Zijn engelen zullen over je waken

“Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.” Psalm 91:11, 12

De bescherming van het hemels leger wordt aan allen gegeven die willen werken op Gods manier en die Zijn plannen volgen.

“De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.” Psalm 34:7

Indien onze ogen konden geopend worden dan zouden we kwade engelen rondom ons zien. Deze proberen steeds een of andere manier te vinden om ons het leven moeilijk te maken of ons te vernietigen. We zouden ook Gods engelen zien die ons beschermen tegen de boze machten want Gods oog is over Zijn kinderen om hen goed te doen. Hij zal Zijn volk behoeden en redden indien ze op Hem vertrouwen.

Hij heeft ons niet aan onszelf overgelaten in de strijd tegen de vijand. Met onze eindige kracht zouden we ten onder gaan. Hemelse engelen strijden onze strijd. Wanneer wij met hen meewerken, zullen we de kwade machten overwinnen.

De ziel die bewust is van haar eigen nietigheid en zich volledig verlaat op de verdiensten van de Verlosser lijkt hulpeloos maar is in werkelijkheid onoverwinnelijk. God is bereid elke engel te sturen om zo iemand te helpen zodat hij overwinnaar mag zijn.

Indien we een besef hebben van onze hulpeloosheid en onze nood aan goddelijke kracht, zullen we niet op onszelf vertrouwen. We weten niet wat de volgende dag, het volgende uur of de volgende minuut zal brengen. We zouden nooit de dag moeten beginnen zonder ons geheel aan de Heer toe te vertrouwen en al onze plannen aan Hem voor te leggen. Zijn engelen zijn er om ons te beschermen. Welk gevaar er ook moge zijn, de engelen zijn daar. Wanneer we onbewust het gevaar lopen om een verkeerde invloed te hebben, komen de engelen ons nabij en dringen er bij ons op aan om een betere weg te gaan. Ze helpen ons de juiste woorden te vinden en beïnvloeden onze handelingen.

“Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?” Hebr. 1:14

“Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid.” Jeremia 31:3

Gods engelen vinden hun vreugde in het dienen – het geven van liefde en onophoudelijke bescherming aan hen die gevallen zijn en van God afgeweken. Hemelse wezens proberen het menselijk hart te winnen; ze brengen hemels licht naar deze donkere aarde; door geduldige en vriendelijk dienstwerk bewegen ze de menselijke geest om die terug te brengen naar de gemeenschap met Christus. Een gemeenschap die nauwer is dan wat ze zelf kennen.

Deze hemels wezens zijn vertrouwd met onze woorden en handelingen en ook met de gedachten en intenties van het hart.

Het is echter niet hun taak om de geest te leiden tegen de wil van de mens in. Indien de mens bij de vijand aanleunt en geen enkele inspanning doet om deze te weerstaan dan kunnen zij alleen maar de Satan ervan weerhouden die mens helemaal te vernietigen. Ondertussen blijven ze verder licht geven in de hoop de mens tot God te richten voor hulp en sterkte. Jezus zal Zijn engelen niet bevelen hen te bevrijden die geen enkele poging doen om zichzelf te verhelpen.

Het werk van deze hemelse wezens is er op gericht om de inwoners van deze aarde voor te bereiden zuivere en heilige kinderen van God te worden. Maar de mens, hoewel hij belijdt in God te geloven, plaatst zich niet in die omstandigheden waar hij het werk van de engelen kan begrijpen. Hij maakt daardoor het werk van deze hemelse dienaars zeer moeilijk.

“Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.” Ps 34:6

Gods engelen staan steeds klaar om genade en kracht te verlenen aan hen die nood gevoelen aan Goddelijke kracht. Maar zij zullen geen zegeningen geven aan hen die er niet om vragen. Zij hebben dikwijls tevergeefs gewacht op het hulpgeroep van hen die hongerig en dorstig zijn naar Gods zegeningen. Soms werd er wel eens gebeden maar het waren niet de ernstige smeekbeden die komen uit een nederig en berouwvol hart.

Indien onze ogen konden geopend worden om de boze engelen te aanschouwen die werken met hen die zichzelf zeker voelen en op hun gemak dan zouden we onszelf niet meer zo veilig voelen. De boze engelen zijn altijd aan het werk om ons te beïnvloeden.

De vijand van de mens is het niet toegestaan om de gedachten te lezen. Hij is echter een zeer bekwame observeerder. Uit de woorden en de handelingen die hij waarneemt leidt hij gemakkelijk onze innerlijke toestand af.  De verzoekingen die hij brengt zijn aangepast aan deze toestand. Zo verleidt hij hen die zich onder zijn macht plaatsen.

Een stille getuige waakt over iedere persoon en probeert deze tot Christus te trekken. De engelen laten de verzochte nooit over als een prooi voor de Satan die erop uit is iedereen te vernietigen. Zolang er hoop is, totdat de Heilige Geest wordt weerstaan tot eeuwige ondergang, worden de mensen door heilige wezens beschermd.

Hij zal je de weg tonen en je Zijn wil leren.

“Een mens stippelt zijn weg uit,
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.” (NBV) Spreuken 16:9

“Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad.” Spreuken 3:5-7

God dwingt niemand Zijn wil op; daarom kan Hij hen die te trots zijn om onderwezen te worden niet leiden. Zij die altijd hun eigen zin willen doen kunnen Gods wegen niet zien. Over de weifelende mens die altijd probeert zijn zin te krijgen terwijl hij beweert in God te geloven, staat geschreven: “Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen,innerlijk verdeeld als hij is.” Jakobus 1:7

“Beveel de HERE uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.” Spreuken 16:3

Christus maakte toen Hij hier op aarde was geen plannen voor zichzelf. Hij aanvaarde de plannen die God voor Hem had en de Vader ontvouwde deze plannen voor Hem dag aan dag. Zo zouden wij ook van God moeten afhangen, zodat ons leven de eenvoudige uitwerking zou zijn van Zijn wil. Wanneer we onze wegen aan Hem toevertrouwen zal Hij onze stappen leiden.

“Wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
hij leert hun zijn paden te gaan.” (NBV) Psalm 25:9

Luister naar Zijn stem en volg Hem

“Hoort naar mijn stem en doet naar alles wat Ik u gebied, dan zult gij Mij tot een volk en zal Ik u tot een God zijn.” Jeremia 11:4

“Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen.” Joh. 10:3-5

Op drie manieren openbaart God Zijn wil aan ons. Hij doet dat om ons te leiden, en ons in staat te stellen anderen te leiden. Hoe kunnen we Zijn stem onderscheiden van de andere stemmen? Hoe kunnen we Zijn stem onderscheiden van de stem van een valse herder? God openbaart Zijn wil aan ons door Zijn woord, in de Heilige Schrift. Zijn stem wordt ook gehoord in de ontplooiing van Zijn voorzienigheden. Zijn stem zal gehoord worden wanneer we blijven wandelen in Zijn wegen en niet naar ons eigen inzicht. We zullen Hem horen spreken wanneer we zoeken zijn wil te vervullen en niet de neigingen van het zondige hart. Wanneer we echter steeds toegeven aan dat waartoe ons eigen zondig hart ons neigt dan worden we zintuiglijk verward zodat we dat wat van eeuwige waarde is niet meer kunnen onderscheiden. De stem van Satan die tot ons spreekt in verdoken termen wordt aangenomen als de stem van God.

God stem wordt ook gehoord door de werking van de Heilige Geest die ons dringt een bepaalde weg te volgen. Kiezen we om die weg te gaan dan wordt ons karakter steeds meer gevormd naar het beeld van Gods Zoon.

Indien je niet goed weet wat te doen of wat te denken over een bepaald onderwerp, raadpleeg dan eerst de Schrift. Indien je de stap hebt genomen om door het geloof te leven dan heb je jezelf aan de Here gegeven om helemaal van Hem te zijn, en Hij heeft je genomen om je te vormen en geschikt te maken voor Zijn doel, zodat je een instrument mag zijn tot Zijn eer. Je zou een ernstig verlangen moeten hebben om kneedbaar te Zijn in zijn handen en Hem te volgen waar Hij je ook leidt.

“Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.” Psalm 119:9

Zij die beslissen om niets te doen wat de Here niet graag heeft, zullen, nadat ze hun zaak aan de Here hebben voorgelegd, precies weten wat ze moeten doen. Ze zullen niet alleen wijsheid ontvangen maar ook kracht. Kracht om te gehoorzamen, om te dienen zal hen gegeven worden, zoals Christus heeft beloofd.

“Wees sterk en moedig…  Want de HERE zelf zal voor u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.” Deut. 31:7, 8

Vertrouw als een klein kind op Hem die de voetstappen van Zijn heiligen zal leiden. God leidt zijn kinderen nooit op een andere manier dan dat ze het zelf zouden wensen indien ze het einde vanaf het begin zouden kunnen zien en de heerlijkheid van het plan dat ze vervullen als medewerkers met Hem

Terug pagina 2 hoofdstuk 5