Geloof en aanvaard

“En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden,opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.” Joh 3:14, 15

Je hebt je zonden beleden, en waar berouw in je hart. Je hebt besloten om jezelf geheel aan God te geven. Ga dan tot Hem, en vraag Hem je zonden weg te wassen en je een nieuw hart te geven. Geloof dan dat Hij het doet omdat Hij het beloofd heeft.

“Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.” Joh 3:17

De noodlottige gevolgen van de zonden kunnen alleen verwijderd worden door de voorzieningen die God heeft getroffen. De Israëlieten konden hun leven redden door op te zien naar de verheven slang. Dat opzien hield geloof in. Ze leefden omdat ze Gods woord geloofden, en vertrouwden op de middelen waarin Hij had voorzien voor hun herstel. Zo kan ook de zondaar opzien naar Christus en leven.

“Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.” Joh. 1:29

Het is het kruis die de zondaar wegtrekt uit de greep van de zonde en het complot van het kwaad. Bij elke stap die hem dichterbij het kruis brengt wordt zijn hart vertederd en vol berouw roept hij uit, “Het waren mijn zonden die de Zoon van God aan het kruis brachten.” Daar aan het kruis laat hij zijn zonden na en door de genade van Christus wordt zijn karakter veranderd. De Redder heft de zondaar op uit het stof en plaatst hem onder de leiding van de Heilige Geest. De zondaar die op de Verlosser ziet vindt in Hem hoop, zekerheid en vreugde. Het is in liefde dat het geloof zich geheel op Christus verlaat. Geloof werkt door liefde en reinigt de ziel.
De voorziening van Gods genade wacht op de vraag van elke ziel die afkerig is van de zonde. Ze zal elke geestelijke ziekte genezen. Door deze genade kunnen harten gereinigd worden van alle kwaad. Het is het geneesmiddel van het evangelie voor een ieder die gelooft.
Vele van de Israëlieten zagen geen hulp in de remedie die de hemel aanbood. De stervenden en doden waren overal rondom hen, en ze wisten dat ze zonder goddelijke tussenkomst een gewisse dood tegemoet gingen, maar ze bleven hun wonden en hun zekere dood beklagen totdat al hun kracht verdwenen was en hun ogen verduisterd waren, terwijl ze onmiddellijke genezing hadden kunnen krijgen.
Jezus verlangt dat we tot Hem komen zoals we zijn, zondig, hulpeloos en afhankelijk. We kunnen tot Hem komen met al onze zwakheden, onze dwaasheden, onze zondigheid, en in berouw aan Zijn voeten neervallen. Dan zullen we Zijn heerlijkheid zien wanneer Hij ons in Zijn liefdevolle armen sluit, onze wonden verbindt en ons reinigt van alle kwaad.
Velen falen hier; zij geloven niet dat Jezus hen persoonlijk vergeeft. Ze nemen God niet op Zijn woord. Het is het voorrecht van allen, die zich voegen naar de voorwaarden, te weten dat er vrijelijk vergiffenis wordt geschonken voor elke zonde. Niemand is zo zondig dat hij geen kracht, zuiverheid en gerechtigheid kan vinden bij Jezus, die voor hem stierf. Hij is wachtende om hen te ontdoen van hun door zonde bevuilde klederen en hen te bekleden met de witte klederen van Zijn gerechtigheid; Hij verzoekt hen te leven en niet te sterven.

“Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.” Jesaja 1:18

“Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader, ”zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen…. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” Lukas 20-24


De zondaar kan zichzelf niet redden, toch moet hij iets doen om zijn redding mogelijk te maken. “wie tot Mij komt,” zegt Christus, “ zal Ik geenszins uitwerpen.” We moeten tot Hem komen; en wanneer we berouw betonen voor onze zonden, moeten we geloven dat Hij ons aanneemt en ons vergeeft. Geloof is een genadegave van God, maar het is aan ons om dat geloof te beoefenen. Geloof is de hand waarmee de ziel beslag legt op de goddelijke gaven van genade en barmhartigheid.

“maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.” Hebr. 11:6

Het is altijd zo geweest dat eenieder, waar hij zich ook bevindt, die gelooft dat Jezus hem persoonlijk kan en wil verlossen van zonde, deel uitmaakt van Gods uitverkorenen; Zijn dierbaar volk. Zij gehoorzamen Zijn wil, en komen uit de wereld en scheiden zich af van elke onreine gedachte en onzuivere praktijk. Het is een droevig feit dat het overgrote deel van Gods belijdend volk niet gelooft in Christus als hun persoonlijke verlosser.

“Wees niet ongelovig, maar gelovig.” Joh. 20:27
”Alles is mogelijk voor wie gelooft.” Marcus 9:23

Dezelfde kracht die op het bruiloftsfeest te Kana water veranderde in wijn is in staat om alle kwaad uit onze natuur te verwijderen, en ons deelachtig te maken aan de goddelijke natuur. Dezelfde kracht die de melaatse reinigde kan ook het hart reinigen, en klaarmaken voor het leven met God, Zijn engelen en alle verlosten.

“U geschiede naar uw geloof.” Matt. 9:29

Het geloof is eenvoudig in werking maar krachtig in resultaat. Vele Christenen die een kennis hebben van het Woord en de waarheid aannemen, missen het kinderlijke vertrouwen die zo essentieel is in de godsdienst van Jezus. Ze missen dat eenvoudig en spontaan kinderlijk uitreiken van de handen naar Gods gave die de genezende kracht voor de ziel brengt.
Als we Jezus willen leren vertrouwen dan moeten we meer tijd bij Hem besteden. Zie en luister naar Hem die zich onvermoeid inzette om het verlorene te redden, die dag en nacht bad en werkte in ontferming voor de verloren schapen. Zie en luister naar Hem die de Schepper en verlosser is van deze aarde.

“Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.” Romeinen 10:17

Wanneer je het woord hoort en volgens dat woord handelt, kan God Zijn verlossend wonder in je laten gebeuren.
Wacht niet tot je voelt dat Hij jou heeft verlost. Geloof Zijn woord, en wat het woord zegt zal gebeuren. Stel je wil aan de kant van Christus. Kies om Hem te dienen en handelend naar Zijn woord zul je kracht ontvangen. Wat de zonde, de verkeerde gewoonte, de overheersende passie die de geest en het lichaam in de greep houdt ook moge zijn, Christus is in staat, ja Hij verlangt niets anders, om jou te verlossen. Hij zal terug leven schenken aan de ziel ‘die dood was in overtreding en zonde’ Ef. 2:1 Hij zal hem die gevangen is in zijn zwakheid en ongeluk en de ketenen van de zonde, vrijheid schenken.

“Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.” Joh. 8:36

Nieuwe gedachten, nieuwe gevoelens, nieuwe motieven worden ingeplant. Een nieuw karakter naar het beeld van Gods Zoon wordt gevormd. De gezindheid wordt veranderd; de vermogens opgewekt om niet zichzelf maar God en de medemens te dienen. Het geweten wordt aangescherpt.

“Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, (trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns), God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad,ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden). Ef. 2:1-5

Is iemand bekeerd, dan heeft hij de dingen lief die God lief heeft; hij is vernieuwd in zijn denken.
Om de geestelijke dode op te wekken, de gezindheid en de motieven te veranderen is er evenveel kracht nodig als bij het opwekken van iemand die lichamelijk dood is.
Alleen de Geest van God kan dit machtige werk verrichten. Als wij hem toelaten ons aan te raken zullen de vermogens van onze ziel opgewekt worden en een nieuwe schepping vindt plaats.

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Ef. 2:8-10

“Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.” Rom. 8:1, 2

God heeft ons verlost van de slavernij aan de zonde. Hij maakt het ons mogelijk om een herboren en veranderd leven van dienstbaarheid te leiden.
Wanneer de Geest van God bezit neemt van het hart, verandert Hij ons leven. Zondige gedachten worden aan de kant gezet, er is een afkeer van het kwaad; liefde, nederigheid, en vrede nemen de plaats in van boosheid, naijver en strijd. Vreugde neemt de plaats in van verdriet en het aangezicht weerspiegelt het hemelse licht. Niemand bemerkt de hand die de last wegneemt of ziet het licht dat uit de hemel neerdaalt. De zegen komt wanneer de ziel in geloof zichzelf geheel aan God overgeeft. Het is dan dat de kracht die geen menselijk oog kan waarnemen een nieuwe mens schept naar het beeld van God.
Jezus werkt door de Heilige Geest; het is Zijn vertegenwoordiger. Door Hem brengt Hij geestelijk leven in de ziel en wekt haar krachten op om het goede te doen. Hij reinigt de ziel van alle moreel verderf en geeft haar de conditie voor Zijn koninkrijk.

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” 2 Cor. 5:17, 18

“En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven.” Galaten 3:11

De genade van Christus rechtvaardigt de zondaar vrijelijk, zonder een verdienste van zijn kant. Rechtvaardigmaking is een volledige, volmaakte vergiffenis van zonde. Op het moment dat de zondaar Christus in geloof aanneemt, wordt hij vergeven. De gerechtigheid van Christus wordt hem toegerekend, en hij moet Gods vergevende genade geen moment meer in twijfel trekken.

“Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.” Jesaja 55:6, 7

De vergiffenis die Christus schenkt is niet alleen de kwijtschelding van de schuld, maar ook de herschepping van onze gezindheid. De Here zegt, “een nieuw hart zal ik u geven.’ Het beeld van Christus moet gedrukt worden op de geest, het hart, en de ziel. Paulus zegt, “Wij hebben de gezindheid van Christus.” Zonder het veranderende proces dat alleen door Gods kracht kan plaatsvinden, blijven de neigingen van de zonde in al hun kracht bestaan, nieuwe ketenen worden gevormd die de ziel in een slavernij houden die geen menselijke kracht kan verbreken. De mens echter kan nooit de hemel binnengaan met zijn oude verlangens, neigingen, afgoden, gedachten en theorieën. Voor hen zou de hemel geen vreugdevolle plaats zijn; alles zou botsen met de gezindheid van hun eigen persoon en tegengesteld zijn aan hun natuurlijke en gecultiveerde karaktertrekken.

“Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.” Ef. 4:22-24.

Zij die de verlosser aannemen worden kinderen van God. Ze zijn Zijn geestelijke kinderen, herboren, herschapen in gerechtigheid en ware heiligheid. Hun gezindheid is veranderd.
Zij die Christus zien zoals Hij werkelijk is en Hem ontvangen in hun hart, hebben eeuwig leven. Het is door de Geest dat Christus in ons woont en de Geest van God in het hart ontvangen door het geloof is het begin van het eeuwig leven.

Hij zal in je leven en je kracht geven

“Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven…In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’” (NBV) Rom. 1:16, 17

Het evangelie is geen levenloze theorie maar een levende kracht in staat het leven te veranderen. God verlangt dat zij die Zijn genade ontvangen ook getuigen zouden zijn van haar kracht.

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.” Joh. 1:12

Deze macht is niet in de mens. Het is Gods kracht. Wanneer een persoon Christus ontvangt, ontvangt hij de kracht om het leven van Jezus te leven. Het is Christus die de gevallen mens in zijn zwakheid en hulpeloosheid terug verbindt met de Bron van oneindige kracht.

 “Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven…” 2 Petrus 1:3

Wanneer de zondaar Jezus aanneemt en in Hem blijft, neemt Jezus zijn zonden en zwakheden en ent de berouwvolle ziel in Zichzelf, zo komt de zondaar in relatie tot Christus te staan zoals de rank tot de wijnstok. We hebben niets, we zijn niets tenzij we de verdienste van Christus ontvangen.

“Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.” Joh 15:5

De mens kan op geen enkele andere manier verlost worden. ‘Zonder Mij’, zegt Christus, ‘kunt u niets doen.’ Alleen doorheen Christus hebben we terug toegang tot de Bron van alle leven. Dit ‘levend water’ alleen kan de menselijke natuur herstellen, zijn smaken en verlangens veranderen, en zijn gedachten en genegenheid naar de hemel richten.
Hij is de Bron van alle geestelijke kracht die in ons woont. Zijn invloed zal ons woorden doen spreken en handelingen doen uitvoeren die allen binnen onze invloedssfeer zullen verkwikken.
De onuitputtelijke voorraden van de hemel staan ter onze beschikking. Jezus geeft ons de adem van Zijn eigen geest, het leven van Zijn eigen leven. De Geest wendt Zijn hoogste krachten aan om in ons hart en onze geest te werken.

“Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.” Ef. 3:16

“Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade.” Joh. 1:16

Al wat het Zijne is wordt het onze wanneer wij Hem in geloof aannemen; oneindige genade en kracht. Zijn gerechtigheid wordt ons niet alleen toegerekend waardoor Hij ons als rechtvaardig beschouwt, het wordt ook een levend principe in ons leven zodat we gaan doen wat recht is in Gods ogen.
Zoals het leven van de druivelaar door elk deel van de plant stroomt zo ook stroomt de genade en liefde van Christus als een brandend vuur door ons wezen en zuivert en herschept elk vermogen van lichaam en geest.

De relatie van Christus met Zijn gelovig volk wordt het best geïllustreerd in de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. We doen er goed aan daar een les uit te leren opdat we zouden weten hoe Jezus met ons wilt verbonden zijn en hoe God hen ziet die in Christus zijn. We hebben het bijzondere voorrecht om innig met Hem verbonden te kunnen zijn in die mate dat we één kunnen zijn met Hem. In hoeverre ervaren wij dit voorrecht? In hoeverre is onze wil opgegaan in de Zijne? Wordt de levenstroom en rijkdom van de levende Wijnstok – Zijn goedheid, Zijn barmhartigheid, Zijn medeleven en liefde – gezien in ons leven en ons karakter?

De ware godsdienst van het evangelie is Christus in ons – een levend en actief beginsel. Het is de genade van Christus geopenbaard in het karakter en tot uiting gebracht in goede werken. Het is de getuigenis van een leven waar vrede en vreugde heersen in het hart. We drinken de liefde van Christus zoals de rank het sap opneemt van de wijnstok. Als we in Christus geënt zijn, indien elke vezel van ons wezen verbonden is met de Levende Wijnstok, dan zullen we daarvan getuigenis geven door het dragen van rijke en overvloedige vruchten.

Inwendige genade zal zich openbare in zichtbare daden.

De innerlijke gerechtigheid wordt bewezen door rechtvaardige daden. Hij die innerlijk rechtvaardig is, is niet koud van hart, en zonder belangstelling voor de medemens en de rest van Gods schepping, maar elke dag wordt hij meer gevormd naar het beeld van Christus, groeiende in kracht.

“Maar die Hem liefhebben zijn als de opgaande zon in haar kracht.” Richteren 5:31

Hij die door de waarheid wordt geheiligd beheerst zichzelf en volgt  de voetsporen van Jezus totdat de genade overgaat in heerlijkheid.
De gerechtigheid waardoor we vrij van schuld voor God kunnen staan, wordt ons toegerekend; de gerechtigheid waardoor we elke dag in gehoorzaamheid met God kunnen wandelen wordt ons meegedeeld want we zijn verbonden met de sapstroom van de Levende Wijnstok. De eerste is ons toegangsticket tot de hemel; in vrijmoedigheid kunnen we naderen tot de troon van Zijn genade, de tweede is onze geschiktheid voor de hemel.

“Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.” 2Co 5:21 

Door het ontvangen van Zijn gerechtigheid, door de veranderende kracht van de Heilige Geest, worden we als Hem.
We hebben dus niets in onszelf waarop we kunnen roemen. We hebben geen enkele reden om onszelf te verheffen. Onze enige hoop is in de gerechtigheid van Christus die ons gegeven wordt en in het werk van de Heilige Geest in ons. Door dat werk en de heiliging door de waarheid wordt de gelovige klaargemaakt voor de hemel. Zonder al deze goddelijke gaven kan geen enkele ziel deel hebben aan Gods koninkrijk. Niemand zou trouwens van de hemel genieten zonder een eenheid met de Heilige Geest en met Christus.
Iedereen moet een levende ervaring hebben met de inwonende Christus en de werking van de Heilige Geest als bron van wijsheid en kracht van liefde, blijdschap en zelfbeheersing. Zonder deze persoonlijke ervaring is onze godsdienst waardeloos en onze toestand is erger dan voor onze godsdienstigheid.
Onze enige hoop op het eeuwige leven is door te sterven aan onszelf en herboren te worden zodat Christus in ons kan leven. Hij is de enige levende kracht die ons kan herstellen tot het heilige leven met God.
De Here Jezus heeft Zijn volk lief en wanneer zij hun vertrouwen in Hem stellen en zich volledig afhankelijk maken, zal Hij hen sterken. Hij zal door hen leven en hen inspireren door Zijn Geest. Hij zal hun vermogens aanzetten om Zijn wil te kiezen en te handelen zoals Hij is. Zo zal men kunnen zeggen met de apostel, “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.” Gal. 2:20
Als er vandaag bij u niets mis is tussen u en God dan bent u klaar om Jezus te ontmoeten, zelfs al kwam Hij nu. Wat we nodig hebben is de Here die in ons leeft, de hoop op de heerlijkheid.
“Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.” Col 1:27
Wanneer we Jezus´onderwijzingen van harte aannemen en volgen is Hij voortdurend met ons en leidt Hij onze gedachten en handelingen naar Zijn wil. Het is niet meer wij die leven, maar Christus die leeft in ons, en Hij is de hoop op de heerlijkheid die komt. Het eigen ik is gestorven maar Christus is een levende verlosser.
Het leven van God in de ziel is de enige hoop van de mens.

Blijf in Hem en draag veel vrucht

“Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.” Col. 2:6

Door deze eenheid met Christus ontvangen wij morele en geestelijke kracht. Indien we de Geest van Christus hebben zullen we de vrucht van gerechtigheid voortbrengen – vrucht die een zegen en eer zal zijn voor de mens, en God zal verheerlijken.

“Blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.” Johannes 15:4, 5

Ons geestelijk leven moet van de wijnstok komen. Het is alleen door een persoonlijke eenheid met Christus, door een dagelijkse, voortdurende gemeenschap met Hem dat we de vrucht van de heilige Geest kunnen dragen.
Zoals de rank voortdurend sap krijgt van de wijnstok, zo moeten wij met Jezus verbonden zijn en door geloof de kracht en volmaaktheid van Zijn karakter ontvangen.
Christus verlangt Zichzelf te reproduceren in het hart van de mens; Hij doet dat door hen die in Hem geloven. Het doel van het Christelijke leven is vrucht dragen – de reproductie van het karakter van Christus in de gelovige, zodat het ook in anderen kan gereproduceerd worden.

“Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.
Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.” Joh. 15:7, 8

“Aan hun vruchten zult gij hen kennen.” Matt. 7:16

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Galaten 5:22, 23

Wanneer we leven door het geloof in de Zoon van God zullen de vruchten van de Geest gezien worden in ons leven; geen enkele vrucht zal ontbreken.
Het leven van Christus in u brengt dezelfde vruchten voor als die in Hem zijn. Levend in Christus, trouw blijvend aan Hem, gedragen door Hem, gevoed door Hem, draagt u de vruchten die ook in Hem aanwezig zijn.
Bevindt u zich in een toestand waar deze genadegaven niet aanwezig zijn? U ergert zich dikwijls aan anderen, u koestert gevoelens van jaloersheid en verbittering, en uw geest is opstandig? Als deze gezindheid in u leeft, besef dan dat u de geest van Christus niet hebt. Het is een andere geest.
De geest van Christus zal geopenbaard worden in allen die uit God geboren zijn. Strijd en geschillen komen niet voor bij hen die door Zijn geest geleid worden.

Mt 7:16  “Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?”

Het is God of Satan die de geest leidt; en het leven openbaart heel duidelijk welke macht op de troon van het hart zit en aan wie men zich overgeeft.
We kunnen niet kregelig en ongeduldig zijn en toch Christen; want een klagende, ongeduldige geest is niet de geest van Christus.

1Co. 3:3 want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander? (NBV) Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen?”(NBG)

Door het ontvangen van Zijn gerechtigheid, door de veranderende kracht van de Heilige Geest, worden we als Hem.
We hebben dus niets in onszelf waarop we kunnen roemen. We hebben geen enkele reden om onszelf te verheffen. Onze enige hoop is in de gerechtigheid van Christus die ons gegeven wordt en in het werk van de Heilige Geest in ons. Door dat werk en de heiliging door de waarheid wordt de gelovige klaargemaakt voor de hemel. Zonder al deze goddelijke gaven kan geen enkele ziel deel hebben aan Gods koninkrijk. Niemand zou trouwens van de hemel genieten zonder een eenheid met de Heilige Geest en met Christus.
Iedereen moet een levende ervaring hebben met de inwonende Christus en de werking van de Heilige Geest als bron van wijsheid en kracht van liefde, blijdschap en zelfbeheersing. Zonder deze persoonlijke ervaring is onze godsdienst waardeloos en onze toestand is erger dan voor onze godsdienstigheid.
Onze enige hoop op het eeuwige leven is door te sterven aan onszelf en herboren te worden zodat Christus in ons kan leven. Hij is de enige levende kracht die ons kan herstellen tot het heilige leven met God.
De Here Jezus heeft Zijn volk lief en wanneer zij hun vertrouwen in Hem stellen en zich volledig afhankelijk maken, zal Hij hen sterken. Hij zal door hen leven en hen inspireren door Zijn Geest. Hij zal hun vermogens aanzetten om Zijn wil te kiezen en te handelen zoals Hij is. Zo zal men kunnen zeggen met de apostel, “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.” Gal. 2:20
Als er vandaag bij u niets mis is tussen u en God dan bent u klaar om Jezus te ontmoeten, zelfs al kwam Hij nu. Wat we nodig hebben is de Here die in ons leeft, de hoop op de heerlijkheid.

“Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.” Col 1:27

Wanneer we Jezus´onderwijzingen van harte aannemen en volgen is Hij voortdurend met ons en leidt Hij onze gedachten en handelingen naar Zijn wil. Het is niet meer wij die leven, maar Christus die leeft in ons, en Hij is de hoop op de heerlijkheid die komt. Het eigen ik is gestorven maar Christus is een levende verlosser.
Het leven van God in de ziel is de enige hoop van de mens.

 

Terug pagina 3 Naar hoofdstuk 3