Overwinnend leven page 1
Overwinnend leven page 1

Het overwinnend leven
I, II, III

"Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn,
die in de wet des HEREN gaan.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren,
die Hem van ganser harte zoeken;
die ook geen onrecht plegen,
maar wandelen in zijn wegen."
Psalm 119:1-3

Het meest ontmoedigend aspect in het leven van vele Christenen is de voortdurende aanwezigheid van de zonde in het leven en het besef van een gebrekkige relatie met God.
Wanneer we ’s avonds in gebed terugkijken naar de dag die achter ons ligt, dan moeten we zo dikwijls vaststellen dat we op veel manieren tekort geschoten zijn in onze getuigenis en God oneer hebben aangedaan. Hoewel we onszelf als Christen beschouwen en we achter de waarheid staan, is ons leven vaak in tegenstelling met wat het Woord zegt over het Christelijke leven. We zouden wel graag de getrouwheid van Daniel willen bezitten en kunnen wandelen met God zoals Henoch deed maar we weten niet hoe dat kan; we zien geen uitweg uit onze situatie. We weten niet waar de sleutel ligt tot een overwinnend leven dat gekenmerkt wordt door een voortdurend vertoeven in de Heer en waar moed, kracht, diepe blijdschap en vrede aanwezig zijn.
God heeft ons nochtans gezonden in deze wereld om Hem te openbaren, niet alleen maar om over hem te vertellen, maar om Hem te doen kennen, om Hem zichtbaar te maken in hoe wij zijn. Wanneer mensen naar ons kijken dan moeten ze iets bespeuren van Zijn barmhartigheid, Zijn goedheid, Zijn kracht en liefde. We kunnen anderen niet brengen wat we zelf ontbreken. Als de verlossing in Christus alleen een mooie maar levensloze theorie is zullen weinigen zich aangetrokken voelen. De waarheid, de verlossing moet gezien worden in ons leven. Elk woord elke daad moet spreken van een almachtige, onoverwinnelijke, goede, rechtvaardige en liefdevolle God in wie ons leven geborgen is.
Met Paulus zouden we moeten kunnen zeggen en tonen:
Fil 4:13 “Ik vermag alles in Jezus die mij kracht geeft” en
1Co 15:57  “Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.”
Ik geloof op grond van het Woord dat het Gods grootste verlangen is ons deze ervaring te geven niet als een kortstondig hoogtepunt in ons leven maar als een dagelijkse belevenis.
Dan zal de profetie in vervulling gaan:
Jes. 60:1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op.
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

Als individuen en als kerk kunnen we niet genoeg doen om elkander te helpen en te bemoedigen om de zegen van het overwinnende leven met God te bekomen.

In Op 14:6 openbaart God, in een visioen, aan Johannes wat Hij zal doen en wanneer dat wat Hij zal doen zal plaatsvinden.
“En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft."Op. 14:6
Wat zal God doen wanneer de tijd van Zijn oordeel is gekomen?
Hij zal een engel zenden, een boodschapper met een boodschap die hem van God is gegeven. Wat doet die engel? Hij vliegt in het midden van de hemel, hij beweegt zich op een manier zodat iedereen hem kan zien en horen. Waarom is hij in beweging? Hij heeft een boodschap, een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan de gehele wereld.
Dit visioen gegeven aan Johannes illustreert het feit dat God wanneer de tijd van Zijn oordeel was gekomen een zendingsbeweging in leven geroepen heeft om aan de gehele wereld een boodschap te brengen.
Welke zendingsbeweging is dat? Welke zendingsbeweging heeft God in het leven geroepen vanaf het begin van het oordeel dat begon in 1844. Is dat niet de beweging van de Zevende dags-adventisten? .
Kan het een andere beweging zijn? Waar is er een beweging die verkondigt dat het oordeel begonnen is en de waarheden heeft die in staat zijn mensen voor te bereiden om de Here te ontmoeten? Er is maar één zendingsbeweging die verkondigt dat het oordeel van God begonnen is, dat dit oordeel de komst van Christus voorafgaat en die de waarheden heeft die mensen  “heilig en onbesmet en onberispelijk” voor God kan stellen.
Deze zendingsbeweging is uniek want zij heeft een boodschap die de mensen kan voorbereiden om te staan in het oordeel, onberispelijk te blijven in de beproevingen van de eindtijd en te staan in de dag van Zijn wederkomst.
De boodschap bevat de tegenwoordige waarheid;de waarheid die nodig is voor de tijd waarin we leven, de tijd van het oordeel.
Tot wat is deze waarheid  in staat ?
Een volk te bereiden die Hem zal zien van aangezicht tot aangezicht. Een volk bereiden die voor God kan staan en leven. En wij weten wat dat betekent; dat wij moeten zijn zoals Hij is. Ons karakter moet het Zijne gelijk zijn.
Dit is wat Johannes schrijft:
“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.” 1Joh 1:2
Wat bedoelt Jezus wanneer Hij zegt: "volg Mij?"
In wat moeten we Hem volgen?
In Zijn overwinning over de zonde (Op 3:21).
In Zijn geloof die de wereld overwon (1 Joh 5:4).
In Zijn heiliging waarin Hij een voorbeeld van gehoorzaamheid was (Joh 17:19).
In Zijn lijden waarin Hij gewillig de gevolgen droeg van de zonde van anderen (1 Petrus 4:13)
In Zijn eenheid met de Vader waaruit Hij Zijn kracht putte (Joh 5:30; Joh 17:21)
In Zijn zending waarin Hij Gods karakter openbaarde (Joh 17:18).
In Zijn dienstbaarheid waarin Hij alles gaf wat Hij had (Joh 13:14-15).
In Zijn gezindheid waarin Hij zich vernederde als dienstknecht en gehoorzaam bleef tot het kruis (Fil 2:5)
In Zijn wandel die onberispelijk was (1 Joh 2:6)
In Zijn liefde die zich opofferde voor Zijn vijanden (Joh 15:12)

Het is onmogelijk de Here te zien als ons karakter niet is als Zijn karakter. Zonde scheidt de mens van God, daarom moet God ze uit ons wegdoen en wij hem toelaten wil er ooit een vereniging tussen ons en Hem zijn.
Sommigen en misschien velen zullen wanhopig denken. Hoe kan zoiets ooit geschieden. Hoe kunnen mijn gedachten, mijn woorden en mijn daden ooit zijn karakter weerspiegelen.
Is er een mens die dat op eigen kracht kan realiseren? Nee, nee, nooit. De boodschap van de engel begint daarom vol van vertroosting.
"Vreest God" zegt de engel in de zin van, vertrouw niet op jezelf, zie niet naar je gebuur, vertrouw niet op menselijke systemen, maar verwacht het alleen van God; zie op Hem.
Ps 37:5  Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;
Hij zal voor jou doen wat jij en anderen niet voor je zelf kan doen. En dat is,
Om” u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen” Col 1:22
(Efe 5:27  en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.)

Indien wij willen gered worden, en ik zeg bewust willen en niet verlangen omdat het eerste een keuze is en het tweede een gevoel dat meestal weinig verandert, indien wij willen actief deel uitmaken van deze gemeente deze zendingsbeweging; laat God de heerser zijn van je leven en verhinder Hem niet Zijn werk in u te voltrekken. We verhinderen hem omdat we onszelf weerhouden, we zijn niet bereid alles op te geven. Wij hebben wereldse ambities, gekoesterde gewoontes, geliefkoosde zonden twijfel en ongeloof.
Jezus spreekt heel duidelijk daarover wanneer Hij zegt: Lu 14:26  Indien iemand tot Mij komt, en niet haat … zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Hoe kan iemand zijn eigen leven haten? Hij die erkent een zondaar te zijn en een besef heeft van de ware aard van de zonde, kan zijn leven haten. De ware aard van de zonde is dat ze zich steeds herhaalt totdat ze uiteindelijk God en Zijn schepping vernietigt. Het bewijs daarvan is het kruis op Golgotha waar Jezus door onze zonden stierf. Is het leven van een zondaar dan niet iets om te haten?
Verder zegt Jezus in Lu 14:27  "Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn." Het kruis dragen is niet met een lang gezicht en knarsetandend uw eigen leed dragen. Nee, het is strijdend jezelf verloochenen om te kunnen smaken dat de Here goed is (Psalm 34:8)
" Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn." Lu 14:33 
Tot ieder van ons spreken de woorden uit Jesaja
Jes 40:3 ¶  Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des HEREN, effent in de wildernis een baan voor onze God. Om de verlosser te laten komen tot onze persoonlijke leefwereld moet de weg geruimd worden naar ons hart. God heeft ruimte nodig, en deze ruimte moet zo groot zijn dat er niets meer van onszelf is en dat alles van Hem is. De weg kan alleen geëffend worden door te sterven aan jezelf. Dan zal Hij in ons kunnen doen naar Zijn welbehagen. Wij zijn allen geroepen te doen wat Abraham deed op de berg Moria en wat Jezus deed in Getsemane; alles geven en vertrouwen dat wat Hij beloofd heeft Hij ook zal doen.
Dan zullen wij Hem eer geven
Zoals de boodschapper zegt; vreest God en geeft Hem eer.

Jezus zei:” Ik heb U verheerlijkt (Ik heb u geëerd) op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt.” Joh 17:4
Jezus eerde de Vader, hij eerde God door het werk te voleindigen die God hem te doen gaf.
We kunnen hier twee vragen stellen:
Wat was dat werk? Hoe heeft hij dat werk tot stand gebracht?
Het antwoord op de eerste vraag is driedelig:
Joh 17:6 Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. 
“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”
Het eerste onderwerp van Zijn werk was de Vader openbaren. Zijn naam openbaren is Zijn karakter openbaren, tonen wat en hoe Hij is.
Joh 17:8  “want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend, dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.”
Het tweede onderwerp van Zijn werk was mensen bereiken met het Woord en hen tot geloof brengen.
Joh 17:18  Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld;
Het derde onderwerp van Zijn werk was discipelen maken en uitzenden om het werk verder te zetten.
Het werk van Jezus was dus drieledig;
Gods karakter openbaren.
Mensen tot geloof brengen door het Woord.
Van enkele onder deze mensen discipelen maken en hen uitzenden om anderen tot discipelen te maken.
Is de orde waarin ik deze zaken opnoem van belang?
Wat zou het resultaat geweest zijn van het brengen van Gods woord indien Jezus niet in de eerste plaats Gods karakter had geopenbaard.
Welke zin heeft het discipelen te maken van mensen die niet in het woord geloven?
Door deze wijze van werken is het verlossingsplan een succes geworden.
Als wij willen succesvol zijn in het werk van de Heer, dan moeten wij Jezus hierin volgen.

De tweede vraag was; hoe heeft Hij dat werk tot stand gebracht.
Wij weten allemaal het antwoord. We hebben het al gelezen. Het zijn de eerste woorden van de boodschap van de eerste engel in Op. 14 : “Vrees God.”  Door niets van zichzelf te behouden en alle ruimte aan God te geven.
“Uit mijzelf kan ik niets het is de Vader die in Mij werkt,” zegt Jezus.

De manier waarop Jezus de Vader eer gaf is de manier waarop wij de Vader moeten eren. Jezus is hierin ons volmaakte voorbeeld.
Jezus eerde de naam van God door in Zijn leven Gods  karakter te openbaren.
En de enige manier waarop hij dit kon doen was door zijn persoonlijke relatie met de Vader. Joh 17:21 “Gij, Vader, in Mij en Ik in U.”

Wij zijn geroepen om de naam van Christus te eren door Hem te openbaren in ons leven. Welke betekenis heeft Zijn naam voor ons in de eerste plaats?
In Mt 1:21  lezen wij: “Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.
De naam Jezus, Yeshua in het Hebreeuws, betekent verlosser of bevrijder. Zijn naam verwijst naar wat Hij voor ons wilt doen. Hij wilt ons verlossen van de zonde.
Dat is niet alleen van de schuld van de zonde maar van de zonde zelf. Hij is gekomen om ons te verlossen van de macht van de zonde. Daarom schrijft Johannes tot hen aan wie hij het evangelie verkondigt in 1 Joh 2:1¶  Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt.
Tot hen die beweren te geloven in Zijn naam zegt Paulus uitdrukkelijk:
Romeinen 6:11: “Zo moet het ook voor u vaststaan (vaststaand feit), dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.” Dit is duidelijke taal; Jezus betaalde niet alleen onze schuld Hij bevrijdt ons ook van de macht van de zonde in ons leven.
Wat nogmaals bevestigd wordt in Tit 2:14  die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.”
Dat Paulus het niet had over een mooie theorie toont Hij aan met zijn eigen ervaring waarover Hij zegt:
2Co 2:14  “Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren.” In Christus vond hij de kracht om te leven naar Gods wil en het kwade te overwinnen.
Ook Judas prijst God voor wat Hij in Christus voor ons kan doen wanneer hij zegt:
“Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen.” Judas 25

Vele Christenen en  leden van de grote zendingsbeweging der ZDA voelen zich zeer onwennig wanneer het overwinnend leven ter sprake komt. Hun ervaring is er een van voortdurend vallen en opstaan. Velen hebben een aantal grote zonden overwonnen maar heel wat minder in het oogspringende zondige gewoontes blijven deel uitmaken van hun dagelijkse ervaring. Jaloersheid, begeerte, ongeduld, kwaadsprekerij, zelfzucht, lauwheid, ontevredenheid enz.  Nochtans zegt de Here  “Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt” Eze 36:27 Waarom is dat geen realiteit in het leven van vele Christenen. Hoe kunnen zij ooit de boodschap brengen: “vreest God en geeft hem eer?” Op welke wijze eren wij de Almachtige Verlosser als wij steeds weer tonen dat de zonde nog macht heeft over ons en dat wij de verlossing niet ervaren?
Het leven van een Christen zou moet getuigen van kracht, moed, overwinning en blijdschap. Maar wanneer er steeds weer gefaald wordt in de strijd tegen de zonde kunnen deze drie eigenschappen niet bekomen worden. Deze toestand van zaken blijkt de grootste hinder te zijn om andere zielen tot de Verlosser te brengen. Hoe kan een falende Christen met overtuiging getuigen van een almachtige Verlosser? Hoe kunnen de leden van de zendingsbeweging van de ZDA mensen voorbereiden om te staan voor de Almachtige wanneer de zonde nog macht heeft in hun leven.

Wij die door de genade van God deel mogen uitmaken van deze beweging, wat zullen wij doen in ons leven en in het leven van de gemeente om een ommekeer te brengen in deze toestand?
Sommigen in onze beweging zoeken een vluchtweg en hebben ervoor gekozen Gods woord minder letterlijk te nemen. Ze zeggen dat we het niet zo nauw moeten nemen met het woord van God; God begrijpt dat we maar mensen zijn en Hij zal zich wel aanpassen aan onze situatie. Er wordt beweerd dat de woorden die we lezen in de Schrift geschreven zijn in de context van een bepaalde cultuur en alles nu heel anders is. Zij die dergelijke zaken beweren, hebben jammer genoeg de beweging in achteruit geschakeld. Anderen sussen zichzelf in slaap door meer te vertrouwen op menselijke gezegden en tradities dan op het Woord van God.
 
God echter verandert niet en Zijn Woord wordt niet gebroken. Zijn Verlossing wordt ons aangeboden in Jezus zoals dat altijd voor ieder mens is geweest. En Jezus heeft getoond wat dat betekent in Zijn relatie met de Vader daarom zegt Hij: “Overwin zoals Ik overwonnen heb.”  Misschien begrijpen we het nog niet volkomen maar wij geloven het omdat Gods Woord het zegt en wij willen elkander helpen daar te komen waar God ons wilt. Wij willen niet liberaal worden of onszelf in slaap sussen maar we willen strijden als Jacob; strijden met God totdat wij de zegen van de overwinning krijgen. Wij geloven dat God deze beweging tot stand heeft gebracht en dat Hij haar daar zal brengen waar ze haar taak volbrengt. Wij willen daar Zijn, wij willen met hem gaan tot het heerlijke moment waarop we Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Met deze grote zaak voor ogen en ziende op de liefde van God zullen wij niet geheel aan onszelf sterven en God het roer van ons leven in handen geven?

 

Terug pagina 2