Een nieuwe mens

Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 7

Je kan een nieuwe mens worden!

Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.
Galaten 5:19-21 .

1. Wat ben je als je zondigt?
Johannes 8:34: "Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der
zonde
."

"Wie kwaad doet, zet voor zichzelf een val,
hij raakt verstrikt in de koorden van zijn zonde." (NBV Spreuken 5:22) .

"Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
Romeinen 6:16 .

2. Welk loon ontvang je voor het dienen van de zonde?
Romeinen 6:23: "Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood."

3. Wat was Jezus' opdracht?
Matteus 1:21: "Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden."

4. Wat betekent het van de zonde verlost te zijn?
Romeinen 6:18: "vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid."

5. Kan Jezus ons werkelijk van de macht van de zonde bevrijden?
Johannes 8:36: "Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn."

"Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren." Romeinen 6:14 .

6. Kunnen we God dienen en ook de zonde?
Matteus 6:24: "niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten."

7. Wat moeten we dan doen?
Jozua 24:15: "Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult."

8. Wat gebeurt er met ons wanneer we ervoor kiezen God te dienen?
Romeinen 6:6: "dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn."

9. Hoe mogen we onszelf dan beschouwen?
Romeinen 6:11: "Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus."

"Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde." Romeinen 6:2, 7

10. Wat is de oude mens die wij afleggen?
Epheziërs 4:22: "dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen." (NBV)

11. Wat is de nieuwe mens?
Epheziërs 4:24: "en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid."

"Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest." Psalm 51:10 .

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
2 Corinthiërs 5:17.

12. Welke gave ontvangen we naast de genade?
Romeinen 5:17: "Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

"En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus." Romeinen 3:22 .

13. Wat worden we gemaakt?
Romeinen 5:19:" Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een (Christus) zeer velen rechtvaardigen worden.

14. Welke prijs werd betaald om ons rechtvaardig te maken?
Romeinen 5:8,18: " God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

15. Met wat worden we gevuld bij het aannemen van deze gave van gerechtigheid?
Epheziërs 3:19: "opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods."

16. Aan wat nemen we dan deel?
2 Petrus 1:4: "...opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.

17. Hoe staan we dan tegenover de zondige gewoonten waaraan we verslaafd waren?
Galaten 5:24: "Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd."

18. Hoe anders is het leven van iemand die zich van de zonde heeft afgekeerd?
1 Petrus 4:2:" Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil." (NBV)

"U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras– en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst." (NBV) 1 Petrus 4:3.

19. Hoe benadrukt Paulus de nieuwe status van de gelovige?
Romeinen 6:22: "Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.

20. Welke invloed zou deze nieuwe toestand moeten hebben op onze toekomstige plannen?
Romeinen 13:14: "Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt." (NBV)

"Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God."
Romeinen 6:12, 13 .

21. Op welke voorwaarde kunnen we blijvend deelhebben aan de kracht van Christus?
Hebreeën 3:14: "want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden."

"Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij."
Johannes 8:31 .

22. Wat heeft iemand waarschijnlijk vergeten wanneer hij terugkeert naar zijn vroegere begeerten?
2 Petrus 1:8, 9: "Want als deze dingen (liefde voor God en de medemens) bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn (de liefde voor de naaste en de medemens), die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten."

23. Van wat mogen we overtuigd zijn?
Filippenzen 1:6: "Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus."

24. Wat kan Jezus voor ons doen?
Judas 24: "Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde."

25. Zijn onze verwachtingen te hoog?
Efeziërs 3:20: "Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen."

26. Hebben wij iets nodig waarin Zijn goddelijke kracht niet in voorziet?
2 Petrus 1:3: "Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht.";

"Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?"
Romeinen 8:32 .

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
Filippenzen 4:19 .

27. Hoe kunnen we de hervormende gave van Gods gerechtigheid ontvangen?
Matteus 7:7: "Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden."

28. Welke positieve keuze moeten we maken?
Romeinen 6:13: "Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God."(NBV)

"Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging."
Romeinen 6:19 .

29. Van wat zullen wij dan getuigen?
Psalm 116:16: "Ach HERE, waarlijk, ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd: Gij hebt mijn banden losgemaakt."In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat God bij machte is Zijn gerechtigheid in mij te brengen en mij zo tot een nieuw mens te maken, bevrijd van de macht van de zonde.

Ik verlang om Gods gerechtigheid in mijn leven te ontvangen.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Je kunt een vriend van God zijn.

 

Terug