Hij zal vergeven, reinigen, herstellen, en bevrijden om je het geheiligde leven te geven

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”       1 Joh 1:9

“het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Joh 1:7

“Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging.” Zach. 13:1

Toen Jezus aan het kruis werd doorboord, vloeiden er water en bloed uit Zijn zijde. Het bloed zou de zonden wegwassen van hen die in Zijn naam geloven, en het water stelde dat levend water voor dat Jezus geeft aan de gelovige om hem in staat te stellen elke dag het nieuwe leven te ervaren.

“Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden
en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten.” Titus 3:4-6

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.” Joh 3:5-7

Jezus heeft de eis van de wet vervuld door Zijn bloed te laten vloeien in de plaats van ons bloed. Zo heeft Hij de prijs betaald voor de zonden van de hele wereld en ons met God verzoend. Als wij dit geloven en aannemen, kan Hij ons vernieuwen naar het beeld van God door de zonde uit ons leven weg te wassen.
Het wassen met water en het besprenkelen met bloed zoals we dat zien tijdens de dienst in het heiligdom in het O.T. zijn gelijkenissen waarin lessen verborgen liggen voor ons. Ze leren de noodzaak van een vernieuwend werk dat moet plaatsvinden in ons hart. De ziel moet gereinigd worden en het leven moet door de kracht van Gods Geest in overeenstemming gebracht worden met de gezindheid van Christus die een liefdevolle dienaar is.
De mens is niet in staat dit grote werk voor zichzelf te doen. Hij is geneigd naar het aardse, naar de gezindheid van Satan die alleen voor zichzelf leeft. Christus is onze enige hoop.

“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam(Jezus) aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.” Hand. 4:12

“Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.” 1 Joh 5:6

“Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.” 1 Kor. 6:11

“En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade…” Ef 1:7

De genade van Christus reinigt terwijl ze vergeeft en maakt de mensen klaar voor het hemelse leven in een blijvende en volkomen eenheid met Gods wil.

Vergeving heeft een veel bredere betekenis dan velen veronderstellen. Wanneer God ons vergeeft, spreekt Hij ons vrij van schuld. Dit is een rechtvaardige uitspraak die berust op het feit dat Jezus onze schuld betaalde. Vergeving is meer dan dat. Zijn liefde wil ons verlossen van onze toestand die ons tot overtreders van Zijn wet maakt. Zijn liefde verandert ons hart.

David had een juist begrip van deze Goddelijke vergeving; hij bad: “Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.” Psalm 51:7

Vele Christenen zijn ontmoedigd omdat zij een verkeerd begrip hebben van wat vergeving werkelijk is. Hun leven is gekenmerkt door zondigen, vergeving vragen en terug dezelfde zonden doen. Er is geen herschepping, geen overwinning, geen wandelen met God.
Rechtvaardigmaking door het geloof is het vergevend werk van God die de heerlijkheid van de mens in het stof legt en voor hem doet wat hij niet in staat is te doen voor zichzelf. Door dit werk wordt het leven herschapen naar het beeld van God. Zij die gerechtvaardigd zijn door het geloof hebben een zuiver geweten en een vernieuwd hart, zij heiligen hun gevoelens en zuiveren hun gedachten en gebruiken al hun vermogens tot eer van God. Elke beweegreden van hun hart en elke gedachte wordt in geloof tot Jezus gebracht.

2 Kor. 5:17, 18 “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.  En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.”

Col. 1:19, 20 “Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken,
 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen.”

Hebr 10:19-22(NBV) “Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom ,omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.”

Ezechiël 36:25-27 “Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.  Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.”

Door het verzoenend bloed van Jezus wordt de zondaar vrijgemaakt van de slavernij aan het kwaad en is er voor hem geen veroordeling meer. Zolang hij ziet op Hem die zijn plaats heeft ingenomen en de zekerheid is van zijn verlossing, kan hij wandelen in nederige gehoorzaamheid aan al Gods geboden. Zonder Christus echter wordt hij veroordeeld door de wet als een zondaar, maar door geloof in Christus wordt hij voor God rechtvaardig gemaakt.

“Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.” Rom 5:9

Door het bloed van Christus ziet God ons als hadden we nooit gezondigd en worden we niet veroordeeld. Prijs Zijn Naam!

“Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?” Hebr. 9:13, 14

Het bloed van Christus opent voor ons de terugweg naar de troon van God. Deze weg naar heiligheid vinden we terug in de illustratie van het aardse heiligdom.

Rechtvaardigmaking is het wegnemen van alle hindernissen tussen God en ons. Wanneer we door het geloof gerechtvaardigd zijn klaagt ons geweten ons niet meer aan want we zijn bevrijd van het kwaad. We kunnen in vrijmoedigheid tot God gaan om alle zegeningen te ontvangen dat een leven in gehoorzaamheid aan Hem met zich meebrengt.

“Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.” Rom. 6:22, 23

Bij het ontvangen van deze genade zal alle zelfzucht uit ons hart gebannen worden en we worden verandert naar het beeld van Hem die nu door het geloof in ons hart woont.

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;niet uit werken, opdat niemand roeme.Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Ef. 2:8-10

“die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.” 1
Petrus 2:24

De goddelijke vergiffenis geeft ons de Christelijke volmaaktheid van de ziel. Het offer dat Jezus voor ons bracht voorziet in een volkomen vergeving van de zonde; we staan vrijgemaakt van schuld als overwinnaars in de strijd met God. Als Hij heel ons hart krijgt en al ons vertrouwen dan reinigt het bloed van Christus ons van alle zonde; zonde heeft over ons geen macht meer. Door geloof in Zijn bloed kunnen allen volmaakt worden in Hem naar geest. Ons vlees zal met volmaaktheid bekleed worden bij Zijn wederkomst.

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.”2 Cor. 5:17

Dat wat in ons karakter verwerpelijk was, wordt door de liefde van Christus uit de ziel verwijderd. Alle zelfzucht, alle afgunst, alle kwaadsprekerij wordt bij de wortel uitgerukt en een radicale verandering vindt plaats in het hart.
Een nieuw hart hebben, betekent een nieuwe gezindheid hebben (zie Filip. 2:5), nieuwe doelen voor ogen hebben en nieuwe motieven. Wat is het kenmerk van een nieuw hart? – Een totaal veranderd leven. Dagelijks, elk moment is men stervend aan zichzelf en aan zijn trots.


“Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind,  maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt.”(NBV)Col 1:21-23

“Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven… In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’” (NBV)Rom 1:16, 17

Rechtvaardigmaking is de verlossing van een verloren ziel met de bedoeling deze te heiligen opdat hij door de heiligmaking het hemelse leven zou binnengaan. Rechtvaardigmaking brengt de mens terug daar waar hij met God kan wandelen in vrijwillige gehoorzaamheid aan Zijn wil. Dagelijks ontvangt hij de kracht en genade die zoveel groter is dan de kracht van de zonde en het kwaad, waaraan hij vroeger onderworpen was, zodat hij overwinnaar met God kan zijn. Door het geloof in Christus is hij vrijgemaakt om God te dienen.

“Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.” Rom 6:22

De heiligmaking die van God komt maakt ons heilig zowel in gedachten als in daden want we behoren Hem helemaal toe zodat Hij in ons zijn wil ten allen tijde kan uitwerken. De rechtvaardigmaking heeft onze gezindheid en het gedrag dat daaruit voortvloeit geheel veranderd met heiligheid als gevolg; ons leven is apart gezet voor God, het hart en het hele leven worden de woonplaats van de hemelse principes.

“Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven.” (NBV)Rom 6:17-19

“Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’” 1 Petrus 1:14, 15

“God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven.” 1 Thess 4:7

Op het moment dat we de zonde die ons van God scheidt, opgeven door ze te erkennen, te belijden met berouw voor wat ze veroorzaakt heeft en vergeving vragen worden we gerechtvaardigd. We worden vrijgemaakt van de kracht van de zonde en apart gezet voor de kracht van God om in heiligheid te wandelen. Daarin zijn we volmaakt in Hem, in staat de hemelse beginselen na te leven. Zonder deze ervaring zijn we zelfzuchtig, zondig en immoreel.

“Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God.” Lev 20:7


“Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.” Hebr. 12:14

Is het hart geheiligd dan zijn de daden rechtvaardig. Onrechtvaardige daden komen voort uit een ongeestelijke en onheilig mens die afgunst, jaloersheid, kwade verdenkingen, haat en andere zonden in zijn hart koestert. Dergelijke mensen kunnen het koninkrijk van God niet beërven.

“Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,
afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras– en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.”(NBV) Galaten 5:19-21

“In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.”(NBV) Ef. 1:4

Zij die heilig zijn ervaren een totale overgave van de wil aan God. Zij leven van elk woord dat uit de mond van de Here komt. Zij vertrouwen Hem in beproeving, in duisternis en in licht want ze wandelen in geloof en niet naar hun gevoelens en waarneming. Ze rekenen op God met een onwankelbaar vertrouwen en rusten in Zijn liefde. Heiliging is geen eenmalige gebeurtenis zoal heiligverklaring; het is een werk dat nooit ophoud, het is dagelijks sterven en dagelijks overeenstemmen met de wil van God.
Ware heiligmaking is niet meer en niet minder dan de Here lief te hebben met geheel het hart, onberispelijk wandelen in al Zijn geboden. Heiligmaking is geen gewaarwording of sterke emotie maar een hemels beginsel dat alle passies en verlangens onder de controle van Gods Geest brengt en dit werk wordt gedaan door onze Heer en Verlosser.

“Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.” Ef. 5:25-27

 “Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.” 2 Cor. 7:1

Heiligmaking – hoevelen zijn er die de ware betekenis ervan begrijpen? Het is de ervaring van een echte Christen. Hij heeft een zuiver geweten en ervaart vrijheid van schuld. Niets verderfelijks koestert hij in zijn hart. De wil van God is zijn wil, zuiver, verheven, verfijnd en geheiligd. Zijn wezen openbaart een hemels licht. Zijn lichaam is een toegeruste tempel voor de Geest. God kroont hem met goedertierendheid en barmhartigheid en zijn ziel is verzadigd van het goede. Hij draagt veel vrucht en is overvloedig in goede werken.
Indien wij in Christus blijven, indien Zijn liefde in ons hart verblijft, dan zullen onze gevoelens, onze gedachten en onze handelingen overeenstemmen met de wil van God.

“En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.” 1Th 5:23

 

Terug pagina 2 pagina 4