Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 25

Gods aanspraak op je lichaam

1. Jezus kwam ons leven geven, maar welk leven?
Johannes 10:10: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed."

2. Waarin groeide Jezus verder op?
Lucas 2:52: "En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen."

“ En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven." 1 Thessalonicenzen 5:23

Deze verzen leren ons dat God begaan is met elk aspect van ons wezen.

3. Hoe belangrijk is onze lichamelijke gezondheid voor God?
3 Johannes vers 2: "Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat."

4. Wat is voor God een redelijke eredienst?
Romeinen 12:1: "Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst."

5. Waarom is God zo begaan met de toestand van ons lichaam?
1 Corinthiërs 3:16: "Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?"

6. Wat zal er gebeuren met de mens die zijn lichaam verwaarloost?
1 Corinthiërs 3:17: "Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

7. Welke opdracht gaf God aan Adam met het oog op het herstel van de mens?
Genesis 3:23: "Toen zond de HERE God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was."

Lichamelijke beweging is een grote zegen voor de mens. Door dagelijks te bewegen wordt niet alleen zijn lichamelijke maar ook zijn mentale en geestelijke gezondheid bevorderd.

8. Wat is net zo goed als medicijn?
Spreuken 17:22: " Een vrolijk hart bevordert de genezing."

9. Wat kunnen wij voor anderen doen dat bevorderlijk is voor onze gezondheid?
Jesaja 58:7, 8: "Is het niet, dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des HEREN zal uw achterhoede zijn.

10. Wat zou onze eetgewoonten moeten bepalen?
1 Corinthiërs 10:31: "Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods."

11. Wat was het oorspronkelijke dieet van de mens?
Genesis 1:29: "En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen."

12. Hoelang leefde Adam op dat dieet?
Genesis 5:5: "Zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, negenhonderd dertig jaar; en hij stierf."

13. Hoe lang leefde de mens tijdens de eerste generaties?
Genesis 5:8-17: "Na de geboorte van Enos leefde Set nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij. Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. Na de geboorte van Kenan leefde Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 905 jaar. Daarna stierf hij. Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. Na de geboorte van Mahalalel leefde Kenan nog 840 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 910 jaar. Daarna stierf hij. Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. Na de geboorte van Jered leefde Mahalalel nog 830 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 895 jaar. Daarna stierf hij.

14. Wat werd na de vloed toegevoegd aan het dieet van de mens?
Genesis 9:3: "Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn; Ik heb het u alles gegeven evenals het groene kruid.

15. Wat gebeurde er onmiddelijk met de levensduur van de mens?
Genesis 11:10, 11: "Dit zijn de nakomelingen van Sem. Toen Sem honderd jaar oud was, verwekte hij Arpaksad, twee jaar na de vloed. En Sem leefde, nadat hij Arpaksad verwekt had, vijfhonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Toen Arpaksad vijfendertig jaar geleefd had, verwekte hij Selach. En Arpaksad leefde, nadat hij Selach verwekt had, vierhonderd drie jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.

16. Hoe lang leefde men nog na enkele generaties?
Genesis 11:32: "En Serug leefde, nadat hij Nachor verwekt had, tweehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Toen Nachor negenentwintig jaar geleefd had, verwekte hij Terach. En Nachor leefde, nadat hij Terach verwekt had, honderd negentien jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.

17. God stond de mens toe om vlees te eten maar welke beperkingen legde Hij hen daarin op?
Leviticus 11:2, 3: "Spreekt tot de Israelieten: Dit zijn de dieren, die gij eten moogt van al het gedierte dat op de aarde is. Al wat gespleten hoeven heeft, te weten geheel doorkloofde hoeven, en wat herkauwt onder de dieren moogt gij eten.

18. Welke onreine dieren worden verboden?
Leviticus 11:7: "Ook het zwijn, omdat het wel gespleten hoeven, ja zelfs geheel doorkloofde hoeven heeft, maar niet herkauwt; onrein zal het voor u zijn.

Onreine dieren worden gedefinieerd in Leviticus 11 en Deuteronomium 14. Grote dieren die geen gespleten hoeven hebben, of niet herkauwen, zijn onrein. Zeedieren die geen vinnen hebben of schubben hebben zijn onrein. Roofvogels en sommige andere vogels zijn onrein. Ook vele kleine dieren zoals wezels, muizen, hagedissen en slakken zijn onrein.

19. Aan wie maakte God het eerst het onderscheid bekend tussen reine en onreine dieren?
Genesis 7:1, 2: "En de HERE zeide tot Noach: Ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb Ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden. Van alle reine dieren zult gij zeven paar nemen, het mannetje en zijn wijfje, maar van de dieren, die niet rein zijn, een paar, het mannetje en zijn wijfje

Dit was lang voor er sprake was van een Joods volk. Het zijn niet alleen de Joden die nadeel ondervinden bij het eten van onrein voedsel. Heel wat ziekten zoals, trichinose, toxoplasmose, salmonella, lintworm en andere zoonosen (door dieren overdraagbare ziektes) worden geassocieerd met het eten van varkensvlees. Christenen die weten dat hun lichaam een tempel is van de Heilige Geest zullen zichzelf niet verontreinigen met iets dat God oneer aandoet.

20. Wie zal Jezus bij zijn komst teniet doen?
Jesaja 66:15-17: "Zij, die zich heiligen en reinigen, om achter de ene man in het midden naar de hoven te gaan, die zwijnenvlees eten, gruwelijke beesten en muizen, zullen tezamen verdwijnen, luidt het woord des HEREN."

21. Wat mag vlees dat als voedsel dient nooit bevatten?
Deuteronomium 12: 23-25: "Houd er echter aan vast, dat gij geen bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met het vlees eten."

Net zoals het verbod op het eten van onrein vlees niet alleen voor de Joden was, was ook het verbod op eten van bloed niet alleen voor Joden. Dit verbod werd gegeven lang voordat er Joden waren (Genesis 9:4). Zelfs de heidenen die zich bekeerden moesten zich onthouden van het eten van bloed (Leviticus 17:10-15). En het verbod blijft bestaan voor de Nieuwtestamentische Christenen. (Handelingen 15:20).

22. Welke twee dierlijke producten mogen niet gebruikt worden als voedsel?
Leviticus 3:17: "Dit zij een altoosdurende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen: gij zult volstrekt geen vet en geen bloed eten.

Bijna iedereen is vandaag op de hoogte van het feit dat dierlijk vet een belangrijke oorzaak is van hart - en vaatziekten. Dierlijk vet is een verzadigd vet dat bijzonder schadelijk is voor de gezondheid.

23. Met wat heeft God beloofd onze ziel te verzadigen?
Psalm 103:5: "die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend."

24. Wat nam Daniel zich in zijn hart voor?
Daniel 1:8: "Daniel nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijn die de koning placht te drinken."

25. Wat vroegen hij en zijn vrienden om te mogen eten?
Daniel 1:12: "Neem toch met uw dienaren gedurende tien dagen de proef: men geve ons groenten te eten en water te drinken."

Wat hier vertaald werd al groenten verwijst in de grondtekst naar een vegetarisch dieet zoals God oorspronkelijk voor de mens bedoeld had.

26. Welk effect had dat voedsel op hun gezondheid?
Daniel 1:15: "en na verloop van tien dagen bleek hun uiterlijk schoner en zagen zij er welvarender uit dan al de knapen die van de koninklijke spijze gegeten hadden."

27. Met wat anders werden zij ook nog gezegend?
Daniel 1:17: "En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniel inzicht had in allerlei gezichten en dromen."

28. Wanneer we zien naar alle ziekten die rondom ons bestaan, waarom heeft God bepaalde beperkingen gesteld aan onze levenstijl?
Deuteronomium 6:24: "De HERE gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en de HERE, onze God, te vrezen, opdat het ons altijd wel zou gaan en Hij ons in het leven zou behouden, zoals dit heden het geval is.

29. Wat wil God voor ons doen?
Deuteronomium 7:15: "De HERE zal alle ziekten van u afwenden, en geen van de boze kwalen van Egypte, die gij kent, zal Hij u opleggen."

“Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.” Exodus 23:25.

30. Welke andere God dienen zij die Gods gezondheidswetten overtreden?
Romeinen 16:18: "Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik"

31. Wat zal hun einde zijn?
Filippenzen 3:19: "Hun einde is het verderf, hun God is de buik..."

32. Wat doet iedereen die aan een wedstrijd deelneemt?
1 Corinthiërs 9:25: "En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke."

Paulus vergelijkt hier het Christelijke leven met een wedstrijd. Het is een wedstrijd die allen kunnen winnen wanneer in de kracht van Gods genade de begeerten van de natuurlijke mens beheerst worden.

33. Wat, zei Paulus zou er gebeuren indien hij zichzelf niet in bedwang hield?
1 Corinthiërs 9:27: "Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden."


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik besef dat God van mij vraagt alles te doen wat ik kan om mijn lichaam en geest, die Hem toebehoren, in de best mogelijke conditie te houden.

Ik kies er voor om God met mijn lichaam te verheerlijken door die dingen te eten die bevorderlijk zijn voor mijn gezondheid en alles te vermijden wat de gezondheid schaadt.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: De Christen en de wereldSupplement bij les 25

Gezondheidsgeheimen van de bijbel
Het beste dieet
Praktische bijbelse richtlijnen in verband met eten
Over 1 Timoteus 4:1-5 "Alles wat God geschapen heeft is goed."
Over Handelingen 10 - het visioen van Petrus
Over 1 Timoteus 5:23 "gebruik een weinig wijn."
Een aanbevolen gezondheidsprogramma

“Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam." Spreuken 4:20-22.

Inleiding

Drie vierde van alles sterfgevallen in de U. S. zijn te wijten aan hart-en vaatziekten en kanker. Dit zijn ziekten die op vele andere plaatsen op de wereld vrijwel onbekend zijn. Studies hebben aangetoond dat de meeste degeneratieziekten in de U'S en andere westerse landen veroorzaakt worden door de manier van leven. Hartziekten, kanker, beroerte, diabetes, osteoporose en seniliteit zijn geen noodlottige zaken die ons overkomen maar zijn het gevolg van onze eigen keuzes. In de meeste gevallen zijn deze ziekten te voorkomen maar ook omkeerbaar door eenvoudige veranderingen aan te brengen in onze levenswijze.

Laten we even kijken naar de cardiovasculaire ziekten (ziekten van hart en bloedvaten) die in de U. S. de oorzaak is van vijftig procent van de sterfgevallen. Uitgebreid onderzoek gedurende de laatste vijftig jaar heeft een aantal risicofactoren vastgesteld die de kans op hartziekten bepalen. De voornaamste daarvan zijn een hoog cholesterolgehalte, roken, en hoge bloeddruk. Andere belangrijke indicatoren zijn een hoog gehalte aan triglyceriden, diabetes, zwaarlijvigheid, onvoldoende beweging en stress. Deze houden allemaal verband met onze manier van leven. De wijze waarop we ons voeden en hoe we leven bepalen de lengte en kwaliteit van ons leven.

Rokers maken tien maal meer kans om te sterven rond zestig jaar van niet-rokers. Mannen die twintig procent te veel wegen hebben vijf maal meer kans om te sterven aan een cardiovasculaire ziekte rond zestig jaar dan zij die een normaal gewicht hebben.

De meeste risicofactoren hebben te maken met onze eetgewoonten, vooral met de inname van vet en cholesterol. De gemiddelde vetinname in Amerika bedraagt ongeveer veertig procent van de totale hoeveelheid geconsumeerde calorieen! De vetinname in China echter is slechts vijftien procent van de calorieen. Het is dan ook niet verwonderlijk dan in China maar 4 op 100 000 mannen per jaar sterven aan hartziekten.

200mg% bloedcholesterol wordt in Amerika als normaal beschouwd, maar normaal betekent niet veilig. Autopsies van jonge Amerikaanse soldaten (gemiddelde leeftijd: 22) die stierven in de Koreaanse oorlog toonde aan dat drie op de vier reeds veelbetekenende vernauwingen van de aderen vertoonden. Het hoeft dan ook niet de verbazen dat er jaarlijks 200 000 overbruggingen van de kransslagaders plaatsvinden in de U.S. Het Amerikaanse volk spendeert elk jaar bijna een triljoen dollars aan gezondheidszorg. De ware tragedie is dat het merendeel van deze ziekten had kunnen voorkomen worden indien de mensen Gods gezondheidsplan hadden gevolgd.

Gezondheidsgeheimen van de bijbel

De bijbel is de "gebruiksaanwijzing" voor ons lichaam, die ons door de Ontwerper werd gegeven. Een zorgvuldige aandacht voor de richtlijnen verzekeren een optimale werking. Laten we beginnen bij de eerste beginselen.

1. Eet geen onrein vlees

Wat onrein voedsel is, vinden we in Leviticus 11 en Deuteronomium 14. Deze dieren zijn aasdieren, roofdieren, of voeden zich met afval. De ziekten die ze dragen worden gemakkelijk op de mens overgebracht.

2. Eet geen vlees met bloed in

“Gij zult niets met het bloed eten." Leviticus 19:26.
Bloed is het transportmiddel voor chemische stoffen, afvalproducten en ziekten.

BIV (bovine immunodeficiency virus) is nauw verband met HIV, het menselijke AIDS virus en is wijdverspreid onder de runderen in de U.S.. De USDA national animal disease center is er in geslaagd om door middel van besmetting via bloed de infectie over te brengen op geiten, schapen, en konijnen. Men heeft nog niet onderzocht of het virus ook op de mens kan overgaan. De veiligste weg is hier te vertrouwen op Gods richtlijnen.

3. Eet geen dierlijk vet

“Spreek tot de Israelieten: Gij zult in het geheel geen vet van rund, schaap of geit eten. Het vet van een gestorven of verscheurd dier mag voor allerlei doeleinden gebruikt worden, maar eten zult gij het in geen geval." Leviticus 7:23, 24.

Het is een welbekend feit dat dierlijk vet een hoofdrol speelt bij hartziekten, kanker, hoge bloeddruk, diabetes, en arteriosclerose. De meest recente aanbevelingen van de Amerikaanse regering, roepen alle Amerikanen op om meer voedsel te eten dat rijk is aan complexe koolhydraten en vezelstoffen.

4. Eet alleen bij de maaltijd

“Heil u, o land, welks koning een edele is, welks vorsten maaltijd houden te rechter tijd, als mannen en niet als dronkaards.” Prediker 10:17

De werkingen van de spijsvertering zijn precies getimed en zijn het efficiëntst wanneer hun regelmaat niet gestoord wordt. De maaltijden zouden elke dag op het zelfde tijdstip moeten genomen worden. Na een maaltijd ledigt de maag zich na 2 1/2 tot 4 uur. Wanneer de maag en de kleine darm volledig geleegd zijn, volgt een interdigestieve reinigingsfase die de darmen herstelt en gezond houdt. Eet men vooraleer de interdigestieve fase haar werk heeft kunnen doen, dan wordt de vertering gestoord, waardoor voedsel te lang in maag en darmen blijft steken. Ongezonde toestanden ontstaan die de basis leggen voor kankers, maagzweren en andere problemen van het spijsverteringstelsel.

Studies hebben de schadelijke effecten van het eten tussen de maaltijden aangetoond. Iemand kreeg een normaal ontbijt om 8 uur 's morgens. Gedurende de ochtend en de namiddag werd tweemaal een stuk chocolade gegeven. Om 21.30 uur toonden x-rays dat meer dan de helft van het ontbijt nog steeds in de maag zat. Men heeft vastgesteld dat zelfs het knabbelen van enkele nootjes het spijsverteringsproces vertraagt.

5. Eet niet te veel

“Heil u, o land, welks koning een edele is, welks vorsten maaltijd houden te rechter tijd, als mannen en niet als dronkaards." Prediker 10:17

Elke overbelasting van ons systeem heeft zwakheid en ziekte als gevolg.

6. Drink geen alcohol

“De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige, ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs.” Spreuken 20:1.

Naast het beschadigen van de lever, de hersenen en andere organen heeft alcohol ook een nadelig invloed op het hartweefsel, en wordt het gebruik ervan geassocieerd met kanker en een afname van de algemene weerstand. (Sixth special report to congress on alcohol and health, released by the U.S. department of health and human services.) Volgens de Washington Monthly worden 35 procent van de ziekenhuisbedden bezet door mensen die problemen hebben die verband houden met alcohol.

Het beste dieet

God heeft het menselijk lichaam zo ontworpen dat het best functioneert op een dieet van plantaardig voedsel: fruit, groenten, granen en noten. Het dieet dat God aan Adam en Eva gaf is ook voor ons nog het beste dieet.

Dr. T. Colin Campbell, een wetenschapper aan de Cornell University heeft samengewerkt met de National Academy of Sciences in een studie over het verband tussen kanker en voeding. Hun onderzoek toont aan dat het vervangen van dierlijke producten door fruit, groenten, en volwaardige granen de beste manier is om kanker te voorkomen. Zij vonden dat zij die een dieet hadden met weinig proteinen en weinig vetten duidelijk minder kans hadden op kanker ongeacht het aantal celmutaties veroorzaakt door omgevingsfactoren. Aangetoond werd dat een natuurlijk dieet bestaande uit volwaardige voeding de groei van kankercellen, die reeds kwaadaardige tumoren ontwikkeld hadden, tegenhielden.

Hetzij u zich zorgen maakt over kanker, arteriosclerose, zwaarlijvigheid, diabetes, osteoporose of hoge bloeddruk, het enige dieet dat het probleem kan voorkomen of oplossen is het dieet dat God aan de mens gaf bij de schepping. Volgens gegevens die verzameld werden door het National Cancer Institute, zijn de landen waar het meest darmkanker en hartziekten voorkomen, de landen waar men de grootste hoeveelheid vlees consumeert.

Beroertes en hartaanvallen doen zich voor wanneer belangrijke aderen verstopt geraken een toestand die bekend staat als arteriosclerose. De voornaamste factor in arteriosclerose is cholesterol die alleen voorkomt in dierlijke producten. Planten maken geen cholesterol aan. Toen Japan nog niet beinvloed werd door de westerse cultuur en haar eetgewoonten was arteriosclerose iets waarvan men nog nooit gehoord had. Het Japanse geneeskunde-onderwijs moest aangetaste halsslagaders uit Amerika laten overkomen om deze aan de studenten te laten zien en hen zo de oorzaak te tonen van 50 procent van alle sterfgevallen in de U.S..

Antonio Gotto, M.D., president of the American Heart Association, sprak het volgende in een hoorzitting van de U.S. Senaat “In bevolkingsgroepen waar het bloedcholesterol onder de 160mg% zit komt er bijna geen hartziekten of arteriosclerose voor." Zijn besluit? -- "Indien we er in zouden slagen het bloedcholesterol bij iedereen in de U.S. beneden de 150mg% te brengen, dan zouden er praktisch geen hartziekten meer bestaan."

Een van de meest gerespecteerde autoriteiten op het vlak van diabetes is Dr. James Anderson. Nadat hij gedurende vijftien jaar gewerkt had met dieten die een laag eiwit - en vetgehalte en een hoog gehalte aan vezels hadden, zei hij, "95 % van alle diabetes die bij volwassenen ontstaat en waarvoor medicatie genomen wordt, kan in minder dan acht weken zo verbeteren dat geen medicatie meer nodig is, en 50 tot 75 % kan terug een normaal bloedsuiker krijgen en leven zonder toediening van insuline binnen enkele weken."

Enkele jaren geleden dachten mensen dat een dieet met een hoog eiwitgehalte het best was. Maar men kwam erachter dat hartziekten, kankers, diabetes, en osteoporose het meest voorkomen bij hen die de meeste eiwitten tot zich nemen. De gemiddelde volwassene heeft niet meer dan 30 gram eiwit nodig per dag, wat gemakkelijk bekomen wordt uit fruit, groenten, granen en noten. De meeste Amerikanen consumeren meer dan 100 gram eiwit per dag. Deze overconsumptie van eiwit veroorzaakt uitscheiding van calcium en andere mineralen via de urine waardoor de beenderen verzwakt worden en de nieren onder stress komen te staan.

Atleten weten dat complexe koolhydraten de beste brandstof bieden voor onze lichamen, het meest energie geven en uithouding. Ongeraffineerd plantaardig voedsel voorziet ook in de nodige natuurlijke vezelstoffen wat onze gezondheid ten goede komt.

Dierlijke producten bevatten geen vezelstoffen maar zitten vol cholesterol en grote hoeveelheden eiwitten. Vlees levert geen koolhydraten en zijn de grootste bron van vet in het Amerikaans en westers dieet.

Het klinkt te eenvoudig maar het is waar: Een simpele ommekeer naar een veelzijdig vegetarisch dieet zou ons vet - en cholesterolgehalte drastisch doen dalen en ons alle koolhydraten geven die we nodig hebben. Dit dieet zou ons beschermen tegen te veel eiwit, onze bloeddruk doen verlagen, ons gewicht doen dalen en onze kans op een vroegtijdige dood doen afnemen. De bijbel heeft veel te vertellen over de voordelen van het vegetarisme. Adam leefde bijna duizend jaar op een puur vegetarisch dieet. Na de invoering van "rein" vlees ten tijde van de zondvloed werd de levensverwachting van de mens met een derde ingekort. Na enkele generaties van vleeseters stierven de mensen aan 200 jaar. Enkele generaties later schreef Mozes, "De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen." Psalm 90:10.
Toen de Israelieten in de woestijn vertoefden, voorzag God hen van manna-brood uit de hemel-en water uit de rots. Maar velen onder hen "waren begerig" en zeiden, "wie zal ons vlees te eten geven?" God had gehoopt Zijn volk te kunnen terugbrengen naar het oorspronkelijk dieet uit Eden. Hun verlangen naar vlees stelde Hem zeer teleur. Hij gaf hen dan maar het vlees dat ze verlangden, maar "Terwijl het vlees nog tussen hun tanden was, voordat het gekauwd was, ontbrandde de toorn des HEREN tegen het volk en de HERE sloeg het volk met een zeer zware slag.Daarom gaf men aan die plaats de naam Kibrot–hattaawa, omdat men daar het gulzige volk begraven had." Numeri 11:33, 34.

Deze ervaring was voor Gods volk zo veelbetekenend dat het gebeuren opnieuw verteld werd in Psalm 78:18-31, en er wordt nogmaals naar verwezen in Psalm 106:15, "Hij gaf hun wat zij begeerden, maar henzelf deed Hij wegteren." God laat ons dikwijls hebben wat we willen, maar het resultaat is verlies van levenskracht op lichamelijk en geestelijk vlak.

Paulus verwijzend naar dezelfde gebeurtenis, raad ons aan, "Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden." 1 Corinthiërs 10:6

In de volgende verzen wordt het eten van vlees geassocieerd met Gods ongenoegen: "Verkeer niet met wie zich te buiten gaan aan wijn en vlees." Spreuken 23:20. "Maar zie, daar is vrolijkheid en vreugde, een doden van runderen en een slachten van schapen, een eten van vlees en een drinken van wijn: laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Jesaja 22:13.

Wanneer wij ons leven wijden aan de dienst van God, wordt ons lichaam een tempel van de Heilige Geest. Als Christenen zijn we geroepen om God in al onze gewoonten en praktijken te eren. We proberen alles te doen wat we kunnen om op de meest gezonde manier te leven, tot eer van God. Het boek Daniel, met haar belangrijke boodschap, werd voor ons, die in de tijd van het einde leven, geschreven. Hoe veelbetekenend moet het voor ons zijn dat dit boek begint met een boodschap van onthouding van rijke en onvolwaardige voedsel, terwijl de nadruk wordt gelegd op de voordelen van een zuiver vegetarisch dieet!

Praktische bijbelse richtlijnen in verband met eten

“en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten.”—Genesis 3:18, 19

“Welaan dan, eet uw brood met vreugde.”—Prediker 9:7

“Beter een schotel groente, waar liefde heerst, dan een gemeste os en haat daarbij.
.”—Spreuken 15:17

“Beter een droge bete en rust daarbij, dan een huis vol vleesspijzen, waarover men twist.
.”—Spreuken 17:1

“Eet honig, mijn zoon, want dat is goed, honigzeem is zoet voor uw gehemelte.”— Spreuken 24:13

“Hebt gij honig gevonden, eet zoveel als u voldoende is, opdat gij er niet te veel van krijgt en het uitspuwt.
.”—Spreuken 25:16

“Veel honig eten is niet goed.”—Spreuken 25:27

“Wanneer gij bij een heerser tafelt, bepaal dan uw aandacht alleen bij wat voor u staat, en zet u het mes op de keel, als gij een gulzig mens zijt. Begeer zijn lekkernijen niet, want het is bedrieglijke spijs..”—Spreuken 23:1-3

“Hij zou hen gespijzigd hebben met het vette der tarwe, ja, Ik zou u verzadigd hebben met honig uit de rots.
.”—Psalm 81:16

“Zo lokte Hij ook u uit de muil van de nood, naar wijde, onbeperkte ruimte, naar uw rustige dis, die vol vette spijze was.” Job 36:16

“Boter van runderen en melk van kleinvee, met vet van lammeren; en rammen van Basan en bokken, met het vetste der tarwe; en druivebloed dronkt gij, schuimende wijn.
.”—Deuteronomium 32:14

“Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige..”—Jesaja 55:2

“Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen." Psalm 84:11

“De mens heeft het niet in zijn macht om te eten en te drinken en zich te goed te doen bij zijn zwoegen; dit heb ik wel ontwaard, dat het van de hand Gods komt.”—Prediker 2:24

Onthouding van schadelijke stoffen

“De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige, ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs.”—Spreuken 20:1.

“Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beerven zullen? Dwaalt niet! ... dronkaards, ...zullen het Koninkrijk Gods niet beerven."- 1 Corinthiërs 6:9, 10.

“De ganse dag breidde Ik mijn armen uit naar een opstandig volk, dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg, die niet goed is; een volk, dat Mij bestendig openlijk krenkt ... die vlees van zwijnen eten en in wier vaatwerk verfoeilijk voedsel is."—Jesaja 65:4

“Verkeer niet met wie zich te buiten gaan aan wijn en vlees; want een drinker en een doorbrenger verarmen, en slaperigheid doet lompen dragen."— Spreuken 23:21

“Wee hun die reeds des morgens vroeg bedwelmende drank zoeken; die laat in de nacht opblijven, terwijl de wijn hen verhit!”—Jesaja 5:11

“Bij wie is ach? bij wie is wee? bij wie is twist? bij wie geklaag? bij wie zijn wonden zonder reden? bij wie troebele ogen? Bij hen die laat opzitten bij de wijn, die komen om de gemengde drank te proeven. Zie niet naar de wijn, wanneer hij roodachtig fonkelt, wanneer hij in de beker parelt; vlot glijdt hij naar binnen, ten slotte bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder.”—Spreuken 23:29-32

“Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?" - Romeinen 6:16.

“ En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest," - Efeziërs 5:18

“Wijn of bedwelmende drank zult gij niet drinken, gij noch uw zonen, wanneer gij de tent der samenkomst binnengaat, opdat gij niet sterft (het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten) opdat gij scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein, en opdat gij de Israelieten kunt onderwijzen in al de inzettingen die de HERE door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft.”—Leviticus 10:9, 10

“Zo zegt de HERE: Zoals men, wanneer er nog sap in een druiventros gevonden wordt, zegt: Verderf hem niet, want er ligt een zegen in; Zo zal Ik doen ter wille van mijn knechten, dat Ik niet alles verderve."—Jesaja 65:8

“reinigt u, gij die de vaten des HEREN draagt.”-Jesaja 52:11

“Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel.” --1 Petrus 2:11

“indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, voor iedere goede taak gereed."-2 Timoteus 2:21

“Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine .” -2 Corinthiërs 6:17

“Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht.”—Hebreeen 12:16

Merk op: de eerste zonde van de mens hield verband met de eetlust. De eerste verzoeking van Jezus in de woestijn hield verband met de eetlust. Christus overwon daar waar Adam heeft gefaald, zo maakte Hij het voor ons mogelijk om ook op dat vlak te overwinnen.

Over 1Timoteus 4:1-5 "Alles wat God geschapen heeft is goed."

"Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt: want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed.
1 Timoteus 4:1-5

Sommige mensen gebruiken deze passage om te beweren dat Christenen vrij zijn om alles te eten wat ze willen. Maar dat is niet wat in deze tekst staat. De tekst spreekt over sommigen die van het ware geloof zijn afgeweken en "het genot van spijze" verbieden "welke God geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn."Merk op dat deze mensen bevelen om zich te onthouden van spijze die God geschapen heeft om aanvaard te worden.

De vraag die we hier moeten stellen is, Welke "spijze" heeft God geschapen om aanvaard te worden? Het verslag dat Genesis daarover geeft is duidelijk: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen." Genesis 1:29. De spijze die God voor ons geschapen heeft om door ons aanvaard te worden, zijn de groenten, de vruchten en de zaden (granen, peulvruchten, noten, zaden).

Sommige bijbelvertalingen gebruiken het woord "vlees" in de plaats van spijze. In de Bijbel verwijst dit woord naar voedsel in het algemeen. Toen Paulus' schip op het punt stond schipbreuk te lijden nodigde hij de passagiers uit "om voedsel te nemen" en hij voegde eraan toe, "want dit is goed voor uw redding." Handelingen 27:34. Merk op welk voedsel hij nam. "Hij nam brood, dankte God in aller tegenwoordigheid, brak het en begon te eten." vers 35

1 Timoteus 4:4 zegt, "Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk." Sommige mensen beweren dat dit betekent dat we alles kunnen eten. Als we die redenering volgen dan zou het ook goed zijn om ratten te eten en kakkerlakken. Het spreekt vanzelf dat we de betekenis van "alles wat God geschapen heeft," moeten laten bepalen door het vorige vers "welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen." Vers 5 voegt daar enkele kwalificaties bij: "want het wordt geheiligd door het woord Gods." Geheiligd betekent dat het apart gezet wordt voor een specifiek doel. De tekst laat ons dus helemaal niet toe om alles te eten wat we willen maar ze is in volkomen harmonie met de Schrift die alleen dat voedsel toelaat dat door Gods woord als voedsel voor de mens werd aangeduid of apart gezet.

Over Handelingen 10 - het visioen van Petrus

Petrus' visioen over het laken dat vol zit met dieren, wordt dikwijls aangehaald in een poging om af te wijken van de richtlijnen die de Bijbel op gebied van voeding heeft gegeven. In werkelijkheid heeft deze boodschap niets met voedsel te maken.

Het visioen komt voor in de kontekst van het openen van het evangelie naar de heidenen. Ten dien tijde waren alle Christenen Joden. Ze beschouwden de heidenen als zijnde buiten het bereik van Gods genade. God wilde dit vooroordeel wegwerken en gebruikte daarvoor deze vreemde droom.

Terwijl boodschappers van het huis van Cornelius op weg waren om hem te halen, kreeg Petrus op het dak van een huis een visioen. Hij zag een groot laken voor zich neerdalen, "hierin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren der aarde en allerlei vogelen des hemels." En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! Maar Petrus zeide: Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets gegeten, dat onheilig of onrein was.En nogmaals ten tweeden male, kwam een stem tot hem: Wat God rein verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden.En dit geschiedde tot driemaal toe, en terstond werd het voorwerp weer opgenomen in de hemel."

Indien het Gods bedoeling was geweest om Petrus te onderwijzen over een nieuw dieet samengesteld uit de wezens die in het laken zaten dat zou het onze Christelijke plicht zijn om stinkdieren, muizen en slangen te eten. Maar de bedoeling van het visioen was niet om Petrus' dieet te veranderen maar zijn idee over de doelgroepen van zijn evangelisatie.

In vorige lessen hebben we geleerd dat dieren die voorkomen in symbolische visioenen, verwijzen naar volkeren en naties. Zoals Johannes in Openbaring 10 gevraagd werd een boek te eten, werd Petrus in zijn visioen gevraagd dieren te eten. De onreine dieren die zich in het laken bevonden stellen de volkeren voor die onbesneden waren. Petrus vertegenwoordigde hier de kerk, zoals Johannes deed in Openbaring 10. Iets eten betekent iets aannemen. God probeerde Petrus via een illustratie duidelijk te maken dat de kerk "elk volk" (vers 35) moest aannemen.

De woorden die hier tot Petrus gesproken werden, waren, "Wat God rein verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden." (vers 15) Terwijl Petrus zich afvroeg wat deze woorden te betekenen hadden, kwamen de boodschappers die Cornelius had gezonden bij het huis waar Petrus verbleef. Toen zei de Geest tot hem, "Zie, twee mannen zoeken naar u; sta dan op, ga naar beneden en reis, zonder bezwaar te maken, met hen mede, want Ik heb hen gezonden."

Toen begon Petrus de betekenis van de droom te snappen. Bij het huis van Cornelius gekomen zijnde, zag hij daar een grote groep uit de heidenen vergaderd, wachtende om het evangelie te horen.

Petrus sprak, "Gij weet, hoe het een Jood verboden is zich te voegen bij of te gaan tot een niet–jood; doch mij heeft God doen zien, dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen. Als besluit zei hij, “Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des persoons is, maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem welgevallig." (vers 34)

Over 1 Timoteus 5:23 "gebruik een weinig wijn."

Wat wilde Paulus aanbevelen toen hij tegen Timoteus zei, "Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden." Beweerde hij dat alcohol goed is voor ons lichaam? Het is een feit dat alcohol helemaal niet goed is voor ons.

Het woord "wijn" in de bijbel betekent druivensap. Hetzelfde woord wordt gebruikt voor zowel gefermenteerd als ongefermenteerd sap. In de dagen van Paulus was het gebruikelijk om ongefermenteerd sap te gebruiken als geneesmiddel bij verschillende kwalen. Dit gebruik is goed gedocumenteerd. Zowel Aristoteles (384-322 B.C.), Athenaeus (A.D. 200), en Pliny (A.D. 24-79; een tijdgenoot van Paulus) gaven de raad om zoet druivensap te gebruiken bij maagpijnen. Zowel Paulus als Petrus onderwezen dat men zich van alcohol moest onthouden. Dit wordt bewezen door het veelvuldig gebruik van het woord "nuchter" (zie 1 Thessalonicenzen 5:6-8; 1 Timoteus 3:2, 11; Titus 2:2; 1 Petrus 1:13; 4:7; 5:8). Het Griekse woord dat in deze teksten met nuchter werd vertaald is nepho of nephalios. Nepho betekent "zich onthouden van wijn" en nephalios betekent "onthouding wat betreft wijn."

Door het gebruik van het woord 'nepho' in 1 Timoteus 3:2 zegt Paulus dat een opziener zich moet onthouden van wijn. In vers 3 gebruikt Paulus het Grieks 'me paroinon' wat letterlijk betekent "niet in de omgeving van wijn." Nadat Paulus, Timoteus zo nadrukkelijk heeft onderwezen om zich van alcohol te onthouden en er niet mee in aanraking te komen, lijkt het erg onwaarschijnlijk dat hij in dezelfde brief hem zou aanbevelen om alcoholische drank te gebruiken voor maagkwalen. Daarom is het duidelijk dat het in hoofdstuk 5 gaat om ongefermenteerd druivensap.

Een aanbevolen gezondheidsprogramma

NEWSTART is een gezondheidsprogramma dat bestaat uit acht natuurlijke remedies die ons leven terug in harmonie brengt met Gods wetten.

NEWSTART staat voor:

Nutrition: gezonde voeding
Excercise: voldoende beweging
Water: juist gebruik van water
Sunshine: juist gebruik van zonlicht
Temperance: matigheid
Air: gezonde lucht
Rest: voldoende ontspanning en rust
Trust: Godsvertrouwen

Meer informatie over dit programma op de pagina: achtnatuurlijkeremedies.html

Terug