Hoe kunnen we de toekomst kennen?
Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 1

Alhoewel de bijbelse antwoorden worden gegeven is het goed zelf de teksten op te zoeken en te lezen in Gods Woord.
Lees ook de kontekst zo zie je dat het antwoord klopt. Alle teksten komen uit de NBG tenzij anders vermeldt.

Hoe kunnen we de toekomst kennen?

1. Wie heeft de loop van de menselijke gebeurtenissen in handen?
Daniel 2:20, 21: Daniel hief aan en zeide: Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben.

"...dat de levenden mogen weten, dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil, ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstelt." Daniel 4:17.

Een negentiende eeuwse schrijver beschreef Gods soevereiniteit met de volgende woorden:

"Hij troont boven alle aardse verwarring; alles is Hem bekend; en vanuit Zijn grote en vredige eeuwigheid schikt Hij alles naar wat Hij in Zijn voorzienigheid het beste acht."

En God heeft Zijn plannen niet geheim gehouden:

"Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten." Amos 3:7

2. Hoe lang geleden openbaarde of verkondigde God Zijn plannen?
Jesaja 46:10: Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen

3. Van waar kregen de heilige profeten uit de Bijbel hun informatie?
2 Petrus 1:21: want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

Daarom mag men de Bijbel beschouwen " als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft.
" 1 Thessalonicenzen 2:13.

4. Welke garantie gaf de Psalmist dat Gods woorden van weleer ook nog waarachtig zouden zijn in de laatste dagen?
Psalm 12:6, 7 : "De woorden des HEREN zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd. Gij, HERE, zult ze gestand doen..."

De apostel Petrus sprak zijn vertrouwen uit in de oude profetieen en wees op hun belang voor onze tijd:
"Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart." 2 Petrus 1:19

De gelovigen te Berea schonken bijzondere aandacht aan het zekere woord van de profetie:

"en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren." Handelingen 17:11

5. Door wat zullen we leven?
Matteus 4:4 : Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

"Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid." 2 Timoteus 2:15

6. Is het veilig om zelf de profetieen te interpreteren?
2 Petrus 1:20 : Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

"Behoort het interpreteren niet aan God toe?" Genesis 40:8. Iedereen interpreteert de Bijbel op een andere manier. Daarom is het niet veilig om te steunen op iemands interpretatie, ook niet op je eigen interpretatie. Interpreteer de Bijbel niet, laat de Bijbel zichzelf verklaren. Wanneer je iets in de Bijbel leest dat je niet begrijpt, vertrouw dan niet op je eigen ideeen, zoek naar andere bijbelverzen die de betekenis van de moeilijke passage verklaren.

De Bijbel zelf vertelt ons hoe we haar moeten bestuderen:"Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat." Jesaja 28:10 Wanneer zo 'geestelijke onderwerpen vergeleken worden met geestelijke onderwerpen', de Schrift met de Schrift, laten we de Bijbel toe zichzelf te verklaren. 1 Corinthiërs 2:13.

Misschien komen we in de verleiding om te denken dat we een natuurlijke aanleg hebben om Gods Woord te begrijpen, maar daarin vergissen we onszelf:

"Doch een ongeestelijk mens (de mens zoals hij van nature is) aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is." 1 Corinthiërs 2:14

7. Aan wie openbaart God dingen die Hij voor zogezegde wijzen verborgen houdt?
Matteus 11:25: "Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard.

8. Wie hebben we nodig om ons te onderwijzen?
Johannes 14:26: "maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb."

Voor we beginnen met de studie van de Bijbel zouden we altijd moeten bidden voor de leiding van de Heilige geest om onze gedachten te leiden en ons te helpen om de Bijbel te verstaan.

9. Het is altijd veilig om dat te volgen wat goed lijkt in eigen ogen?
Spreuken 14:12: "Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood."

10. Hoe worden de laatste dagen beschreven?
2 Timoteus 3:1: "Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand."

11. Wat zullen slechte mensen en bedriegers doen?
2 Timoteus 3:13: "Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid."

12. Wat zullen valse profeten doen?
Matteus 24:24: "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen." "

13. Wat proberen ze met hun wonderen te bereiken?
Matteus 24:24: "zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden."

14. Wat moeten we met al onze gedachten doen om niet bedrogen te worden?
1 Thessalonicenzen 5:21: "maar toetst alles en behoudt het goede."

15. Aan wat moet alles getoetst worden?
Jesaja 8:20: "Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad."

16. Welke geschriften moeten we geloven om de woorden van Jezus te kunnen aanvaarden?
Johannes 5:46, 47: "Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?"

"Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen."
Lucas 16:31.

De apostelen beschouwden het Oude Testament als de "heilige schriften, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus."
Timoteus 3:15.

"Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust." (NBV)
2 Timoteus 3:16, 17.

17. Waardoor gaan mensen vandaag ten onder?
Hosea 4:6 : "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."

18. Wat is Gods woord voor ons?
Psalm 119:105 : "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad."

19. Wat moeten we doen met licht dat God ons schenkt?
Johannes 12:35: "Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat."

20. Wat moeten we doen om te weten of een leerstelling van God komt?
Johannes 7:17:"indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek."

"Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend."
Psalm 25:14.

21. Wat wil God ons tonen?
Jeremia 33:3: "Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet."

"ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft;
indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten,
dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en de kennis Gods vinden."
Spreuken 2:3-5.


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik zie in dat de hele Bijbel het woord van God is, volkomen betrouwbaar en de toetssteen voor alle meningen.

Ik verlang om het woord grondig te bestuderen en ik verlang mijn leven in elk aspect ernaar te richten.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Zal er een wereldregering komen?

Terug