Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 3

Zijn wij de laatste generatie op aarde?

1. Wat is belangrijker dan het onderscheiden van de tekenen van weersverandering?
Matteus 16:2, 3 : " Hij antwoordde hun en zeide: Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?

2. Wat was het eerste antwoord dat Jezus gaf toen men Hem vroeg naar de tekenen van het einde?
Matteus 24:3, 4: " Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!"

Het hele gesprek wordt weergegeven in Matteus 24, Marcus 13 en Lucas 21.

3.Van welke stad voorspelde Jezus de vernietiging?
Lucas 21:20: " Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is."

Minder dan 40 jaar na het geven van deze waarschuwing viel Jeruzalem onder het beleg van Romeinse legers. En net zoals Jezus had voorspeld bleef er geen steen overeind van wat eens de prachtige tempel was geweest.

4. Waaraan zouden Jezus' volgelingen weten dat de verwoesting van de stad nabij was?
Lucas 21:20: "Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is."

In oktober, A. D. 66, werd Jeruzalem door Cestius omsingeld. De Christenen die in de stad waren herkenden dit als het teken die Jezus had gegeven. Toen de Romeinen zich plotseling terugtrokken konden alle Christenen vluchten. Weldra kwamen de Romeinse legers onder leiding van Titus terug en in 70 A. D. werd de stad volledig verwoest. Meer dan een miljoen Joden verloren er hun leven!

5. Welke vreselijke gebeurtenis zou zich daarna voordoen?
Matteus 24:21: "Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal."

Gedurende de volgende 250 jaar onderging de kerk een intense vervolging door de Romeinse staat. De Christenen werden voor de wilde dieren geworpen of ingesmeerd met pek om als fakkels te dienen voor de verlichting van de arena. Drie miljoen Christenen stierven als martelaar voor hun geloof. Toen Keizer Constantijn vaststelde dat het Christendom niet kon worden uitgeroeid, ensceneerde hij een politieke bekering en riep het Christendom (goed vermengd met heidendom) uit tot de officiële godsdienst van het rijk. Maar de lange eeuwen van opgelegde godsdienst die daarop volgden, bracht een nog grotere godsdienstige intolerantie voort waardoor meer dan 50 miljoen mensen hun leven verloren. Pas bij het openen van het Amerikaanse continent kregen Christenen de vrijheid om hun geloof openlijk te belijden zonder het gevaar vervolgd te worden.

6. Welke bijzondere tekenen zouden gegeven worden na de tijd van de verdrukking?
Matteus 24:29: "Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen."

Met de oprichting van de U.S.A. kwam een einde aan de eeuwenlange vervolgingen. De Onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend in 1776 en is waarschijnlijk het meest belangrijke vrijheidsdocument aller tijden. Daarin stond vermeld dat alle mensen gelijk geschapen waren en door hun Schepper onvervreemdbare rechten hadden gekregen. Onder deze rechten waren het recht op leven, vrijheid, en het streven naar geluk. Amerika opende haar deuren voor allen die verlangden naar godsdienstvrijheid en verzekerde hen het recht om God te aanbidden zoals hun geweten het ingaf.

Jezus zei, "Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden ...” De Verenigde staten was nog maar pas geboren toen op 19 mei, 1780 het getuige was van wat in de geschiedenis bekend staat als de "grote donkere dag". Volgens de Boston Gazette, "was het middernacht op het middaguur." De duisternis zette in rond 10 uur. Men ontstak kaarsen terwijl de dieren naar de stal trokken omdat ze dachten dat het nacht werd. Men was overal van mening dat de oordeelsdag was aangebroken. De dichter John Greenleaf Whittier noemde het een "afschrikwekkende grote duisternis."

Jezus ging verder met te zeggen, ". . . en de maan zal haar glans niet geven .” In de archieven van de Massachusetts Historical Society, wordt verwezen naar de 'grote donkere dag' met de volgende woorden: “De duisternis van de volgende avond was dieper dan ooit...het was alsof elk lichtend hemellichaam verscholen zat in een ondoordringbare donkerte, of gewoon had opgehouden te bestaan, het kon niet donkerder zijn. Een blad wit papier die enkele centimeters voor het oog werd gehouden kon men niet onderscheiden...Deze diepe duisternis bleef duren tot 1 uur niettegenstaande het sinds de vorige dag volle maan was."

Het derde teken dat jezus vermeldde was “. . . de sterren zullen van de hemel vallen.” Op 13 november, 1833, vanaf 2 uur 's nachts tot aan het ochtendgloren was de hele nachtelijke hemel van Noord-Amerika gevuld met vallende meteorieten. Een toeschouwer merkte op, "Het leek wel alsof de hele sterrenhemel in een punt nabij het zenit was samengekomen en terzelfdertijd werd afgeschoten met de snelheid van het licht naar elk deel van de horizon; en het bleef maar duren." De astronoom W. J. Fisher, in The Telescope, noemde het “de prachtigste meteorenregen die ooit was aanschouwd."

7. Welke natuurlijke ramp zou volgens Openbaring plaatsvinden voor de tekenen in zon, maan en sterren?
Openbaring 6:12, 13: En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Een van de hevigste aardbevingen die ooit werd vastgelegd vond plaats op 1 november 1755. De aardbeving liet zich voelen over een gebied van 4 miljoen vierkante mijl, het grootste deel van Europa, Afrika, en Amerika. Zeventigduizend mensen vonden er de dood. In Lisabon, Portugal duurde de hevige beving zes minuten lang en vernielde daarbij het grootste gedeelte van de stad. De zee steeg tot 15 meter boven haar normale peil.

De Encyclopaedia Britannica noemde het “de beruchtste aardbeving aller tijden.” G. A. Eiby, in About Earthquakes, verwees ernaar als de "de grootse aardbeving die ooit werd vastgelegd."

Zie supplement

8. Hoe beschreef Jezus de angst en de moeilijkheden die er op aarde zouden zijn na deze tekenen?
Lucas 21:25: "En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding,"

9. Wat brengen de gebeurtenissen die over de wereld komen bij de mensen teweeg?
Lucas 21:26: "terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen."

10. Welke redenen zullen, volgens de profetie, zij die spotten met het komende einde van de wereld geven?
2 Petrus 3:3, 4 : "Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is."

11. Wat zal er gebeuren met al het opgespaarde geld bij de economische ineenstorting die zal plaatsvinden op het eind?
Jakobus 5:1-3: "Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn."

“Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. ” 1 Peter 4:7.

12. Wanneer zal deze plotse vernietiging toeslaan?
1 Thessalonicenzen 5:3: "Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen."

13. Welke lijst van moreel verderf wordt voor de eindtijd gegeven?
2 Timoteus 3:2, 3: "Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen"

14. Waar zullen de mensen meer liefde voor hebben dan voor God?
2 Timoteus 3:4: "met meer liefde voor genot dan voor God."

15. Welke tekenen zullen er in de kerk gezien worden?
2 Timoteus 3:5: "die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben"

16. Met welke tijd worden de laatste dagen vergeleken?
Lucas 17:26: En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen

17. Hoe was het in de dagen van Noach?
Genesis 6:5: "Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was."

18. Wat wordt er gezegd over de mobiliteit en de toename van de kennis in de eindtijd?
Daniel 12:4: "Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen."

19. Wat zouden we volgens Jezus weten bij het zien van deze tekenen?
Lucas 21:31: "Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is."

20. Hoe nabij is het koninkrijk wanneer we dit alles zien?
Lucas 21:32: "Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt."

“Zie omhoog want uw verlossing is nabij .”

21. Wanneer zullen we niet voorbereid zijn op het einde?
Lucas 21:34: "Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome"

22. Wat moeten we doen om ons voor te bereiden?
Lucas 21:36: "Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen."

In de volgende lessen zullen we leren hoe we dat kunnen doen.


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat we leven in de laatste dagen van de wereldgeschiedenis.
Ik verlang mijn leven voor te bereiden op de dingen die moeten komen.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Hoe zal het einde van deze wereld zijn?


Supplement bij les 3

De tekenen der tijden

Het openen van de zeven zegels van Openbaring

In de zeven zegels van het boek Openbaring wordt, net zoals bij de zeven gemeenten en de zeven bazuinen, aan Johannes een verslag gegeven van toestanden die kenmerkend zijn voor de opeenvolgende stadia van het Christelijke tijdperk. Door de studie van de ontwikkeling in deze profetieën worden we in staat gesteld om onze positie in de tijd te bepalen.

Bij het openen van het eerste zegel (Openbaring 6:1, 2) verschijnt er een wit paard, "En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen." Dit is een voorstelling van de vooruitgang van het evangelie in de eerste eeuw. Door de vurige zendelingen van de eerste gemeente werd het evangelie verkondigd in de "hele schepping onder de hemel." (Col. 1:23). Het witte paard stelt de gemeente voor in haar oorspronkelijke zuiverheid. De kroon verwijst naar haar overwinning over de vijand.

De tweede zegel (Openbaring 6:3, 4) openbaart een rood paard. In dit bloederig tafereel wordt de vrede van de aarde weggenomen en velen worden met een groot zwaard gedood. Van bij het beging van de tweede eeuw tot aan het edict van Constantijn in 313 A. D. was in het Romeinse rijk het Christendom een verboden godsdienst. De Christenen werden er hardnekkig vervolgd.

Het openen van het derde zegel (Openbaring 6:5, 6) geeft ons een zicht op de toestand van het Christendom tijdens de 200 jaar volgend op 313 A. D.. Het zwarte paard toont dat de kerk haar oorspronkelijke zuiverheid verloren heeft. De ruiter heeft in zijn hand een weegschaal. Een stem laat weten dat de hoeveelheid geld die voordien een waarde had van een volledig dagloon (Matteus 20:2) nu niet meer waard is dan een maat tarwe. Dit is een passende voorstelling van de gevolgen van de inspanningen van Constantijn om het heidendom met het Christendom te verenigen, een goedkoop Christendom. Voordien kostte de getuigenis van een Christen zijn leven. Nu had het woord Christen zo zijn waarde verloren dat iedere verdorven heiden in de straat een lid was van de kerk.

Het openen van het vierde zegel (Openbaring 6:7, 8) brengt een vaal paard op het toneel. Hier is een levensloze en zieke kerk. De ruiter van dit paard is de Dood en het dodenrijk volgt hem. Dit is een voorstelling van het leven van de kerk tijdens de donkere middeleeuwen waar het vuur van de ware godsvrucht bijna was uitgedoofd. "En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde." De vervolging van de ware godsdienst was in die tijd zo verschrikkelijk dat Jezus zei, " En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort."(NBV Matteus 24:22)

Bij het openen van het vijfde zegel ( Openbaring 6:9-11 ), verandert het gezicht. De miljoenen martelaren die in de voorbije eeuwen werden gedood worden nu gezien als roepend tot God, "Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?" Het antwoord luidt " dat zij nog een korte tijd moesten rusten."

De eerste vijf zegels brengen ons tot midden de jaren 1700. Onze aandacht wordt nu gevraagd voor de tekenen van het einde die verschijnen onder het openen van het zesde zegel (Openbaring 6:12, 13).


Teken#1: november 1, 1755, "daar geschiedde een grote aardbeving." (Op. 6:12)
Bron: Encyclopaedia Britannica (1961 ed.), Vol. 7, p. 848.
De Lisabon aardbeving


Teken #2: mei 19, 1780, "de zon werd zwart als een haren zak." (Op. 6:12)
Bron: The Boston Gazette and the Country Journal, May 29, 1780, p. 4.
De donkere dag

Teken#3: mei 19, 1780, " de maan werd geheel als bloed." (Op. 6:12)
Bron: The Pennsylvania Evening Post (Philadelphia), June 6, 1780, p. 62.
Milo Bostick in Stone's History of Massachusetts
De maan werd drie dagen lang als bloedrood gezien.
Een bloedrode maan komt dikwijls voor bij een maansverduistering of wanneer het licht van de zon grotendeels verhindert wordt op de maan te schijnen.

Teken #4: november 13, 1833, "En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. "Source: Denison Olmsted, "
" The American Journal of Science and Arts, 25 ([Jan.?] 1834), 363, 365, 366, 386, 393, 394.
Peter M. Millman, "The Falling of the Stars," The Telescope, 7 (May-June, 1940), 57.

De sterrenregen

We zijn nu gekomen tussen verzen 13 en 14 van hoofdstuk 6 uit Openbaring. De volgende gebeurtenis die zal plaatsvinden is het einde van de wereld.

Terug