Een reis doorheen het heiligdom
door Ulrike Unruh

Verdorven
Het eerste wat we zien bij het naderen van het heiligdom is de witlinnen omheining waarbinnen het heiligdom staat. Wit linnen staat symbool voor rechtvaardigheid. Het kontrast tussen de reinheid van het heiligdom en het kwaad dat de zonde overal rondom brengt spreekt ons geweten aan. Binnenin is gerechtigheid, er buiten hebben wij geen gerechtigheid, want "Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed (Jesaja 64:6). Terwijl we buiten deze witte omheining staan, in onze verdorven toestand, voelen we ons verloren, alles lijkt hopeloos, er is geen enkele manier om te voldoen, de weg lijkt gesloten.

Uitgenodigd
Maar een stem roept ons, " Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden."(Joh 10:9 ) We kijken in de richting van de stem en zien de poort. Ze staat open. Bij de poort staat Jezus, met Zijn armen uitgestrekt, roept Hij ons. Nu moeten we een keuze maken. Willen we buiten blijven bij onze zonden, of willen we ingaan op de uitnodiging. Zolang we buiten de poort blijven, zijn we "zonder Christus, levend in een wereld zonder hoop en zonder God." (Ef. 2:12).

We beslissen in te gaan op de stem. We naderen de poort en openen ons hart en geest voor Jezus. Hij verwelkomt ons met open armen, maar als we op Hem zien worden we nog meer bewust van onze zondigheid en we roepen uit, " Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?" (Rom. 7:24) Vriendelijk leidt Jezus ons naar de eerste halte in de voorhof van het heiligdom. We zien daar een groot koperen altaar waarop offers worden gebracht. Naast het altaar staat een onschuldig lammetje. We horen de woorden, " Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt." (Joh 1:29)

Belijdenis
Spoedig komen we tot het besef dat het niet zomaar een lammetje is, het is Jezus zelf, onze Schepper, onze God, die daar staat. Hij is het offer. "Kom," zegt Hij, "plaats je handen op Mijn hoofd en belijd je zonden." Een beetje bevend leggen we onze handen op het hoofd van Hem die nooit een verkeerde gedachte heeft gekoesterd, en we belijden al onze zelfzucht, we kijken in het gezicht dat alleen liefde en goedheid uitstraalt, en we belijden al onze haat en bitterheid. We erkennen specifieke zonden en tekortkomingen, wetende dat Hij nooit gezondigd heeft.

Bekering
Wanneer we beseffen wat onze zonden Jezus aandoen gebeurt er iets binnen in ons. Al onze trots en zelfzucht wordt blootgelegd, en we vragen, "Wat is zonde dat er zo'n offer wordt geëist? " De zonde staat in alle afschuwelijkheid voor ons. Die kleine zonden die we maar niet wilden laten gaan, lijken niet meer zo onschuldig, en we ervaren bekering. Bekering houdt in dat we spijt hebben voor de zonde en ons ervan afkeren. Ware bekering gebeurt niet buiten de poort.


Daarbuiten kunnen we spijt hebben omwille van de gevolgen die zonden onszelf aandoen, het kan zelfs zijn dat we onze levensstijl aanpassen, maar alleen als we het kruis aanschouwen in de aanwezigheid van Jezus kunnen we werkelijke bekering ervaren, de bekering die zo nodig is voor het Christelijke leven. Bij het inzicht van wat onze zonden Jezus hebben aangedaan en hoe Hij onze straf op zich nam uit liefde voor ons, beginnen we onze zondigheid te haten en verlangen we naar Zijn gerechtigheid. Het is met blijdschap dat we al onze gekoesterde afgoden -- alles wat tussen ons en God stond -- op het altaar plaatsen. We doen meer dan dat, we geven onszelf geheel aan Christus en door de genade van God schenken we ons eigen lichaam als een levend welgevallig offer.(Rom. 12:2)

Gereinigd
Bij het altaar hebben we vergeving gekregen, de straf voor onze zonden werd betaald door het Lam van God. We ervaren een vrede die we voordien voor onmogelijk hielden. Maar onze reis is nog maar begonnen. Met een vriendelijk gebaar brengt Jezus ons naar de volgende halte. Daar zien we een groot vat met water. Men noemt dit vat het wasbekken. Hier wasten de priesters hun handen en voeten voordat ze het heilige binnen gingen. Zo zullen wij ook voor het binnengaan in het heiligdom gewassen worden. De doop is een symbool van deze reiniging. De doop verwijst naar het afsterven van de vroegere manier van leven en naar het wedergeboren worden in Christus. Bij het wasbekken geven we onze eigen wil en eigen gerechtigheid op, we kiezen voor Jezus als de Koning en Here in ons leven. Deze reiniging werd mogelijk gemaakt door de dood van Jezus, en hij ziet ernaar uit om onze met zonden bevlekte klederen af te nemen en ons te kleden met de witte klederen van Zijn gerechtigheid. Dit vlekkeloze kleed van gerechtigheid bedekt de zonden niet, het neemt de plaats in van de oude bevuilde klederen. Nu zijn we zuiver, we zijn heilig, door de werking van het bloed en het water werden we vergeven en gereinigd.

Tot nu toe bracht onze reis ons niet verder dan de voorhof van het aardse heiligdom. In het hemelse heiligdom is er geen voorhof. Het altaar en het wasbekken verwijzen naar de gebeurtenissen aan het kruis en die vonden plaats op aarde. Het was hier dat Christus voor allen stierf en het levende waterbekken werd, "een bron ontsloten zijn ...ter ontzondiging en reiniging." Zach 13:1

Elke dag sterven
De diensten in de voorhof vonden dagelijks plaats, wij ook hebben een dagelijks ervaring nodig. Elke dag opnieuw moeten we sterven aan onszelf. Jezus sprak, "Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen." Lukas 9:23. En Paulus zegt, "Ik sterf elke dag." (1 Cor. 15:31) "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij." (Gal. 2:20) Dit betekent natuurlijk niet dat men zich dagelijks moet laten dopen maar dat men zich dagelijks opnieuw moet toewijden.

Met Jezus zijn
Nu zijn we klaar om het heiligdom zelf binnen te gaan. Vanaf het eerste moment dat we binnenin het heilige staan worden de belangrijkste elementen van het Christelijk leven aan ons voorgesteld. We zien de tafel met de toonbroden die verwijzen naar Jezus als het Brood des Levens. We zien de gouden kandelaar die verwijst naar Jezus als het licht der wereld. We zien het wierook-offeraltaar dat verwijst naar Jezus die voor ons bemiddelend bidt.

Overal zien we Jezus. Want verblijven in Gods heiligdom betekent bij Jezus blijven. Er bestaat geen andere weg om het Christelijke leven te leven. Blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. (Joh 15:4 ) De drie voorwerpen in dit deel van het heiligdom verwijzen naar de essentiele elementen nodig om in Hem te blijven.

Blijven in en veranderen door zijn Woord
We gaan naar de tafel met de toonbroden waar we tijd met Jezus spenderen in het bestuderen van Zijn Woord. "Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid." (Joh. 17:17) Als wij de overwinning willen behalen over de zonde, als we de kracht van Christus willen bezitten, moeten we ons dagelijks voeden met Zijn Woord -- de Bijbel. We moeten onze geest en gedachten vullen met Gods Woord. Hoe meer we studeren en nadenken over hemelse zaken, hoe meer ons geloof en onze liefde voor Christus zal groeien, en hoe meer ons leven zijn karakter zal weerspiegelen.

Het bijzondere met het toonbrood was dat het elke Sabbat vervangen werd door vers toonbrood. Dit verwijst naar de aparte belevenis van de Sabbatdag, want alhoewel we elke dag van de week ons voeden met het brood krijgen we toch op Sabbat een maaltijd van vers brood omdat we die dag op een bijzondere wijze samen met de Heer doorbrengen. Het interessant om te weten dat het Manna niet neerkwam op de Sabbatdag maar dat het toonbrood op de Sabbat werd vernieuwd. Dit benadrukt dat de mens niet leeft van brood alleen maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Op de Sabbat gaat onze aandacht niet uit naar het fysische brood, op de Sabbat zoeken we naar een nieuwe aanvulling van geestelijk brood die de Heer ons geeft vanuit Zijn Woord.

Blijven in en veranderen door gebed
Van de tafel met de toonbroden gaan we verder naar het wierookofferaltaar. Het gebedsaltaar. Iemand zei eens dat het gebed de sleutel is om de voorraadschuren van de hemel te openen, daar liggen de onuitputtelijke voorraden van Goddelijke kracht. We moeten deze sleutel op regelmatige tijdstippen gebruiken om als een Christen te kunnen leven. Gedurende het gebed kunnen we onze harten tot God openen zoals we dat doen bij een echte vriend. Het gebed is een gesprek met God waar we in een intieme ralatie met Hem komen.

In het aardse heiligdom was het de priester die de wierook op het altaar offerde en zo is het nu ook -- Jezus neemt onze onvolmaakte gebeden en vermengt ze met Zijn verdiensten. Hij brengt ze voor God als een zoetgeurende wierook.

Een licht in de wereld
We moeten nog één plaats bezoeken in het heilige. Nog een belangrijk aspect in de reis van onze heiligmaking. Terwijl we ons begeven naar deze derde halte worden we door een prachtig licht omringd. Ons leven begint te stralen door het licht van deze kandelaar. Voor ons staat de zevenarmige kandelaar, elke arm heeft aan haar uiteinde een mooi ontworpen schaal die olijfolie bevat. Deze kandelaar stelt Jezus voor, "Het Licht van deze Wereld". De olie is de Heilige Geest, de bron van kracht.

De bedoeling van de kandelaar is om licht te geven. Schijnt dat licht in ons leven dan wordt ons leven een getuigenis van het licht van Christus dat doorheen ons schijnt in de morele en geestelijke duisternis rondom. Jezus sprak, "Gij zijt het licht der wereld...Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken." (Matt. 5:14, 15) Wij zijn het licht van Christus op deze aarde. Wanneer we samen met Jezus veel tijd doorbrengen in het heilige zal ons karakter veranderd worden en wij zullen het licht dat Jezus op ons laat vallen weerspiegelen. We hoeven niet in verwarring te zijn over geloof en werken. Wanneer we de weg volgen in het heiligdom wordt alles heel duidelijk. Onze werken hebben niets te maken met onze verlossing. We kunnen niets doen om verlossing te verdienen, laat staan onszelf te reinigen van schuld en zonde. Werken vinden pas hun plaats wanneer ons hart aan Jezus toebehoort, we vergeven en gereinigd zijn en we met Hem verblijven in het heilige. Het is Hij dan die het willen en werken in ons bewerkt.(Fil. 2:13) Onze werken tonen of we al dan niet met Christus wandelen.

Als je valt
Het is gemakkelijk om terug op onszelf te gaan wandelen. We zijn genoeg op de hoogte van Satans werkwijze. Hij probeert ons uit het heiligdom te halen. Hij maakt ons leven te druk om te bidden en om Gods Woord te bestuderen. Hij probeert onze gedachten te richten op van alles en nog wat, zolang we maar uit het heiligdom wegblijven. Voordat we het weten is ons licht verduisterd en bevinden we ons op het pad van de zonde. Het kan zijn dat we proberen de indruk te geven godsvruchtig te zijn maar alles wat we doen en uitwerken zijn enkel legalistische handelingen en geen licht dat komt van de gouden kandelaar. We bevinden ons terug buiten het heiligdom, niet omdat God ons omwille van wangedrag buiten heeft gezet maar omdat wij verwaarloosd hebben om met Christus te zijn. Wij maakten de keuze om niet in het heilige te leven wanneer we geen tijd namen om te bidden of voor studie. Wat kunnen we nu doen? Er is maar een iets: teruggaan waar we begonnen zijn aan het begin van de reis. Kom tot Christus zoals je bent, belijdt je zonden en kom tot bekering bij het brandofferaltaar, zoek reiniging, en leg terug beslag op het smetteloze kleed van Christus door Hem jouw kleed van zonde en zelfgerechtigheid te geven. Wandel dan terug met Jezus in het heilige. Zijn vrede zal Hij in jou vernieuwen en de zekerheid van Zijn verlossing zal je rust geven. Je leven zal terug zijn licht weerspiegelen.

Van aangezicht tot aangezicht - het onderzoekend oordeel
Nu komen we aan het laatste deel van de reis. "Het heilige der heiligen" Daar zien we Gods heilige wet. Hier wordt bepaald of we in Gods Heilige Aanwezigheid kunnen leven. De heerlijkheid, zuiverheid en heiligheid van deze plaats is overweldigend. De zonde kan in deze plaats niet bestaan en wordt als vuur verteerd. Eerst zijn we van mening dat we daar niet kunnen binnengaan en leven. Hebr. 12:29 zegt trouwens, " onze God is een verterend vuur." Iedereen die daar in zijn zondige toestand binnengaat zal verteerd worden.
Maar Jezus neemt ons bij de hand en zegt,"Kom, je bent met gerechtigheid bekleed, al je zonden zijn beleden en bedekt met Mijn bloed, je hebt gekozen om Mij te volgen, we hebben samen gewandeld en genoten van elkanders gezelschap, nu wil ik je als mijn wettige broeder verklaren - mijn zuster - nu zal je jouw wettige titel tot de hemel ontvangen.

God kijkt naar ons maar Hij ziet geen klederen bevuild met zelfgerechtigheid en zonde -- zij zijn achtergelaten bij het brandofferaltaar, Hij ziet onze zonden niet -- we hebben ze beleden en ze zijn bedekt met het bloed van Christus, Hij ziet onze naaktheid niet want we zijn gewassen en bekleed met het vlekkeloze kleed van Christus' gerechtigheid., Hij ziet geen opstandig hart want het is vervangen door een nieuw hart dat lust heeft in het doen van Zijn wil.

Dan volgt de uitspraak van Christus: "met mij ben je door het heiligdom gewandeld, nu ontvang je het voorrecht om met mij te wandelen doorheen de eeuwigheid. (Op. 14:4 geparafraseerd) "Je naam staat geschreven in het boek des levens. (Op. 3:5)"Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beerft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af."(Matt 25:34)

De hierboven geschreven reis is een reis uit geloof. Sommigen hebben met ons gespot, zeggende, "Wandelen jullie letterlijk door het heiligdom?" Nee, door het geloof in Jezus ervaren wij alles waarvoor het heiligdom symbool staat. Maar de volgende gebeurtenis, die zullen we letterlijk meemaken, want Jezus zal letterlijk naar de aarde terugkomen en ons meevoeren naar een letterlijke hemel en we zullen voor altijd met Hem zijn!

Praktisch
Beste vrienden, wat hierboven verteld werd is een allegorie om duidelijk te maken wat het heiligdom voor mij betekent. Het is niet voldoende om over dat onderwerp te spreken in theologische termen, ik moet weten hoe het wordt toegepast in mijn dagelijkse wandel met God. Het heiligdom is zo rijk aan symboliek die mij helpt om Christus werk beter te begrijpen en wat Hij wilt doen in mijn leven. De studie van de symboliek toont dat het Jezus' bedoeling is ons te redden van onze zonden en niet in onze zonden.

Terug
'