Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 23

Het teken van trouw

Supplement: De Verenigde Staten in de profetie

1. Waaruit zag Johannes nog een ander dier opkomen?
Openbaring 13:11: "En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.

In vorige lessen hebben we geleerd dat "dieren" of "beesten'"in profetie, naties voorstellen, en dat de "zee" (wateren) en de "aarde" respectievelijk de oostelijke en westelijke hemisferen voorstellen. De natie die voorgesteld wordt door dit beest dat opkwam op het moment dat het eerste beest van Openbaring 13 in "gevangenschap" werd gevoerd (Openbaring 13:11, 10), op een continent waar bijna geen mensen woonden (vergelijk Genesis 1:10 met Openbaring 17:15), is de Verenigde Staten van Amerika.

2. Hoe wordt dit beest beschreven?
Openbaring 13:11: "En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.

Vanaf het begin werd de verenigde staten gekenmerkt door haar unieke scheiding van kerk en staat, wat vrijheid van godsdienst verzekerde voor alle mensen. Maar haar gelijkenis aan een zachtaardig lam zal veranderen in dat van een beest dat spreekt als een draak.

3. Hoeveel macht zal dat beest uitoefenen?
Openbaring 13:12: "En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit."

4. Tot wat zal hij de wereld brengen?
Openbaring 13:12: "En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welk's dodelijke wond genezen was.

5. Welke grote wonderen zal het verrichten?
Openbaring 13:13: "En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen."

6. Waarom doet het beest deze wonderen?
Openbaring 13:14: "En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest."

7. Wat wilt het beest dat de mensen die het misleid heeft, doen?
Openbaring 13:14: "En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is."

“En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken."Openbaring 13:15

Gedurende de heerschappij van het eerste beest, werden de religieuze decreten van de kerk sterk gehandhaaft door de sterke arm van de staat, waardoor een vereniging tot stand kwam tussen de geestelijke en burgerlijke macht. Wanneer de Verenigde Staten dezelfde weg zal gaan , zal het een beeld gemaakt hebben van het eerste beest.

8. Tot wat zal de regering iedereen verplichten nu ze niet langer aarzelt om religieuze plichten op te leggen?
Openbaring 13:16: "En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd."


9. Welke middelen zal het beest aanwenden om het merkteken te doen aannemen?
Openbaring 13:17: "en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft."

10. Welke straf staat hen te wachten die het merkteken weigeren?
Openbaring: 13:15: "en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden."

11. Voor wat waarschuwt een luide stem?
Openbaring 14:9: "En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam."

12. Wie zal geen rust vinden?
Openbaring 14:11: "en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt."

13. Op wie valt een boos en kwaadaardig gezwel?
Openbaring 16:2: "en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden."

14. Niet alleen in hun hand maar waar nog meer wordt het merkteken geplaatst?
Openbaring 13:16: "En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd."

15. Wat had de engel die Johannes uit het oosten zag komen, bij zich?
Openbaring 7:2: "En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God."

16. Waar zal het volk van God het zegel ontvangen?
Openbaring 7:3: "en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben."

17. Wat moet er onder Gods volk verzegeld worden?
Jesaja 8:16: "Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen."

18. Hoe zal de Here Zijn wet onder Zijn leerlingen verzegelen?
Hebreeen 10:16: "Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven."

19. Wat zal onze getuigenis zijn wanneer Gods wet in ons verstand staat geschreven?
Psalm 40:8: "ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste."

20. Hoe worden zij die het zegel in hun voorhoofd hebben ontvangen, genoemd?
Openbaring 7:3: " Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.

“als slaven van Christus de wil Gods van harte te doen, en bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Here en niet aan mensen."
Efeziërs 6:6

21. Wat wordt nog meer gezegd over hetgeen op het voorhoofd staat geschreven van Gods volk?
Openbaring 14:1: "En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden.

22. Welke kenmerken somde God op toen Hij Zijn naam aan Mozes bekend maakte?
Exodus 34:5, 6: "En de HERE daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam des HEREN uit. De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw

23. Welke woorden moesten aangebracht worden op het voorhoofd van Aaron?
Exodus 28:36-38: "Ook zult gij een plaat van louter goud maken en daarop graveren als zegelgraveerwerk: Den HERE heilig....Zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn."

24. Wat verlangt God van ons zodat wij Zijn karakter zouden hebben?
Leviticus 20:7: "Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God.
1 Petrus 1:16: "er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig."

We leerden in een vorige les dat "heiligen" de betekenis heeft van apart zetten voor een heilig doel, of heilig maken.

25. Wat heeft de Here gedaan dat Zijn gezag openbaart als de ware God?
1 Kronieken 16:26: "want alle goden der volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt."

26. Wat heiligde God bij de schepping als teken van Zijn gezag?
Genesis 2:3: "En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

27. Wat heeft Hij ons gegeven als teken dat Hij de Here is die ons heiligt?
Ezechiël 20:12: "Ook gaf Ik hun mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zouden weten, dat Ik, de HERE, hen heilig.

28. Wat vraagt God van ons als teken dat we Hem als Schepper erkennen?
Ezechiël 20:20: "Heiligt mijn sabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God ben."

29. Daartegenover heeft het beest een teken van zijn gezag. Welk teken is dat?

“Maar de Protestantse geest lijkt niet te beseffen dat...door de inachtneming van de zondag...zij het gezag aanvaard van de woordvoerder van de kerk, de paus." —Our Sunday Visitor, Catholic weekly, Feb. 5, 1950.

“Zondag is het teken van ons gezag!...De kerk staat boven de bijbel, en de verplaatsing van de sabbatsviering is daar een bewijs van."—The Catholic Record, London, Ontario, Sept. 1, 1923.

“Natuurlijk is deze verandering door de Katholieke kerk gebeurt...en deze daad is een teken van haar kerkelijke macht en gezag in religieuze zaken.”—Office of Cardinal Gibbons, through Chancellor C. F. Thomas, Nov. 11, 1895.

“De inachtneming van de zondag door Protestanten is een hulde die ze brengen, in weerwil van zichzelf, aan het gezag van de kerk." —Louis Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, 1868 ed. p. 213.

30. Waarom eren sommige mensen God tevergeefs?
Matteus 15:9: "Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

31. Wat moeten we doen wanneer geboden van mensen tegen Gods wet ingaan?
Handelingen 5:29: "Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen."

32. Wie zal met harpen op de glazen zee staan?
Openbaring 15:2: "En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods.

33. Hoe waren ze in staat om te overwinnen?
Openbaring 12:11: "En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat de inachtneming van de sabbat een erkenning inhoud van het gezag van de Schepper.

Ik verlang om God met heel mijn hart te gehoorzamen, en Zijn beeld te ontvangen op mijn voorhoofd.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Een dag om te gedenken
De Verenigde Staten in de profetie

Supplement bij les 24

Openbaring 13:11 toont ons een beest dat herkent wordt als de Verenigde Staten van Amerika. Vijf kenmerken leiden tot deze herkenning:

1. Het is een "beest." Daniel 7:17 vertelt ons dat een beest (dier) in de symboliek van de bijbelse profetie verwijst naar een koning of een natie.

2. Het is "een ander" beest. Het is dus niet het eerste beest van Openbaring 13.

3. “Dat opkwam” wijst erop dat het beest zijn macht verwierf op het moment dat Johannes zag in het visioen. De kontekst van vers 11 spreekt over het moment waarop het eerste beest in gevangenschap werd gebracht --1798. Deze natie dus krijgt haar macht rond die tijd.

4. “Uit de aarde.” Dit is in tegenstelling met de dieren uit Daniel 7 en het eerste beest uit Openbaring 13 die allemaal uit de zee kwamen. In de zee komen alle wateren samen en de wateren zijn in de bijbelse profetie een symbool voor"zijn natien en menigten en volken en talen."Openbaring 17:15. Deze natie zou dus ontstaan in een dun bevolkt gebied. In Openbaring 10:2 verwijzen de termen "zee" en "aarde" naar het oostelijke en westelijke halfrond.

John Wesley, in zijn commentaar op het beest uit Openbaring 13:11, schrijft in 1754, "Hij is nog niet gekomen: maar hij kan niet meer veraf zijn. Want hij moet verschijnen aan het einde van de tweeenveertig maanden van het eerste beest." - Explanatory Notes Upon the New Testament, 1791 ed., vol. 3, p. 299. Toen de pauselijke macht In 1798 haar dodelijke wonde ontving, was de Verenigde Staten de enige grote wereldmacht die in het westelijk halfrond, op een dunbevolkt gebied tot stand kwam. Pas negen jaar voordien had de U.S haar nationale constitutie aangenomen.

“Is het mogelijk dat God in de profetieen van Zijn boek niets zou vermelden over het hele westelijk halfrond? Nee toch!" (De Witt Talmage, Selected Sermons, vol. 2, p. 9, 1900.)

5. “Als een lam.” De naties uit Daniel 7 (Babylon, Medo-Perzie, Griekenland, Rome) werden afgebeeld als wilde roofdieren. Zij werden gekenmerkt door onverdraagzaamheid, vervolging, en verdrukking. Daartegenover worden de V.S. afgebeeld als een gedwee lam, gefundeerd op de principes van vrijheid, gelijkheid en verdraagzaamheid.

De stem van de draak

De tekst maakt ons duidelijk dat V.S. niet voor altijd haar oorspronkelijke onschuldigheid zou bewaren.

1. “Sprak als de draak." Een natie "spreekt" doorheen haar decreten en haar wetgevende. Dit vers duidt erop dat de regering van de V.S. gaat handelen volgens de principes van de draak die volgens Openbaring 12:9 de Satan is.

2. “En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit.” Dit vertelt ons dat de V.S. de macht van het pausdom zal terugbrengen. :"En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welk's dodelijke wond genezen was." Deze natie zal haar principes van godsdienstvrijheid niet meer erkennen.

3. “Grote wonderen.” Verzen 13 en 14 vertellen ons dat de wereld door bovennatuurlijke tekenen zal misleid worden.

4. “En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is." (Openbaring 13:14) Een beeld is een gelijkenis van iets. De kenmerken van het pausdom zullen ook de kenmerken van de V.S. worden. Het pausdom heeft zich in de geschiedenis onderscheiden door haar combinatie van religieuze en burgerlijke macht. Wanneer de V.S. haar burgerlijke macht begint te gebruiken om de bevelen van godsdienstige leiders op te leggen zal zij een beeld gemaakt hebben van de Rooms Katholieke religieus-politieke structuur. Er zijn tegenwoordig veel godsdienstige leiders die dat willen.

5. Vers 15 beschrijft wettelijke decreten om godsdienstige plichten op te leggen, met de doodstraf voor zij die weigeren zich naar de wet te voegen. Opgedrongen godsdienst, zoals in de praktijk gebracht door het pausdom gedurende haar overheersing, is volledig tegen Gods principes.

6. Vers 16 zegt ons dat het de V.S. is die aanzet tot het opleggen van het merkteken van het beest. Les 23 toont aan dat het beest de zondagsviering beschouwt als het teken van haar gezag. Dit staat tegenover de sabbat van de zevende dag die de Here heeft apart gezet als een teken van Zijn gezag.

7. Vers 17 maakt duidelijk dat zij die God gehoorzamen en weigeren te gehoorzamen aan het beest en zijn beeld, door de wet zullen verhinderd worden nog te kopen of te verkopen. Zij zullen geheel van God afhankelijk zijn. Zij zijn afgesneden van alle steun uit de wereld maar zij vertrouwen erop dat God in hun noden zal voorzien. En de belofte werd gegeven, "Die zal op hoogten wonen; rotsvestingen zullen zijn burcht wezen; zijn brood is gewis, zijn water verzekerd." Jesaja 33:16.

Wat zal aan allen worden opgelegd? Het merkteken van het beest - de zondagsviering. Wat betreft de getrouwheid van alle mensen is dit de beslissende kwestie. Satan haat de sabbat omdat het een teken is van het gezag van Christus als Schepper en Koning. En ten allen tijde heeft Satan geprobeerd doorheen de regeringen van de naties Christus en Zijn volk aan te vallen.

Net zoals in bijbelse tijden zijn ook vandaag de belangerijke bewegingen van de naties en hun heersers het slagveld van een veel grotere oorlog - de oorlog die begon in de hemel tussen Christus en Satan. Wij zijn allemaal of we het willen of niet bij deze oorlog betrokken. Deze laatste gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde zullen de uiteindelijke climax vormen van de grote strijd die reeds meer dan 6000 jaar aan de gang is.

Het resultaat van deze strijd staat beschreven in Openbaring 19. De verzen 7 en 8 beschrijven de reiniging van Gods volk die gedurende deze tijd van beproeving zal plaatsvinden. Maar, "daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd." 2 Corinthiërs 4:16.
"Want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. (Jakobus 1:3, 4).

Openbaring 19 beschrijft de verheerlijking van de kerk van Christus, de zegevierende terugkomst van de Heer, en de vernietiging van de machten van deze wereld die probeerden de ongehoorzaamheid aan Gods wet te verplichten.

Dan wordt de belofte gegeven aan hen, "die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; ...zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang." Openbaring 20:4.


WAT DE BIJBEL ZEGT

Het is tijd om een studie te maken zoals nooit voorheen
Het einde van de tijd staat voor de deur
Ieder mens op deze aarde zal beproefd worden
En alleen door het woord van God zal men standhouden

Wat werkelijk telt is wat de bijbel zegt
Wat de bijbel zegt, dat telt
Wat werkelijk telt is wat de bijbel zegt
Leer me dan wat de bijbel zegt

Het mag verschillen van wat ik altijd dacht
Het mag iets anders zijn dan wat mijn ouders altijd leerden
Maar als de bijbel het zegt, wie ben ik om het af te wijzen?
Het woord van God is de maatstaf en toets voor elk credo

Wat nu werkelijk van tel is, is wat de bijbel zegt
Wat de bijbel zegt, dat telt
Wat nu werkelijk van tel is, is wat de bijbel zegt
Leer me dan wat de bijbel zegt.

Terug