Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 30

Het beproeven van de geesten

1. Waarom moeten we alle geestelijke manifestaties testen?
1 Johannes 4:1: "Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

2. Wat zal de Here zeggen tot velen die zich profeet noemen?
Matteüs 7:22, 23: " Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

3. Wie zouden er volgens Jezus in de laatste dagen opstaan?
Matteüs 24:24: " Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden."

4.Welke vier raadgevingen geeft Paulus ons?
1 Thessalonicenzen 5:19-21: "Dooft de Geest niet uit,  veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede."

5. Aan wet moeten we alle dingen testen?
Jesaja 8:20: "Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad."

De eerste en belangrijkste test voor een profeet is dat zijn boodschap in harmonie is met de wet van God en het getuigenis van de profeten die hem vooraf zijn gegaan.

6. Hoe bedriegend is het voorkomen van een valse profeet?
Matteüs 7:15: "Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven."

7. Hoe kunnen we het ware van het valse onderscheiden?
Matteüs 7:16-20: "Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.  Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen."

8. Waartoe sterken valse profeten de handen van de goddelozen?
Ezechiël 13:22: "Omdat gij het hart van de rechtvaardige bedroefd hebt met leugen, terwijl Ik hem geen smart aandeed, en de handen van de goddeloze gesterkt hebt, opdat hij zich niet van zijn boze weg zou bekeren en leven "

De tweede test van een profeet is de vrucht van zijn werk. Openbaart zijn eigen leven het karakter van God? Draagt zijn leven de kenmerken van de hoge en heilige roeping van God? Wordt het leven van de mensen die hij beïnvloedt verandert naar Gods wil?

9. Op wat wijst de nauwkeurigheid van de voorspellingen van een profeet?
Jeremia 28:9: "de profeet die van vrede profeteert – als het woord van die profeet komt, zal van die profeet erkend worden, dat de HERE hem in werkelijkheid gezonden heeft. "

10. Op wat wijst de onjuistheid van de voorspelling?
Deuteronomium 18:21, 22 : "als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen."

11. En als zijn voorspelling gepaard gaat met wonderlijke tekenen kunnen wij er dan op vertrouwen dat hij waarheid spreekt?
Deuteronomium 13:1-5: "Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen – dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de HERE, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de HERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.  De HERE, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen."

De derde test van een profeet is de nauwkeurigheid van zijn voorspellingen. Voorspellingen zijn echter niet de voornaamste taak van een profeet. Het woord van de profeet moet de boodschappen dragen die God geeft, en deze boodschappen kunnen al dan niet gegevens bevatten over de toekomst. Maar wanneer God toekomstige gebeurtenissen openbaart dan kunnen we er zeker van zijn dat die zullen gebeuren zoals Hij heeft voorspeld.

Soms geeft God voorwaardelijke profetieën. Jona's boodschap over de val van Nineveh was afhankelijk van de respons die het volk zou geven.

Omdat Satan ook in staat is sommige gebeurtenissen te voorspellen, zijn vervulde voorspellingen niet altijd het sluitend bewijs van de ware werking van de geest der profetie. Satan echter kan niet voorspellen met de nauwkeurigheid zoals God dat doet. Wanneer de voorspellingen van een profeet ten allen tijde nauwkeurig worden vervuld kunnen we vertrouwen op de echtheid ervan. Maar ook de andere testen moeten positief zijn.

12. Welke belangrijke leer moeten we altijd nagaan?
1 Johannes 4:3: "en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

13. Welke twee fysische effecten gingen gepaard met Daniëls visioenen?
Daniël 10:17: " Hoe kan ik, de knecht mijns heren, spreken met u, mijnheer? Ik heb immers geen kracht meer en alle adem is mij benomen."

De gevolgen van Daniëls visioen op zijn gesteldheid worden in detail beschreven in Daniël 10:7-9.

a. Alleen Daniël zag het visioen. De mannen die bij hem waren zagen niets, maar waren bang.

b. Hij verloor al zijn kracht. 

c. Hij verloor het bewustzijn en hoorde daarna een stem.

d. Een hand raakte hem aan en stelde hem op handen en knieën.

e. Toen stond hij op.

f. Hij was niet in staat om te spreken.

g. Zijn lippen werden aangeraakt en hij kon terug spreken.

h. Er was in hem geen adem. 

i. Hij werd kracht gegeven.

14. Wat is de beschrijving van Ballaams lichamelijke conditie bij het horen van Gods woorden en het zien van het visioen?
Numeri 24:4: "de spreuk van hem die de woorden Gods hoort, die het gezicht des Almachtigen schouwt, nederliggende met ontsloten ogen."

Alhoewel bovennatuurlijke verschijnselen dikwijls samengaan met een visioen met de bedoeling meer geloofwaardigheid te geven aan de profeet en zijn boodschap, zijn ze geen absoluut bewijs van goddelijke inspiratie. Ook Satan kan gebruik maken van bovennatuurlijke tekenen en daarom kunnen we niet alleen op grond van dergelijke tekenen ons vertrouwen stellen in de profeet.

Bij het ontvangen van een openbaring zijn er niet altijd fysische tekenen aanwezig. God heeft dikwijls tot profeten gesproken door dromen terwijl deze aan het slapen waren.

15. We hebben vele leden in een lichaam; in welke zin zijn alle leden van het lichaam verschillend?
Romeinen 12:4: "Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander."

16. Wat is er anders bij elk lid?
Romeinen 12:6: " We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is.

Lees ook 1 Korintiërs 12, vooral de verzen 4-11, 14-19, 28-30. De bijbel zegt ons niet dat een gelovige één of andere gave moét hebben. De bijbel zegt ook niet dat de gelovige een gave kan uitkiezen. De Heilige Geest geeft verschillende gaven aan verschillende personen, " die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil."

17. Met wat zouden zij spreken van wie het geloof met tekenen gevolgd wordt?
Marcus 16:17: " Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden."

Het woord "tong" (glossa) betekent "taal."

18. Hoe hoorde, op de dag van Pinksteren, elke vreemdeling de apostelen spreken?
Handelingen 2:6: " en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken."

Een tweede manifestatie van de gave van het spreken in tongen deed zich voor in het huis van Cornelius, een Romeinse hoofdman (Handelingen 10:46).

19. Hoe legde Petrus uit dat het spreken in tongen in het huis van Cornelius niet anders was dan wat hij ervaarde op Pinksteren?
Handelingen 11:17: " Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Here Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machte geweest zijn God tegen te houden?

De enige andere keer dat er in de bijbel sprake is van het spreken in tongen is in Handelingen 19:6. En niets in de tekst duidt erop dat de manier waarop dit gebeurde anders was dan op Pinksteren.

20. Wat ben ik als ik in de tongen der mensen of der engelen spreek maar de liefde niet heb?
1 Korintiërs 13:1: "Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal."

21. Wat is de enige bijbelse aanvaardbare manier om in tongen te spreken?
1 Korintiërs 14:27: " Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg geven."

22. Wat als er niemand aanwezig is om te interpreteren?
1 Korintiërs 14:28: "  Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken."

23. Waartoe moet alles gedaan worden?
1 Korintiërs: " Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden.

“Evenzo, indien gij met uw tong geen verstaanbare volzin spreekt, hoe zal men het gesprokene begrijpen? Gij zoudt immers in de lucht spreken? ” 1 Korintiërs 14:9

“ Indien ik nu de betekenis van een klank niet ken, zal ik voor iemand, die spreekt, een vreemde zijn en de spreker zal voor mij een vreemde zijn.” 1 Korintiërs 14:11

“ Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is en allen in tongen spreken, en er komen toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen, dat gij wartaal spreekt?" 1 Korintiërs 14:23

24. Komt verwarring van God?
1 Korintiërs 14:33: " want God is geen God van wanorde, maar van vrede."

25. Wat is het doel van het in tongen spreken?
1 Korintiërs 14:22: " Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen"

26. Hoe dan zouden alle dingen moeten gedaan worden?
1 Korintiërs 14:40: " Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden."


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat de bijbel enkele specifieke testen naar voor brengt om de echtheid van een profeet te bepalen.

Ik begrijp dat geestelijke gaven verdeeld worden niet zoals wij maar zoals God het wilt.

Ik begrijp dat het doel van het spreken in tongen de verkondiging is van het evangelie en van geen waarde is wanneer het niet dit doel dient.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Wanneer alle religies zich verenigen


Terug