De komende eeuwigheid

Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 5

Vooruitblik op de komende eeuwigheid

1. Over welke twee opstandingen sprak Jezus?
Johannes 5:28, 29: "Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel."

2. Hoeveel jaren liggen tussen de twee opstandingen.
Openbaring 20:4-6: "Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding."

3. Welke twee woorden beschrijven hen die deelhebben aan de eerste opstanding?
Openbaring 20:6: "Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren."

4. Wanneer is de opstanding van de overige doden?
Openbaring 20:5

5. Bij welke grote gebeurtenis vindt de opstanding van de rechtvaardigen plaats?
1 Thessalonicenzen 4:15-17: "Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen."

6. Waar zullen de levenden en opgestane doden de Here ontmoeten?
1 Thessalonicenzen 4:17: "Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen."

Merk op dat bij de wederkomst Jezus geen voet op de aarde zet. De verlosten gaan Hem tegemoet in de lucht en beginnen hun reis naar Gods woonplaats in de hemelen.

Jezus komt om de rechtvaardigen mee te nemen naar de plaats die Hij in de hemelen voor hen heeft bereid. (Zie les 4).

7. Wat zal Jezus doen met de goddelozen wanneer Hij komt.
2 Thessalonicenzen 2:8: "Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt."

"In U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste, nu mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan voor uw aangezicht.
Psalm 9:3 .

8. Hoe beschrijft openbaring het lot van hen die niet verlost zijn bij de wederkomst?
Openbaring 19:21: "En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees."

"Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners.
De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de HERE heeft dit woord gesproken.
De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk;
20 de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.
Jesaja 24:1, 3, 20 .

9. Aan Jeremia werd de verlatenheid van de aarde zoals die na de wederkomst zal bestaan, getoond. Hoe zal die verlatenheid gelijken op de aarde zoals die eruitzag voor de schepping van de mens?
Jeremia 4:23: "Ik zag de aarde, en zie, zij was woest en ledig; ik zag naar de hemel, en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen, en zie, zij beefden, en alle heuvelen schudden. Ik zag, en zie, er was geen mens, en al het gevogelte des hemels was weggevlogen. Ik zag, en zie, de gaarde was woestijn, en al zijn steden waren in puin gestort, voor de HERE, voor zijn brandende toorn.

10. Zal er iemand op de aarde overblijven?
Jeremia 4:25: "Ik zag, en zie, er was geen mens, en al het gevogelte des hemels was weggevlogen. Ik zag, en zie, de gaarde was woestijn, en al zijn steden waren in puin gestort, voor de HERE, voor zijn brandende toorn."

"En zij die door de HERE geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.
Jeremia 25:33 .

11. Wat zal er met al onze grote steden gebeuren?
Jeremia 4:26: "Ik zag, en zie, de gaarde was woestijn, en al zijn steden waren in puin gestort, voor de HERE, voor zijn brandende toorn."

"Want zo zegt de HERE: Een woestenij zal het ganse land worden, al zal Ik niet voorgoed afrekenen" Jeremia 4:27 .

12. Welke verantwoordelijkheid zullen de rechtvaardigen in de hemel krijgen?
Openbaring 20:6: "Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren."

Vers 4 zegt, Het oordeel werd hen gegeven.

13. Wat houdt dit werk in?
1 Corinthiërs 6:2, 3: " Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen?"

14. Hoe lang zal Satan gebonden blijven?
Openbaring 20:1, 2: "En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand;
2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren"

15. Wat zal hij niet kunnen doen?
Openbaring 20:3: " en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren."

16. Hoe zal God hem dat verhinderen?
Sefanja: 1:2, 3: "Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des HEREN. Ik zal wegvagen mens en dier, Ik zal wegvagen het gevogelte des hemels en de vissen der zee, en de ergernissen met de goddelozen; ja, Ik zal de mensen van de aardbodem uitroeien, luidt het woord des HEREN.

17. Waar zal Satan zich tijdens die duizend jaar bevinden?
Openbaring 20:3: "hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem."

Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is 'abussos' het woord dat in de Griekse versie van Genesis 1:2 wordt gebruikt om de verlatenheid van de aarde te beschrijven zoals die bestond voor de schepping van de mens.

18. Zal God de aarde herscheppen?
Jesaja 65:17: Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.

19. Welke opmerking maakte Johannes over de nieuwe aarde?
Openbaring 21:1: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer."

20. Wat zag hij dan uit de hemel neerdalen?
Openbaring 21:2: " En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is."

"En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God." Openbaring 21:10 .

21. Wat wil satan doen met hen die bij de tweede opstanding opstaan?
Openbaring 20:7, 8: " En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden."

22.Waarom worden de goddelozen terug opgewekt?
Openbaring 20:13: "En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken."

23. Wat zal uiteindelijk de belijdenis zijn van elke tong?
Filippenzen 2:10, 11: " Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,
11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!"

24. Maar hun belijdenis komt te laat! Wat gebeurt er met hen?
Openbaring 20:15: "En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs."

Vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. Openbaring 20:9 .

25. Hoe noemt de Bijbel deze ervaring?
Openbaring 20:14: "En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs."

"Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden."
2 Petrus 3:10 .

26. Naar wat mogen we dan uitzien?
2 Petrus 3:13: "Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont."

27. Wie zal de nieuwe aarde beërven?
Psalm 37:11: "Wie nederig zijn, zullen het land bezitten
en gelukkig leven in overvloed en vrede. (NBV)

28. Wanneer zullen ze het erven?
Psalm 37:34 : " Wacht op de HERE en bewaar zijn weg, dan zal Hij u verhogen om het land te beerven, de uitroeiing van goddelozen zult gij met vreugde zien."

29. Wat zal er niet meer zijn?
Openbaring 21:4, 5: Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

"En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn,"
Openbaring 21:3 .

"En zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn."
Openbaring 22:4 .

30. Wat zullen de verlosten op de nieuwe aarde doen?
Jesaja 65:21, 22: "Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten;zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten."

31. Hoe vredevol zal de nieuwe aarde zijn?
Jesaja 65:25: "zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de HERE"


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat de rechtvaardigen gedurende duizend jaar in de hemel zullen zijn. Daarna zullen ze nieuwe aarde erven.

Ik verlang om van deze nieuwe aarde mijn woonplaats te maken.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Onzichtbare krachten achter de schermen.

 
Terug