Bijbelstudie - De Laatste Dagen - Les 26

De Christen en de wereld

1. Hoe zou de Christen zich moeten opstellen tegenover de dingen van deze wereld?
1 Johannes 2:15: "Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is."

2. Wat voor een gelijkaardige oproep geeft Paulus?
Romeinen 12:2: "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

3. Hoe wordt iedereen die zich aan deze wereld bindt beschouwd?
Jakobus 4:4: "Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God."

4. Hoe wordt de noodzakelijkheid om zich van deze wereld te onderscheiden, benadrukt?
2 Corinthiërs 6:17: "Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine en Ik zal u aannemen."

"Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen." 2 Corinthiërs 5:17

5. Door welke vernieuwing moeten wij hervormd worden?
Romeinen 12:2" "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene."

Onze geest wordt gevormd door datgene waarmee we het voeden. Indien we de geest van Christus willen bekomen, moeten we zeer selectief zijn wat betreft de dingen die we via onze zintuigen, vooral onze ogen en oren, tot ons toelaten.

6. Wanneer moeten we onze oren stoppen en onze ogen sluiten?
Jesaja 33:15: "Hij, die in gerechtigheid wandelt en oprecht spreekt; die gewin, door afpersing verkregen, versmaadt; die zijn handen weerhoudt om een geschenk aan te nemen, zijn oor toestopt om niet naar een moordplan te horen en zijn ogen toesluit om het slechte niet aan te zien."

7. Hoe beheerste Job zijn ogen?
Job 31:1: "Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?

8. Welk besluit had David genomen?
Psalm 101:3: " ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen; ik haat het doen der afvalligen, het kleeft mij niet aan."

9. Waaraan zouden we moeten denken?
Filippenzen 4:8: "Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

Een ware Christen zal de keuze van alles wat hij leest, beluisterd en bekijkt door deze principes laten bepalen alsook zijn recreatie en vrijetijdsbestedingen. Misschien kan het ons helpen wanneer we de woorden van Filippenzen 4:8 bovenop onze televisie kleven.

10. Hoe beschrijft de bijbel het grote verlangen naar amusement dat vandaag bij de mensen aanwezig is?
2 Timoteus 3:4: "met meer liefde voor genot dan voor God"

11. Hoe zou iemand kunnen beschreven worden die van fictie houdt?
Openbaring 22:15: "Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet."

Dit klinkt misschien overdreven maar het lezen van romans waar bovengenoemde ontucht in voorkomt, maakt ons in de geest medeplichtig aan deze ontucht. Wie zich vergenoegd in ongerechtigheid heeft niet de liefde Gods. "Zij (de liefde) is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid." (1 Cor. 13:6)

12. Wat deden de pas bekeerde Christenen te Efeze met hun occulte boeken?
Handelingen 19:19: "En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen."

13. Wat is de beste muziek voor de Christen?
Kolossenzen 3:16: "Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.

14. Wat kan er gezegd worden over de omgang met anderen?
Spreuken 13:20: "Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht."

Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt, gelukt. Psalm 1:1-3

15. Wat is de beste verdediging tegen de zonde?
Psalm 119:11: "Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige."

16. Wat zou ons gebed moeten zijn?
Psalm 19:14: "Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser."

17. Met wat zouden Christenen zich moeten versieren?
1 Timoteus 2:9, 10: "Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar zo immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen door goede werken."

18. Welke twee dingen gaf de familie van Jacob aan hem toen ze zich voorbereiden om voor God te komen?
Genesis 35:2-4: "Toen zeide Jakob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen. Laten wij ons dan gereed maken en naar Betel trekken, en ik zal daar een altaar oprichten voor die God, die mij geantwoord heeft ten dage mijner benauwdheid, en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die in hun bezit waren, en de ringen die in hun oren waren, en Jakob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is

De bijbel associeert cosmetica en juwelen met de wereldse ijdelheid van de goddeloze:

"Voorts zeide Gideon tot hen: Een verzoek wil ik u doen. Ieder van u geve mij een ring uit zijn buit, omdat het Ismaelieten waren, hadden zij namelijk gouden ringen gedragen." Richteren 8:24.

"Toen Izebel dit vernomen had, beschilderde zij haar ogen met zwart en versierde haar hoofd, en zij keek uit het venster." 2 Koningen 9:30.

"Nu, gij verwoeste, wat doet gij, dat gij u kleedt in scharlaken, u siert met gouden sieraad, uw ogen bijwerkt met zwart?" Jeremia 4:30

En de HERE zeide tot mij: Mensenkind, wilt gij Ohola en Oholiba richten? Houd haar dan haar gruwelen voor...Zelfs hebben zij mannen doen komen uit een ver land; nauwelijks was hun een bode gezonden of zij kwamen, degenen, voor wie gij u gebaad, uw ogen geverfd en u met sieraden getooid had;...Zij deden armbanden aan haar armen en zetten een sierlijke kroon op haar hoofd. Toen dacht Ik: Bedrijft die verwelkte vrouw nog overspel? Zal men zelfs met haar nog ontucht plegen? Men ging naar haar als naar een hoer; zo ging men naar Ohola en Oholiba, die ontuchtige vrouwen. Ezechiël 23:36-49

"Zo zal Ik over haar bezoeken de dagen, waarop zij voor de Baals het offer ontstak, zich tooide met ring en halssieraad en achter haar minnaars aan ging, maar Mij vergat, luidt het woord des HEREN." Hosea 2:13.

"En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij." Openbaring 17:4.

Jesaja 3:16-24 geeft een hele lijst van wereldse versierselen gedragen door hen die van de Here zijn afgeweken. Ook hier weer wordt het dragen van juwelen verbonden met een wereldse geest die vijandig is tegen God.

19. Wat beval de Here Israel af te nemen toen ze te Horeb waren?
Exodus 33:5, 6: "De HERE nu zeide tot Mozes: Zeg tot de Israelieten: gij zijt een hardnekkig volk. Indien Ik ook maar een ogenblik in uw midden zou optrekken, zou Ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraad af, dan zal Ik zien, wat Ik u doen zal.En de Israelieten onthielden zich van sieraad, van de berg Horeb af."

20. Wat zei Petrus over de gepaste versiering van een Christen?
1 Petrus 3:3, 4: "Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.

21. Wat zei de Here over het onderscheid in kleding?
Deuteronomium 22:5: "
Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de HERE, uw God, een gruwel.

22. Door wat vervaagt een man het onderscheid tussen man en vrouw?
1 Corinthiërs 11:14, 15: "Leert de natuur zelf u niet, dat, indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is, doch dat, indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers, het haar is haar tot een sluier gegeven."

23. Welk motief zit er achter de manier waarop de wereld zich kleed?
Matteus 23:5: "Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen."

24. Waartoe wil Gods genade ons opvoeden?
Titus 2:11, 12: "Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.

25. Waarom gaf Jezus Zichzelf voor ons?
Titus 2:14: "die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken."

26. Hoe gaf Paulus aan dat hij met blijdschap alles prijsgegeven had opdat hij Christus zou winnen?
Filippenzen 3:8: "Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen."

27. Welke dingen verlangt een Christen te doen naast het houden van Gods geboden?
1 Johannes 3:21, 22: "Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

28. Wat doen zij die uit God geboren zijn?
1 Johannes 5:4: " want al wat uit God geboren is, overwint de wereld."


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat de levenstijl van een waar Christin opmerkelijk verschilt van dat van een ongelovige.

Ik begrijp dat God van mij verlangt dat ik Zijn principes openbaar in mijn gedachten, mijn kledij, mijn voeding en al mijn activiteiten.

Ik verlang alles te doen wat God welgevallig is.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Omgaan met Gods eigendom


 

Terug