Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 13

Het geheimenis van de Godsvrucht

1. Hoe sprak Jezus over Zichzelf?
Johannes 3:18: "Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God."

2. Hoe introduceerde de apostel Johannes, Jezus in zijn evangelie?
Johannes 1:1: "In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

3. Wat woont er in Jezus?
Colossenzen 2:9: "want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk."

4. Wat is Jezus voor Zijn Vader?
Hebreeën 1:3: "Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen."

5. Sinds wanneer is Jezus er?
Micha 5:2: "En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid."

6. Welke namen worden er aan Jezus gegeven?
Jesaja 9:6: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst."

7. Hoe noemde Thomas Jezus?
Johannes 20:28: "Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!"

8. Wat is de betekenis van de naam Emmanuel?
Matteus 1:23: "Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Emmanuel geven, hetgeen betekent: God met ons."

9. Wat is, buiten alle twijfel, het geheimenis van de godsvrucht?
1 Timoteus 3:16: "En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.

"Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid." Johannes 1:14.

10. Welke natuur nam Jezus op zich?
Hebreeën 2:14: "Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen."

God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden.
Romeinen 8:3; Hebreeën 2:17.

11. Van het zaad van wie nam Hij de menselijke natuur?
Hebreeën 2:16: "Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan."(SV)

"aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees." Romeinen 1:3.

12. Had Jezus te doen met de zwakheden en hevige verzoekingen waar ook wij mee te doen hebben?
Hebreeën 4:15: "Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

"Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de onwetenden en dwalenden, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is." Hebreeën 5:2.

"Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen."
Hebreeën 2:18.

"en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens was."
Johannes 2:25.

13. Wat was een van de dingen die Hij moest verdragen?
Hebreeën 12:3: "Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt."

14. Hoe ging Hij om met persoonlijke mishandeling?
1 Petrus 2:23: "die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt."

15. Hoeveel ruimte gaf Hij de Satan in Zijn persoonlijke leven?
Johannes 14:30: "Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets."

16. Welke gedachte zal ons moed geven in de beproeving?
Johannes 16:33: "Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen."

17.Wat deed Jezus op het einde van Zijn overwinnend leven?
1 Petrus 2:24: "die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen."

Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften. 1 Corinthiërs 15:3.

"Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Filippenzen 2:5-8.

18. Wat zei Hij op het kruis dat een nog veel groter lijdensangst openbaarde?
Matteus 27:46: "Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
2 Corinthiërs 5:21.

19. Wat waren wij toen Christus dit voor ons deed?
Romeinen 5:7, 8: "Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven; maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is."

20. Wat was het doel van Zijn leven op aarde?
Matteus 20:28: "gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen."

Lees ook de profetie aangaande Christus zending in Jesaja 53.


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat Jezus door alle verzoekingen ging die ik ook meemaak maar zijn beproevingen waren nog veel groter. In alle verzoekingen was Hij de overwinnaar en zondigde niet. Deze overwinning kan ook de mijne zijn door geloof in Hem.

Ik verlang mijn leven te laten motiveren door de liefde voor Christus die Zichzelf niet heeft ontzien om mij te redden.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: De grootste tijdsprofetie


Terug