De Drie-engelenboodschap
Openbaring 14:6-12

Eerste engel
Tweede engel
Derde engel

De boodschap van de drie engelen uit Openbaring 14 is een boodschap voor de tijd waarin wij leven. Je zal je misschien afvragen hoe ik daarbij kom? De drie-engelen boodschap begint met een element dat aangeeft dat dit inderdaad zo is.  De eerste engel zegt: “Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen.” We moeten ons alleen afvragen wanneer het uur van Gods oordeel aanbreekt. Het antwoord vinden we in de profetie van Daniël. Daar krijgen we eerst een beter beeld van de ware aard van dit oordeel. In het visioen dat beschreven staat in Daniël 7 lezen we in het negende en tiende vers: “Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend.” Dit is een duidelijk beeld van het begin van een oordeel dat ook beschreven staat als het onderzoekend oordeel. De hemelse boeken die een verslag bevatten van het leven van elke mens, worden in aanwezigheid van de hemelse wezens geopend en onderzocht. Het is op grond van dit onderzoek dat  bepaald zal worden wie deel kan uitmaken van het koninkrijk Gods.
Om te bepalen wanneer het onderzoekend oordeel begint, is er heel wat bijbelstudie nodig geweest. Het antwoord staat eigenlijk in Daniel 8:14: En hij zeide tot mij: Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.” Maar dat zegt je misschien niets? Je moet eerst weten wat het heiligdom is, hoe het werkte, hoe je 2300 avonden en morgens berekent en wanneer die 2300 avonden en morgens beginnen. Wanneer je de link van het heiligdom volgt kom je dit alles te weten. Na de studie van alle elementen van het vers 14 komen we tot de vaststelling dat het onderzoekend oordeel begon in 1844. De drie-engelenboodschap begint even voor 1844 want ze kondigt het onderzoekend oordeel aan. De verkondiging van de drie-engelenboodschap strekt tot aan de oogst of de wederkomst van Jezus Christus zoals aangegeven in Openbaring 14:14-15 “Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Uit de tempel kwam een andere engel, die hem die op de wolk zat met luide stem toeriep: ‘Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de oogst.”
De drie-engelenboodschap roept de mensen op om hun leven te richten naar Gods wil en Hem te aanbidden als Schepper.”
De drie-engelenboodschap waarschuwt de mensen tegen de afvalligheid van de kerken die meer belang hechten aan de traditie dan aan het Woord van God.
De drie-engelenboodschap waarschuwt tegen het merkteken van het Beest; een verbintenis met wereldse religies die de Schepper en het Woord verachten.
Centraal in deze drie-engelenboodschap staat Jezus Christus. Zonder Hem kunnen we niets verwezenlijken van alles waartoe de drie engelen oproepen. Alleen wanneer ons leven elk moment verbonden blijft met het Zijne door te blijven in Zijn Woord en gelovig op Hem te zien zal het onderzoekend oordeel voor ons een positieve zaak zijn.
Hij heeft beloofd:” Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.”

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: “De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?”
Terug