Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 4

Hoe zal het einde van de wereld zijn?

1. Welke belofte gaf Jezus voor Hij terug naar de hemel ging?
Johannes 14:3: "Wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben."

2. Naar welke gezegende hoop keek Paulus uit?
Titus 2:13: " Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus."

3. Jezus kwam al eens om de zonden van velen te dragen. Voor wie zal Hij de tweede maal komen?
Hebreeen 9:28: "Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten."

"Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden." Matteus 16:27

"Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen."
Jesaja 35:4 .

4. Begrepen de discipelen op welk punt in de geschiedenis Jezus zou terugkomen?
Matteus 24:3: Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?

5. Waarom is het belangrijk precies te weten hoe Jezus zal terugkomen?
Matteus 24:24: "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden."

Het eerste hoofdstuk van Handelingen beschrijft hoe Jezus terug naar de hemel ging. Merk op hoe de nadruk wordt gelegd op het feit dat de discipelen Hem zagen opvaren: "terwijl zij het zagen...En toen zij naar de hemel staarden... wat staat gij daar en ziet op naar de hemel... als gij Hem ten hemel hebt zien varen." Hand 1:9-11

6. Wat werd hen gezegd over de wijze waarop Jezus zou terugkomen?
Handelingen 1:11: " Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen."

7. Hoeveel mensen zullen Jezus zien terugkomen?
Openbaring 1:7 : "Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien..."

8. Hoe gemakkelijk zal het zijn om Hem te zien?
Matteus 24:27: "Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn."

9. Wie zal met Jezus meekomen?
Matteus 25:31: " Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid."

10. Hoeveel engelen zijn er?
Openbaring 5:11: "En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen"

11. Welk effect kan het zien van een engel op de mens hebben?
Matteus 28:2-4: "En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden."

De komst van Jezus met al Zijn engelen zal de wereld werkelijk schudden. Merk op hoe dit in het boek Openbaring wordt beschreven: En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?
Openbaring 6:14-17 .

"En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot.
En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. En grote hagel stenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen." Openbaring 16:18-20 .

12. Wat zegt Jezus dat we moeten doen wanneer sommigen zeggen dat Hij in het geheim komt?
Matteus 24:26: "Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet."

"Onze God komt en zal niet zwijgen, vuur verteert voor zijn aangezicht, rondom Hem stormt het geweldig.
Hij roept tot de hemel daarboven, en tot de aarde om zijn volk te richten: Vergadert Mij mijn gunstgenoten, die met Mij het verbond sluiten met offers." Psalm 50:3-5 .

13. Waarom zullen alle stammen der aarde
Matteus 24:30: "En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid."

14. Waarover zullen ze weeklagen?
Jeremia 8:20: Voorbij is de oogst, ten einde de zomer, en wij zijn niet verlost!

"En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels."
Markus 13:27 .

15. Met wat zal de Here uit de hemel nederdalen?
1 Thessalonicenzen 4:16: "Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel."

"Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.
Jesaja 43:6 .

16. Wat zal eerste gebeuren wanneer Jezus komt?
1 Thessalonicenzen 4:16: "zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan..."

17. Wat zal dan gebeuren met de rechtvaardige levenden?
1 Thessalonicenzen 4:17: "daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden."

18. Waar zullen we de Here ontmoeten?
1 Thessalonicenzen 4:17: " de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen."

"En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben."
Johannes 14:3 .

19. Waar is de plaats die Jezus voor ons bereidt?
Johannes 14:2: "In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden."

20. Waar is het huis van de Vader?
Matteus 7:21: "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is."

21. Waar is onze erfenis dan?
1 Petrus 1:4: "Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u."

"Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel." Lukas 6:23 .

22. Wat zal gehoord en gezien worden wanneer de engelen de uitverkorenen verzamelen?
Matteus 24:31: "Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel

23. Wat zal met de rechtvaardigen, dood of levend, gebeuren wanneer de bazuin weerklinkt?
1 Corinthiërs 15:51, 52: "Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden."

24. Wat zal met ons vergankelijk lichaam gebeuren?
1 Corinthiërs 15:53: "Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen."

25. Wat zal er met de dood gebeuren?
1 Corinthiërs 15:54: "En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning."

"Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je prikkel?" Corinthiërs 15:55 .

27. We moeten we nu doen om voor Hem te kunnen staan?
1 Johannes 2:28: "En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst."

28. Wat doet ieder mens die zijn hoop op Hem heeft gesteld?
1 Johannes 3:3: "En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is."

29. Wat biedt de Here aan elke zondaar?
Jesaja 27:5: "Maar zou ik dorens en distels dulden?
Strijdbaar ga ik erop af,
al dat onkruid steek ik in brand–tenzij men mijn bescherming zoekt
en vrede met mij sluit,
ja, vrede sluit met mij."

30. Wat zullen we dan kunnen zeggen, wanneer Jezus komt?
Jesaja 25:9: "En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de HERE, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft."


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat deze wereld zal eindigen bij de wederkomst van Jezus.
Ik verlang Jezus tegemoet te gaan wanneer Hij komt en mij daarop voor te bereiden.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Vooruitblik op de komende eeuwigheid

 

Terug