Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 11

Het geheim van de onsterfelijkheid

"In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen." Johannes 1:4.

1. Zijn wij sterfelijk of onsterfelijk?
Job 4:17: "Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God?"

2. Wat is uw leven?
Jakobus 4:14: "gij, die niet eens weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt."

3. Wat is enig aan God de Vader en Jezus de Zoon?
Johannes 5:26

4. Wie is eeuwig en onsterfelijk?
1 Timoteus 1:17: "De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen."

5. Wie alleen heeft onsterfelijkheid?
1 Timoteus 6:16: "De Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont."

6. Door wat heeft Jezus de mogelijkheid van de onvergankelijkheid aan het licht gebracht?
2 Timoteus 1:10: "onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie."

7. Wie alleen zal eeuwig leven ontvangen?
Johannes 3:16: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

8. Met welk woord wordt het lot beschreven van hen die niet geloven?
Johannes 3:16: "Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God."

"Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem." Johannes 3:36.

9. Hoe benadrukt de Bijbel dat het leven alleen maar kan bestaan wanneer er verbondenheid is met de Gever van alle leven?
1 Johannes 5:12: "Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet."

"Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij."Handelingen 17:28.

10. Wat zijn de twee alternatieven?
Romeinen 6:23: "Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer."

11. Bij welke gebeurtenis zal het sterfelijke het onsterfelijk aandoen?
1 Corinthiërs 15:52, 53: "Bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

12. Wanneer zal de onvergankelijke kroon in ontvangst worden genomen?
1 Petrus 5:4: "En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Colossenzen 3:4.

13. Welke twee bomen groeiden in het midden van de hof van Eden?
Genesis 2:9: "Ook deed de HERE God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad."

14. Wat was de enige boom waarvan Adam en Eva niet mochten eten?
Genesis 2:16, 17: "En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,
maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten
."

15. Welke straf zou volgen op de overtreding van dit gebod?
Genesis 2:17: " want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven."

16. Wat zei Satan daarover?
Genesis 3:4: "De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad."

17. Wat wordt ons over de duivel verteld?
Johannes 8:44: "Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen."

18. Van welke boom moest Adam, nadat hij had gezondigd, blijven eten om voor eeuwig te leven?
Genesis 3:22: "En de HERE God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven."

19. Wat deed God om zondaren te verhinderen eeuwig te leven?
Genesis 3:24: "En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken."

20. Welke rivier zal er op de nieuwe aarde zijn?
Openbaring 22:1: "En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam."

21. Wat zal er aan beide oevers van de rivier groeien?
Openbaring 22:2: "aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren."

22. Wie alleen heeft toegang tot de boom des levens?
Openbaring 22:14: "Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad." (SV)

"Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad."
Hun witte gewaden zijn een teken van hun karakter.
Openbaring: 19:8: " en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen."

23. Hebben zondaars dat geen levensvonk in zichzelf?
1 Johannes 3:15: "Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar (zondaar) het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft."

"De ziel die zondigt, die zal sterven." Ezechiël 18:20.

24. Wat moeten we doen als we het leven willen?
Matteus 19:17: "Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden."

25. Door wat te doen kunnen we de onvergankelijkheid en het eeuwig leven bekomen?
Romeinen 2:7: "het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken:
hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven;
maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap.

Wij kunnen uit onszelf geen goed doen (Rom. 7:18) alleen God is goed (Lucas 18:19; Jakobus 1:17), wanneer ons leven met Hem verbonden is in het geloof, is het God die het goede in ons uitwerkt (Filippenzen 2:13).

26. Wat zal er gebeuren met allen die het kwaad bedrijven?
Psalm 37:9: "Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de HERE verwachten, zij zullen het land beerven."

27. Zullen er nog boosdoeners overblijven?
Psalm 37:10: "Immers nog een wijle, en de goddeloze is niet meer; als gij let op zijn plaats, dan is hij niet meer."

28. Als wat zullen zij verdwijnen?
Psalm 37:20: "De zondaars zullen ten onder gaan,
de vijanden van de HEER verdwijnen
als bloemen in het veld, verdwijnen als rook."


In het licht van Gods Woord...(antwoord voor jezelf met ja of nee)

Ik begrijp dat alleen de rechtvaardigen onsterfelijkheid zullen ontvangen.

Ik begrijp dat niemand die het kwaad bedrijft eeuwig zal leven.

Ik verlang onsterfelijkheid te ontvangen bij Jezus komst.

Heb je nog vragen? e-mail

Volgende les: Vragen over de hel


Terug