Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 19

Gedenk de Schepper, gedenk de sabbat

In Openbaring 14:6-12 lezen we over drie engelen die ernstige boodschappen brengen naar de bewoners van de aarde. De eerste kondigt het uur van Gods oordeel aan. (We weten dat het oordeel begon op het einde van de "2300 dagen" volgens Daniel 8 en 9. (zie les 15)) De tweede engel verkondigt de val van het moderne geestelijke Babylon. En de derde waarschuwt voor het aanbidden van het beest en zijn beeld en het ontvangen van zijn merkteken.

Eens deze boodschappen aan de wereld zijn verkondigd is "de ure om te maaien gekomen want de oogst der aarde is geheel rijp geworden." (Openbaring 14:15). "de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen." Matteus 13:39.

De boodschap van de drie engelen vormt de oproep vanuit de hemel tot de mensheid in de laatste dagen van de aardse geschiedenis. Daarom vragen zij de volle aandacht van allen die zich willen voorbereiden op de laatste gebeurtenissen.

Jezus voorspelde de verkondiging van deze boodschap in Matteus 24:14. Let op de overeenkomst tussen de twee volgende verzen.

Matteus 24:14: "En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn."

Openbaring 14:6: "En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie."


1. Wie moeten we volgens de tekst niet aanbidden?
Openbaring 14:9: "En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap

2. Door wat wordt Degene die we moeten aanbidden geïdentificeerd?
Openbaring 14:7: "Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

3. Op basis van wat wordt God waardig geacht alle eer, heerlijkheid en macht te ontvangen?
Openbaring 4:11: "Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.

Doorheen de Schrift wordt het feit dat God alles heeft geschapen naar voor gebracht als datgene wat Hem stelt boven alle valse goden en Hem alleen waardig maakt om door ons aanbeden te worden.

1 Kronieken 16:25, 26: " Want de HERE is groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle goden;
want alle goden der volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt.

Jeremia 10:11, 12: "Zo zult gij tot hen zeggen: De goden, die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde en van onder de hemel. Hij maakt de aarde door zijn kracht, Hij bereidt de wereld toe door zijn wijsheid en breidt de hemel uit door zijn verstand.

Jesaja 45:18: "Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft (Hij is God) die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE en er is geen ander.

Terwijl moderne wetenschappers tevergeefs proberen bewijzen te vinden tegen de schepping, verkondigt de eerste engel van Openbaring 14 een boodschap die de aandacht van de wereld vestigt op Hem "die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft."

4. Aan wat worden zij die God aanbidden herkent?
Openbaring 14:12: "Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren."

5. Wat zeggen Gods geboden over de schepping?
Exodus 20:11: "Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die."

Merk op dat de engel uit Openbaring 14:7 de woorden gebruikt van het vierde gebod om de wereld op te roepen tot de aanbidding van de ware God.

6. Wat deed God op de zevende dag toen Hij de schepping van de hemel en de aarde had beëindigd?
Genesis 2:1, 2: "Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer.Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had."

7. Welke twee dingen deed God met de zevende dag?
Genesis 2:3: "En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht."

Wanneer God iets zegent, verzekert Hij het voortbestaan ervan.

8. Waarom maakte God de zevende dag bijzonder?
Genesis 2:3: "En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht."

9. Rustte de Schepper omdat Hij moe was?
Jesaja 40:28: "Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.

God is geest, Zijn rust is een geestelijke rust.

10. Voor het welzijn van wie maakte Hij de Sabbat?
Marcus 2:27: "En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat."

11. De Here rustte op de zevende dag, zegende die en wat deed Hij nog meer?
Exodus 20:11: "Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.

Heiligen: “Apart zetten voor een heilig doel." zie woordenboek.

12. Wat mogen we niet vergeten omdat God de Sabbat heiligde?
Exodus 20:8: "Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt."

13. Op de dag van wie kwam Johannes in vervoering van de Geest?
Openbaring 1:10: "Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren."

De lengte van de dagen, maanden, seizoenen, en jaren worden bepaald door de bewegingen van de aarde en de maan ten opzichte van de zon. Maar de zevendaagse weekcyclus kan op geen enkele wijze in verband gebracht worden met de bewegingen van de hemellichamen. Het bestaan van deze cyclus kan enkel verklaard worden door het feit dat God deze vastlegde toen Hij de aarde had geschapen.

DE WARE AARD VAN DE BIJBELSE SABBAT

14. Welke dag eigent de Heer Zich toe?
Jesaja 58:13: "Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des HEREN van gewicht..."

15. Welke dag is de sabbat van de Here?
Exodus 20:10: "maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God."

16. Jezus verwees naar Zichzelf als de Heer van wat?
Marcus 2:28: "Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat."

17. Onderhield Jezus de geboden van Zijn Vader?
Johannes 15:10: "Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde."

18. Onderhield Jezus de Sabbat van de zevende dag?
Lukas 4:16: "En hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen."

19. Hoe behoort men te wandelen wanneer men beweert in Jezus te blijven?
1 Johannes 2:6: "Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft."

20. Wat heeft God gegeven als teken van de relatie tussen Hem en Zijn volk?
Ezechiël 20:20: "Heiligt mijn sabbatten, dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God ben."

21. Wat is nodig om een testament van kracht te doen gaan?
Hebreeen 9:17: "een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft."

22. Was er ten tijde van Jezus' dood nog altijd een sabbatsgebod?
Lukas 23:56: "en toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten zij naar het gebod."

23. Kunnen er na de bekrachtiging van een testament door de dood van een mens nog veranderingen aangebracht worden?
Galaten 3:15: "Broeders, ik spreek op menselijke wijze: zelfs het testament van een mens, dat rechtskracht verkregen heeft, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen."

24. Zal God zelf het ooit veranderen?
Psalm 89:34: "mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is."

25. Wie zal de poorten van de Heilige Stad binnengaan?
Openbaring 22:14: "Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad." (SV)

26. Betekent dat ook het naleven van het sabbatsgebod?
Jakobus 2:10: "Want wie de gehele wet houdt, maar op een punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden."

Voor een meer uitgebreide studie over het houden van de sabbat zie ook les 20: Gods geboden blijven overanderd, les 23: Het teken van trouw, les 24: Een dag om te gedenken


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat Openbaring 14 een boodschap heeft voor de eindtijd die de hele wereld moet horen.

Ik begrijp dat de sabbat bij de schepping van de wereld voor de mens werd gemaakt.

Ik begrijp dat de sabbat van de Heer de zevende dag van de week is, de zaterdag.

Ik kies om de dag die God heilig heeft gemaakt ook heilig te houden.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Gods geboden blijven onveranderd


 

Terug