top

Het overwinnend leven III

De ware aard van de zonde

"Ik zond telkens weer mijn dienaren, de profeten, naar jullie en liet hen zeggen: Staak deze gruwelijke praktijken, ik verafschuw ze". Jer. 44:4

God die in Zichzelf de gevolgen van de zonde heeft ervaren (Jes. 53), verafschuwt alle zondige gedachten en praktijken. Dezelfde verafschuwing wilt Hij in ons hart brengen zodat wij overwinnaars over de zonde zouden zijn.

Sta mij toe even te parafraseren wat de Here zegt in Spreuken 6:16: “Er zijn zeven dingen waar ik een hartgrondige gruwel aan heb. Als je die dingen doet maakt het mij ziek. Ik walg ervan wanneer je jezelf beter acht dan een ander,
wanneer je niet de waarheid spreekt en 
hoogmoedige ogen hebt.
Ik walg ervan wanneer je dingen doet die het leven van een ander beknot en kwetst en als je in je hart plannen smeedt die niemand goed doen.
Ik walg ervan als je blijdschap vindt in het kwade en twist stookt onder je broeders en je zusters.”

Dat deze afkeer van de zonde ook aanwezig is bij Gods kinderen lezen we in de  volgende verzen:
Ps 97:10  “Gij, die de HERE liefhebt, haat het kwade.”
Ps 101:3  “ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen; ik haat het doen der afvalligen, het kleeft mij niet aan.”
Spr 8:13  “De vreze des HEREN is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.”

Waren zij geen zondaars zoals alle mensen, geboren met een liefde voor het kwade? Hoe zijn zij er dan toe gekomen het kwade te haten?
We worden misschien wat op weg geholpen met het volgende voorbeeld:
Een man heeft de gewoonte zich af en toe eens goed te bedrinken. Op een dag ziet hij een dronken chauffeur inrijden op een groepje wandelende kinderen. Enkele van die jonge mensen zijn op slag dood de anderen allemaal zwaar gewond. De man besluit nooit meer een druppel aan te raken en als hij de neiging heeft om te gaan drinken weerhoudt de gedachte aan het ongeval hem om toe te geven.

Het resultaat te zien van de zonde geeft ons een afkeer ervan. Maar wat de man in het voorbeeld zag is nog het ergste niet, er is meer nodig om de haat voor de zonde in ons te vervolmaken.

Maar wat en hoe,
Hier is een vers dat ons nog wat verder op weg kan helpen.
3Jo 1:11  “Geliefde broeder, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goed doet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien.”
Wie kwaad doet heeft God niet gezien??
Kan het zijn dat als wij God zien we de zonde, het kwade leren haten?
Wat wordt er bedoeld met God zien?
Niemand kan toch God zien en leven? Of toch.
Jezus, heeft gezegd: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” Joh. 14:9
Als het kwade nog macht heeft in ons leven dan hebben wij nog niet gezien wat Jezus is komen tonen. Dat is precies het probleem van Laodicea, niet goed zien. “Ik raad u aan,” zegt de Heer,  "van Mij te kopen ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.” Op. 3:18
We hebben niet genoeg naar Hem gekeken, we zijn niet lang genoeg blijven stilstaan bij Hem. We kennen Hem misschien van verre maar niet van dichtbij. We kennen Hem van horen zeggen maar niet persoonlijk, van aangezicht tot aangezicht. Daarom heeft de zonde nog macht in ons leven.
Als de zonde nog macht heeft in ons leven omdat we ze niet volkomen haten laten we dan bidden dat God ons datgene laat zien wat deze volkomen haat opwekt. Laat ons bidden voor de ogenzalf.
Er zijn er die de zonde volkomen hebben gehaat. Er wordt van hen gesproken in Heb. 11:36-38
“Anderen weder hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap. Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitevellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling (de wereld was hunner niet waardig) zij hebben rondgedoold door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde.”
Zij allen hadden zo’n haat voor de zonde dat ze liever stierven dan toe te geven aan haar verzoekingen.
Dit geeft ons hoop want zij waren mensen zoals wij.
Zij hebben gezien wat God ons wilt laten zien.
Wat is dat dan? Wat wil de geest ons laten zien?

Hij zegt “Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.

In de film “de pianist” van Roman Polanski krijgen we een beeld van de Jodenvervolging. Op een bepaald moment in de film zien we hoe de Joden op een plein worden verzameld om weggevoerd te worden naar het concentratiekamp. Tegen een muur zit een Joodse moeder. Steeds maar weer kreunt ze, “waarom heb ik het gedaan, waarom heb ik het gedaan, waarom heb ik het gedaan…. Iemand vraagt dan, “wat heeft ze gedaan?” Een ander antwoordt, “Ze hadden zich verstopt voor de Duitsers toen de baby van de vrouw begon te wenen. Om haar leven en dat van de anderen te redden heeft ze haar baby de mond gesnoerd. Ze werden uiteindelijk toch ontdekt en toen zag de moeder dat ze het kind in haar angst gestikt had.”

 

Nog iets ergers dan deze vreselijke gevoelens wil God door Zijn Geest in ons verwekken bij het aanschouwen van Zijn Zoon aan het kruis. Deze vreselijke gevoelens worden niet verwekt door het zien van een gekruisigde maar door het diepe besef dat wij Hem persoonlijk hebben laten stikken door het gewicht van onze zonden.
Hij gaat verder met te zeggen wat het resultaat is van dat inzicht “Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.” Zach. 12:10-14

Ik kan je niet vertellen wat er verder gebeurd is met die Joodse vrouw en wat dat leed in haar verdere leven heeft betekend.
Maar ons persoonlijke bittere leed echter, bij het zien van Jezus is ten goede.

De Schrift zegt: “Te dien dage (ten dage van het zien en het leed) zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging.” Zach 13:1

Jezus zien en de ervaring van het bittere leed zal ons een haat brengen voor de zonde en een liefde voor God die alle macht van de zonde breekt.
Hoe ernstig zullen we bidden en zoeken opdat we Jezus mogen zien.

Een persoonlijke belevenis, een persoonlijk zien van de ware aard van de zonde en haar gevolgen is wat we allemaal nodig hebben. De ware aard van de zonde is dat ze zich herhaalt totdat God en Zijn schepping vernietigd is. Het ultieme bewijs daarvan is het kruis waaraan God door en voor onze zonden is gestorven.

Indien we persoonlijk Het Lam zouden moeten slachten voor onze zonde wat zou ons er nog toe kunnen aanzetten toe te geven aan de verzoeking? Alleen koude onverschilligheid zou ons nog tot zonde kunnen brengen maar ik hoop dat niemand zich in zo’n toestand bevindt.

”Zij die wandelen in de schaduw van het kruis, beseffen dat het hun zonde was die het hart van Gods zoon brak.” (EGW,Mar 235.4) . Zij hebben een levend besef, geen dode theorie. Hun wandelen in de schaduw van het kruis is een geestestoestand die al hun doen en laten bepaald. Jezus ziende die voor hun zonden stierf dorsten zij voortdurend naar de gerechtigheid; te doen wat Hem behaagt.

Sommigen denken dat Jezus nu geen pijn meer heeft omdat Zijn offer lang geleden werd gebracht. Het kruis echter is geen tijdsgebonden ervaring.
”Zij die denken aan het resultaat van de bespoediging of verhindering van het evangelie brengen dit meestal in verband met henzelf en de wereld.” –Als we maar vlug van het lijden verlost zijn. Als die ellende hier maar vlug ophoudt.– “Er zijn weinigen die daarbij aan de gevolgen denken voor God. Weinigen hebben aandacht voor het lijden dat de zonde aan de Schepper heeft berokkend. De hele hemel heeft geleden bij Christus’ doodstrijd; maar dat lijden begon of eindigde niet met Zijn verschijning in het vlees. Het kruis is een openbaring aan onze verzwakte waarnemingsvermogens van de pijn die de zonde vanaf haar ontstaan toegebracht heeft aan Gods hart. Elke afwijking van het goede, elke wrede daad, elk menselijk falen om Gods ideaal te bereiken, doet Hem leed aan.
Toen over Israël de rampen kwamen als een zeker gevolg van hun afdwaling van God – onderworpen door hun vijanden, een gruwelijke behandeling en dood – wordt in verband daarmee gezegd dat “Hij Israëls ellende niet langer kon aanzien.” “In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd…en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds” Richteren 10:16; Jesaja 63:9.
Ook de Geest lijdt mee, Hij “pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen”. Zoals “de hele schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.” (Rom 8:26) zo doet ook het hart van de oneindige Vader pijn door Zijn medeleven.” (Ellen White, Karaktervorming p. 265).

In het zien van het lijden aan het kruis en het besef van onze persoonlijke verantwoordelijkheid ligt de kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft. “Het is ikzelf die daar behoorde te hangen maar Hij nam mijn plaats in.” Niet de vrees voor de hel of de hoop op de beloning van de Hemel maar alleen het zien van de liefde Gods geopenbaard aan het kruis kan ons redden.

De Schrift zegt nog een aantal andere zaken over de gevolgen van de zonde die wij misschien niet altijd ten volle beseffen maar we zouden ertoe moeten komen steeds in dat besef te leven.

De zonde is zo erg dat hij die ze begaat een “kind van de duivel wordt genoemd.” 1 Joh 3:7-10:   Zonde verjaagt de engelen: “Wij kunnen niet lichtgeraakt zijn en ongeduldig en tezelfdertijd Christen zijn want een lichtgeraakte en ongeduldige geest is niet de Geest van Christus. Ongeduld brengt de vijand van God en de mens in ons gezin en verjaagt Gods engelen. Indien je in Christus blijft, en Christus in jou kun je geen boze woorden spreken.” Dat moet onze werkelijkheid zijn! Wat is die werkelijkheid? Die werkelijkheid bestaat eruit dat als je voor de zonde kiest er ander volk over de vloer komt, hatelijk, onguur volk dat je de rillingen over de rug jaagt. De engelen Gods wijken voor de engelen Satans. Onze keuze voor de zonde bedroeft de Geest van God en Zijn engelen die alles doen wat ze kunnen om ons te redden.

De aarde van de zonde is dat zij zich snel verspreidt en toeneemt in die mate dat ze Gods schepping en God zelf vernietigt. Deze waarheid wordt duidelijk in de Schrift weergegeven door de val van Satan en de oorlog in de hemel. De zonde die bij Satan begon is de oorzaak van alle ellende op deze wereld en wij weten allemaal hoe vreselijk deze ellende is.  Wat we beter moeten beseffen is dat elke zonde in ons leven opnieuw in staat is zo'n ellende te veroorzaken en uiteindelijk zal pogen om God en Zijn schepping te vernietigen.
Zonde brengt de eeuwige dood. In de zonde is geen sprankeltje hoop. Zonde ontneemt ons het eeuwige leven, een leven in de nabijheid van God en Zijn heilige engelen, een leven van ongekende schoonheid en onuitsprekelijk geluk. Waarom zouden we nog enigszins naar de zonde omzien? Waar is onze motivatie om een keuze voor die ellende te maken? Die keuze kan alleen in blindheid gemaakt worden. Alleen in blindheid kunnen we een excuus voor de zonde bedenken.

 “Wat is de zonde? Het is de overtreding van Gods wet. God wil dat iedereen die zich met Hem verenigt, walgt van de zonde, en alles haat wat er ook maar enigszins mee te maken heeft. De overtreding is een slang met een dodelijke beet. Geef er niet aan toe want ze vernietigt de ziel. Verkies eerder gebrek, lijden, honger, schande en blaam, gevangenschap, en de dood. {RH, June 3, 1880 par. 10}

Beste vrienden de vijand heeft tal van wegen om onze gevoeligheid voor de zonde te verzwakken. Hij doet alles om een permanente blindheid in ons leven te bewerken. Hij weet dat Hij ons daarmee in zijn macht kan houden en ons uiteindelijk kan vernietigen. 
Hij doet dat via de eetlust, de onmatigheden op allerlei gebied, de filmwereld, en alle andere zaken die ons verhinderen om God te zien en de pijn die de zonde berokkent.

3Jo 1:11  “Geliefde broeder, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goed doet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien.”

Wij zondigen omdat we God niet zien. We zien God niet omdat we ons zicht laten verdoezelen door Satans geestdodende manier van leven te volgen. We hebben Gods ogenzalf nodig.

“Door gemeenschap met God, door gebed en de studie van Zijn Woord kunnen we zo’n gevoel van Zijn heiligheid aankweken dat we de zonde zullen zien zoals Hij ze ziet.” AA 504. {PaM 211.1}

Laten we voor elkaar bidden dat we allen dat nodige mogen doen om de Here te zien in wat wij Hem hebben aangedaan en in zijn oneindige liefde voor ons.

We leven in het tegenbeeld van de Grote Verzoendag. Jezus' werk bestaat erin ons te reinigen van alle zonden zodat onze naam kan bevestigd worden in het boek des levens en onze zonden kunnen worden uitgedelgd. Als wij samenwerken met Hem zullen wij de zonde haten zoals Hij ze haat. Deze haat zal Hij verzegelen met Zijn Geest zodat er in eeuwigheid geen zonde meer zal zijn, in onszelf niet en in het universum niet.

God zij geprezen voor Zijn grote goedheid tegenover ons!


Terug