Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 21

Winden, golven en Dieren uit de zee

1. Wat brachten, in het visioen van Daniel, de vier winden in beroering?
Daniël 7:2: "Ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering

2. Wat stelt de zee in de symbolische taal van de profetie voor?
Openbaring 17:15: "En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natien en menigten en volken en talen.

3. Wat steeg uit de zee op?
Daniel 7:3: "en vier grote dieren stegen uit de zee op."

4. Wat stellen deze vier dieren voor?
Daniel 7:17: "die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen"

5. Hoe zag het eerste dier eruit?
Daniel 7:4: "Het eerste geleek op een leeuw, en het had adelaarsvleugels."

6. Welke natie brak als een leeuw de beenderen van Israël?
Jeremia 50:17: "Een opgejaagd schaap is Israel, dat leeuwen hebben opgedreven; eerst heeft de koning van Assyrië het verslonden en nu ten laatste heeft Nebukadressar, de koning van Babel, het de beenderen afgeknaagd."

7. Welke natie had adelaarsvleugels?
Ezechiël 17:3, 12: "Dit zegt God, de HEER: Eens kwam er een grote adelaar naar de Libanon. Zijn vleugels waren breed en lang, hij had veel veren en was bontgekleurd....Begrijpen jullie niet wat dit verhaal betekent? De koning van Babylonië is naar Jeruzalem gekomen om de koning en de andere leiders van het land naar Babel mee te voeren."

De archeologie heeft aan het licht gebracht dat leeuwenfiguren met adelaarsvleugels een veel voorkomend symbool was in het oude Babylon. Omdat hij leeuwen beschouwde als koninklijke dieren liet Nebukadnezar deze in de muren graveren en op stenen drukken.

8. Hoe zag het tweede dier eruit?
Daniel 7:5: "En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer, het richtte zich op de ene zijde op."

Volgens de geschiedenis werd Babylon opgevolgd door een gecombineerde overheersing van de Meden en de Perzen (Daniel 5:28-31). Dit koninkrijk werd voorgesteld in Daniel 2 door de zilveren borst en de armen van het beeld, en in hoofdstuk 8 door de tweehoornige ram. Net zoals de ene horen van de ram groter was dan de andere (8:3), zo richtte de beer uit Daniel 7:5 zich op een zijde op. Eerst waren de Meden overheersend. Maar weldra waren het de Perzen die machtiger werden en ze vervulden zo de voorspelling dat de "hoogste hoorn het langst werd." (8:3). Daniel 8:4 zegt dat de Medo-Perzische ram zou stoten naar het westen, het noorden, en het zuiden. Tussen 547 en 525 V.C. veroverden zij Lydia, Babylon en Egypte.

Dat is waarschijnlijk een verklaring voor de drie ribben die de beer tussen de tanden houdt. (7:5).

9. Waarop geleek het derde dier?
Daniel 7:6: "Daarna zag ik, en zie, een ander dier, gelijk een panter; het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen.

Medo-Perzie werd door Griekenland opgevolgd. Dit gevleugelde panter-koninkrijk komt overeen met de koperen lendenen van het beeld in Daniel 2, en de geit in hoofdstuk 8.

Vleugels verwijzen naar snelheid. Zoals de geit in hoofdstuk 8 vanuit het westen kwam en de grond niet raakte, zo werden Alexander's overwinningen met grote snelheid behaald. Net zoals de luipaard vier vleugels had en vier koppen had ook de geit vier horens (8:8) die de vier divisies voorstellen van het Griekse rijk na de dood van Alexander (8:22). Het is ook interessant om op te merken dat de Macedonische munten de gelijkenis droegen van een geit.

10. Het vierde beest was niet alleen vreselijk en schrikwekkend maar wat nog meer?
Daniel 7:7: "Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.

11. Wat stelde dit vierde beest voor?
Daniel 7:23: "Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn"

Het vierde en laatste wereldrijk was Rome. De grote ijzeren tanden (7:7) van dit dier doen ons denken aan de ijzeren benen van het beeld uit hoofdstuk 2.

12. Hoeveel horens had het vierde dier?
Daniel 7:7: "het had tien horens."

13. Wat stelden de horens van dat koninkrijk voor?
Daniel 7:24: "En de tien horens; uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan."

Tegen 476 A.D. had het West-Romeinse rijk zich geheel overgegeven aan tien barbaarse naties: Franken, Alemannen, Bourgondiërs, Sueven, Vandalen, Visigoten, Angelsaksen, Ostrogoten, Lombarden, Herulen.

14. Wat kwam er onder die horens op?
Daniel 7:8: "daartussen verhief zich een andere kleine horen."

15. Wat gebeurde met drie van de eerste horens?
Daniel 7:8: "drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt."

Vers 24 zegt dat de kleine horen, "drie koningen ten val" zal "brengen." De geschiedenis vertelt ons dat de kleine horen verantwoordelijk was voor de val van de Herulen in het jaar 493, de Vandalen in 534, en de Ostrogoten in 538. De andere zeven bestaan heden te dage nog als de naties van Europa.

16. Wat voor een soort ogen had de kleine horen?
Daniel 7:8: "in die horen waren ogen als mensenogen"

17. Wat had hij nog meer?
Daniel 7:8: "een mond vol grootspraak."

18. Hoe zag hij eruit in vergelijking met zijn deelgenoten?
Daniel 7:20: "terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere."

Deze kenmerken samen met de aanwijzingen in de contekst dat hij zich zowel op geestelijk als op politiek vlak liet gelden, verklaren de uitspraak, "die zal van de vorige verschillen." (7:24).

19. Wat gebeurde er toen Daniel bleef toekijken?
Daniel 7:9, 10: "Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend."

20. Wat werd geopend toen de vierschaar zich neder zette?
Daniel 7:10: "de boeken werden geopend."

Het zich nederzetten van de vierschaar gebeurt in de hemel in aanwezigheid van de hemelse wezens. Terwijl de laatste gebeurtenissen zich afspelen op de aarde begint er in de hemel een oordeel. Dit is het onderzoekend oordeel waarover we gesproken hebben in les 16.

21. Welk gevolg zal het resultaat van het oordeel hebben voor de kleine horen?
Daniel 7:26: "dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde."In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat de tien horens uit Daniel 7 koninkrijken voorstellen die tot stand kwamen na de val van Rome.

Ik begrijp dat drie van deze koninkrijken werden ten val gebracht door de opkomst van een andere macht.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Het beest uit Openbaring 13


 

Terug