Bijbelstudies - De laatste Dagen - Les 29

De geest der profetie

1. Wat gaf Christus aan de mens toen Hij naar de hemel ging?
Efeziers 4:8: "opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangene mee, gaven gaf Hij aan de mensen."

2. Wat waren enkel van deze gaven die Hij gaf?
Efeziers 4:11: " En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars "

Het woord apostel is een vertaling van een Grieks woord dat de betekenis heeft van "gezondene," of zoals men zegt een zendeling.

3. Waarom gaf Jezus deze geestelijke gaven aan de leden van Zijn kerk?
Efeziers 4:12: " om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus."

Geestelijke gaven zijn niet zoals de natuurlijke talenten die men heeft, maar ze worden door God gegeven zodat elke gelovige een bijzonder dienstwerk kan uitoefenen tot opbouw van de gemeente Gods.

4. Hoelang zal er behoefte zijn aan deze gaven?
Efeziers 4:13: " totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. "

Totdat de gemeente de volmaaktheid bereikt heeft en allen gelijkvormig zijn geworden aan het beeld van Christus zal ze nood hebben aan zendelingen, profeten, evangelisten, herders, en leraars. Alle gaven zullen blijven bestaan tot het eind van de tijd.

5. Tegen wat beschermen deze gaven ons?
Efeziers 4:14: " Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt "

6. Welke twee gaven worden er vermeld betreffende de gemeente te Antiochie?
Handelingen 13:1: "  Nu waren er te Antiochië in de gemeente aldaar profeten en leraars."

7. Wat was de gave van Filippus?
Handelingen 21:8: "  En de volgende dag gingen wij vandaar en kwamen te Caesarea; en gekomen in het huis van Filippus, de evangelist. "

8. Wat deden de vier dochters van deze man?
Handelingen 21:9: " Deze had vier ongehuwde dochters, die profetessen waren.

God gaf de gave van profetie ook aan vrouwen: Miriam (Exodus 15:20), Deborah (Richteren 4:4), Hulda (2 Kronieken 34:22), Anna (Lucas 2:36).

9. Wat heeft God ons voorgelegd en wat verwacht Hij van ons?
Jeremia 26:4: " Als gij niet naar Mij luistert en niet wandelt naar de wet die Ik u voorgelegd heb,  , vroeg en laat, zonder dat gij gehoor gegeven hebt, dan zal Ik dit huis gelijk maken aan Silo, en Ik zal deze stad maken tot een vloek voor alle volkeren der aarde.

10. Naar welke tweede bron van onderwijs moeten wij luisteren?
Jeremia 26:5: "en niet hoort naar de woorden van mijn knechten, de profeten, die Ik tot u zond."

11.Wat gebeurt er wanneer de wet niet meer onderwezen wordt?
Klaagliederen 2:9: "Haar poorten zijn in de aarde verzonken, haar grendels heeft Hij vernield en verbroken; haar koning en haar vorsten bevinden zich onder de volken, wetsonderricht is er niet meer; ook vinden haar profeten geen gezicht bij de Here. "


12. Wat antwoordde God aan sommigen die Hem kwamen raadplegen?
Ezechiël 20:3: " Mensenkind, spreek met de oudsten van Israël en zeg tot hen: zo zegt de Here HERE: zijt gij gekomen om Mij te raadplegen? Zo waar Ik leef, Ik laat Mij door u niet raadplegen, luidt het woord van de Here HERE

13. Waarom weigerde de Here hen enig antwoord te geven?
Ezechiël 20:11-13: " Ik gaf hun mijn inzettingen en maakte hun mijn verordeningen bekend – de mens die ze opvolgt, zal daardoor leven. Ook gaf Ik hun mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zouden weten, dat Ik, de HERE, hen heilig. Maar het huis Israëls was weerspannig tegen Mij in de woestijn; zij wandelden niet naar mijn inzettingen en verwierpen mijn verordeningen – de mens die ze opvolgt, zal daardoor leven. Mijn sabbatten ontheiligden zij ten zeerste, zodat Ik overwoog mijn grimmigheid in de woestijn over hen uit te storten ter vernietiging.

Als mensen Gods wet verlaten en het sabbatsgebod overtreden, kunnen ze niet verwachten de gave van profetie te ontvangen. Maar herstel de geboden van God en het getuigenis van Jezus verschijnt opnieuw. (Zie Openbaring 12:17).

14. Wanneer zou de geest der profetie opnieuw gemanifesteerd worden?
Handelingen 2:17: " En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren.


15. Hoe geeft God boodschappen aan Zijn profeten?
Numeri 12:6: " Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.

De gave der profetie bestaat niet uit het natuurlijke vermogen van scherp inzicht of het vergaren van kennis door studie. Profetie bestaat wanneer God rechtstreeks tot Zijn uitgekozen boodschapper spreekt door een gezicht of een droom en daarin specifieke informatie geeft die op geen andere wijze kan bekomen worden. Niet de profeet is de bron van de informatie die hij heeft, hij is enkel een kanaal waardoor God tot de mens spreekt.

16. Hoe werd een profeet vroeger genoemd?
1 Samuel 9:9: " Vroeger zeide men in Israël, wanneer men God ging raadplegen: Komt, laten wij naar de ziener gaan. Want de profeet van tegenwoordig werd vroeger ziener genoemd. 

17. Welke profeet en ziener schreef boeken die niet terug te vinden zijn in de bijbel?
1 Kronieken 29:29: " De geschiedenis van koning David, uit vroeger en later tijd, zie, deze staat beschreven in de geschiedenis van de ziener Samuël, van de profeet Natan en van de ziener Gad

De voorgaande tekst maakt duidelijk dat de geschriften van een profeet geen deel hoeven uit te maken van de bijbel opdat die profeet geïnspireerd zou zijn. Toen Achab de raadgeving van de profeet Micah (die nooit één enkel woord van de bijbel schreef) in de wind sloeg, droeg hij de gevolgen van zijn ongehoorzaamheid alsof het de profeet Jesaja of Jeremia zou zijn geweest die hem had gewaarschuwd (1 Koningen 22). Wanneer de Here een profeet inspireert, zij het met een boodschap die een specifieke nood in een bepaalde omstandigheid betreft of een boodschap die in de bijbel werd opgeschreven voor alle mensen in alle tijden, dan is de mate van inspiratie even groot. En de boodschappen van al Gods ware profeten, tot de bijbel behorende of niet tot de bijbel behorende, zullen steeds in Harmonie zijn met het geschreven woord waaraan alles moet getoetst worden.

18. Welke twee levensbelangerijke rollen speelde de gave der profetie in de ervaring van het oude Israel?
Hosea 12:13:"  Door een profeet leidde de HEER Israël uit Egypte weg, door een profeet werd Israël gehoed.

“ Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten." Amos 3:7 

19. Hoe belangrijk is het Gods profeten te geloven?
2 Kronieken 20:20: " Luistert naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem, gelooft in de HERE, uw God, en gij zult bevestigd worden, gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn."


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat de geest der profetie en andere geestelijke schenkingen de bijzondere gaven van Christus aan Zijn gemeente zijn.

Ik begrijp dat het Gods bedoeling is dat deze gaven aanwezig zouden zijn in Zijn gemeente tot aan het einde van de tijd.

Ik zie in dat de gave van de profetie ook in deze tijd werkzaam is in de gemeente.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Het beproeven van de geestenTerug