3. Strijd de goede strijd van het geloof
Strijdt de goede strijd van het geloof
Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen
Neemt de uitweg die God aanbiedt en onderwerpt U aan hem
Hij is in staat om je voor struikelen te behoeden
Iedereen wordt verzocht, maar de verzoeking is geen zonde
Jezus werd in alles verzocht
Wandel door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
Zondig niet meer
Verloochen jezelf en neem dagelijks je kruis op
Neem Zijn juk op
Beschouw jezelf dood voor de zonde maar levend voor God
 
Strijd de goede strijd van het geloof
 
“Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
Ik beveel voor God… dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus.” 1 Tim. 6:12, 14

Wanneer iemand zich bekeerd heeft dan is zijn redding nog niet volkomen. De wedloop moet nog gelopen worden; de inspannende strijd van het geloof ligt voor hem. Het is een levenslange strijd die moet gestreden worden met een vastberaden kracht die evenredig is aan de waarde van het doel dat wordt nagestreefd: eeuwige leven.

“Daarom dan, laten ook… wij afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs.” Hebr. 12:1,2

Deze lasten zijn de slechte gewoontes en praktijken die we gevormd hebben door het volgen van onze natuurlijke ingesteldheid.
Elke dag moet de toewijding vernieuwd worden om de strijd met het kwade aan te gaan. Oude gewoontes, overgeërfde neigingen tot het verkeerde zullen strijden voor de heerschappij daarom moeten we waakzaam blijven en in de kracht van Jezus strijden voor de overwinning.

“Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”Ef. 6:10 – 12

Een Christen moet altijd waken over elke weg waarop Satan toegang kan krijgen tot de ziel. Hij moet bidden voor goddelijke bijstand en tezelfdertijd met vastberadenheid elke neiging tot zonde weerstaan. Met moed, geloof en volharding in de strijd zal hij overwinnen. Laat hij echter steeds in gedachte houden dat de overwinning alleen dan kan bestaan wanneer Christus in het hart woont.
Het is alleen door een persoonlijke eenheid met Christus, door een blijvende gemeenschap met Hem dat we de vruchten van de Geest kunnen dragen.

“Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen.” Jak. 4:7-8

“Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.” Jozua 1:9 Jer 1:8 

Niemand zal het pad naar de hemel kunnen gaan zonder zichzelf voortdurend hard in te spannen. Iedereen  moet zich in deze strijd begeven. Gods genade en onze ijverige inspanning zullen ons tot overwinnaars maken in het gevecht met het kwaad.

“Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des HEREN.” Jeremia 1:8

Het is door de wil dat de zonde ons in haar greep houdt. Hij die verzocht wordt moet de ware kracht van de wil kennen. De wil is de heersende kracht in de menselijke natuur, daar ligt de macht om beslissingen te nemen en keuzes te maken. Alles hangt af van het juiste gebruik van de wil. Verlangens naar goedheid en zuiverheid zijn goed maar als het daar bij blijft brengt het niets op. Velen die hopen hun eigen zondige neigingen te overwinnen zullen de strijd verliezen omdat ze hun wil niet onderwerpen aan God. Ze maken niet de keuze om Hem te dienen.

Spr 23:26  “Mijn zoon, geef mij uw hart, laten uw ogen behagen hebben in mijn wegen”

God heeft ons de macht gegeven om keuzes te maken; het is aan ons om die te gebruiken. We kunnen onze harten niet veranderen, we kunnen onze gedachten, impulsen en gevoelens niet controleren. We kunnen ons zelf niet toebereiden om voor God te werken. Maar we kunnen kiezen om God te dienen, we kunnen Hem onze wil geven; dan zal Hij in ons dat uitwerken wat hem behaagt. Zo komen we helemaal onder de leiding van Christus te staan.

Door onze wil op de juiste manier te gebruiken, kan ons hele leven veranderen. Door de wil aan Christus te geven, verbinden we ons zelf met de goddelijke kracht. We ontvangen kracht van boven om standvastig te blijven. Een zuiver en edel leven, een leven van overwinning over begeerten en lusten, is mogelijk voor elke mens die zijn eigen zwakke menselijke wil verenigt met de almachtige onwankelbare wil van God.

Wanneer de wil van de mens met Gods wil samenwerkt, is er niets meer onmogelijk. Wat Hij ook beveelt kan gedaan worden in Zijn kracht.

“Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.” Filip. 4:13


“Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen–zegt de HEER van de hemelse machten–maar met de hulp van mijn geest.” (NBV)Zacharia 4:6

Zonder goddelijke kracht kan er geen echte hervorming plaatsvinden. Menselijke systemen in de strijd tegen natuurlijke en gekoesterde neigingen zijn als zandhopen in een sterke stroom. Pas wanneer het leven van Christus een bezielende kracht wordt in ons leven kunnen we de verzoekingen weerstaan die van binnenin en van buitenaf komen.

“Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons schild.” Ps 33:20 

Wanneer de ziel zich helemaal aan Christus geeft, neemt een nieuwe kracht bezit van het nieuwe hart. Een verandering vindt plaats die geen mens uit zichzelf kan tot stand brengen. Het is een bovennatuurlijk werk waarin de menselijke natuur een kracht krijgt waarover ze niet beschikt. De ziel die zich aan Christus onderwerpt wordt Zijn eigen vesting die Hij stand houdt in een opstandige wereld, en Hij heeft zich voorgenomen dat geen enkele macht daarin zal gekend worden dan de Zijne. Een mens die zo vervuld en omringd wordt door hemelse krachten kan geen prooi worden van de aanvallen van de Satan. Tenzij we onszelf voortdurend overgeven aan Christus leiding, worden we door de afvallige gedomineerd. In deze strijd bestaat er geen neutraal terrein, we staan onder een van de twee machten die strijden voor de heerschappij van deze wereld. Het is niet nodig om bewust de kiezen voor de dienst in het rijk van de koning van de duisternis. Dat zijn we in ieder geval als we niet verbonden zijn met de koning van het licht. Als we niet samenwerken met de hemelse krachten dan neemt Satan bezit van het hart en maakt daar zijn woonplaats. De enige verdediging tegen het kwaad is de Christus wonend in het hart door geloof in Zijn gerechtigheid. Alleen in een levende gemeenschap met God kunnen we de drang van het eigen ik, de zelfzuchtige verlangens en de verzoekingen tot het kwaad weerstaan. We kunnen voor een tijd de strijd tegen kwalijke gewoontes winnen en ons afkeren van wat Satan ons aanbiedt, maar zonder een levende gemeenschap met God die bestaat uit een voortdurende overgave aan Zijn wil, zullen we de strijd verliezen. Zonder de nauwe verbondenheid met Christus zijn we overgeleverd aan de genade van de vijand en zullen we doen wat hij beveelt.

“Genade zij u en vrede, in overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.” (NBV) 2 Petrus 2:1-8

 

Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen

“Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.” 1 Cor.10:13

Onze hemelse Vader meet en weegt elke beproeving voor hij ze over de gelovige laat komen. Hij houdt rekening met de omstandigheden en de kracht van degene die de beproeving moet doorstaan en Hij staat nooit toe dat de beproeving sterker is dan de kracht om ze te weerstaan. Wanneer iemand echter het onderspit delft en struikelt in de beproeving, dan kan God niets verweten worden. Hij die verzocht werd was niet waakzaam en biddend, hij oefende geen geloof in de voorzieningen die God in overvloed voor Hem klaarheeft. Christus heeft nog nooit een gelovig kind alleen gelaten in de strijd. De gelovige moet op Hem zien en Zijn beloften geloven en de vijand tegemoet gaan in de naam van de Heer.

“Met eigen ogen zul je je leermeester zien, met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’(NBV) Jesaja 30:21

Stemmen door God geïnspireerd roepen, Dit is de weg, wandel daar in. Als de mensen zullen acht slaan op hun waarschuwende stem, als ze hun vertrouwen in Gods leiding willen stellen en niet in hun eigen inzichten, zullen ze veilig wandelen. Trouwe wakers onder Gods volk zien uit om zielen te leiden op de rechte weg.

Laat het geweten zuiver blijven en gevoelig voor de stille stem van Degene die sprak zoals niemand ooit gesproken heeft. Houdt het oog gericht op Jezus en vraag Hem bij iedere stap, is dit de weg van de Heer?

Het oog is het gevoelige geweten, het innerlijke licht van de geest.
Zo gevoelig willen wij worden voor heilige invloeden dat het stilste gefluister van Jezus onze zielen zal bewegen.

Als de stem van Jezus niet meteen gevolgd wordt komt de geest in verwarring door een menigte andere stemmen; de eigen kortzichtige inzichten en de insinuaties van de vijand.

Weersta alle smaad, bedreigingen en spottende opmerkingen die erop gericht zijn je af te trekken van het pad van de Heer waardoor het geweten gekwetst wordt en een deur opengaat voor de Satan om binnen te komen en de geest te controleren.

Het geweten is de stem van God, gehoord temidden van het conflict met de menselijke passies; wordt deze stem weerstaan dan is de Geest van God bedroefd.

“En bedroeft de heilige Geest Gods niet.” Efez. 4:30

De heilige Geest zal de mens niet dwingen om een bepaalde weg te gaan. We zijn geschapen als vrije wezens en wanneer we genoeg bewijs gekregen hebben betreffende onze plicht is het aan ons om te beslissen wat we zullen doen.

“Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.” 1 Thess. 5:19

 

Neemt de uitweg die God aanbiedt en onderwerpt U aan hem

“Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.” Jakobus 4:7, 8

Jezus behaalde de overwinning door onderwerping en geloof in God, door de apostel zegt Hij tot ons, ‘Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.’ We kunnen ons zelf niet verlossen van de macht van de verzoeker; hij heeft de mensheid ten val gebracht, en wanneer we in eigen kracht proberen stand te houden, zullen we ten prooi vallen aan zijn listen, maar ‘De naam des HEREN is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.’ Spreuken 18:10. Satan beeft en vlucht voor de zwakste mens die zijn toevlucht zoekt in die machtige naam.

“De Heer blijkt dus vromen uit de beproeving te kunnen redden.” 2 Petrus 2:9

Menselijke kracht op zich is ontoereikend. Zonder goddelijke hulp kan weinig bereikt worden. God werkt en de mens werkt. Het weerstaan van de zonde is een daad van de mens die zijn kracht uit God haalt. God verlangt dat wij onszelf zouden beheersen. Hij kan ons echter niet helpen zonder onze toestemming en samenwerking. Gods geest werkt door de krachten en vermogens die de mens heeft.

Van zodra wij onze wil in harmonie brengen met de wil van God, staat Gods genade klaar om samen te werken met de mens.

De hele Satanische strijdkracht bevat geen macht om een mens te overwinnen die zich in eenvoudig vertrouwen op Christus werpt.

“Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag. Wees stil voor de HERE en verbeid Hem.” Psalm 37:5

“Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.” Ps 91:11 
“Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?”

Rond elke verzochte ziel bevinden zich Gods engelen. Ze staan klaar om de gerechtigheid te laten zegevieren indien de verzochte mens een houding van weerstand aanneemt tegen het kwade.
Het is echter niet het werk van de goede engelen om onze geest te controleren tegen onze wil in.

Wanneer de mens zich aan de vijand overgeeft en geen enkele inspanning doet om die te weerstaan, dan kunnen Gods engelen alleen maar zorgen dat het leger van de Satan niet te ver gaat en de mens beschermen tegen een volledige vernietiging. De geest Gods werkt verder aan het hart van de ontrouwe dienaar zodat hij acht zou slaan op de liefde en goedheid van God. Jezus zal Zijn engelen niet het bevel geven om hen te bevrijden die geen inspanning doen om zichzelf te helpen.

“Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.” Psalm 34:6-8

Roep tot de Here wanneer je verzocht wordt. Zoek je toevlucht, in het besef van je eigen hulpeloosheid en onwaardigheid, bij Jezus en leg beslag op Zijn beloften. De Here zal horen en Hij zal je verlossen uit elke verzoeking.

“Want doordat Hij(Jezus) zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.” Hebr. 2:18

 

Hij is in staat om je voor struikelen te behoeden

“De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen.” Judas 24

“Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.”(NBV) Jesaja 41:10

De Verlosser staat aan de zijde van Zijn verzochte en beproefde kinderen. Met Hem bestaat er geen mislukking, verlies, onmogelijkheid, of nederlaag.

 "Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft." Fil. 4:13

Komen er verzoekingen en beproevingen, probeer dan niet zelf alle moeilijkheden op te lossen maar zie onmiddellijk op Jezus die je Helper is.

Het zijn niet onze inspanningen die de overwinning brengen, maar ons zien op God, die achter Zijn beloften staat, in geloof en vertrouwen. Grijp in geloof de hand van oneindige kracht. De Here die beloofd heeft is getrouw.

“Want ik ben de HEER, je God,
ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, ik zal je helpen.” (NBV) Jesaja 41:13

Om te wandelen zonder te struikelen, moeten we er zeker van zijn dat een almachtige hand ons ondersteunt en een oneindig medeleven ons zal helpen als we vallen. God alleen kan te allen tijde onze vraag naar hulp horen.

“Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” Hebr. 4:15, 16

God heeft voorzien in overvloedige genade om de gelovige mens vrij te houden van de zonde; Hij heeft de hele hemel met haar onuitputtelijke bronnen ter onzer beschikking gesteld.

“Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.” 2 Cor. 12:9

“En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” Rom. 8:26

“Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” Hebr. 4:16

“Uw sterkte moge zijn als uw levensduur.” Deut. 33:25

We moeten maar een dag met een keer leven. Het werk van een heel leven hoeven we niet in een paar uur af te leggen. De toekomst moeten we niet met angst tegemoet zien; God heeft erin voorzien dat we elke dag met Hem kunnen overwinnaars zijn.

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. 1Cor. 15:57 

 “Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.” Openb. 3:21

Ben je een overwinnaar? Of wordt je overwonnen door je eigen begeerten en passies?

Christus nodigt ons uit te overwinnen zoals Hij overwonnen heeft. Hij zei:” doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!” Lucas 22:42 Hij overwon door onderwerping en geloof in de Vader.

Onze enige hoop op overwinning is onze wil te verenigen met die van de Vader en zo elk moment met Hem samenwerken.

“Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.” 2Co 4:10 

Het christelijke leven bestaat uit een dagelijkse overgave, een sterven aan zichzelf zodat de kracht van Christus zich in ons kan openbaren en er overwinning is.
Zelfs al zijn er veel verkeerde gewoonten in ons leven, op het moment dat we ons overgeven aan Jezus en bij Hem blijven zal Hij ons door Zijn kracht tot overwinning brengen.

“Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.” Fil. 4:13

De mens moet leren dat de zegeningen van gehoorzaamheid dan alleen ten volle tot hem komen wanneer Hij de genade van Christus ontvangt. Het is Zijn genade die de mens de kracht geeft om Gods wetten te gehoorzamen. Het is de genade die hem in staat stelt de slavernij aan de kwade gewoontes te doorbreken. Dit is de enige kracht die hem kan behoeden en doen blijven op het rechte pad.

“Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus.” 2 Tim. 2:1

Zoals de Zoon van God leefde door geloof in de Vader, zo moeten wij leven door geloof in Christus. Jezus gaf zich zo volledig over aan de wil van de Vader dat de Vader alleen te zien was in Zijn leven. Alhoewel in alles verzocht zoals ook wij verzocht worden, stond Hij in de wereld onaangetast door het kwaad dat Hem omringde. Zo moeten ook wij overwinnen.

“Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld.” Col. 1:11

“Zetel je zelf niet in Satans gemakkelijke stoel zeggende, ‘het heeft toch geen zin, ik kan niet ophouden met zondigen want er is geen kracht in mij om te overwinnen.’ Ja zonder Christus is er geen kracht, maar het is je voorrecht om Christus in het hart te laten wonen door het geloof en Hij kan de zonde in jou overwinnen.”

Door het verlossingsplan heeft God in middelen voorzien om elke zondige neiging te onderdrukken, en elke verzoeking te weerstaan hoe sterk die ook is.
Hij die niet genoeg op Christus vertrouwt om te geloven dat Hij ons van de zonde kan behoeden, heeft niet het geloof dat Hem toegang zal schaffen tot het koninkrijk van God.
Wij kunnen overwinnen. Ja in alles en volledig. Jezus stierf om voor ons een weg tot verlossing te maken, zodat we elke kwade neiging, elke zonde en elke verzoeking zouden overwinnen om uiteindelijk met Hem in Zijn koninkrijk te zijn.

Terug pagina 2