze zijn niet onderworpen aan de genade, hebben de reinigende kracht van Jezus niet ervaren en de boze engelen hebben toegang tot deze kinderen; en sommige ouders zijn onverschillig en laten hen toe om zonder veel tegenstand hun werk te doen. Ouders hebben in deze zaak een groot werk te doen. Zij moeten hun kinderen terechtwijzen en bedwingen en hen tot God brengen opdat Hij hen Zijn zegen zou geven. Door de getrouwe en niet aflatende inspanningen van de ouders, en de zegen en genade waarvoor ze God dringend verzocht hebben over de kinderen, zal de macht van de boze engelen gebroken worden en een heiligende invloed over de kinderen komen waardoor de machten van de duisternis zich moeten terugtrekken.
Laat de moeders met al hun zorgen en vragen tot Jezus komen. Zij zullen voldoende genade vinden om hen bij te staan in het opvoeden van hun kinderen. De poorten staan open voor elke moeder die haar lasten neer wil leggen aan de voeten van de Heiland. Hij die gezegd heeft, “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert hen niet.” Nodigt nog altijd de moeders uit de kinderen tot Hem te brengen om ze te zegenen. Zelfs de zuigeling die nog in de armen van de moeder ligt kan vertoeven onder de schaduw van de Almachtige door het geloof van de biddende moeder.

Johannes de Doper was vanaf zijn geboorte vervuld van Gods geest. Als wij in gemeenschap leven met God, mogen wij ook er op vertrouwen  dat Gods geest onze kinderen zal vormen, zelf van de eerste momenten van hun leven.

God heeft op vaders en moeders de verantwoordelijkheid geplaatst om hun kinderen te redden van de macht van de vijand. Dit is hun werk, een werk die ze onder geen enkele voorwaarde mogen verwaarlozen. De ouders die een levende gemeenschap hebben met Christus, zullen niet rusten voordat ze hun kinderen veilig tot de kudde hebben gebracht. Dit is voor hen het belangrijkste werk in hun leven.
Kom in nederigheid met een hart vol tederheid en een besef van de verzoekingen en gevaren die jou en je kinderen belagen; bindt hen in geloof op het altaar met een dringend verzoek tot God om voor hen te zorgen. Dienende engelen zullen deze kinderen waarvoor gebeden werd, beschermen. Het is de plicht van Christelijke vaders en moeders om ’s morgens en ’s avonds met ernstig gebed en volhardend geloof een bescherming rond hun kinderen te plaatsen. Ze zouden hen met geduld moeten onderwijzen, vriendelijk en zonder moe te worden leren hoe ze kunnen leven op een manier dat God wel behaagd.

Indien ouders verandering willen zien in de toestand van hun gezin, dat zij zich dan geheel aan de Here wijden en de Here zal hen de weg tonen en de middelen geven om een verandering te brengen binnen het gezin.

“Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.” Mal. 4:5, 6

Bereid je voor op de komst van de Heer. Dit is de tijd van voorbereiding. Breng je eigen hart in orde, en werk ernstig voor je kinderen. Een volledige overgave aan God zal de hindernissen verwijderen die steeds de toenaderingen van de hemelse genade hebben getart. Wanneer je het kruis opneemt en Christus volgt, wanneer je jou leven in overeenstemming brengt met Zijn wil, zullen je kinderen tot bekering komen.

“Zo zegt de HERE: Weerhoud uw stem van wenen, uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, luidt het woord des HEREN, zij zullen terugkeren uit het land van de vijand. Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des HEREN, de kinderen zullen naar hun gebied terugkeren.” Jeremia 31:16, 17

“Kan aan een sterke de buit ontnomen worden, of zullen de gevangenen van hem die in zijn recht is, ontkomen? Maar zo zegt de HERE: Toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen, en ontkomt de buit van een geweldige. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uw zonen redden.” Jesaja 49:24, 25

“Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen.” Indien Christelijke ouders Hem ernstig zoeken zal Hij hun mond vullen met wijs betoog, en zal Hij omwille van Zijn naam op een machtige manier voor hen werken voor de bekering van hun kinderen.

Indien je gefaald hebt in het vervullen van je plichten tegenover je gezin, kom tot de Heer en belijdt je zonden. Verzamel de kinderen om je heen en beken je nalatigheden en fouten. Vertel hen dat je verlangt een hervorming door te voeren in het gezin, en vraag hen om je te helpen van het gezin te maken wat het behoort te zijn. Lees voor hen de aanwijzingen uit Gods woord. Bidt met hen, en vraag God om hun leven te sparen en om hen te helpen in de voorbereiding voor het hemels tehuis. Begin op deze wijze het werk van de hervorming en blijf dan volharden in de weg van de Heer.
Ga eerlijk en getrouw om met je kinderen. Werk moedig en geduldig. Wees bereid jezelf te verloochenen, geef je tijd en kracht, draag de lasten en het lijden. De toekomst van je kinderen zal getuigen van de kwaliteit van je werk. Jouw getrouwheid aan Christus  zal kenbaar worden in het evenwichtige karakter van je kinderen.

Een goed georganiseerde en gedisciplineerde familie getuigt meer van het Christendom dan alle predikingen die kunnen gegeven worden.
De mate van je Christelijkheid wordt gezien in het karakter van het gezinsleven. De genade van Christus stelt de bezitters ervan in staat om van het huis een gelukkige plaats vol vrede en rust te maken. Tenzij je de Geest van Christus bezit behoor je niet tot de zijnen.
Zoals je bent thuis sta je ook beschreven in de hemelse boeken. Hij die een heilige wilt zijn in de hemel, moet eerst een heilige worden in zijn eigen familie.
God verlangt dat je jezelf helemaal aan Hem toewijdt en Zijn karakter openbaart in het gezin.

Wees een voorbeeld voor je kinderen

“Wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.” 1 Tim. 4:12

“Er zijn maar weinig ouders die beseffen hoe belangrijk het is om aan hun kinderen de invloed te geven van een godvruchtig voorbeeld…. Er bestaat geen betere manier om hen op te voeden in de rechte weg.”

“Laat ouders in hun gezin het leven leiden van Christus, dan zal de verandering in het leven van hun kinderen getuigen van Gods wonderbaarlijke werking.”

Tuchtig je kinderen in liefde

“En gij, Vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.” Ef. 6:4

De vader zou als priester van het huisgezin zachtmoedig en geduldig met zijn kinderen moeten omgaan. Hij moet er voor opletten dat hij geen strijdlustige geest bij hen opwekt. Hij mag geen overtreding zonder berisping laten voorbijgaan maar hij moet weten dat er een manier van berispen bestaat zonder dat daarbij de ergste driften van het menselijke hart worden opgewekt. Laat hem in liefde met zijn kinderen praten, erop wijzende hoe verdrietig de verlosser is over hun handelswijze; daarna moet hij met hen neerknielen en de kinderen in zijn gebed voor Christus brengen. Hij moet de Heer vragen om medelijden te hebben en hen tot bekering te leiden en tot het vragen van vergiffenis. Zo’n tuchtiging zal meestal het koppigste hart breken.

Nooit zouden ouders hun kinderen pijn mogen berokkenen door hardheid of onredelijke eisen. Hardheid drijft de ziel in de netten van de Satan.
Sommige kinderen vergeten snel een verkeerde behandeling van vader of moeder. Kinderen die anders van aard zijn kunnen trenge onredelijke en onverdiende behandelingen niet vergeten. Hun persoon is gekwetst en hun geest verbijsterd.

“Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.” Matt. 18:10

“De liefde is geduldig en vol goedheid.” 1 Cor 13:4

Wanneer kinderen hun zelfbeheersing verliezen, en driftige woorden spreken, zouden de ouders zich enige tijd stil moeten houden, hen niet berispen of veroordelen. Op zulke momenten is zwijgen goud waard en dat zal meer doen om berouw op te wekken dan het gesproken woord. Satan is blij wanneer ouders hun kinderen ergeren door het spreken van harde en pijnlijke woorden. Paulus heeft hierover een waarschuwing gegeven: “En gij, Vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.” Ef. 6:4 Ze kunnen heel erg verkeerd doen, maar door ongeduldig te zijn kun je hen niet terug op goede weg helpen. Laat je rustige houding en je geduld hen helpen om terug in een betere gemoedstoestand te komen.

De liefde doorbreekt alle obstakels. Weerhoud je van uitschelden, luid geroep, en boze bevelen.
Wees zo kalm, zo vrij van boosheid, dat ze ervan overtuigt geraken dat je hen werkelijk liefhebt, zelfs als je hen straft.

“De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren…zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.” 1 Cor 13:4, 5

Spreek niet geërgerd met driftige en harde woorden. Doe beroep op de genade van Christus. Zijn Geest zal je hart en je geweten beheersen en de leiding nemen over je woorden en daden. Verspeel nooit je zelfrespect door haastig en onbedachtzaam te spreken. Let erop dat je woorden zuiver zijn en je spreken heilig. Geef je kinderen een voorbeeld van hoe jij zou willen dat zij zijn.

“Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan.” Spreuken 12:18

“Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.” Jakobus 1:26

Vaders en moeders, wanneer gij boze woorden gebruikt, leert gij uw kinderen op dezelfde wijze spreken en de verfijnende invloed van de Heilige Geest wordt teniet gedaan.
Het grootste deel van de ergernissen die in dit leven voorkomen, de dagelijkse zorgen die ons wegvreten, het vele hartzeer en de prikkelbaarheid zijn het resultaat van een onbeheerste natuur. De harmonie van het huisgezin wordt dikwijls gebroken door woorden gesproken in onbedachtzaamheid en het gebruik van grove woorden. Hoeveel beter zou het niet zijn zonder deze woorden.

We zouden nooit onze zelfbeheersing moeten verliezen. Laten we altijd het volmaakte Voorbeeld voor ogen houden. We begaan een zonde wanneer we spreken in ongeduld, ergernis en gevoelens van boosheid koesteren – zelfs al zeggen we niets. We moeten wandelen waardig onze roeping en een juiste voorstelling geven van Christus. Het spreken van boze of dreigende woorden
is als het slaan van twee vuurstenen; meteen worden gevoelens van verbolgenheid ontstoken.

“Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.” Spreuken 15:1

Woorden die we in onze huizen spreken en die ongeduldig en onvriendelijk zijn, worden door de engelen gehoord; en wil je in de hemelse boeken een verslag vinden van de ongeduldige en driftige woorden die je in je familie hebt uitgesproken. Ongeduld brengt de vijand van God en de mens in je familie en verjaagt de engelen van God. Indien je in Christus blijft en Christus in jou, kun je geen boze woorden spreken. Vaders en moeders, omwille van Christus, wees vriendelijk, zachtmoedig en geduldig in je gezin.

“Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.” Matt.11:29

We hebben veel te leren betreffende de opvoeding en training van onze kinderen. Wanneer we de kinderen leren om dingen te doen, moeten we niet op hen schelden. Nooit zouden we moeten zeggen: “Waarom heb je dat niet gedaan?” Zeg, “Kinderen helpt moeder even om dit te doen;” of, “Kom kinderen, laten we dit doen.” Wees hun metgezel in het doen van deze dingen. Wanneer ze hun werk gedaan hebben prijs hen ervoor.”
Een blik van welbehagen, een woord van bemoediging of lof zal als zonneschijn zijn in hun harten.

“Want Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des HEREN zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen.” Gen. 18:19

De vader moet in zijn gezin de hardere deugden handhaven – energie, integriteit, eerlijkheid, geduld, moed, ijver, en praktische nuttigheid. Wat hij van zijn kinderen eist, moet hij zelf naleven en zijn leven een illustratie laten zijn van deze deugden.
De vaders mogen hun kinderen niet ontmoedigen. Combineer genegenheid met gezag, vriendelijkheid en sympathie met een vaste hand.
Leid de jeugd zo dat ze mogen weten dat ze je vertrouwen hebben, en er zijn er niet veel die dat vertrouwen zullen beschamen. Hetzelfde principe zegt ons dat het beter is te verzoeken (te vragen) dan te bevelen; degene die zo wordt aangesproken heeft de gelegenheid om voor zichzelf te bewijzen dat hij trouw is aan de juiste principes. Zijn gehoorzaamheid is het resultaat van keuze en niet van dwang.

Het doel van discipline is het kind te oefenen in zelfbestuur. Hij moet zelfvertrouwen en zelfbeheersing leren. Daarom moet vanaf het moment dat hij in staat is te begrijpen, zijn gehoorzaamheid voortkomen uit een verstandelijke keuze. Laat hem zien dat gehoorzaamheid rechtvaardig en redelijk is. Help hem tot het inzicht te komen dat alle dingen een wetmatigheid hebben en dat ongehoorzaamheid uiteindelijk leidt naar narigheid en lijden.
Tenzij ouders er hun eerste werk van maken om het leven van hun kinderen vanaf de eerste jaren op het pad van de gerechtigheid te brengen, zal het kwade gekozen worden boven het goede.

“Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. “ Spreuken 22:6

“Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande.” Spr 29:15

Hoe vroeger de wil van het kind ertoe gebracht wordt zich over te geven aan de wil van de ouders, hoe vollediger de onderwerping zal zijn, en hoe gemakkelijker het zal zijn om ook aan Gods geboden te gehoorzamen. En niemand kan hopen op de liefde en zegeningen van God wanneer hij niet leert te gehoorzamen aan Zijn geboden, en weerstand te bieden aan de verzoeking.
Moeders, zorg ervoor dat je de kinderen in hun eerste drie jaar van hun leven de juiste discipline geeft. Sta niet toe dat ze hun eigen verlangens en willetjes vormen. De moeder moet voor het kleine kind denken. De eerste drie jaar is de tijd om de twijg te buigen. Moeders moeten beseffen hoe belangrijk deze tijd is. Het is dan dat het fundament wordt gelegd. Indien deze eerste lessen gebrekkig geweest zijn, zoals dikwijls het geval is, doe er dan omwille van Christus en de toekomst van de kinderen, alles aan om de verkeerdheden recht te zetten. Indien je hebt gewacht totdat het kind drie jaar was om het zelfbeheersing en gehoorzaamheid te leren, probeer het dan zonder verwijl nu te doen alhoewel het nu veel moeilijker zal gaan.

Vele ouders zullen tot hun verbijstering rekenschap moeten afleggen voor de nalatigheid in de opvoeding van hun kinderen. Ouders hebben de verkeerde aanleg bij hun kinderen aangewakkerd en gekoesterd door toe te geven aan hun grillen en wensen terwijl deze hadden moeten toegeven aan hun ouders. Zij hebben daardoor Gods ongenoegen over zichzelf en hun kinderen gebracht. Ouders, zijn jullie vergeten wat er in Gods heilig woord geschreven staat: “Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon.” ?(Spr. 13:24) Kinderen worden aan zichzelf overgelaten in de plaats van getraind. Men denkt dat kinderen in hun eerste jaar het nog niet kunnen begrijpen wanneer ze gecorrigeerd worden. Zij echter vertonen al koppigheid op heel jonge leeftijd. Ouders staan het toe dat de kinderen zich overgeven aan driftbuien en kwaad gedrag zonder hen te bedwingen of te corrigeren. Zo doende koesteren en voeden zij deze kwade driften totdat deze groeien bij het groter worden en krachtiger bij het sterker worden van het kind.

Corrigeer het kind in liefde. Sta niet toe dat ze hun wil krijgen tot op het punt dat je zelf kwaad wordt en hen dan straft. Zo,n manier van doen versterkt alleen maar het kwaad in de plaats van het weg te nemen. Nadat je jouw plichten tegenover de kinderen getrouw hebt vervuld, breng hen dan tot God en vraag hem om je te helpen. Zeg Hem dat je jouw deel hebt gedaan, en vraag dan in geloof dat Hij Zijn deel zou doen, dat wat je zelf niet kunt doen. Vraag Hem om hun neigingen te temperen, om hen zachtmoedig en vriendelijk te maken door Zijn heilige Geest. Hij zal je gebed horen. Hij verlangt je gebed te beantwoorden.

“Tuchtig uw zoon, en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen.” Spreuken 29:17

De kinderen moeten ertoe gebracht worden om zich te onderwerpen en te gehoorzamen. Ongehoorzaamheid kan niet toegestaan worden. De zonde ligt aan de deur van de ouders die hun kinderen toelaten ongehoorzaam te zijn.
Er moeten weinig regels zijn maar deze moeten weldoordacht zijn; eens gemaakt moeten zij streng gehandhaafd worden. Als men ondervindt dat men iets niet kan veranderen dan leert men dat iets te erkennen en past men zich aan. Wanneer echter de mogelijkheid bestaat om toegeving te verkrijgen, worden er verlangens opgewekt, is er hoop en onzekerheid. Het resultaat van deze toestand is rusteloosheid, prikkelbaarheid, en rebellie.
Geef hen niets waarvoor ze wenen, zelfs wanneer je hart in tederheid naar hen uitgaat. Indien ze eenmaal iets bekomen door ervoor te wenen dan zullen zij niet nalaten dat nog eens te doen.

Kinderen mogen niet toegelaten worden hun ouders te treiteren. Als het dan toch zo is dat je op het punt staat in boosheid te reageren, zeg dan tot de kinderen dat het beter is de zaak te laten rusten en er voor een tijd niet meer over te spreken. Stel voor erop terug te komen voor het slapen gaan. Nadat ze tijd hebben gekregen om na te denken over hun doen en laten, zijn ze meestal afgekoeld en bereid om een verstandig woord te horen en zich te onderwerpen.
Er is een rechte weg en een kromme weg. Hef nooit je hand op tegen de kinderen vooraleer je met hen hebt gepraat. Als ze hun wil overgeven en hun fouten inzien, wat ze meestal doen wanneer je met hen praat en bidt, dan heb je hen terug onder je controle en is er geen behoefte aan een strengere straf.

Kinderen zijn gevoelig en liefdevol van aard. Ze zijn vlug tevreden en blij met een kleinigheid. Door vriendelijke discipline met liefdevolle woorden en daden kunnen de moeders de kinderen aan hun harten binden. Strengheid en veeleisendheid is bij kinderen geen goede zaak. Consequente vastberadenheid en zachtmoedig leiderschap zijn noodzakelijk bij de discipline van elk gezin. Zeg wat je wilt zeggen op een kalme wijze, overweeg elke maatregel en zorg ervoor dat je alles uitvoert zonder uitzonderingen.

Sommige ouders worden door hun kinderen bestuurd. Zij vrezen tegen de wil van de kinderen in te gaan en geven steeds toe aan hun wensen. Maar zolang de kinderen zich onder het dak van hun ouders bevinden en van hen afhankelijk zijn moeten zij zich aan hun ouders onderwerpen. Ouders moeten vastberaden blijven en erop staan dat hun standpunten over wat juist is, gevolgd worden.
Laten zij vriendelijk zijn, genegen en liefdevol maar ook vast als een rots als het gaat om principes.

“Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande.” Spreuken 29:15

“Tuchtig uw zoon, en hij zal u rust bereiden en u vreugde verschaffen.” Spreuken 29:17

Een huishouden kan geen grotere vloek over zich halen dan het toelaten van de kinderen om hun eigen weg te gaan. Wanneer ouders oor hebben voor elke wens van hun kinderen en hen geven wat niet goed voor hen is, verliezen de kinderen spoedig alle respect voor hun ouders en alle eerbied voor gezag van God of mensen. Zo worden zij gevangenen onder de wil van de Satan.
Eli werd door God vervloekt omdat hij niet onmiddellijk en beslist zijn slechte zonen bestrafte.

De Here zal het wanbestuur van de ouders niet door de vingers zien. Heden ten dage voegen honderden kinderen zich bij de gelederen van de vijand, en leven en werken veraf van wat God met hen voor had. Ze zijn ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, maar de zonde ligt aan de deur van de ouders. Duizenden kinderen gaan verloren in hun zonde omwille van het falen van de ouders om hun huishouden wijs te besturen.

Kinderen mogen niet geconfronteerd worden met onenigheid bij de ouders betreffende hun opvoeding. Ouders moeten als een eenheid samenwerken. Maar vele ouders werken elkander tegen en zo worden de kinderen bedorven door dit wanbeheer. Indien ouders het niet met elkaar eens zijn, dat zij zich dan afzonderen weg van hun kinderen, totdat ze tot een overeenkomst komen.

“Geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden.” Matt. 12:25

“Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.” Galaten 6:9

Geduldig en met veel liefde als trouwe rentmeesters van de menigvuldige genade Gods moeten ouders het hun toegewezen werk doen. Alles moet in geloof gedaan worden. Voortdurend moeten ze bidden dat God zijn genade aan hun kinderen zou geven. Zo moeten nooit opgeven om goed te doen. Geen ongeduld of ergernis mag hun werk bevlekken. Ze moeten nauw met hun kinderen en God verbonden blijven.

We zouden veel meer moeten bidden. Het bidden in de familie met en voor de kinderen, brengt veel kracht en zegen. Wanneer mijn kinderen zich verkeerd hebben gedragen, dan praat ik met hen en ik bid met hen. Het is nooit nodig geweest om ze nadien te straffen. Hun harten werden vertederd onder de invloed van de Heilige Geest als antwoord op het gebed.
Wordt niet ongeduldig tegen de kinderen wanner ze een fout begaan. Wanneer je hen berispt, wees dan niet opvliegend en hard. De kinderen worden door liefdeloze strengheid in de verwarring gebracht en ze worden bang om de waarheid te vertellen.

Wanneer de kinderen iets verkeerds hebben gedaan worden ze zelf overtuigd van hun zonde en voelen zich beroerd en vernederd. Indien ze voor hun fouten worden uitgescholden, resulteert dit dikwijls in koppigheid en geheimdoennerij.
De les die de kinderen moeten leren is dat zij hun fouten en dwalingen tot Jezus moeten brengen. Zij kunnen dit leren wanneer ze nog heel jong zijn. Leer hen elke dag hun hart te onderzoeken en vergeving te vragen voor alles wat ze verkeerd hebben gedaan. Leer hen dat Jezus het eenvoudige gebed van het berouwvolle hart aanhoort en hen zal vergeven en in Zijn armen sluiten.

“Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.” Matt. 19:14

“Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken…” Ef. 3:20

Zeg nooit tot je kinderen, “Ik kan niets met je aanvangen.” Zolang wij toegang hebben tot de troon van God, zouden we ons als ouders moeten schamen voor het uiten van dergelijke woorden. Roep tot Jezus en Hij zal je helpen om de kinderen tot hem te brengen.

Wanneer zich een noodtoestand voordoet, vraag dan aan de Heer, “wat zal ik doen?” Indien je weigert om te schelden of je te ergeren, zal de Here je de weg tonen. Hij zal je helpen om op een christelijke manier te spreken zodat vrede en liefde regeren in je gezin.

Vaders en moeders indien jullie jezelf kunnen beheersen zullen jullie grote overwinningen behalen in de beheersing van de kinderen.

Indien je je geduld verliest dan verspeel je wat geen vader of moeder zich kan veroorloven te verliezen – het respect van je kinderen. Gebruik nooit scheldwoorden en laat deze niet toe in het gezin. Geef het kind nooit een klap in een driftbui, tenzij je hem wil leren ruzie te maken en te vechten. Als ouders sta je in de plaats van God voor je kinderen, en je moet waakzaam blijven.

Reageer nooit impulsief. Bestraf het kind nooit wanneer je zelf kwaad bent, want als je dit doet zul je hem vormen naar jouw beeld. Dan wordt het kind impulsief, opvliegend, en onredelijk. Het is mogelijk om vastberaden te blijven zonder dreigingen of scheldwoorden.

Kinderen kunnen niet altijd een onderscheid maken tussen goed en kwaad, en wanneer ze iets verkeerds doen, worden ze dikwijls met hardheid behandeld, in de plaats van vriendelijk terecht gewezen te worden.

Hoe ergerlijk het kind ook mag zijn in zijn onwetendheid, geef niet toe aan ongeduld. Onderwijs hen geduldig en vriendelijk. Wees vastberaden. Laat Satan niet toe om over hen te heersen. Disciplineer hen alleen dan wanneer je zelf onder de discipline van God staat.  Christus zal de overwinnaar zijn in het leven van je kinderen indien je van Hem die zachtmoedig, nederig, zuiver en onbevlekt is, wilt leren.

“Al uw zonen zullen leerlingen des HEREN zijn, en het heil uwer zonen zal groot zijn; door gerechtigheid zult gij bevestigd worden.” Jesaja 54:13

Ouders kunnen voor hun kinderen het fundament leggen voor een gezond en gelukkig leven. Ze kunnen hen uit huis laten gaan met karaktervastheid om de verzoekingen te weerstaan, en met moed en sterkte om succesvol te strijden met alle levensproblemen. Ze kunnen voor hen een inspiratie zijn om hun leven tot eer van God en tot zegen van de wereld te maken. Ze kunnen voor hun voeten rechte paden maken door zonneschijn en schaduw, naar het hemelse koninkrijk.

Dit is jouw dag van vertrouwen, jouw dag van verantwoordelijkheid en kansen. Weldra komt de dag van de vergelding. Vat dan het werk aan met ernstig gebed en getrouwe inzet. Leer je kinderen dat het hun voorrecht is om elke dag gedoopt te worden met de heilige geest. Wees Christus’ helpende hand bij de uitwerking van Zijn doelstellingen. Door gebed kun je de ervaring verkrijgen die jouw werk voor je kinderen tot een volmaakt succes zal maken.

Indien de jeugd sterk van geest wil worden, zuiver van zeden, standvastig in geestelijke kracht, laten zij dan het voorbeeld van Jezus volgen in Zijn eenvoud en onderwerping aan het ouderlijke gezag.

“Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.” Heb. 13:20, 21

Terug pagina 4