Waarom ben ik Zevende-dags Adventist?
Korte samenvatting van mijn beweegredenen

Bijbelse argumenten

Geschiedkundige argumenten

Zevende dags Adventisten een profetische zendingsbeweging

Beweegredenen

Uniek
Voor mij is de Zevende-dags Adventbeweging niet zomaar een beweging naast andere geloofsbewegingen, zij is een profetische zendingsbeweging met een unieke boodschap voor de eindtijd. Met profetisch bedoel ik dat de Bijbel de Zevende-dags Adventbeweging heeft voorspeld. Ik vind de vervulling van deze voorspelling duidelijk terug in de geschiedenis, de geloofspunten en de boodschap van de beweging.

Toerustend
De inhoud van haar unieke boodschap en opdracht, ligt vervat in de boodschap van de Drie Engelen die het oordeel aankondigen en die we kunnen lezen in Openbaring 14:6-12. Deze boodschap is de volheid van het eeuwig evangelie, Openbaring 14:6. Zij maakt bekend hoe een mens herschapen wordt naar het beeld van Christus (Rom 8:28) en kan leven naar de wil van God, vrij van de macht van de zonde. Zij openbaart hoe God het zondeprobleem in deze wereld zal oplossen en hoe Hij Zijn plan zal vervullen naar het woord van de Bijbelse profetieën. Zij ontmaskert alle valse religies en de plannen van de antichrist zodat zij de gelovige ten volle toerust om alle misleidingen te onderscheiden.

Nageslacht
De geschiedenis, boodschap en zending van de Zevende-dags Adventisten wijzen erop dat zij het nageslacht is van de vrouw uit Openbaring 12:17, zij die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.

Zuiver
In de geloofspunten van de Zevende-dags Adventisten vind ik niets terug van menselijke tradities zoals o.a. het houden van de zondag als rustdag. Elk geloofspunt is gefundeerd op het zuivere Woord van God.

Waarachtig
Jammer genoeg moet ik vaststellen dat niet alle leden van deze zendingsbeweging trouw zijn aan het Woord. Zoals Jezus gezegd heeft zal er altijd onkruid tussen de tarwe groeien tot aan de oogst. Haar waarachtigheid echter kan getoetst worden aan haar leer en boodschap, deze zijn zuiver en uniek. Zij die getrouw zijn aan de leer en de boodschap van het Zevende-dags Adventisme zie ik als hen waarvan de Schrift zegt: "Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren" Openbaring 14:12.

Vervolgd
Over de Zevende-dags Adventisten wordt er veel kwaad gesproken. Boeken en internetsites proberen de mensen te waarschuwen voor deze beweging door haar te beschrijven als een gevaarlijke sekte. Dit is niet enig in de geschiedenis, Gods volk werd altijd zo beschimpt. Het is aan u, lezer om, zoals ook ik gedaan heb, alles te onderzoeken en te toetsen aan het Woord van God. Zoek daarbij de leiding van Gods Geest die niemand misleidt maar allen brengt tot de volle waarheid.


Bijbelse argumenten

De ZDA zijn uniek in hun boodschap door hun leer betreffende het heiligdom, de verkondiging van de drie-engelen boodschap en de bewering dat zij het nageslacht zijn van de vrouw. Daarnaast onderscheiden zij zich nog van de meeste geloofsrichtingen door de geloofspunten betreffende de Sabbat, de toestand van de doden, de duizend jaar, de geest der profetie en haar representatieve bestuursvorm.

Dit zijn zeer controversiële geloofspunten.
Zijn ze Bijbels? Wat mij betreft, ja.
Ze worden bevestigd wanneer we Gods Woord bestuderen.

Ik geef de tekst van het controversiële geloofspunt met daarna de Bijbelse ondersteuning.

De dienst van Christus in het hemels heiligdom
"De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens."

De ‘rest’ en haar zending

Een studie van "het overblijfsel" en haar specifieke zendingsopdracht in de laatste dagen.

De sabbat

Sabbathouden als erkenning van scheppings en verlossingskracht, het merkteken van het overblijfsel in de laatste dagen.

Dood en opstanding

Spiritisme en de leer dat de doden op een andere plaats en in een andere toestand verder leven, zijn nauw met elkander verbonden en spelen een belangrijke rol in de misleidingen in de laatste dagen.

Het millenium en het einde van de zonde

Komt er werkelijk een 1000 jarig vrederijk? Wat zegt de bijbel daarover.

De gave der profetie

De bijbel zegt dat de gave van profetie altijd deel uitmaakt van Gods ware kerk. Hoe manifesteert deze gave zich in de eindtijd. Hoe onderscheiden we die gave want er zijn ook valse profeten.

   
Terug