Bijbelstudie - De laatste dagen - Les 16

De reiniging van het heiligdom

1. welke drie onderwerpen onderwees Paulus betreffende het geloof in Christus?
Handelingen 24:24, 25: "En na enige dagen kwam Felix daar met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, en hij liet Paulus roepen en hoorde hem over het geloof in Christus Jezus. Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het toekomstig oordeel, werd Felix bevreesd en antwoordde: Ga voor heden heen; wanneer ik nog eens gelegenheid heb, zal ik u wel weder ontbieden."

2. Moeten alleen de onrechtvaardigen geoordeeld worden?
Prediker 3:17: "Ik zeide bij mijzelf: Over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen, want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd."

3. Wie moet voor de rechterstoel van Christus verschijnen.
2 Corinthiërs 5:10: " Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

4. Hoe nauwkeurig wordt ons leven onderzocht?
Prediker 12:14: "Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad."

5. Wat zal er allemaal in het oordeel gebracht worden?
Matteus 12:36: " Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels..."

6. Waar moet het oordeel beginnen?
1 Petrus 4:17: " Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?"

“Het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid." 1 Timoteus 3:15 . “als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen?" 1 Peter 4:17, 18. “Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. ” Hebreeën 7:25.

7. Wie zal in werkelijkheid oordelen?
Johannes 5:22: Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven

8. Wat zal Jezus met Zich meebrengen wanneer Hij terugkomt?
Openbaring 22:12: " Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is."

Het oordeel voor hen die ooit Christus hebben beleden en gediend vindt dus plaats voor Zijn wederkomst. Dit wordt geïllustreerd door de gelijkenis van het bruiloftsfeest dat we vinden in Matteus 22. Het feest wordt ingericht door een koning voor zijn zoon. Voor de aanvang van de bruiloft inspecteert de koning alle gasten om te zien of ze het bruiloftskleed aangetrokken hebben. (vers 11). Let op de parallel in Openbaring:

“Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen." Openbaring 19:7, 8.
Het aanhebben van het kledingstuk bepaalde of men aanwezig mocht zijn of werd buitengeworpen.

“ Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. ” Matteus 7:21.

“Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen.” Openbaring 3:5.

“Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen." Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams." Openbaring 3:4; 7:14.

Dit onderzoek van het karakter behoort tot het werk van Christus in het hemels heiligdom. Wanneer dit onderzoek eindigt is het lot van iedere mens verzegeld. Dan zal Hij verkondigen:

“Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is."
Openbaring 22:11, 12.

9. Welke boodschap moet er vandaag met een luide stem gepredikt worden?
Openbaring 14:7: "Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft."

Paulus sprak over het "komende oordeel." (Handelingen 24:25).

De boodschap vandaag is dat dit "oordeel is gekomen." (Op. 14:7).

Wanneer Jezus komt "heeft Hij geoordeeld." (Op. 19:2).

Dit onderzoekend oordeel dat de levens evalueert van allen die ooit het geloof in Christus hebben beleden, is beëindigd wanneer Jezus komt. Dit oordeel moet niet verward worden met het oordeel over de goddelozen dat gebeurt door Christus en de heiligen gedurende de duizend jaar; of met het laatste oordeel en de straf van de goddelozen, dat plaatsvindt op het einde van de 1000 jaar (zie les 5).

10. Wat is meer waard dan macht over boze geesten?
Lucas 10:19, 20: "Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen."

11. Waar worden de namen van Gods volk opgetekend?
Filippenzen 4:3:" Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel: wees haar behulpzaam. Want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens."

12. Hoe houdt God ons goede daden bij?
Maleachi 3:16: " Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden."

13. Wat wordt er nog meer bijgehouden?
Jeremia 2:22: " Ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de Here Here.

14. Waar heeft God een beschrijving staan van iedere mens?
Psalm 139:16: " uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond."

Alles wat we doen staat opgeschreven in Gods boeken. Verwijzingen naar deze hemelse boeken worden ook nog gevonden in volgende teksten: Nehemia 13:14; Job 16:19; Psalm 56:8; Hebreeën 12:23; Openbaring 13:8; 17:8; 21:27; and 22:19.

15. Wat wordt er in het oordeel geopend?
Daniel 7:9, 10: " Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend.

16. Waar worden de boeken in het oordeel voor gebruikt?
Openbaring 20:12: En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken."

17. Indien de boeken aangeven dat iemand teruggekeerd is naar de zonde, wat zal zijn lot zijn?
Ezechiël 18:24: " Maar wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel en onrecht doet, naar al de gruwelen handelt, die de goddeloze bedrijft; Zal hij dan leven? Met geen van zijn rechtvaardige daden zal rekening gehouden worden. Om de ontrouw die hij gepleegd, en om de zonde die hij bedreven heeft, daarom zal hij sterven."

18. Wat zal er met zijn naam gebeuren?
Exodus 32:33: "De HEER antwoordde Mozes: ‘Alleen wie tegen mij gezondigd heeft, schrap ik uit mijn boek."

“Laten zij uit het boek des levens worden uitgedelgd, met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven..” Psalm 69:28.

19. Wat zal er in het einde met hen gebeuren?
Openbaring 20:15: " En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs."

20. Wat gebeurde in Daniel's visioen betreffende het oordeel?
Daniel 7:13: " Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze."

Deze beweging van Christus beschrijft niet Zijn komst naar de aarde, maar naar de "Oude van dagen." Hetzelfde tafereel wordt door de profeet Maleachi beschreven. Let op de vraag die gesteld wordt en het antwoord:

Waar is nu de God die rechtspreekt?’ Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij–zegt de HEER van de hemelse machten."
Maleachi 2:17 - 3:1.

Openbaring 10 beschrijft de bittere teleurstelling van hen die de komst van Christus in 1844 verwachtten (zie les 15). Toen Hij niet kwam was hun vraag, "Waar is de God die rechtspreekt?" Het antwoord dat de Bijbel gaf was, "Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien." Jezus begaf zich in 1844 naar het heilige der heilige om het onderzoekend oordeel te beginnen, zijn laatste werk voor Hij naar de aarde terugkomt om Zijn bruid te ontvangen.

Daniel 8:19 leert ons dat het heiligdom "op het tijdstip van het einde" zou gereinigd worden. Paulus verwijst naar dit gegeven wanneer hij zegt, "omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft." Handelingen 17:31. De dag bepaald voor het oordeel was de vervulling van de 2300 dagen.

21. Wat is het werk van de Heer gedurende deze periode?
Maleachi 3:3: "Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de HERE in gerechtigheid offer brengen."

22. Wat zal Hij met de namen van de overwinnaars doen?
Openbaring 3:5: " Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen."

23. Wat zal uit verslag van hun leven worden uitgewist?
Handelingen 3:19: " Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende."

24. Waarheen werden de zonden door de levende bok gebracht in de jaarlijkse tempeldienst, zodat zij voor altijd uit het heiligdom waren verwijderd?
Leviticus 16:21: " Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land, en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten.

25. Wat zal er op de aarde uitgegoten worden wanneer het reinigen van het heiligdom beëindigd is?
Openbaring 15:5 - 16:1: " En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open...En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde."

“Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. ” Daniel 12:1

“En het zal geschieden, dat wie overgebleven is in Sion, overgelaten in Jeruzalem, heilig zal heten; ieder die in Jeruzalem ten leven is opgeschreven, wanneer de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben afgewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de Geest van gericht en van uitdelging."Jesaja 4:3


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat het huidige werk van Christus in het heiligdom er in bestaat ons leven te onderzoeken.

Ik begrijp dat dit onderzoekend oordeel volbracht zal zijn vooraleer Christus komt.

Ik verlang de zonde te overwinnen in mijn leven zodat ze kunnen uitgewist worden uit het verslag dat zich in de hemel bevindt.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Hoe kunt u uw hart aan Christus geven.


 
 Terug