Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 31

Wanneer alle religies zich verenigen

1. Uit de mond van welke drie apocalyptische figuren kwamen onreine geesten?
Openbaring 16:13: " Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van kikkers. "

2. De valse profeet wordt geïdentificeerd als degene die wat gedaan heeft?
Openbaring 19:20: "  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Deze activiteiten worden uitgevoerd door het tweede beest van Openbaring 13, de Verenigde Staten van Amerika (vergelijk met Openbaring 13:14). Wanneer verwezen wordt naar een "beest", zoals in hoofdstuk 13, dan wordt de focus gericht op het politieke bestuur van een land. Maar wanneer verwezen wordt naar een "valse profeet," dan wordt onmiskennelijk de focus gericht op het geestelijke element van het land. De voornaamste religie in de US is het protestantisme. Openbaring 16:13 beschrijft dan de oecumenische vereniging van drie religieuze klassen: heidendom, katholicisme, en protestantisme. Vele protestanten hebben geen besef van of vrees voor de gedurige snelle groei van de pauselijke macht. (vooral in religieuze middens). Door het onbelangrijk achten van fundamentele verschillen hebben protestantse leiders de gunst van Rome gezocht en zichzelf langzaam maar zeker overgegeven aan een systeem waartegen hun vaders hebben gestreden tot de dood toe.

3. Wat wordt over deze onreine geesten gezegd?
Openbaring 16:14: " want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

Spiritisme wordt hier naar voor gebracht als één van de grootste misleidingen in de eindtijd. Geesten van duivelen die wonderen verrichten en zich voordoen als "werkers der gerechtigheid", hemelse boodschappers, of als gestorvene geliefden (zie les 10). Deze wonderen, verricht door duivelse kracht worden aangeduid als bewijs van goddelijke oorsprong. Onze enige beveiliging tegen deze misleidingen is een grondige kennis van het woord van God in de schriften.

Het geloof dat de doden een bewustzijn hebben, wordt door bijna elke protestantse denominatie gevolgd, wat het fundament legt voor spiritisme. Het is de eerste grote leugen waardoor de Satan de mensen onder zijn misleidingen verenigd. Samen met de leugen van de zondagsheiliging verenigd hij de denominaties en bindt ze met Rome.

4. Wie zullen door deze drievoudige religieuze vereniging bijeen gebracht worden?
Openbaring 16:14: " want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

“ Woedt, o volken, en weest verslagen; ja, neemt ter ore, alle verre streken der aarde; gordt u aan en weest verslagen; gordt u aan en weest verslagen." Jesaja 8:9, 10 

5. In wie zouden zij die zich aaneensluiten beter hun vertrouwen stellen?
Jesaja 8:12, 13: " Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt, en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen noch schrikken. De HERE der heerscharen, Hèm zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn.


6. Van wie werd Johannes het oordeel getoond?
Openbaring 17:1: " En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.   

In les 28 leerden we dat een "vrouw" in de symboliek van de profetie verwijst naar een kerk of een religieus systeem. Een reine vrouw stelt Gods ware kerk voor maar een hoer staat symbool voor een verdorven religieus systeem. (Jeremia 3:1-8, 20; Ezechiël 16:15-43; Jeremia 13:27).

7. Met wie heeft zij gehoereerd?
Openbaring 17:2: " met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij." 
 
Geen andere religie is in de geschiedenis ooit zo verstrengeld geweest met de koningen van deze aarde als het Roomse pauselijk systeem.

8. Van wat zijn de bewoners van deze aarde dronken geworden?
Openbaring 17:2: " die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij."

In Matteüs 9:17 gebruikte Jezus de wijn als een beeld voor onderwijzingen en leerstellingen. De "wijn" uit Openbaring 17:2 is als gefermenteerde wijn een verwijzing naar valse en verdorven leerstellingen.

9. Welke extravagante versieringen illustreren de enorme rijkdom van deze religieuze organisatie?
Openbaring 17:4: "  En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.

10. Van wat was zij dronken?
Openbaring 17:6: "  En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus."

11. Welke naam staat op haar voorhoofd geschreven?
Openbaring 17:5: En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde."

Het credo van paus Pius IV, artikel 10, zegt, "Ik erken de heilige katholieke apostolische kerk als de moeder en hoedster van alle kerken."

12. Wat is er met haar dochters gebeurd?
Openbaring 17:5: " En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde."

“Zoals de moeder is, zijn ook haar dochters." Ezechiël 16:44. De denominaties die van het katholicisme zijn uitgegaan maar zich vasthouden aan haar leer en haar wereldse praktijken volgen, worden in geen aangenamere bewoordingen beschreven dan hun moeder.

13. Wat zal er met haar kinderen gebeuren?
Openbaring 2:23: " En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.

14. Welke boodschap verkondigt de tweede engel van Openbaring 14?
Openbaring 14:8: " En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken."

Deze tekst vraagt om een bredere interpretatie van de term "Babylon." Te spreken van de val van Babylon wijst erop dat het hier gaat om een religie die eens zuiver was maar nu verdorven is geworden.

Volgens dit vers wordt Babylon geïdentificeerd door haar "wijn," die een product is van haar gehoereer met de wereld. Deze beschrijving is van toepassing op elke organisatie die leerstellingen onderwijst die tegengesteld zijn aan Gods woord.

Het woord babylon, afgeleid van Babel, verwijst naar verwarring (Genesis 11:9). Beschrijft deze term ook niet niet de ontelbare met elkaar in strijd zijnde secten en denominaties van het protestantisme? Deze tweede engel wordt gezonden om de morele val van alle denominaties die zijn afgeweken van de zuivere leer van het woord Gods aan te kondigen.  

15. Met welke levendige bewoordingen wordt de morele val van Babylon beschreven?
Openbaring 18:2: "  En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte,  omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.

Deze engel kondigt aan dat het spiritisme is binnengedrongen in de moderne kerken. " want door uw toverij werden alle volken verleid." Openbaring 18:23.

16. Van welke drie andere zaken wordt ze beschuldigd?
Openbaring 18:3: " omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.

“De wijn." Onder de valse leerstellingen waarvan alle naties gedronken hebben is de zondagsviering, die het vierde gebod verwerpt, wel de meest opvallende.

“De koningen der aarde." Protestanten gaan zich steeds meer mengen in politieke zaken. Deze relatie van religieuze groepen met de koningen(regeerders) van deze aarde is een ernstige bedreiging voor de scheidingsmuur die er moet bestaan tussen kerk en staat. Wanneer deze muur verwijderd wordt zijn de gevolgen angstwekkend.

“De kooplieden der aarde." De profetie voorspelde dat de economische factoren een betekenisvolle rol zouden spelen in de eindtijd wat betreft politiek-religieuze kwesties.

Wat een triestig beeld van de hedendaagse religie. Alhoewel de protestantse hervormers elk licht volgden dat op hun pad scheen, falen de organisaties die hun naam dragen erin om verder te gaan in een voller licht, waardoor ze vervallen zijn van het zuivere geloof dat ze eens hadden.

17. Wat is de laatste oproep die uit de hemel weerklinkt?
Openbaring 18:4: " En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. "

Dit is een niet mis te verstane oproep tot Gods volk om zichzelf af te scheiden van de denominaties die deel uit maken van Babylon. Als wij leden zijn van een lichaam dat Gods geboden overtreedt, dan hebben wij deel aan haar zonden.


n het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat de bijbel een oecumenische vereniging van religies voorspelt.

Ik begrijp dat de grote hoer de afgevallen moederkerk symboliseert en dat haar dochters symbool staan voor de groepen die zich uit haar hebben ontwikkeld.

Ik begrijp dat ik geroepen ben om mij af te zonderen van een organisatie die Gods geboden overtreedt.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Wanneer je Zijn stem hoortTerug