Hoe je je hart aan Christus geeft
Bijbelstudie - De laatste dagen - Les 17

Hoe je je hart aan Christus geeft

1. Op basis van wat heeft Jezus ons gered?
Titus 3:5: "Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered

2. Hoe worden we gered?
Efeziërs 2:8, 9: "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;
niet uit werken, opdat niemand roeme.
"

"Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart rein bewaard, ik ben rein van zonde?" "
"niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen."
"opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God." Spreuken 20:9; Zacharia 4:6; 1 Corinthiërs 2:5

3. Wat is een belangrijk element in het geloof?
Jakabus 2:14-26: "Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?"

"Reeds een knaap laat zich door zijn handelingen kennen, of zijn doen zuiver is en recht." Speuken 20:11

4. Wie riep Jezus tot Zich?
Marcus 2:17: "En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

5. Hoe bekeert iemand zich?
Jesaja 55:7: "De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig."

6. Wat moeten we God vragen voor ons te doen?
Psalm 51:2: "was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde."

"Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg." Psalm 139:23, 24

7. Wanneer zal onze zoektocht naar God succesvol zijn?
Jeremia 29:13: "Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart." Jeremia 29:13

8. Wat mag ik verwachten als ik het onrecht in mijn hart koester?
Psalm 66:18: "Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord."

9. Wat vraagt Jezus aan ons?
Johannes 5:6: "Hem zag Jezus liggen en daar Hij wist, dat hij daar reeds lange tijd was, zeide Hij tot hem: Wilt gij gezond worden?"

10. Waarom zullen er maar enkele het eeuwig leven ontvangen?
Matteus 7:14: "want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden."

11. Wie zullen niet waardig zijn?
Matteus 10:37, 38: "Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig."

12. Zal God een gedeelde toewijding aanvaarden?
Matteus 6:24: "Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon."

13. Wat is de prijs van het discipelschap?
Lucas 14:33: "Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn."


14. Wat zei Paulus dat hij dagelijks deed?
1 Corinthiërs 15:31: "Zowaar als ik, broeders, op u roem draag in Christus Jezus, onze Here, ik sterf elke dag."

"Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven." Galaten 2:20

15. Als we Jezus willen, wat moeten we dan doen?
Lucas 9:23: "Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij."

16. Als we zo tot Hem komen zal Hij ons dan verwerpen?
Johannes 6:37: "Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen."

17. Welke twee dingen zal Hij voor ons doen wanneer we onze zonden aan Hem belijden?
1 Johannes 1:9: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."

18. Moeten we buiten het belijden van onze zonden er nog iets anders mee doen?
Spreuken 28:13: "Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming."

19. Hoever verwijdert Hij de zonden van ons wanneer we ze opgeven?
Psalm 103:12: "Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons."

20. Wat als we ons schuldig hebben gemaakt aan de grootste zonden?
Jesaja 1:18: "Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol."

21. Wat zijn de twee voorwaarden waarop Hij dit voor ons wil doen?
Jesaja 1:19: "Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten."


22. Kan ik God gehoorzamen zonder Zijn kracht?
Johannes 15:5: "Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen."

23. Hoewel ik uit mijzelf geen goed kan doen is er toch iets aanwezig. Wat is dat?
Romeinen 7:18: "Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet."

24. Wat dan is de eerste stap naar de overwinning?
2 Corinthiërs 8:12: "Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft."

25. Wat moeten wij dan doen? En hoe werkt het?
2 Corinthiërs 8:11: "Voltooit thans dan ook de uitvoering, opdat met de maat van uw bereidwilligheid ook de voltooiing uit hetgeen gij hebt overeenstemme."In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat God van mij een volledige toewijding verlangt.

Ik begrijp dat mijn keuze voor Jezus inhoudt dat ik mij van elke gekende zonde afkeer en Hem vraag om mijn hart te reinigen van al het kwaad.

Ik kies om mijn zonden na te laten en Jezus aan te nemen als de opperste heerser van mijn leven.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Gods wet


Terug