Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 32

Wanneer je Zijn stem hoort

1. Hoe wordt de Geest van God nog genoemd?
Johannes 14:17: "de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

2. Wat doet de Geest in deze hoedanigheid?
Johannes 16:13: "doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

3. Wat in het bijzonder wordt, dit betreffende, beloofd?
Johannes 14:26: "maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

4. Aan wie geeft God de Heilige Geest?
Handelingen 5:32: "En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn."

5. Wat legt de Heilige Geest ons in het hart?
Romeinen 5:5: "en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is."

6. Wat is de vrucht van de Geest in ons leven?
Galaten 5:22, 23: "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing."

7. Welke twee dingen moeten we doen om de gave van de Heilige Geest te ontvangen?
Handelingen 2:38: " En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen."

8. Wie zal gered worden?
Marcus 16:16: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

“ Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. ” Johannes 3:5.

De doop als een uitwendig teken van een innerlijke verandering, is een publieke getuigenis dat je nu aan Jezus toebehoort. Haar betekenis als de wedergeboorte wordt uitvoerig behandeld in Romeinen 6 . Paulus spreekt in dit hoofdstuk over de veranderende kracht van de genade in het leven van de gelovige. De doop is ook het middel waardoor men lid wordt van de kerk (vergelijk met Handelingen 2:41, 47).

9. Met welke ernstige gebeurtenis wordt de doop vergeleken?
Romeinen 6:4: "  Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

De doop symboliseert de dood en de begrafenis van onze zonden. Wanneer een dood lichaam begraven wordt en bedekt met aarde is de kracht van het lichaam voorgoed vernietigd. Om die reden willen ook wij dat onze zonden begraven worden.

Het woord doop betekent onderdompeling. Het werd gebruikt in de textielindustrie lang voor de tijd van Johannes. Wanneer een stuk stof "gedoopt" werd in de verf, werd het niet met verf besprenkeld maar het werd er helemaal van doordrongen. Zo wordt bij de doop ook het lichaam geheel ondergedompeld in het water. Dit alleen kan een weergave zijn van de begrafenis van het oude leven en de zonden.

10. Hoe wordt de begafenis beschreven in vers 5?
Romeinen 6:5: "Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding

11. Waarom doopte Johannes in Enon?
Johannes 3:23: "Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen."

Indien Johannes bij het dopen alleen maar de mensen met water besprenkelde dan zou er geen nood geweest zijn aan veel water.

12. Wat zag Jezus toen Hij na Zijn doop uit het water kwam?
Marcus 1:10: " En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen."


13. Wat moet voor de volken gedaan worden vóór zij gedoopt worden?
Matteüs 28:19: " Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb."  

God wilt dat Zijn volk een verstandig inzicht heeft in Zijn waarheid. Zij moeten de redenen van hun geloof kennen. Zij moeten geleerd worden "alles te onderhouden wat God geboden heeft."

Doop betekent bekering. Bekering vraagt de medewerking van de wil. Onder de overtuiging van de Heilige Geest kiest iemand om zijn leven aan God toe te wijden. Hij verzaakt zijn zonden en door Gods kracht wordt hij wedergeboren in een nieuw leven in Christus. Het verhaal van de Ethiopische eunuch (Handelingen 26-39) is een inspirerend verslag van een man die zoekt naar de waarheid. Terwijl hij de Schrift las, bracht de Here Filippus tot hem, om het evangelie van Jezus te brengen. Overtuigd van zijn nood aan Christus, vroeg de eunuch om gedoopt te worden. Filippus doopte hem in een nabijgelegen water.

Handelingen 19:1-5  spreekt over sommige mensen die meer dan één maal werden gedoopt. De eerste maal waren ze gedoopt door Johannes, maar ze hadden toen niet de volle waarheid geleerd. Door de verdere waarheden die Paulus aan hen predikte, werd hun Christelijke ervaring zo door dit nieuwe licht verrijkt, dat ze het noodzakelijk vonden om opnieuw gedoopt te worden.

14. Tot wat nodigt God degenen uit die de waarheid hebben aangenomen?
Handelingen 22:16: " Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept."

15. In wat sprak God tot Elia?
1 Koningen 19:12: " Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries.13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?"

Men kan niet alle stemmen vertrouwen. Wees gewaarschuwd voor stemmen die de Schrift tegenspreken. De stem van de Geest in ons geweten zal nooit afwijken van wat de bijbel leert. Hij spreekt tot ons door de bijbel. Jezus zei, " Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen." Johannes 16:13, 14. De Heilige Geest komt om het woord van God met kracht in onze geest naar voor te brengen. Hij zal ons nooit op een andere manier leiden.

16.Wat zegt de stem van de Here tot ons?
Jesaja 30:21: " en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop."

17. Wat is onze plicht wanneer we Zijn stem horen?
Jeremia 26:13: " Nu dan, betert uw handel en wandel, en hoort naar de stem van de HERE, uw God; dan zal de HERE berouw hebben over het kwaad dat Hij tegen u gesproken heeft.

18. Hoe lang is het licht met ons?
Johannes 12:35: " Jezus dan zeide tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt, terwijl gij het licht hebt." , opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat.

19. Wat zal er over ons komen als we niet naar het licht wandelen terwijl we het licht hebben?
Johannes 12:35: "Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat 

20. Wat moeten we niet doen als we Zijn stem horen?
Hebreeën 3:7, 8: "Daarom, gelijk de heilige Geest zegt:Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet."

21. Wat doen sommigen altijd met de heilige Geest?
Handelingen 7:51: " Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij.

22. Wat doen zij net als hun vaders?
Handelingen 7:53: " gij, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden."

23. Wat gebeurt er uiteindelijk met het geweten van iemand die voortdurend de stem van Gods Geest weerstaat?
1 Timoteüs 4:2: " Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid ." (SV)

24. Welke waarschuwing gaf Paulus?
Efeziërs 4:30: " En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing."

25. Bestaat er een moment waarop Gods Geest niet meer aan het hart van de mens werkt.
Genesis 6:3: " En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben."

26. Wie zal het koninkrijk van de hemel binnengaan?
Matteüs 7:21: " Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is."

“ Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten." Jesaja 1:19  

27. Voor wie die wat doet, is Jezus een oorzaak geworden van eeuwige redding?
Hebreeën 5:9: " en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden."

28. Wat dan indien je dit alles weet?
Johannes 13:17: "  Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet.

29. Wat met iemand die weet wat goed is en het niet doet?
Jakobus 4:17: " Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde."

30. Wat zei Jezus over hen die de waarheid hebben gehoord?
Johannes 15:22: "  Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde."

31. Wat zei hij over wie veel gegeven werd?
Lukas 12:48: " Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd.

32. Is het daarom beter om het luisteren naar de waarheid te vermijden?
Spreuken 28:9: "Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.

33. Wat zegt Jezus dat we moeten doen wanneer de Geest spreekt?
Openbaring 3:22: "  Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt."

34. Bestaat er enige ontbering of omstandigheid waarin we spijt zullen hebben van onze beslissing om de Here te gehoorzamen?
Psalm 37:25: " Jong ben ik geweest, ook ben ik oud geworden, maar – een rechtvaardige heb ik niet verlaten gezien noch zijn nageslacht zoekende brood."

“ Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; 8 voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad." 2 Timoteüs 4:7, 8


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat de blijvende werking van Gods Geest in mijn leven afhankelijk is van mijn gehoorzaamheid aan Zijn woord.

Ik kies ervoor mijn leven aan de Here Jezus toe te vertrouwen en mij te scharen bij Zijn geboden-houdend volk.

De Here zegene je in je wandel met Hem.

 

 

Terug