Waarom overwinnen?
Het overwinnend leven II

Uw inzettingen zal ik onderhouden; verlaat mij niet geheel en al.
Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar uw woord.
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.
Geprezen zijt Gij, HERE; leer mij uw inzettingen.
Met mijn lippen verkondig ik alle verordeningen van uw mond.
In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.
Uw bevelen zal ik overdenken en op uw paden zal ik letten.
In uw inzettingen zal ik mij verlustigen, uw woord zal ik niet vergeten.
Psalm 119:9-16

 

Een overspelige vrouw had een ontmoeting met het Woord.
Het Woord veroordeelde haar niet maar zei: “Ga heen, zondig van nu af niet meer!” Joh 8:11
Heb je je ooit afgevraagd hoe het verder gegaan is? Zou het haar gelukt zijn?
Of vraagt Jezus van ons onmogelijke dingen?
Vraagt Hij onmogelijke dingen?
Ja, ja, Hij moet van ons onmogelijke dingen vragen.
U vraagt, waarom.
Omdat onze heerlijkheid in het stof moet gelegd worden voordat Hij voor ons het onmogelijke kan doen. En dan, wat voor een mens onmogelijk is, wordt met God mogelijk. (Marcus 10:27)

Een mens leest of hoort het Woord Gods.
Hij neemt het Woord Gods aan
Maar Hij vindt geen kracht in zichzelf om naar dat woord te leven.
De zonde staat als een berg voor hem
Hij werpt zichzelf in wanhoop op de verlosser.
Hij leert geloof te beoefenen en ontdekt dat de kracht die hij ontbreekt in het Woord zelf ligt.
“Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.” Matt 17:20
De berg van de zonde wordt verwijderd.
Hij wordt bevrijd van de macht van de zonde en leeft in gehoorzaamheid aan Gods wil.
Wat kan zo’n berg allemaal zijn? Voor jou zijn het misschien “lange tenen” en past er u geen enkele schoen. Je hebt een ongelofelijke grote maat. Waar je ook gaat, mensen trappen op je tenen. Maar zelfs daar waar geen mensen zijn, wordt je door alles en nog wat tegen de tenen gestoten. Er bestaat maar één remedie; een “tweesnijdend zwaard”(Hebr. 4:12). Je moet het zijn werk laten doen. Je moet het laten je tenen afhakken.
Maar je vraagt, “Wat zal ik zonder tenen doen.
Het Woord is in jou een goed werk begonnen. Nu moet je in het Woord blijven want je hebt de belofte: “die alle dingen draagt door het woord zijner kracht”(Hebr 1:3) zal ook jou dragen en het werk volbrengen.(Fil. 1:6)

Er zijn drie belangrijke redenen waarom we een overwinnend leven moeten hebben.

Ten eerste, Omwille van het Woord zelf. Omwille van Christus die ons de overwinning belooft en beveelt : “Ga heen en zondig niet meer.”
Wij willen toch van hem geen leugenaar maken? We willen Hem die zich voor ons gegeven heeft niet teleurstellen.

Wie is de auteur van dit boek (bijbel)?
Kunnen we Hem vertrouwen?
Waarom kunnen we Hem vertrouwen?
Hij gaf Zijn leven voor ons terwijl we Zijn vijanden waren. (Rom 5:8-10)
Hij kan niet liegen want Hij spreekt en het is er. (Hebr. 6:18)
Dit Woord dat wij hier voor ons hebben is een getrouwe openbaring van Gods wil gegeven door God zelf.(2 Tim 3:16)  Dat Woord kunnen we letterlijk nemen tenzij de context aangeeft dat we dat niet moeten doen.
En dat is niet het geval met
Deut 20:4  “want de HERE, uw God, is het, die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden, ten einde u de overwinning te geven.” hier  is niets in de context die aangeeft dat we dat niet letterlijk moeten nemen.
God zegt niet: “Ga heen en zondigt niet meer, zie maar hoe je het voor mekaar krijgt en veel geluk ermee.” Nee Hij gaat met ons mee, of beter nog wij gaan met Hem mee, we volgen Hem want Hij weet de weg, en Hij  strijd voor ons en geeft ons de overwinning. Als we falen dan is dat omdat we er voor gekozen hebben niet met Hem mee te gaan en niet op Hem te zien.(Matt. 14:29)
Wij weten van uit de Schrift dat deze vijanden geestelijk zijn.
Efe 6:12  “ want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” en we weten ook dat de grootste vijand onze oude mens is, onze eigen zondige natuur. (Ef 4:22).
De Schrift heeft tal van getuigenissen van overwinningen. Overwinningen die behaald worden wanneer de mens God laat strijden in de gezindheid van 2 Kr 20:12  “Onze God, zult Gij over hen niet gericht houden? Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt, en wij weten niet, wat wij doen moeten, maar op U zijn onze ogen gevestigd.” Zij weten niet wat ze moeten doen, wat juist is. Zij vestigen hun blik om God. Zij verwachten het van Hem. En Hij zegt: Volg mij, “Ik zelf zal voor u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen.” Jes 45:2
En zij zullen weldra zeggen zoals Paulus zegt:
“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.” Rom 8:37

 

Als dat niet onze ervaring is, betekent dat dan dat Gods woord niet waar is?
 Als wij het Woord hebben gehoord maar blijven zondigen ertegen, als wij gehoord hebben: “Ga heen en zondig niet meer,” en toch verder doen en geen overwinning kennen over de vijand, is God dan een leugenaar. Als er niemand in de gemeente ervaart dat God ten allen tijde de overwinning geeft, is dat dan een reden om te twijfelen aan Gods woord? Zullen wij het duidelijke woord van God in eigen handen nemen en ervan maken wat past in ons kraam. Iemand zei mij eens: “Toon mij iemand die deze ervaring heeft want ik ken zo iemand niet.” Wat dan broeders en zusters, zal ons leven bepaald worden door wat wij horen en zien zoals het was met Eva bij de boom (Gen 3:6) of door het geloof in Zijn Woord? Zal een Christen leven door wat hij ziet of voelt of door wat hij gelooft? Zullen wij God tot een leugenaar maken omdat wij niet ervaren wat Hij belooft heeft? Er staat geschreven: “Volstrekt niet! Maar het blijve: God waarachtig en ieder mens leugenachtig” Rom 3:4  Er is niets verkeerds met God als het blijft misgaan met ons, het is aan ons gelegen.
Ik herinner mij een voorval waar iemand zijn autosleutels niet meer vond en iedereen begon te beschuldigen dat ze zijn sleutels hadden gebruikt en niet hadden teruggelegd. Nadat hij zich tot ergernis van allen een hele tijd had opgewonden, voelde hij de sleutels in de zoom van zijn jas, ze waren door een gat in zijn zak tussen de voering van de jas terechtgekomen. Zo gaat het met onze menselijke natuur wanneer de oude man heerst. We staan altijd klaar anderen of de omstandigheden te beschuldigen voor onze fouten. Zo zijn er die zeggen: “God bedoelt niet wat Hij zegt, God is niet almachtig.” ze verdraaien Zijn woorden en gaan door met de dingen te doen die het Woord verbiedt. Wanneer onze ervaring niet klopt met Gods beloften zegt het Woord: 2Co 13:5  “Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk.”
Dat is het simpele antwoord. Als er geen overwinning is in uw leven dan is dat omdat je Christus niet de ruimte geeft, de hele ruimte van je hart.
Wat zegt Jezus in Joh 8:32 “Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.”
Vrijmaken van wat vragen de godsdienstigen?
Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. (van de slavernij aan de zonde)” Joh 8:34

Christus heeft het kruis opgenomen ziende op de vreugde die voor Hem lag (Heb 12:2) en dat is ons de overwinning geven zodat Hij ons onberispelijk voor de troon van Zijn Vader kan stellen.(Ef 1:4, Col 1:22)  Hij zegt:
Opb 3:21  “Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.”  Deze troon zal niet leeg zijn. Hier zijn er alvast enkele die daar zullen zitten.
1Jo 2:14  “Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen.”

Ten tweede is een overwinnend leven nodig omwille van de mensen die God zoeken.

God stuurt ons in de wereld om de mensen bekend te maken dat Hij hun verlosser is.
Maar we moeten dat doen door het te vertellen en het te laten zien.
Als wat de mensen van ons zien geen weergave is van de waarheid dan is dat in Gods ogen een kwalijke zaak. De waarheid zegt dat de Verlosser ons bevrijdt van de zonde. (Matt: 1:20)
In het eerste hoofdstuk van het boek Jesaja betuigt God Zijn afkeer over hen die Zijn naam belijden maar de zonde koesteren in hun leven. “Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen; gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten. Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering. Uw nieuwemaansdagen en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel, zij zijn Mij een last. Ik ben moede ze te dragen.Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet;”Jesaja 1:13-15
“Houd op met Godsdienstig te zijn als je mij niet dient.”
Ook door de Geest de Profetie waarschuwt God ons om geen verkeerde voorstelling van Hem te geven. Sprekende over iemand die dat wel doet zegt Hij: “Hoewel het lijkt dat hij zielen wint voor de waarheid, is de ongeheiligde arbeider een valse en gevaarlijke gids. De nieuwe bekeerlingen verwachten natuurlijk dat degene die het Woord des levens kan uitleggen, en die hen de prachtige waarheden heeft bekend gemaakt, de juiste mening heeft over wat een Christelijk karakter is. Wanneer zij met hem omgaan, worden zij er dikwijls toe gebracht te doen zoals hij doet. Bijna onmerkbaar nemen ze zijn ideeën in hen op en nemen deel aan zijn kortzichtigheid en zelfzuchtigheid.  Zo worden, door het onchristelijk gedrag van degene die hen tot de waarheid bracht, hun zielen voortdurend blootgesteld aan de misleiding. Indien deze arbeiders, die voortdurend de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, (Rom 1:18) besef zouden hebben van het kwaad dat is aangericht door hun gebrekkig karakter, zouden ze met afkeer vervuld worden (Gospel Workers, p.92 310.3).
Als u zich nog afvraagt wat een onchristelijk gedrag is dan moet u volgende teksten lezen.
Gal 5:15, 19, 20, 21, 26
1 Cor 3:3
Jak 1:26
Merk dat hier hele “grote zonden” en ook “kleine alledaagse zonden” in staan, zaken die we menselijk noemen, normaal gedrag in deze wereld, maar verfoeilijk in het koninkrijk van God.

“Heel wat belijdende Christenen zijn alleen naamchristenen. Zij zijn niet geworteld. Hun harten zijn vervuld van trots, onreinheid, onheilige ambities, ze doen gewichtig, en houden ervan zich te verheffen. Ze kunnen een verstandelijke kennis hebben van de waarheid en in staat zijn om aan te tonen dat wat ze geloven bijbels gegrond is, maar ze houden de waarheid ten onder in ongerechtigheid. Door hun manier van doen verloochenen ze de verlosser  (“Review and Herald, November 28, 1899 par. 2).

Beste vrienden, wat zien de mensen als zij ons bezig zien, wat zien de engelen wanneer zij ons huis bezoeken en vertoeven in de geheime plaatsen, achter gesloten deuren?
Misschien zien ze Christenen wanneer de omstandigheden goed zijn maar wat als alles tegengaat? Kunnen wij dan als Paulus zeggen:
“Maar wij doen onszelf in alles kennen(We willen laten zien [NBV]) als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in rechtschapenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde.” 2 Cor 6:4, 5

 

Ten derde is Overwinnend leven nodig omwille van onszelf

In Ro 6:23 lezen we: “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood.” Dat betekent dat als wij willens wetens blijven zondigen wij mogen verwachten dat we ons loon zullen ontvangen.
Ik zeg willens wetens maar er is meer. God houdt ons ook verantwoordelijk voor de dingen die we hadden kunnen weten. Het is zonde de studie van de Schrift te verwaarlozen. Wij kunnen allemaal zingen. “Gods woord is een licht op mijn pad.” Maar wij verwaarlozen de studie en hebben geen besef meer van onze zonden. De wereld rondom ons waar de mensen het kwade goed noemen verduistert ons verstand. Wij verliezen Gods heiligheid uit het oog. Wij worden ongevoelig voor wat het Woord verbiedt. Lees de context van Psalm 119:105 en u zult dit alles beter begrijpen.
 “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.” Spr 28:13
God kan de zonde in ons niet verexcuseren. Indien Hij dat had kunnen doen, indien Hij een excuus had kunnen vinden voor de Zonde zou Hij dan Zijn Zoon hebben laten lijden aan een kruis? Zou hij Adam uit de hof hebben verjaagd en Satan uit de Hemel.
Er is geen excuus voor de zonde, zeg dus nooit: Satan deed mij zondigen, of hij of zij deed mij dat of dat doen. We zouden dat al geleerd moeten hebben uit de eerste bladzijde van de Schrift (Gen 3:12). God trekt zich van deze beschuldigingen niets aan. Ieder draagt de verantwoordelijkheid voor zijn zonde. Eze 18:20  “De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.” Dat wil niet zeggen dat je ongestraft iemand tot zonde kunt brengen. Mt 18:6 ;” Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.” Sommige mensen verwijten Adam voor hun zonden, ze zeggen “Door zijn schuld heb ik een zondige natuur en daardoor zondig ik.” Wel voor de helft hebben ze het bij het rechte eind maar wat het zondigen betreft valt er niemand te verwijten. Anderen verwijten hun Vader of hun moeder, hun broer of zus door te zeggen dat ze zo of zo zijn opgevoed en dat zij hen dit of dat hebben aangedaan. En wij weten allemaal uit ervaring of van horen zeggen dat er heel erge dingen gebeuren onder de mensen. Wel ik zeg, Jezus kwam onder ons in ons vlees en niemand heeft geleden zoals Hij heeft geleden, en niemand heeft zoveel te verduren gekregen als Hij, maar Hij zondigde nooit en vergaf allen zeggende; “Vader vergeef hen want ze weten niet wat ze doen.” Hij is daarin ons voorbeeld zodat wij ook onze vader en moeder en iedereen die ons iets aangedaan heeft tot en met Adam kunnen vergeven zoals Hij ons vergeven heeft. Col 3:13 ; “Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.”
Als je door God wilt genezen worden begin dan met de verantwoordelijkheid voor je geestelijke toestand bij jezelf te leggen en alle bitterheid naar anderen toe weg te doen. (Hebr. 12:15)
Eenmaal je de Here hebt leren kennen is Zonde  het gevolg van je eigen keuze waarin je Gods genadekracht loslaat om dat te doen wat niet goed is.
Jezus zal dus niet komen om alle zonden ‘door de schuld van anderen’ met zijn kleed te bedekken. Ten eerste zo’n zonden bestaan niet en ten tweede Jezus kleed dient niet om gekoesterde zonden te bedekken. Wij kunnen tot Hem komen zoals wij zijn maar Hij geeft ons berouw en bekering en kleed ons met Zijn kleed.
We kennen allemaal de parabel van de verloren zoon. Wanneer hij thuis kwam stinkende naar de varkens omarmde de Vader hem maar hij beval onmiddellijk een bad te vullen en hem nieuwe klederen aan te trekken. Hij ontving hem zoals Hij was maar aanvaarde niet dat hij bleef wat hij was. (Lucas 15)
Dit kleed is Zijn karakter dat Hij ons wil aantrekken voor Hij komt. Het is Zijn kleed en Hij trekt het ons aan.
De Vader kon dat kleed niet aan Zijn zoon geven toen hij het hoog op had met zichzelf. Zijn heerlijkheid moest in het stof gelegd worden voordat Hij kon gekleed worden met de heerlijkheid van Zijn Vader.
Dat kleed is geweven van elk Woord Gods. Het kleed van Christus dragen is blijven in het Woord, overwinnen door het woord. Over hen die deze ervaring hebben zegt de Heer:

“Zij die overwinnen zullen met mij zitten op de troon.” (Op 3:21)

Een overwinnend leven is nodig voor een rijke gebedservaring.
 
God is de beste opvoeder. Hij zal u niet de indruk geven dat alles OK is terwijl het niet zo is. Hij verhoord geen gebeden van hen die willens wetens leven tegen het woord dat ze gehoord hebben.
Sommigen voelen zich schuldig omdat ze Gods gebod hebben overtreden en vragen om vergeving maar in hun hart is er geen afkeer van de zonde.
Sommigen hebben gezondigd en zijn bang voor de gevolgen maar hebben geen diep berouw.
God kan hun gebeden om vergeving of wat dan ook niet beantwoorden. “Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.” Jes 59:1
 Hij zal niets van je afnemen dat je niet wilt loslaten. Hij verlaat je echter niet. Hij leidt je over een weg die je de ogen opent voor je werkelijke toestand en nood.
Wanneer God werkelijk vergeeft, neemt Hij ook de zonde weg en geeft ons de genadekracht om te gehoorzamen. Voortdurend vallen en opstaan duidt erop dat er geen vergeving is geweest. We hebben ons hart niet aan de Here gegeven, we hebben geen echte belijdenis gekend, want Hij heeft beloofd: “Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.” 1 Joh 1:9  
Wanneer wij onze borden en bestek reinigen na het eten dan doen we al het vuil eraf. Ik ken geen andere betekenis voor het woord reinigen dan het verwijderen van vuil.
Als wij ons van ganser harte van het vuil afkeren zal de Here het wegnemen, Hij zal ons reinigen.  Nu kunnen we bidden naar Zijn wil en Hij zal ons verhoren naar Zijn welbehagen.
Als je vergeving vraagt omdat je wilt ontsnappen aan de gevolgen van je zonde, maar geen afstand doet ervan dan kun je beter niet bidden. We moeten God niet voor de gek houden. Hij heeft zijn leven niet gegeven opdat we ongestoord in de zonde zouden kunnen leven.

 

Laten we even samenvatten:
Overwinning is nodig omwille van Christus en Zijn verlossingsplan. Overwinning is nodig omwille van onze naaste opdat hij mag zien dat het verlossingsplan echt werkt. Overwinning is nodig omwille van onszelf opdat wij zouden gered zijn en God onze gebeden kan verhoren.

Als al deze dingen ontbreken in ons leven moeten we nog leren met God te overwinnen. We hebben een goed vertrekpunt in de belofte  van Ps 37:5  “Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.”

Terug pagina 3