Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 28

Gods bijzonder volk - het overblijfsel

1. Is God verantwoordelijk voor de godsdienstige verwarring?
1 Korintiers 14:33: "want God is geen God van wanorde, maar van vrede."

2. Bestaat er meer dan één waar geloof?
Efeziers 4:4, 5: " één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping,  één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen

3. Hoe wordt Christus' lichaam op aarde genoemd?
Kolossenzen 1:18: " Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente

4. Tot wat werden de zielen die gedoopt werden, toegevoegd?
Handelingen 2:41, 47: "Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen. ... En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden."(SV)

5. Hoe wordt het huis Gods, de kerk van de levende God genoemd?
1 Timoteüs 3:14: "het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid."

Bij het begin van deze les moeten we aandacht hebben op drie bijzondere kenmerken van Gods kerk in het begin van haar ontstaan.
(5)-1. Eerbied voor Gods wet (Handelingen 24:14; 1 Johannes 3:22)

(5)-2. De aanwezigheid van de gave van profetie ( Handelingen 11:27, 28).

(5)-3. Erkenning van een wereldwijde zending (Matteüs 28:19; Kolossenzen 1:23).

6. Voor hoe lang zou Christus bij Zijn volk zijn?
Matteüs 28:20: "En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld."

We zullen nu de geschiedenis van Gods volk volgen zoals deze door de profetie werd voorzegd.

7. Welk groot teken verscheen in de hemel?
Openbaring 12:1: " En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd"

Wie is zij, die opgaat als de dageraad,
schoon als de blanke maan,
stralend als de gloeiende zon,

geducht als krijgsscharen? (Hooglied 6:10)

8. Met wat vergelijkt God de dochter van Sion? (Zijn volk, Jesaja 51:16).
Jeremia 6:2: " Ik heb wel de dochter Sions bij een schone en wellustige vrouw vergeleken (SV)

In de bijbel wordt de kerk dikwijls voorgesteld door een vrouw.

"Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft,  om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord,  en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.( Efeziers 5:25, 27).

9. Als welk soort vrouw wilde Paulus de kerk voorstellen?
2 Korintiers 11:2: "Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.

10. Welk ander teken werd er in de hemel gezien?
Openbaring 12:3: " En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen."

11. Wie is de draak?
Openbaring 12:9: "En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt

12. Wat zou het kind dat de vrouw voortbracht doen?
Openbaring 12:5: "En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf."

Dit kind dat eens over alle naties zou regeren "met een ijzeren staf," was Jezus (zie Openbaring 19:15)

13. Wat was de draak die voor de vrouw stond van plan?
Openbaring 12:4: "En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden."

Matteüs 2:13-16 vertelt het verhaal van hoe Satan geprobeerd heeft om het kind Jezus te doden.

14. Wat deed Satan met de kerk nadat Jezus naar de hemel was teruggekeerd?
Openbaring 12:13: " En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.

15. Waarheen moest de ware kerk dan vluchten?
Openbaring 12:14: "En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd."

16. Hoelang verbleef de kerk in de woestijn?
Openbaring 12:6: "En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden."

De 1260 jaren van pauselijke overheersing liepen van 538 tot 1798 (Zie supplement bij les 22 : De man die zich gemachtigd weet Gods wet te veranderen) Omwille van de verdorvenheid van de Roomse kerk en haar vervolging van hen die van hun menig afweken, was de ware kerk verplicht om zich gedurende die periode te verschuilen. Door de wereld niet erkend, behielden de ware volgelingen van Christus, verborgen tussen rotsen en bergen, hun getrouwheid aan de waarheid. De meest bekende onder hen die de aanvallen van Rome weerstonden, waren de Waldenzen uit de Alpen. Gedurende honderden jaren bewaarden zij de zuiverheid van de Schrift en eerden de ware sabbat.

Niet voor altijd zou de kerk in de verborgenheid blijven. De wildernis zou haar niet weerhouden. Christus' kerk, de pilaar en het fundament van de waarheid, had een zendingsopdracht die zou blijven duren tot het einde van de wereld. We moeten daarom uitkijken naar een kerk die na 1798 terug te voorschijn komt met als doel haar opdracht te vervullen.

Maar hoe moeten we onder de honderden godsdienstige organisaties die er vandaag bestaan de ware kerk herkennen en identificeren? Gelukkig zijn we niet beperkt tot het raden naar. Gods Woord heeft ons voorzien van een duidelijke beschrijving.

17. Met wie ging Satan oorlog voeren toen de kerk uit de wildernis kwam?
Openbaring 12:17: " En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben."

De overigen van haar nageslacht zijn zij die overgebleven zijn van Christus' ware kerk na de 1260 jarige vervolgingen.

18. Met wat wordt het overschot in de eerste plaats geïdentificeerd?
Openbaring 12:17: "de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren."

19. Zouden we dan moeten zoeken naar een gemeente die alle tien geboden onderhoudt de sabbat inbegrepen?
Jakobus 2:10: " Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden)."

20. Wat zullen ze nog meer doen dan de geboden gehoorzamen?
Matteüs 5:19: "Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen."

21. Wat is het tweede identificerende kenmerk van het overschot?
Openbaring 12:17: " En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben."

22. Wat is het getuigenis van Jezus?
Openbaring 19:10: " En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.

23.Wie hebben, volgens de woorden van de engel aan Johannes, de geest der profetie?
Openbaring 19:10En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.

24. Wie zijn Johannes broeders?
Openbaring 22:9: " Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!

Het zijn de profeten die het getuigenis van Jezus hebben of de geest der profetie. Zij hebben de geestelijke gave van profetie. Het bestaan van deze gave samen met het houden van al Gods geboden, zijn de twee bijbelse identificerende kenmerken van de gemeente van Christus in de eindtijd.

25. Wat zei Jezus dat de kerk zou doen waardoor het einde zou komen?
Matteüs 24:14: " En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

26. Hoe beschrijft Openbaring de vervulling van deze profetie?
Openbaring 14:6: " En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft."

Symbolisch voorgesteld als engelen vliegend in het midden van de hemel, zal het overschot van Gods volk gezien worden als dragers van het evangelie naar de hele wereld. Zo zien we dat de kenmerken die typerend waren voor de eerste gemeente, in Openbaring terugkomen als identificerende kenmerken voor de laatste gemeente.


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat het onderwerp van de gemeente een belangrijke plaats krijgt in het boek Openbaring.

Ik begrijp dat er maar één waar geloof kan zijn.

Ik begrijp dat de ware kerk herkend kan worden aan het houden van alle geboden en het hebben van de gave der profetie.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: De Geest der Profetie


Het overblijfsel van Christus' kerk

supplement bij les 28

" Opent de poorten, opdat een rechtvaardig volk binnenga, dat zijn trouw bewaart. " Jesaja 26:2

Het identificeren van het overblijfsel van Christus' kerk door bijbels gespecificeerde kenmerken.

Velen denken dat eender welke denominatie met één of ander geloof over Jezus deel uitmaakt van het lichaam van Christus. De bijbel echter geeft een zorgvuldige beschrijving van de kerk in de eindtijd door haar een aantal specifieke kenmerken toe te schrijven die haar moeten onderscheiden van andere geloofsgemeenschappen. Als een organisatie deze kenmerken niet heeft, kunnen we vertrouwend op Gods woord er zeker van zijn dat zij niet de ware gemeente is van de eindtijd.

Het was eenvoudig om de eerste Christelijke gemeente te identificeren. Er was maar één organisatie die beleed Jezus Christus te volgen. Openbaring 12 toont ons dat de kerk gedurende de donkere middeleeuwen, tijdens de pauselijke overheersing, verborgen was in de "woestijn." Maar nu, na deze periode van verborgenheid, waar is de kerk? In deze studie zullen we de bijbelse identificatie van het overblijfsel van Christus' kerk, zoals die uit de wildernis kwam na 1798, onderzoeken. Dit wordt beschreven in Openbaring 12:17.

1. Specifieke identificerende kenmerken

2. Bijkomende kenmerken

3. God wijst zelf het overblijfsel aan.

4. De geest der profetie in de kerk van het overblijfsel


Specifieke identificerende kenmerken

1. "die de geboden van God bewaren"  Openbaring 12:17

Dit vers toont ons dat Gods kerk vandaag wordt gekenmerkt door het houden van Gods geboden, waaronder natuurlijk ook het vierde gebod, "Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt." Volgens dit vers maken de zondagsvierende organisaties geen deel uit van het lichaam van Christus.

2. “ het getuigenis van Jezus hebben." Openbaring 12:17

We moeten uitkijken naar een kerk die van God de gave der profetie heeft ontvangen. Dit betekent niet dat al haar leden profeten zijn. Het betekent gewoon dat de profetische gave zich in de kerk heeft gemanifesteerd.

3. “ En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn." Matteüs 24:14

Vergelijk de benadrukte woorden in dit vers met Openbaring 14:6 (  En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie ) Uit deze vergelijking wordt duidelijk dat het "eeuwig evangelie" verkondigt aan "alle volk en natie" juist voor het einde, omlijnd wordt door de drievoudige boodschap van Openbaring 14:6-12. Het Griekse woord voor engel (Openbaring 14:6) betekent "boodschapper," zowel hemelse als menselijke (Matteüs 11:10;Lucas 9:52). Uit het feit dat God de verkondiging van de boodschap niet aan hemelse maar aan menselijke boodschappers: de kerk, heeft opgedragen (Matteüs 28:19, 20), volgt dat de wereldwijde verkondiging van de boodschap vervat in Openbaring 14:6-12 een specifiek identificerend kenmerk is van Gods kerk in de eindtijd.
Let op enkele details betreffende deze boodschap:

1. Ze wordt wereldwijd verkondigd. We kunnen dus de ware kerk terugvinden werkende op elke plaats in de wereld.

2. De boodschap wordt met spoed verkondigd want het uur van Gods oordeel is gekomen.

3. Ze verkondigt dat de ware aanbidding God erkent als schepper.

4. Ze identificeert Gods ware volk als zij die de "geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus hebben."

Bijkomende kenmerken

1. Het overblijfsel van een rol textiel is identiek aan de eerste meter van de rol, zo heeft ook het overblijfsel van Christus' kerk de zelfde kenmerken als de eerste gemeente.

2. Christus gaf zichzelf voor ons om "voor Zich te reinigen een eigen volk" Titus 2:14. Gods volk is verschillend van alle andere rondom hen.

3. Handelingen 11:22: " En het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem ter ore en zij vaardigden Barnabas af naar Antiochië."illustreert dat de kerk reeds in haar begin een organiseerd werk had. Uit Matteüs 18:15-17: " Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa.Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar." blijkt dat Christus ervan uitgaat dat de kerk goed georganiseerd is.

4. Elke gevestigde, erkende organisatie die bestond gedurende de periode van de 1260 jaar uit Openbaring 12:6 kan niet de ware kerk zijn, want de ware kerk bevond zich gedurende deze tijd verborgen in de wildernis. We moeten uitzien naar de kerk die kort na 1798 oprijst.

God wijst zelf het overblijfsel aan.

God vond het niet voldoende om enkel identificerende kenmerken te geven. Hij wilde het de oprechte zoeker naar waarheid onmogelijk maken in de verwarring te geraken. Daarom vertelde Hij reeds voor het bestaan van het overblijfsel van de eindtijd wie dat overblijfsel precies zou zijn.

Wie is het overblijfsel? In de Bijbel wordt het overblijfsel aangeduid als de historische groep mensen die doorheen de zoete en bittere ervaring ging beschreven in Openbaring 10. Dit is duidelijk door het feit dat het de stem uit de hemel was die tot hen zei: "Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen." Openbaring 10:11. Hun werd die taak gegeven, zij zijn dus degene die de opdracht hebben om de boodschappen van Openbaring 14 te verkondigen. Alles wat ons te doen staat is de identificerende kenmerken op hen toe te passen om te zien of zij voldoen aan de beschrijving, dan zullen wij de bijbelse weergave gevonden hebben van Gods volk toen zij uit de wildernis tevoorschijn kwamen!

Maar laat ons eerst de achtergrond van dit verhaal, dat we even hebben aangeraakt in les 15, herbekijken.

De grote profetische opwekking.

De profetieen van Daniel en de waarheden die ze bevatten zouden gesloten en verzegeld blijven tot de "tijd van het einde" (Daniel 8:17, 26; 12:9) In de eindtijd zou God de kennis doen toenemen (Daniel 12:4) en een volk oprichten die de waarheden die "ten gronde waren gericht" (Daniel 8:12) zou herstellen. Vooral de waarheden omtrent het heiligdom waren te niet gedaan. (Daniel 8:13).

Zoiets belangrijks als de verbreking van de verzegeling van deze profetieen zal zeker niet ontbreken in het verslag van de profetische ontwikkelingen. We vinden het verslag van de verbreking van het zegel in Openbaring 10. De bijbel zegt dat het kleine boek Daniel zou geopend worden "op de zee" en "op de aarde." Het gebruik van de term zee en aarde zijn ons bekend uit Openbaring 13. De zee stelt de bevolkte gebieden van het oostelijk halfrond voor en de aarde de minder bevolkte gebieden van het westelijk halfrond ten tijde van de 18de en 19de eeuw.

De toename in kennis van de profetie was een wereldwijde gebeurtenis maar de meest indrukwekkende vervulling van de profetie deed zich voor in de Verenigde Staten. Door een systematische studie van de bijbel kwam William Miller, een Baptistische boer, tot de vaststelling dat de 2300 dagen profetie in vervulling zou gaan rond het jaar 1843. Verdere berekeningen brachten hem tot de datum van 2 oktober 1844.

Zij geloofden dat de reiniging van het heiligdom betekende dat de aarde zou gereinigd worden door de komst van de Here Jezus. Nog nooit eerder werd de boodschap van de wederkomst zo krachtig verkondigd. Zij die zich met deze "adventbeweging" verenigden offerden alles op in hun voorbereiding om Jezus te ontmoeten bij Zijn komst.

Hun verkeerd begrip echter van het heiligdom had als gevolg dat hun zoete verwachtingen zich in een bittere teleurstelling keerden. (Zie Openbaring 10:8-10). Deze ervaring had een ziftend effect. Zij die zich om zelfzuchtige redenen bij de adventgelovigen hadden gevoegd, werden nu gescheiden van hen die om volkomen onzelfzuchtige redenen vasthielden aan het Woord met de wens Gods leiding te volgen wat de gevolgen ook mogen zijn.

De kleine kudde

Na de teleurstelling van 22 oktober 1944, verdwenen zij die hun vertrouwen in het profetische woord hadden verloren, spoedig uit het zicht. Dit betrof het merendeel van hen die de adventboodschap hadden aangenomen.

Een kleine groep echter bleef zich in volhardend gebed vasthouden aan Gods woord. Ze wisten dat hun berekeningen juist waren. Ze konden zich niet vergist hebben in de datum. Ze beseften dat ze zich hadden vergist in de gebeurtenis die met deze datum verbonden was. Weldra ontdekten ze dat Jezus, op 22 oktober, in vervulling van de rituele reiniging van het heiligdom (Leviticus 16), het heilige der heilige van het hemels heiligdom was binnengegaan om daar het werk van het oordeel te beginnen dat moest voorafgaan aan Zijn wederkomst. “waar is de God des oordeels? ...en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt." Maleachi 2:17 - 3:1.

Het was tot deze groep dat de woorden van Openbaring 10:11 waren gesproken, "Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen." Hun ogen werden gericht op de tempel van God die in de hemel is (Openbaring 11:1) en de ark van Zijn verbond, die de wet van God bevat en die zich binnen die tempel bevindt. (Openbaring 11:19).

Het besef dat God hen had geroepen om een bijzonder werk te doen overschaduwde de teleurstelling die ze hadden meegemaakt. De boodschap van het uur van het oordeel had haar aanvang gevonden in de prediking van Miller in 1831. Bij het naderen van haar climax in 1831 en 1844 was de beweging begonnen met de verkondiging van de boodschap van de tweede engel. Met de bijkomende opdracht om "wederom te profeteren" omvatte hun taak nu alle drie de boodschappen die moesten verkondigd worden aan elke natie voor het einde zou komen.

De identificerende kenmerken passen

We ga nu zien hoe elk van de bijbelse identificerende kenmerken te vinden zijn bij de groep die we zojuist hebben beschreven.

#1 “Houden de geboden Gods.”

In de winter van 1844 sprak iemand met een Adventistische predikant in Washington, New Hampshire over de noodzaak van gehoorzaamheid aan het vierde gebod. De predikant, Frederick Wheeler was overtuigd van deze waarheid en deelde zijn overtuiging met een andere Adventistische predikant, T.M. Preble. Spoedig daarna aanvaardden vele leden van Wheeler's gemeente het sabbatsgebod.

In februari 1845 schreef Preble een artikel over de sabbat voor een blad van de Millerieten. Joseph Bates een andere Adventist las het artikel en aanvaardde de sabbatwaarheid. Hijzelf publiceerde een folder over het onderwerp. Deze folder die verspreid werd onder de kleine verspreidde kudde zorgde ervoor dat velen de sabbat begonnen te onderhouden. Door hun geloof in de spoedige wederkomst van Christus gekend als "Adventisten" werden ze "Sabbatvierende Adventisten." Daardoor voldeden zij aan het eerste identificerende kenmerk van het overblijfsel.

#2 “Hebben het getuigenis van Jezus Christus."

De dagen die volgende op 22 oktober 1844 waren voor de kleine adventgemeenschap een moeilijke tijd. Maar de duisternis veranderde spoedig in hoop en vertrouwen toen God het tweede specifieke kenmerk, "het getuigenis van Jezus Christus," waarvan de bijbel zegt dat het de geest der profetie is, aan het overblijfsel gaf.

Als Zijn boodschapper verkoos de Here een zwak 17 jarig meisje dat de naam Ellen Harmon droeg. Ellen had ook de teleurstelling meegemaakt, maar ze had haar vertrouwen in God niet verloren. In december 1844 bevond zij zich in het huis van een vriend samen met een kleine groep Adventistische vrouwen die waren samengekomen voor gebed. Tijdens het gebed gaf de Here aan Ellen een visioen waarin de ervaring van het adventvolk werd getoond. Ze zag dat de ervaring van de verwachte wederkomst en de teleurstelling die erop volgde als een helder licht achter hen scheen om het nieuwe pad dat voor hen lag en hen zou brengen in het hemelse koninkrijk te verlichten.

Dat was het eerste van de 2000 visioenen die Ellen tijdens haar leven zou ontvangen. In 1846 trad ze in het huwelijk met een Adventistisch predikant, James White, en werd zo Mevr. Ellen G. White. Door haar gaf de Here aan het overblijfsel het tweede specifieke kenmerk.

#3 De wereldwijde verkondiging van de drie-engelen-boodschap uit Openbaring 14.

De sabbat-vierende Adventisten zagen al snel de nood aan een wereldwijd werk. Van haar klein begin is de Zevende-dags Adventkerk uitgegroeid tot de meest verspreide Protestantse denominatie. Ze heeft haar werk in bijna elk land van de wereld. Zo wordt ook het derde identificerende kenmerk bij haar gezien.

De organisatie die Jezus oprichtte en in het begin van de 1260 jaren zich verborg in de wildernis, kwam terug tevoorschijn in het begin van de 19de eeuw, onderhoudt de geboden Gods en heeft het getuigenis van Jezus - diezelfde organisatie brengt nu Gods laatste oproep naar Zijn volk die zich nog niet bij de kudde heeft gevoegd (Johannes 10:16) ze nodigt hen uit naar Zijn stem te luisteren en Hem te volgen (Johannes 10:27).

De geest der profetie in de kerk van het overblijfsel

Geen enkel sterfelijk wezen was ooit in staat om de toekomst te voorspellen of niet te kennen zaken te openbaren. Alleen God kent de toekomst. Maar Hij heeft ervoor gekozen om door de gave van profetie zaken en kennis te openbaren door dromen en visioenen aan Zijn profeten, die onder Zijn leiding, het geopenbaarde overbrengen aan hen voor wie het bedoeld is. "Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem." Numeri 12:6

Het leven en het werk van Mevr. White komt in elk aspect overeen met de bijbelse beschrijving van een profeet (deze worden besproken in les 29 en 30). Zij was geen bijzonder persoon. Ze verwees naar haarzelf als de zwakste onder de zwakken. Een ernstig ongeval uit haar kindertijd had veel van haar natuurlijke levenskracht opgeeist. Ze had van nature geen bijzondere talenten of inzichten, en beschouwde zichzelf ook niet als dusdanig. Ze was gewoon het soort persoon dat God kon gebruiken zodat men duidelijk zou kunnen zien dat de kracht van God kwam en niet van een mens.

De informatie die in haar geschriften gevonden kan worden, kan best in de woorden van Paulus worden omschreven: "Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus...Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed." Galaten 1:11, 12, 15, 16.

Door Ellen White gaf God aan Zijn volk boodschappen van bemoediging, van vermaning, en van leiding. Onderricht werd gegeven op een grote verscheidenheid van onderwerpen zoals landbouw, astronomie, fysiologie, gezonde voeding, geschiedenis, opvoeding, gezinsleven, evangelisatie, theologie, administratie, financiën, matigheid, publicatie, recreatie, kleding, geestelijke gezondheid, en toekomstige gebeurtenissen. Met gezag sprak zij over elk onderwerp die ze aanraakte. Onder de leiding van Gods Geest ging de Advent-beweging de wereld voor op het vlak van gezondheidszorg, Christelijke opvoeding, internationaal hulpwerk, en het verspreiden van het evangelie naar alle hoeken van de wereld. Mevr. White genoot nauwelijks drie jaar onderwijs, en toch schreef zij informatie neer die vandaag nog ontdekt en bevestigd wordt door wetenschappelijk onderzoek.

In 1959 verklaarde Florence Stratemeyer, professor in pedagogie aan de Columbia universiteit te New York, "Recentelijk werd het boek "Education" (Karaktervorming) onder mijn aandacht gebracht . Geschreven op het keerpunt van de eeuw was dit boek de tijd vijftig jaar vooruit."

Dr. Clive McCay, professor in de voedingsleer aan de Cornell universiteit verklaarde aangaande Mevr. White's boek Counsels on Diet and Foods en de Ministry of Healing, "Niettegenstaande het feit dat de werken van Mevr. White geschreven werden lang voor het begin van de moderne wetenschappelijke voedingsleer, is dit de beste gids die er vandaag voorhanden is."

De nauwkeurigheid van de medische en wetenschappelijke informatie die meer dan honderd jaar geleden aan deze nederige vrouw werd geopenbaard, werd door de meest prominente medische autoriteiten van onze tijd bevestigd. De regering van de Verenigde Staten spendeert hedentendage honderduizenden dollars om te proberen te achterhalen waarom Zevende-dag Adventisten langer leven dan enige andere bevolkingsgroep in Amerika. Nieuwscommentator Paul Harvey merkte op, "Combineer alle doodsoorzaken, en Zevende-dag Adventisten hebben een sterftecijfer dat 50 procent lager ligt dan dat van de algemene bevolking in de US."

Wat was de bron van de geheimen die de wereld vandaag verbazen? Geinspireerde openbaringen door de Geest van God gegeven aan Zijn gemeente door de geest der profetie zoals voorzegd in Openbaring 12:17.

Ellen White schreef en publiceerde meer boeken dan enige vrouw in de geschiedenis. Haar werken werden in meer dan honderd talen vertaald. Zo werden Gods geinspireerde raadgevingen beschikbaar gesteld voor allen die ze wilden lezen.

Wanneer je de raadgevingen van de geest der profetie bestudeert dan wordt hun goddelijke oorsprong duidelijk. In getrouwheid aan het woord van God, in de juistheid van vervulde voorspellingen, in de hoge kwaliteit van de vruchten van haar leven, in de tijdloze boodschappen, in het hoge geestelijke niveau van haar raadgeving, draagt Mevr. White's werk het stempel van God.

“gelooft in de HERE, uw God, en gij zult bevestigd worden, gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn.3 2 Kronieken 20:20.

 

 

 

Terug