Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 24

Een dag om te gedenken

1. Door wat en wat werd de eerste dag bepaald?
Genesis 1:5: "Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag."

2. Door wat en wat werd de tweede dag bepaald?
Genesis 1:8: "Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.

3. Van wanneer tot wanneer zul je de sabbat vieren?
Leviticus 23:32: "...van avond tot avond, zult gij uw sabbat vieren."

4. Wat geeft het begin van de avond aan?
Marcus 1:32: "Toen het nu avond werd en de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, en de bezetenen."

5. Op welk tijdstip van de dag werden de poorten van Jeruzalem voor de sabbat gesloten?
Nehemia 13:19: "Zodra het dan in de poorten van Jeruzalem donker werd, voor de sabbat, sloot men op mijn bevel de deuren, en ik beval, dat men ze niet zou openen tot na de sabbat.

6. Wat is geoorloofd op de sabbat?
Matteus 12:12: "Derhalve is het geoorloofd op de sabbat wel te doen."

7. Door wat te doen loopt men over de sabbat heen?
Jesaja 58:13: "Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag."

8. Op welke drie manieren wordt de sabbat benoemd?
Jesaja 58:13: "Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des HEREN van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de HERE."

9. Door welke drie dingen niet te doen op de sabbat zal men God eren?
Jesaja 58:13: "Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des HEREN van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan..."

10. Welke belofte wordt ons dan gegeven?
Jesaja 58:14: "dan zult gij u verlustigen in de HERE en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des HEREN heeft het gesproken."

11. Hoe worden de eerste zes dagen van de week genoemd?
Ezechiël 46:1: "Dit zegt God, de HEER: De oostpoort van de binnenhof moet gedurende de zes werkdagen gesloten blijven, maar op sabbat en op nieuwemaansdag moet hij geopend worden.

12. Wat moeten we op sabbat niet doen?
Exodus 20:10: "maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont."

Het overige van het vers wijst erop dat we ook niemand anders voor ons moeten laten werken op de sabbat.

13. Maar wat in tijden waar het werk dringend moet gebeuren?
Exodus 34:21: " Zes dagen zult gij arbeiden, maar op de zevende dag zult gij rusten, ook in de ploegtijd en in de oogst zult gij de rustdag houden."

14. Welke instructies geven een illustratie van het feit dat ook bepaalde huishoudtaken niet op sabbat moeten gebeuren?
Exodus 35:3: "Gij zult in geen van uw woningen vuur ontsteken op de sabbatdag."

15. Hoe wordt de vrijdag genoemd?
Lucas 23:54; Marcus 15:42: "En het was de dag der voorbereiding en de sabbat brak aan." "En toen het reeds avond geworden was, kwam omdat het Voorbereiding, dat is de voorsabbat, was...."

De vrijdag is de dag waar de nodige voorbereidingen, vb. koken en wassen worden gedaan, die nodig zijn voor de sabbat.

16. Wat zei Nehemia tot hen die voedsel en andere waren kochten op de sabbat?
Nehemia 13:16, 17: "De Tyriers die daar woonden, brachten vis en allerlei koopwaar en verkochten ze op de sabbat aan de Judeeërs, zelfs in Jeruzalem. Toen onderhield ik de edelen van Juda hierover en zeide tot hen: Wat doet gij daar voor slechts, dat gij de sabbatdag ontheiligt?

17. Wat moeten we niet nalaten te doen?
Hebreeen 10:25: "Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen."

18. Wat voor een heilige gebeurtenis moet er op de sabbat plaatsvinden?
Leviticus 23:3: "Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst"

19. Wat zegt Jezus over de plaats waar twee of drie vergaderd zijn in Zijn naam?
Matteus 18:20: "Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden."

20. Over welke daad van Jezus was de overste van de synagoge op de sabbat verontwaardigd?
Lucas 13:14: "Maar de overste der synagoge, het kwalijk nemende, dat Jezus op de sabbat genas"

21. Wat zei Jezus mag op sabbat gedaan worden met hen die door de Satan gebonden zijn?
Lucas 13:16: "Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?

In het volgen van Jezus' voorbeeld kunnen we veel wegen vinden om op de sabbatdag anderen te verlossen van Satans ketenen. We kunnen de eenzame bemoedigen, en hoop brengen aan hen die nood hebben aan troost. Tot zij die dit doen zal Jezus zeggen, "Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen."

22. Aan wat moet de sabbat ons herinneren?
Genesis 2:1, 2: "Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.

Doorheen de natuur, kunnen we op de sabbat dichter bij onze Schepper komen. Als een wekelijks gedenkteken van Gods volmaakte schepping, kunnen de uren van de sabbat worden doorgebracht in het aanschouwen van het werk van Zijn handen, en ook in de gemeenschap met Hem door de studie van de bijbel en het gebed.

23. Wat zegt God over hen die ongeduldig uitzien naar het einde van de sabbat?
Amos 8:5, 7: "Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de nieuwemaan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen?’ Jullie maken de efa kleiner, jullie maken de sjekel zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal. Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen voor een paar sandalen, en jullie zeggen: ‘Ook het kaf verkopen we als graan!’ Nooit–en dit zweert de HEER op wie Jakobs volk zich laat voorstaan–zal ik een van jullie daden vergeten."

24. Wat zullen we doen op de dag van de Here?
Psalm 118:24: "Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen."

25. Wie wordt door God gezegend?
Jesaja 56:2: "Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet."

26. Hoe dikwijls zullen allen die op de nieuwe aarde wonen, bijeenkomen?
Jesaja 66:22, 23: "Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des HEREN, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de HERE.In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat de sabbat 24 uren van heilige tijd is die niet kan gebruikt worden voor wereldlijke doeleinden.

Ik kies om de sabbat te houden zoals God het heeft bepaald, en de zegen te ontvangen die Hij heeft beloofd.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Gods aanspraak op je lichaam 

Terug