Bijbelstudies - De laatste dagen Les 8

Je kan een vriend van God zijn

1. Hoe wordt Enoch's relatie met God beschreven?
Genesis 5:22, 24: "En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had."

2. Wat wordt er van Noach gezegd?
Genesis 6:9: "Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God."

3. Hoe werd Abraham genoemd?
Jakobus 2:23: "Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd."

4. Hoe sprak God met Mozes?
Exodus 33:11: "En de HERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend."

5.Was Mozes bevoorrecht in deze relatie?
Jozua 1:5: "zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten."

"Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u." Jes 41:13

"Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten." Heb. 13:5

6. Wat ervaren we dicht bij God?
Psalm 16:11: "Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig."

"Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag."
Spreuken 4:18 .

7. Wat gebeurt met ons bij het aanschouwen van Gods heerlijkheid?
2 Corinthiërs 3:18: "Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd."(NBV)

8. Welke momenten van de dag wijdde David aan het gebed?
Psalm 5:3: "In de morgen, HEER, hoort u mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot u en wacht. "

9. Bad David alleen maar 's morgens?
Psalm 55:17: "Des avonds, des morgens en des middags klaag en kreun ik; Hij hoort mijn stem."

10. Van welke gewoonte week Daniel niet af?
Daniel 6:10: "Zodra Daniel vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis; nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem; en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieen en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen."

11. Welk voorbeeld gaf Jezus ons?
Marcus 1:35: "En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar."

12. Wat deed Hij dikwijls 's avonds?
Matteus 14:23: "En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen."

13. Hoe belangrijk is het aanhoudend bidden?
1 Thessalonicenzen 5:17: "bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u."

Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.
Lucas 18:1 .

14. Hoe dicht kunnen we bij Jezus zijn?
Johannes 15:7: "Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden."

Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
Psalm 34:4 .

15. Welke reden haalde Jezus aan voor Zijn vertrouwen in de aanwezigheid van de Vader?
Johannes 8:29: " En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt."

16. Op basis van wat gaat God in op onze vragen?
1 Johannes 3:22: "Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht."

Welke duidelijke richtlijnen geeft de Bijbel voor het gebedsleven?

a. We bidden tot God de Vader in Jezus naam. ( Johannes 16:23 ).

b. We komen tot God in geloof, erop vertrouwend dat Hij ons hoort en ons gebed zal beantwoorden. ( Matteus 21:22 ; Hebreeën 11:6 ; Jakobus 1:6 ).

c. We nemen aan dat Hij onze gebeden verhoort naar Zijn wil (1 Johannes 5:14) .

d. Omhaal van woorden en eindeloze prevelingen zijn van geen waarde ( Matteus 6:7 ).

e. De bedoeling van het gebed is God te verheerlijken ( Johannes 14:13 ).

17. Wanneer kan ik niet verwachten dat God mij verhoort?
Psalm 66:18: "Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord."

Om ons gebed voor God aannemelijk te maken, moeten we alles goed maken bij hen die we op de een of andere manier hebben gekwetst, en alle verbittering wegdoen uit ons hart.

"Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave." ( Matteus 5:23, 24)

"En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. ( Marcus 11:25, 26 ).

18. Zouden we alleen voor onszelf moeten bidden?
Jakobus 5:16: "Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt."

19. Hoe doeltreffend is het gebed?
Jakobus 5:16: "Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt."

"Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen."
1 Petrus 3:12 .

20. Waarom willigt God niet elk verzoek in?
Jakobus 4:3: "En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen."

21. Hoe sloot Jezus Zijn gebed af?
Lucas 22:42: "doch niet mijn wil, maar de uwe geschiedde!"

22. Hoe belangrijk is het God te kennen?
Johannes 17:3: "Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt."

"De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom,
maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de HERE ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe." ( Jeremia 9:23, 24 ).

23. Wat is het geheim van geestelijk succes?
Psalm 119:11: "Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige."

"Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat."
Deuteronomium 6:6,7 .


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik verlang om heel dicht met God te wandelen.

Ik kies ervoor om de eerste en laatste momenten van de dag met God door te brengen in gebed.

Ik kies ervoor om Gods woord de eerste plaats te geven in mijn leven.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Wat gebeurt er met de mens wanneer hij sterft?


Terug