Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 6

Onzichtbare krachten achter de schermen.


1. Schiep God alleen zichtbare dingen?
Colossenzen 1:16: " want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen."

2. Welke intelligente wezens worden naast de mens in de Bijbel vermeld?
Psalm 103:20: " Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord."

3. Heeft iemand ooit een engel gezien?
Lucas 1:11: "Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen."

4. Welk soort engelen stonden bij de ingang van Eden toen de mens werd uitgedreven?
Genesis 3:24: "En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken."

Engelen zijn geen geesten van dode mensen zoals sommigen denken. Er was nog niemand gestorven toen Adam en Eva uit de tuin werden verdreven. De Bijbel zegt dat er voor de schepping intelligente wezens waren in het universum. (Job 38:4, 7) .

5. Zijn engelen buitengewoon sterk?
Psalm 103:20: "Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord."

6. Hoe snel verplaatsen zij zich?
Ezechiël 1:14: "De wezens snelden heen en weer als bliksemschichten."

7. Waartoe werden ze uitgezonden?
Hebreeën 1:14: Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beerven?

8. In welke omstandigheden kunnen we wel eens een engel ontmoeten?
Hebreeën 13:2: " Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd."

9. Hoe beschermen de engelen Gods volk voor gevaar?
Psalm 34:7: " De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen."

Hier kun je enkele verhalen lezen over engelen die Gods volk bijstonden in tijden van crisis : 1 Koningen 19:1-8 ; Daniel 6:16-23 ; Handelingen 5:17-23 ; 12:5-11 .

10. Hoe zal God Zijn volk beschermen tegen de rampen die zich tijdens de eindtijd zullen voordoen?
Psalm 91:11: "want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen;
12 op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot."

"Je hoeft geen angst te hebben plotseling te worden opgeschrikt
door onheil dat van goddelozen komt. Je kunt vertrouwen op de HEER,
hij beschermt je tegen hinderlagen. (NBV Spreuken 3:25, 26)

11. Zorgen engelen ook voor kinderen?
Matteus 18:10: " Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is."

12. Hoe wordt de trouw van de engelen aan God beschreven?
Psalm 103:20: "Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord."

13. Welke engelen spaarde God niet?
2 Petrus 2:4: "Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren..."

14. Wat is de zonde?
1 Johannes 3:4: " Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid."

De zonde is de overtreding van de morele wet die God op twee stenen tafelen heeft geschreven en die we kunnen lezen in Exodus 2:1-17. De wet is een uitdrukking van Gods karakter. Zonde is daarom vervreemding van Gods karakter.

15. Wie is de leider van de opstandige engelen?
Openbaring 12:9: "En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem."

16. Hoe werd hij voor zijn val genoemd?
Jesaja 14:12: "Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!"

17. Welke positie bekleedde hij in de hemel?
Ezechiël 28:14: "Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen."

18. Hoe was hij vanaf de eerste dag dat hij geschapen werd tot de dag dat hij zich tegen God verzette?
Ezechiël 28:15: "Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd totdat er onrecht in u werd gevonden."

19. Omwille van wat verwierp God hem en werd hij uit zijn positie van cherub verwijderd?
Ezechiël 28:16: " door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen."

20. Welke zonde beging hij in zijn hart?
Ezechiël 28:17: " Trots was uw hart op uw schoonheid."

21. Welke positie begeerde hij?
Jesaja 14:13, 14: "Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel,
boven Gods sterren plaats ik mijn troon."
(NBV)

"Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden."
Lucas 18:14 .

22. Wat bracht dat in de hemel teweeg?
Openbaring 12:7: " En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog..."

23. Welk percentage van de engelen (gesymboliseerd door sterren) voegden zich bij de satanische opstand?
Openbaring 12:4: " En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde."

24. Slaagden zij in hun opstand?
Openbaring 12:8: "maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden."

25. Wat gebeurde er met satan en zijn engelen?
Openbaring 12:9: "En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem."

26. Hoe worden zij bewaard tot de dag van het oordeel?
Judas 1:6: Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen.(NBV)

De Bijbel verwijst naar gevallen engelen als onreine geesten, kwade geesten en duivels. Hun duistere werken blijven beperkt tot deze aarde. Soms worden de gevallen engelen niet door machtige engelen Gods verhinderd om hun vernietigend werk te doen. Een illustratie daarvan vinden we in Marcus 5:1-13

27. Waar houdt Satan zich nu mee bezig?
1 Petrus 5:8: "Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden."

28. Waarom komt hij nu in grote grimmigheid?
Openbaring 12:12:"Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft."

29. Wat zullen we doen om hem te weerstaan?
Efeziërs 6:11: " Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels."

"Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten."
Efeziërs 6:12

30. Welke wapenrusting hebben wij nodig?
Efeziërs 6:14-17

Lenden omgord met de waarheid.

Het pantser der gerechtigheid.

De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes.

Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand.

Neemt de helm des heils aan.

Het zwaard des Geestes, dat is het woord van God

31. Op welke drie manieren krijgt Satan de mensen in zijn greep?
1 Johannes 2:16: " Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

Wat Satan aanbiedt lijkt heel verlokkelijk. Zijn doel is echter mensen te vernietigen. In Job 1:16-22 zien we welke strijd er zich achter de schermen afspeelt. Deze strijd is de strijd voor onze ziel.

32. Wat is het beste dat we in deze situatie kunnen doen?
Jakobus 4:7, 8-10: " Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid.
Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.

33. Op welke belofte kunnen we beroep doen als we dicht bij God blijven wanneer Satan ons aanvalt?
1 Corinthiërs 10:13: " Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt."

"Maar wel getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze." (NBV) 2 Thessalonicenzen 3:3

34. Welke gevoelens heersen er bij de engelen wanneer wij beslissen om onszelf aan Gods kant te plaatsen.
Lucas 15:10: "Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat een derde van de engelen Gods wet heeft overtreden en daardoor uit de hemel zijn geworpen en aan de aarde gebonden.

Ik begrijp dat God het leven van deze engelen bewaart tot het laatste oordeel.

Ik kies Gods kant en verlang Zijn kracht te ontvangen om te weerstaan aan de verleiding van satan en zijn opstandige engelen.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Je kan een nieuwe mens worden

 

 
 Terug