De boodschap van de derde engel

Aanbidt het beest en zijn beeld niet

We zullen vervolgd worden

De vervolgingen zullen een zifting veroorzaken

Bereid je voor op de late regen.

Geef de luide roep

De vierde engel roept op om Babylon te verlaten

De grootste misleidingen komen nog!

Zie toe dat niemand u verleidt

Er komt een tijd van grote benauwdheid

Er komt een tijd van Jakobs benauwdheid

God zal Zijn volk verlossen maar niet met een ‘secret rapture’

Er zal een doodsdecreet uitgevaardigd worden

Hij zal je belonen.

 


 

Aanbidt het beest en zijn beeld niet
    

“En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.”Op 14:9-11

De eerste engel roept de mensen op om God te gehoorzamen en hem te aanbidden als Schepper. Het teken van Gods autoriteit en scheppingskracht is de sabbatdag.
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen.
Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.”  Exodus 20:8-11

Door de sabbat te houden getuigen wij van ons geloof dat God de wereld heeft geschapen in zes letterlijke dagen door de kracht van Zijn Woord.
Wij getuigen dat Hij ons door datzelfde woord heeft herschapen en blijft dragen zodat wij niet onze eigen werken meer doen maar dat Zijn werk in ons gebeurt. Het is God die gezag heeft in ons leven. Door het houden van de sabbat geven wij getuigenis van het feit dat God ons heiligt door Zijn Woord en wij erkennen geen enkele verdienste te hebben in onze verlossing.

“Gij dan, spreek tot de Israelieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig.” Ex. 31:13

De sabbat is het merkteken van Gods gezag in het universum en in ons leven.

Het merkteken van het beest en zijn beeld die zich verzetten tegen Gods gezag houdt de verwerping van het teken van Gods gezag (de sabbat) in door het stellen van een andere dag. Uit de mond van het beest en zijn beeld zullen we vernemen welke dag dat is.

    De tweede engel ontmaskerde de dwaalleer van de christelijke religies (katholiek, protestant, e.a.) die het zuivere geloof vermengden met de tradities en geboden van mensen waardoor ze het gezag van God vervingen door het gezag van de menselijke rede. De derde engel toont verder de ware aard van dit Babylon en waarschuwt hen die zich aan haar blijven onderwerpen.

Regeert Gods woord in uw leven of buigt u zich voor het gezag van de wereld en haar zonden?


“Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn.” Op 14:9-10

In het boek van de profeet Daniël spreekt Daniël over het Pausdom (de kleine hoorn die groot werd). Hij zegt daarover: “Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen.
Over welke wet sprak Daniël? Er was maar één wet waar hij het kon over hebben; de wet bestaande uit de Tien Geboden. Dat was de enige wet die bleef bestaan nadat Christus’ dood een einde had gemaakt aan de wetten betreffende het offersysteem.
De profetie zegt dat deze macht de Tien Geboden zou veranderen.

De verandering van het vierde gebod wordt bevestigd door het Pausdom zelf. ”De Zondagsdienst is het merkteken van het Pauselijk gezag”- Father Enright C.S.S.R, History of the Sabbath pg. 802. “De Katholieke kerk veranderde de dag van aanbidding en dit is het merkteken van haar gezag”.- Catholic Mirror, September 1893.

Onverbloemd verklaart de Katholieke catechismus in 1930: “Vraag: Welke dag is de Sabbat dag?” Antwoord:-De zaterdag is de Sabbatdag. [maar] Wij houden de Zondag in plaats van de zaterdag omdat de Katholieke kerk de heiligheid van de zaterdag naar de zondag heeft verplaatst”. Deze verplaatsing van de dag van aanbidding vond plaats in 321 na Chr, onder het gezag van de Romeinse keizer Constantijn de Grote. Voordien hield de meerderheid van de Christen die niet anti-joods waren de sabbat van de zevende dag. Het anti-semitisme speelde een rol in het bevorderen van de doelstellingen van hen die erop uit waren om de dag van aanbidding te verplaatsen naar de eerste dag van de week”.

De Roomse Katholieke kerk voegde daar nog aan toe dat allen die de sabbat hielden  vervloekt waren en spoorde alle mensen aan om op de zevende dag te werken. Zij die dit niet deden zouden gestraft worden. 29 ste kanon van het concilie van Laodicea, 364 na Chr.

De Catholic Press schreef op 25 Augustus 1900: De zondag is een Katholieke instelling en de reden daartoe kan alleen door Katholieke principes verklaard worden. Nergens is er in de Schriften een passage te vinden dat ons toelaat om de wekelijkse rustdag te verplaatsen van de laatste dag van de week (zaterdag) naar de eerste dag van de week(zondag)." Wat een verbazingwekkende belijdenis

De derde engel waarschuwt tegen het merkteken van het beest waarvan Openbaring 13:6 zegt: “ En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeenveertig maanden lang(1260 jaar) te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.
En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.” Het is duidelijk wat dat merkteken is.

Waarom proberen protestanten het vieren van de Zondag te rechtvaardigen terwijl zo duidelijk geweten is dat de aanbidding op de eerste dag door het beest werd ingevoerd tegen het duidelijke woord van de Here in? Zij rechtvaardigen niet alleen maar zij zijn erop uit anderen daartoe te verplichten zoals we verder zullen zien. Zo maken zij zichzelf tot een beeld van het beest.

“en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.” Op. 14:

Het beest dat de wet van God heeft veranderd en als ze kans ziet iedereen vervolgt die zich niet buigt naar haar wetten, heeft een beeld.
Dit beeld streeft net als het beest naar een theocratie. Het is niet de Islam want het beeld en het beest hebben iets gemeenschappelijks; het merkteken. Het teken van hun gezag is de zondag.

De weg die protestants Amerika wil volgen is de weg naar de theocratie.
 D. James Kennedy http://www.rollingstone.com/politics/story/7235393/the_crusaders/
leider van ‘dominionists’, een grote Christelijke beweging die grote macht heeft binnen de republikeinse partij.
zegt:
“Ons werk bestaat erin Amerika op te eisen voor Christus, wat de prijs daarvoor ook moge zijn. Als plaatsvervangers van God moeten wij goddelijke heerschappij en invloed uitoefenen over onze leefgemeenschappen, onze scholen, onze regering, onze literatuur en kunst, onze sportarena’s, onze media en wetenschappelijke ondernemingen -m.a.w. over elk aspect en elke instelling van de maatschappij.”
http://www.theocracywatch.org/

‘Supreme Court’ rechter Scalia beweert:
De"consensus" [dat de regering een dienaar is van God] “is overhoop gehaald, denk ik door de opkomst van de democratie…Het is veel moeilijker om Gods hand nog te zien…achter de dwazen en schelmen…die wij uit vrij willen verkiezen.”

Hij zou graag de regering terug zien als de hand van God om hen te straffen die zich niet naar ‘Zijn’ wet buigen.

“Inderdaad, het lijkt mij dat hoe Christelijker een land is hoe minder ze de doodstraf ziet als iets immoreels.”

http://www.theocracywatch.org/biblical_law2.htm#Enforcing

Pre 1:9  Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon.

Wat is er geweest?
Wij weten dat het pausdom de Zondag heeft ingesteld als merkteken van haar gezag. Wij weten dat zij allen heeft vervolgd die zich niet wilden voegen naar haar wetten.
Wat geweest is dat zal er zijn.
We zien dat het beest een beeld heeft; het protestantse Amerika. We zien dat zij erop uit is een theocratie te vormen. We zien dat zij wetten wil maken zodat ze iedereen kan vervolgen die zich niet buigt naar haar wil. Evenals het beest zal zij een merkteken van haar gezag instellen waaraan ze de gehoorzaamheid van haar onderdanen kan toetsen. Dat merkteken is het merkteken van het beest zoals de profetie zegt; de Zondag dus.

“Want er is niets verborgen, dan om geopenbaard te worden, of aan het oog onttrokken, dan om in het openbaar te komen. Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.” Markus 4:22


“En de Farizeeën gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg tegen Hem ten einde Hem om te brengen.” Marcus 3:6

Waarom spanden de geestelijke leiders (Farizeeën) samen met de politieke macht(Herodianen)? Om Jezus om te brengen. Wat had Jezus dan misdaan? Had Hij Gods gebod overtreden?
“Ik heb de geboden Mijns Vaders bewaard en blijf in Zijn liefde." (Joh.15:10)

Nee dus, maar hij had wel hun godsdienstige tradities overtreden en was daarmee ingegaan tegen hun gezag.

“En Hij ging wederom een synagoge binnen en daar was een mens met een verschrompelde hand; en zij letten op Hem, of Hij hem op de sabbat genezen zou, om Hem te kunnen aanklagen.” Marcus 3:1-2

Jezus was niet van plan het Sabbatsgebod te overtreden maar de traditie  van de kerk die verbood een mens te genezen op de sabbat. http://agp-internet.com/react/sabbatweb/index.htm
Zoals het was in de tijd van Jezus zo zal het ook zijn op het einde.

“De wereld gaat een verschrikkelijke crisis tegemoet. De machthebbers van deze aarde zullen een bondgenootschap sluiten om Gods geboden te bestrijden en zullen een bevel uitvaardigen dat „allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven" (Openbaring 13:16) zich moeten schikken naar de gebruiken van de kerk en de valse sabbat moeten vieren.
Wie weigert zich daaraan te onderwerpen, zal door de burgerlijke overheid worden gestraft en zal uiteindelijk ,,des doods schuldig" worden geacht. Anderzijds eist Gods wet, die de heiliging van de bij de schepping ingestelde rustdag oplegt, gehoorzaamheid en ze bedreigt allen die haar geboden overtreden met Gods gramschap. Wanneer het probleem zó scherp zal zijn gesteld, zal iedereen dïe Gods wet overtreedt om een menselijke inzetting te gehoorzamen het merkteken van het beest ontvangen. Men aanvaardt het teken van trouw aan de macht die men verkiest te gehoorzamen in plaats van God. De waarschuwing uit de hemel luidt:
"Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn" (Openbaring 14:9,10).

Niemand zal echter de gramschap van God ondergaan voordat hij de gelegenheid heeft gehad de waarheid te leren kennen en haar heeft verworpen. Velen hebben nooit de kans gehad om de speciale waarheid voor deze tijd te horen. De juiste betekenis van het vierde gebod is hun nog nooit uitgelegd.
God weet wat er in elk hart omgaat en onderzoekt elk motief. Hij zal dan ook niet toestaan dat iemand die tot de kennis der waarheid wil komen, niet zou weten wat de inzet is van deze strijd. Het bevel zal de mensen niet onverwachts treffen. Iedereen zal voldoende licht ontvangen om bewust te kiezen.
De sabbat zal de grote toets, der getrouwheid zijn, want dit is het punt der waarheid waarover de opvattingen het meest uiteenlopen.
 
Wanneer de mensen aan deze laatste toets zullen worden onderworpen, zal de scheidingslijn worden getrokken tussen degenen die God wél en degenen die Hem niet dienen. Het vieren van de valse sabbat in overeenstemming met de wetten van de Staat, maar in strijd met het vierde gebod, zal een bewijs zijn van trouw aan de macht die zich tegen God verzet. Het heiligen van de ware sabbat in gehoorzaamheid aan Gods wet zal dan het bewijs zijn van trouw aan de Schepper. De ene groep zal door het aanvaarden van het teken van hun onderwerping aan aardse machten het merkteken van het beest ontvangen. De andere groep die het teken van trouw aan Gods gezag verkiest, zal daarentegen het zegel Gods ontvangen. (Grote Strijd, de laatste waarschuwing)


We zullen vervolgd worden

“Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.” 1 Petrus 4:12, 13

“Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.” 2 Tim. 3:12

Hebt je jouw hart aan de Here gegeven, dan ben je een strijder in het leger van   Michaël. Je kunt niets anders verwachten dan een voortdurende strijd tegen Satanische machten. Zij zullen alles doen om elke stap van vooruitgang in je Christelijk leven te verhinderen. Deze vijand bestrijdt onvermoeid ons geloof en doet alles wat hij kan om onze toewijding te ondermijnen.

Hij is bovendien vastberaden er voor te zorgen dat je het merkteken van het beest zal ontvangen. Hij brengt menselijke redeneringen en tradities in de gemeente en zet je onder druk om deze aan te nemen.

“Alleen zij die hun geest hebben versterkt met de Bijbelse waarheden zullen stand houden in deze strijd.” (Great Controversy, p. 593)

Dit zijn geen waarheden die alleen onze kennis verruimen. Het zijn waarheden die ons in een ‘Agape-relatie’ brengen met de Generaal van het hemels leger: “Gewen u toch aan Hem, opdat gij vrede hebt; daardoor zal uw gewin groot zijn.” Job 22:21
“Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.” Spreuken 3:5

Is jouw geest geoefend om voortdurend in deze relatie te blijven? Heb je geleerd om steeds te luisteren naar de aanwijzingen van Zijn Geest. Elke stap  in deze strijd is van levensbelang, voor jezelf en je medemens.

Jouw gedrag in de vervolging kan het hart van je vijanden tot de Here brengen.
Het leger van God is erop uit zielen te redden.


“Gods genade zal gegeven worden aan Zijn dienaren om aan elke noodtoestand het hoofd te bieden. ‘Want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet; want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt.’”

“Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden.” 1 Petrus 3:15

“Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen.” Lukas 21:14, 15

“Nu Uwe Keizerlijke Majesteit en Uwe Hoogheden een eenvoudig antwoord wensen, geef ik een antwoord zonder talmen of omhaal, en wel zo: alleen getuigenissen van de Heilige Schrift of overtuigende bewijzen kunnen mij in het ongelijk stellen. Want ik geloof noch de paus, noch de concilies alleen, omdat het zonneklaar is dat zij zich herhaaldelijk hebben vergist en zichzelf hebben tegengesproken. Ik kan alleen overwonnen worden door de Heilige Schriften die ik heb aangehaald. En aangezien mijn geweten gevangen is in Gods woord, kan ik en wil ik niets herroepen, omdat het bezwaarlijk, onheilzaam en gevaarlijk is om tegen het geweten in te handelen.

De concilies kunnen dwalen en hebben gedwaald, dat is zonneklaar en ik zal het bewijzen.

God moge mij te hulp komen. Amen. Hier ben ik. ” (Rede Maarten Luther, Rijksdag te Worms 18 april 1521)

“Wanneer Gods dienstknecht zijn hart in gebed blijvend tot God verheft, zal God hem helpen de juiste woorden op het juiste moment te spreken.” GW 120

De wijze waarop we onze tegenstanders te woord staan openbaart of de hernieuwende kracht van Gods genade in ons leven werkzaam is.

”Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangene, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God.” 2 Tim. 1:7, 8

“Vrees God en geef Hem eer.” Op 14:7

Het enige wat we moeten vrezen is dat we de waarheid opgeven, in woorden en in gedrag want dan verraden we het vertrouwen waarmee God ons vereert. (Desire of Ages 356)

Laten we vertrouwen in de belofte: “de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” Als we getrouw samenwerken in een dagelijkse studie van het Woord.

Het is Hij die ons leidt bij het hanteren van het tweesnijdend zwaard dat is het Woord Gods.


De vervolgingen zullen een zifting veroorzaken

“Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.  En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”  Matt. 24:9-14

“Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.” Matt. 7:24

Als je volhardt in de studie van Gods Woord en doet wat het Woord tot jou spreekt zal je behouden worden. Geen valse profeet zal door zijn woorden en door Satanische wonderen jou kunnen afbrengen van het Woord en de liefde Gods. Geen enkele macht zal jou kunnen bewegen de Verlosser te verloochenen.

Jammer genoeg zullen velen wegvallen die samen met jou de Here hebben beleden. Zij zullen bezwijken onder de druk van de wereld en meegesleept worden door verleidende woorden omdat ze niet persoonlijk met het Woord verbonden zijn. Ze zullen jou vijand worden.

Wanneer God zift worden de droge bladeren weggeblazen. Moeilijkheden, vervolging en tegenstand zuiveren de gemeente.
Jezus ziftte zijn volgelingen voortdurend, totdat  er op een bepaald moment maar elf overbleven samen met enkele getrouwe vrouwen. Met deze volharders legde Hij het fundament voor Zijn gemeente. Terwijl deze gemeente vervolgd werd bleven allen verenigd in liefde; ze waren sterk in de Heer. Zondaars werden verhinderd om zich met de gemeente te verenigen. Alleen zij die bereid waren alles op te geven voor Christus konden zijn discipelen zijn. (Early Writings 225, 226)

”Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen” Fil. 3:8

Hoe verschillend is deze uitspraak met de huidige  mentaliteit die in vele gemeenten heerst. Maar de Here zal de zuivering van Zijn gemeente zelf in handen nemen.

Hij zal hen onderwerpen aan hevige beproevingen, en het overgrote deel van hen die nu lijken waarachtig en trouw te zijn zal zich openbaren als onedel metaal. Tegenstand en moeilijkheden zullen hen niet sterken en bevestigen in de waarheid. Zij zullen lafhartig de kant kiezen van de tegenstanders. (Testimonies 5, p. 136)

“Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.” Op. 2:10“Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen.” Lucas 22:31

“De Satan heeft verlangd ulieden te ziften”
Elk aspect van ons geloof zal in twijfel worden getrokken. Als wij geen vlijtige studenten van Gods Woord zijn, in alles bouwend op dit Woord, dan zal de wijsheid van de groten van deze wereld ons op de verkeerde weg zetten. (Testimonies 5, p. 546)

”Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” 1 Petrus 5:8

Wat is de natuur van de duivel? “En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.” Op. 12:10

Zo ook worden zij die zich door Satan laten verslinden.
“Zij die afvallen in de tijd van de beproeving met de bedoeling zichzelf veilig te stellen, geven een vals getuigenis, en verraden hun broeders. Christus heeft ons daarvoor gewaarschuwd zodat we niet verrast zouden zijn door het onnatuurlijke, wrede gedrag van hen die het licht hebben verworpen.” (Desire of Ages, p.630)

“En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen.”
Wacht niet langer om jezelf geheel aan de Here te geven. Het is nodig dat je jouw broeders en zusters vermaant en versterkt. Laat de Here elke zonde uit je leven afsnijden. Je wilt toch geen struikelblok zijn voor de medegelovigen en hen straks aanklagen. Laat Gods Geest toe om elk gebod in je hart te schrijven en je getrouwheid aan Zijn Woord standvastig en onwrikbaar te maken. Zo niet wordt je een tegenstander van Zijn volk.

”Vreselijk is het werk van de derde engel. Ontzagwekkend is zijn opdracht. Hij is de engel die de tarwe van het onkruid moet scheiden en de tarwe moet opbinden en verzegelen voor het hemels koninkrijk. Dat zijn de dingen waarin we ons nu moeten verdiepen en die de volle aandacht moeten krijgen.” (Early Writings, p. 118)

“Want zie, Ik geef bevel, en Ik schud het huis van Israel onder al de volken, gelijk men met een zeef schudt, en geen steentje zal ter aarde vallen. Door het zwaard zullen zij sterven, al de zondaren van mijn volk, die zeggen: Gij moogt het kwaad niet nader brengen en het ons niet tegemoet voeren. Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten…” Amos 9:9-11


Bereid je voor op de late regen.

“Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.” Hand 3:19

Toen Jezus de opdracht gaf: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” Verbond Hij dat met een belofte van Hemelse hulp en leiding. Hij doet hetzelfde voor het verkondigen van de drie-engelen boodschap.

”Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen…En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn…de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn…. maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” Joh 14:16, 17, 26

De discipelen gingen niet meteen op weg om het evangelie te verkondigen maar maakten zichzelf eerst ontvankelijk voor de gave van Gods Geest.

”Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders…En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen.” Handelingen 2:14; 3:1

We hoeven niet te raden wat het hoofdonderwerp was van hun gebed. Jezus had immers gezegd: “En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.”
Wat was deze belofte? “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Luc 24:49; Hand 1:8

Het antwoord op dit bidden is niet altijd ogenblikkelijk wat wij verwachten. God moet eerst een werk doen in ons vooraleer de Geest in Zijn volheid in ons kan wonen. “Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de HERE te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen. Gij hebt goddeloosheid geploegd, misdaad geoogst; de vrucht van leugen hebt gij gegeten, omdat gij hebt vertrouwd op uw eigen weg, op uw vele helden.” Hosea 10:12, 13
”Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel” Jer 6:16

Een opwekking tot ware godsvrucht is onze grootste nood. Het zoeken naar deze opwekking is onze eerste taak. Er moet een ernstige inspanning gebeuren om de zegen van de Heer te bekomen, niet omdat er vanwege God geen bereidheid bestaat om ons te zegenen, maar omdat wij niet bereid zijn om deze te ontvangen. “Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?” Lucas 11:13
Het is aan ons om door belijdenis, vernedering, en ernstig gebed, de voorwaarden te vervullen op grond van dewelke God Zijn grote zegen heeft beloofd. Een opwekking kan alleen verwacht worden als antwoord op gebed.(1 Selected Messages 121)

Here, help ons te bidden als Jezus en de discipelen voor Pinksteren.


“Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.” Jak 4:8-10

“Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.” Hand 3:19

De uitstorting van Gods Geest, de late regen waarnaar de tijden van verademing verwijzen, wordt niet gegeven om onze zonden en gebreken te verwijderen. Zij wordt gegeven na de uitdelging van de zonden zoals de tekst hierboven duidelijk maakt.

”De verfrissende kracht van God komt alleen op hen die zich ervoor bereid hebben door het werk te doen dat God hen opdraagt. Dat werk bestaat erin dat ze zichzelf reinigen van alle onreinheden van het vlees en de geest en de vervolmaking van hun heiligheid in de vreze Gods.” (Testimonies 1, p. 619) Om dit werk te doen hebben zij de beschikking over alle hemelse hulpbronnen.

”Het is aan ons om de gebreken in ons karakter te overwinnen en de tempel van onze ziel te reinigen van elke onreinheid. Dan zal de late regen op ons vallen zoals de vroege regen viel op de discipelen op Pinksteren.” (Testimonies 5, p.214)

De boodschap van de eerste engel en de tweede engel moeten werkelijkheid geworden zijn in ons leven om de late regen te kunnen ontvangen. Het eeuwig evangelie moet onze dagelijkse ervaring zijn.

De uitstorting van Gods Geest zal de levende waarheden van de drie engelen in ons karakter verzegelen en ons kracht geven om deze met overtuiging en gezag te verkondigen zoals het evangelie werd verkondigd door de eerste discipelen na de uitstorting van Gods Geest op pinksteren.

De uitwerking van de late regen lezen we in Op. 18:1
”Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en zijn luister verlichtte de aarde.
Met een krachtige stem riep hij: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier. Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.’ Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. “

De engel in Op. 18 is het zinnebeeld van hen die de drie-engelen boodschap van harte hebben aangenomen en ze met kracht prediken in woord en daad.                                                  


Geef de luide roep

Hier wordt beroep gedaan op “de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.” Op 14:12

Terwijl de wereld zich voorbereidt op de laatste grote strijd moet de boodschap van de drie engelen met steeds meer kracht verkondigd worden. De kerken moeten de boodschap horen van de noodzaak om in Christus te overwinnen. De waarheid moet niet alleen gesproken worden in woorden, ze moet te zien zijn in het leven van hen die de boodschap geloven.

De drie-engelen boodschap is gegeven opdat het beeld van God in de gelovige zou hersteld worden. “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons.” Rom 8:28

”De eer van God en de eer van Christus is betrokken in de vervolmaking van het karakter van Zijn volk.” (Desire of Ages, p. 671)

De grootste nood die de gemeente vandaag heeft is een praktische demonstratie van wat Gods genade kan doen in een mens die zich aan Hem toevertrouwt. Zij moeten de kracht van het evangelie zien in het leven van hen die Christen zijn.

Wij allen moeten kunnen zeggen vanuit onze persoonlijke ervaring: “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud (de vrijheid van de macht van de zonde) voor een ieder die gelooft…Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.” Rom 1:16, 17

De drie engelen boodschap brengt de boodschap van het rechtvaardige leven door het geloof in Hem die gekomen is ‘om Zijn volk te verlossen van hun zonden’.
 De boodschap nodigt de mensen uit om het rechtvaardige leven van Christus te ontvangen. Dat leven ontvangen betekent gehoorzaamheid aan de geboden van God. Velen kennen Jezus niet meer, noch Zijn kracht waarmee Hij ons wilt nieuw leven schenken. Hun ogen moeten terug gericht worden naar Zijn goddelijke persoon, Zijn verdiensten en Zijn onveranderlijke liefde voor de mensheid.
Hij beschikt over alle macht. Hij verlangt en wilt deze macht doorgeven in rijke gaven. Hij verlangt Zijn rechtvaardig leven aan ons te geven opdat wij zouden zijn zoals Hij is (1 Joh. 3:3) Dit is de boodschap die God bevolen heeft om aan de wereld te brengen. Dit is de drie engelen boodschap die met een luide roep moet verkondigd worden en die haar kracht zal ontvangen door de uitstorting van Gods Geest.

”En hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” Op 14:7

Laat ons de Here liefhebben en de zonde haten.


Wie kan de luide roep geven?
Zij die zeggen: “Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Hoewel strikken der goddelozen mij omgeven, ik vergeet uw wet niet.” Psalm 119:60

Wat brengt deze houding, deze vastbeslotenheid met zich mee?
”Gehoorzaamheid aan Gods wet ontwikkelt in de mens een mooi karakter in harmonie met alles wat zuiver, heilig en onbevlekt is.”

Wat wordt duidelijk gemaakt in hun leven?
”In het leven van deze mens wordt de boodschap van het evangelie duidelijk gemaakt” (Sons and Saughters of God, p. 42)

De luide roep is de openbaring van het karakter van Christus in Zijn volk. Dit zal een beweging tot stand brengen waarvan we de belofte terugvinden in Jesaja 60:1-3: “Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.”

Deze beweging zal de grootste tegenstand kennen binnen het volk van God. Zij die een schijn van godsvrucht hebben opgehouden maar in hun hart afstand hebben genomen van het licht dat God heeft geschonken in de boodschap van de drie engelen zullen hun haat voor het Licht kenbaar maken door hun broeders tegen te werken..

Maar deze beweging is niet te stoppen. De heiligen zullen volharden en het werk volbrengen. Zij zullen tegemoetkomen aan de grootste nood die deze wereld heeft: “Christus in ons te zien.”

“Zij die wachten op de komst van de bruidegom moeten tot het volk zeggen, “Aanschouw jullie God” De laatste stralen van het genadige licht, de laatste boodschap van genade aan deze wereld, is een openbaring van Zijn liefdevol karakter. Gods kinderen zullen Zijn heerlijkheid openbaren. In hun eigen leven en karakter zal te zien zijn wat de genade van God voor hen heeft gedaan.”

”Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme?
“Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.” Rom 6:13

Laat de mensen zien wat deze genade kan doen! Leef door het geloof! Geef de luide roep!


De vierde engel roept op om Babylon te verlaten

Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.” Op 18:1-5

Zal onze evangelisatie gericht zijn tot gelovigen in andere Christelijke geloofsrichtingen? Absoluut, dat is de boodschap van de vierde engel. De Protestantse kerken hebben hun geloof in de rechtvaardigmaking door het geloof alleen, de essentie van de reformatie, verloochend door zich te verenigen met Rome. Ze zeggen dat ze beide geloven in rechtvaardigmaking door geloof alleen,  (zie Joint Declaration) maar Rome spreekt met gespleten tong (zie bvb het uitreiken van aflaten: Jubilee indulgence en redding door de RK alleen CCC no 846 , zie ook no 2027 en 2008, zie ook haar uitspraken over de rechtvaardigmaking: canon 11, 12, 23, 30)) Zijn protestanten blind of zijn de termen ‘Sola fide’ en ‘sola scriptura’ voor hen ook bespottelijke geworden? Zijn de zonden van Rome ook de hare geworden? Hebben ze zichzelf ook verheven boven het Woord van God? In hun midden echter zijn er nog velen die God oprecht zoeken. Tot hen moet de uitnodiging klinken: “gaat uit van haar mijn volk.”

De laatste grote strijd is een strijd tussen degene die vertrouwen op hun eigen werken en degene die vertrouwen op de verdiensten van Jezus alleen en elk Woord die Hij gesproken heeft. Alleen de laatsten zullen de kracht van het geloof ontvangen om te staan en te overwinnen. Zij zullen uitgaan met de luide roep van de vierde engel.

“Dienaren van God, begiftigd met hemelse kracht, hun gelaat opgeheven en schijnend met heilige toewijding begeven zich op weg om de hemelse boodschap te verkondigen. Zielen overal verspreid onder de verschillende geloofsrichtingen beantwoorden de uitnodiging en de kostbare zielen verwijderen zich van de ten ondergang gedoemde kerken. Zij verlaten ze zoals Lot Sodom verliet voor het vernietigd werd.”

Broeders en zusters zijn jullie voorbereid om die boodschap te brengen. Leven wij door het geloof alleen in Onze machtige Verlosser? Sola fide! Sola scriptura!


De grootste misleidingen komen nog!

“Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven…” 2 Thess. 2:9-12

Heb je de Waarheid lief? Hoe kun je daar nu eerlijk op antwoorden? Hoe kun je daar nu zeker van zijn? Misschien heb je het gevoel van wel, maar gevoelens zijn die betrouwbaar? Je moet naar de waarheid zelf gaan om te weten hoe het staat met je liefde. De waarheid zal je vertellen hoe het werkelijk met je zit.
”Want levend en krachtig is het woord (de waarheid is Christus het Woord van God(Joh 14:6)) van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” Hebr. 4:12

Waar zijn je gedachten op gericht?
”Welzalig de man die …aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.” Psalm 1:1, 2
Heb je iets lief dan kun je niet stoppen met eraan te denken.

Waar spreek je over?
”Ik verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid in een grote gemeente; zie, mijn lippen weerhoud ik niet, HERE, Gij weet het.
Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart, van uw trouw en uw heil spreek ik, uw goedertierenheid en uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente. Mijn mond zal uw gerechtigheid vertellen, de ganse dag uw heil, want ik weet de maat daarvan niet.” Psalm 40:9, 10; 71:15
Heb je iets lief dan kun je er niet over zwijgen en alleen positief over spreken.

Heb je iets lief dan wil je er voor sterven
”Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. Ik sterf elke dag.” 2 Cor 4:11; 1 Cor 15:31

Je strijd voor wat je liefhebt en niet voor jezelf
”Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen.” Fil.3:8

Je hele verlangen gaat uit naar wat je liefhebt.
“Wie buiten u heb ik in de hemel?
Naast u wens ik geen ander op aarde.” Ps 73:25 

Hoe staat het met jouw liefde voor de waarheid?


“Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan. Handelingen 20:28-31

”Want zulke lieden zijn schijn–apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.” 2 Cor. 11:13, 14

Het doel van de schijnapostelen in de eindtijd is de vernietiging van de drie-engelenboodschap. Hoe doen zij dat.
Zij vallen de eerste engelboodschap aan door te beweren dat we niet elke zonde kunnen overwinnen door geloof in Christus. Daarmee doen zij af aan de eisen van de wet en de kracht van de verdiensten van Jezus. Zo verhinderen zij dat de gemeente zich voorbereidt op de uitstorting van de late regen die God schenkt aan hen in wie het beeld van Christus hersteld is. Zij speculeren met allerlei theorieën die afbreuk doen aan het letterlijke scheppingsverhaal en verzwakken daarmee het Sabbatsgebod en het geloof in de Schriften. In hun gemeente is de zonde in allerlei vorm aanwezig en het vuur van de evangelisatie is bijna of helemaal uitgedoofd.
Zij vallen de tweede engelboodschap aan door af te stappen van het Sola Scriptura beginsel en vormen van interpretatie te gebruiken zoals dat ook binnen Protestantse, Katholieke en Joodse bewegingen gebeurt. Zo brengen zij gebruiken uit Babylon binnen de beweging van Gods volk. Zo proberen zij de bijzondere zendingsbeweging die God heeft opgericht te reduceren tot de zoveelste protestantse denominatie, één onder de velen. Velen in hun gemeenten weten niets meer over de reden van hun bestaan en de bijzondere roeping die ze hebben in de eindtijd.
Zij vallen de boodschap van de derde engel aan door te zeggen dat Rome veranderd is en het volk wijs te maken dat Rome  ook gelooft dat de mens gered wordt door geloof alleen. Zo doen zij Luther keren in zijn graf en helpen Rome bij het verwezenlijken van haar plannen om iedereen terug te brengen naar de ‘moederkerk’.

“Maar dit volk heeft een weerbarstig en weerspannig hart, zij zijn afgeweken en heengegaan, zij hebben niet bij zichzelf gezegd: Laat ons toch de HERE, onze God, vrezen, die regen geeft, de vroege en late regen, op zijn tijd, die de vaste oogstweken ons bewaart. Uw ongerechtigheden weren deze dingen en uw zonden houden het goede van u terug. Want er worden onder mijn volk goddelozen gevonden; men loert, zoals vogelvangers bukken; zij zetten een strik. Mensen vangen zij!”  Jeremia 5:23-26


Zie toe dat niemand u verleidt

”Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.” Matt 24:4, 5

Wat zegt de stem van de ware Herder?
”Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.” Joh 15:10

De ware Herder leidt Zijn schapen op het pad van nederige gehoorzaamheid aan Gods geboden, nooit zet Hij hen ertoe aan Zijn geboden te verwaarlozen of te overtreden.

Waaraan wordt een kind van God herkend? Is het aan de woorden die hij spreekt en de wonderen die hij verricht? Waar is Christus aanwezig?

”Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” Matt 7:22, 23

Christus zegt, “aan hun vruchten zult gij hen herkennen.”Als zij die zieken genezen door wonderlijke krachten de gehoorzaamheid aan Gods wet van minder belang achten en deze zelf overtreden terwijl ze toch grote krachten openbaren dan is dat niet de kracht van God. Zelfs al belijden ze met hun mond de Christus toch is de wonderwerkende kracht afkomstig van de grote misleider.

”Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet.
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.” Matt 24:23, 24

Jezus werkt altijd om het hart te genezen van de zonde en het te vervullen met Zijn liefde. De vrucht daarvan is een leven van nederige gehoorzaamheid. Waarom nederig? Omdat we te allen tijde leven in het besef dat het niet wijzelf zijn maar Hij die in ons gehoorzaamheid bewerkt. Wij zijn alleen dankbare en nederige medewerkers met God in onze verlossing.

”Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.” Joh 14:15


Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!
Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt
Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 1Co 16:13; Col 4:2; 1Pe 5:8 

Wij leven in vijandig gebied en kunnen niet waakzaam genoeg zijn. De vijand heeft verborgen, meesterlijke plannen waarmee hij ons wilt vernietigen. Zorgeloosheid en onverschilligheid zijn uit den boze. Voor hen die zo leven zal de dag van de Here komen “als een dief in de nacht.”

”Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.” 1Thess. 5:8  

We moeten steeds in nederigheid wandelen, bereid elke les aan te nemen die de Here ons leert en zo te wandelen in het juk van Christus. Zo zullen we niet het pad verliezen door de meest verwarrende zaken die in de kerk en de wereld komen. Laat ons niet vergeten dat Satan zijn leugens met waarheid omkleed zodat alleen zij die vervuld zijn van Gods geest zijn boze werk kunnen onderscheiden. Zij die zich van harte geven aan het werk van de Heilige geest “die ons de weg wijst tot de volle waarheid.” Joh 15:26 kunnen niet door Satan misleid worden.

Velen zetten de menselijke rede en wijsheid boven de Schrift. Ze laten de Schrift niet toe zichzelf te verklaren maar brengen overal hun eigen schoonschijnende redeneringen binnen. Zo zetten ze de deur open voor de grote misleider en velen worden in zijn netten gevangen.

”Gods kinderen zullen een hevige strijd moeten voeren met de vijand en naarmate het einde nadert verbitterd de strijd. Maar de Here zal hen die Zijn waarheid verdedigen nabijstaan.” (Faith and Works, p. 46)

”En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.” Matt 24:11-13


Er komt een tijd van grote benauwdheid

 “
Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.” Daniel 12:1

“zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.” Matt. 25:10
De gelijkenis van het huwelijk in Matteus 25 leert ons dat de verlossing aangeboden wordt voor een beperkte tijd. In de gelijkenis gaan zij die zich voorbereid hebben voor de bruidegom binnen voor het feest. De deur wordt vervolgens gesloten. Nadien wordt niemand die nog aanklopt om binnen te gaan toegelaten. Ze zijn te laat.

”Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafet, Noachs zonen, en de vrouw van Noach en de drie vrouwen zijner zonen met hem in de ark,
…en de HERE sloot de deur achter hem.” Genesis 7:13-16
Jezus vergeleek Zijn komst met de dagen van Noach. Gedurende 120 jaar hadden mensen de gelegenheid gehad om op Noach's uitnodiging in te gaan. Maar eens de deur van de ark gesloten werd kon niemand meer binnengaan.

" Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende." Handelingen 3:19:
Jezus nodigt nu allen uit die willen komen tot de reiniging van alle zonde. Hij pleit op basis van de verdiensten van Zijn offer voor allen die ingaan op zijn uitnodiging. Maar wanneer Zijn werk in het hemels heiligdom ten einde is, wanneer iedereen heeft gekozen om mee - of tegen te werken, zal Hij het heiligdom verlaten. Zijn werk als middelaar houdt op. Zij die zich gedurende de genadetijd volledig aan Hem hebben toegewijd worden op dat moment verzegeld zodat de kracht van Satan tegen hen niets meer vermag. Zij zullen niet meer zondigen.

Maar zij die minachting hadden voor Gods genade terwijl Jezus middelaar was, zullen geen middelaar vinden wanneer de genadetijd sluit. Zij hebben ervoor gekozen hun zonden te behouden en hun beslissing is onomkeerbaar.

“En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open; en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel. En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht; en niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.” Openbaring 15:5-8  beschrijft het tafereel nadat Jezus de tempel heeft verlaten. Het heiligdom is leeg; er is een einde gekomen aan de diensten. Gods toorn wordt nu uitgestort over hen die zich niet hebben willen bekeren. De plagen die dan over de wereld zullen komen worden beschreven in Openbaring 16.

Maar zij die de Here tot hun schuilplaats hebben gemaakt zullen Zijn bescherming genieten gedurende de tijd van grote benauwdheid. Zie Jesaja 4:4-6; 26:20; en 33:16. Psalm 91 beschrijft de bescherming die de rechtvaardigen gedurende die tijd zullen genieten. Neem de tijd om deze passages te lezen en te memoriseren zodat u moed en kracht zou hebben in de dagen die voor ons liggen.


"Hun tafel worde voor hun aangezicht tot een strik, en hun genoten tot een val. Laten hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien, doe hun lendenen bestendig wankelen; stort over hen uw gramschap uit, en de gloed van uw toorn achterhale hen. Hun kamp worde tot woestenij, in hun tenten zij geen bewoner. Want wie Gij hebt geslagen, vervolgen zij, zij doen verhalen over de smart der door U gewonden. Voeg schuld bij hun schuld, zodat zij niet komen tot uw rechtvaardiging. Laten zij uit het boek des levens worden uitgedelgd, met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven.” Psalm 69:22-28

De tijd is niet meer veraf dat de wereld de waarheid geheel verwerpt en vervangt door de leugen. De tijd is niet meer veraf dat de wereld allen zal verplichten de leugen aan te nemen door de wetten van de mens te verheffen boven die van God.

“God zal zich openbaren…wanneer de machten van deze aarde allen ertoe zullen dwingen de eerste dag (het merkteken van het  beest) van de week te houden is de tijd gekomen voor God om zijn werk te doen. Hij zal Zich in al Zijn majesteit openbaren en de aarde vreselijk schudden. Hij zal Zijn woning verlaten om de bewoners van deze aarde te straffen voor hun boosheid.” (Bible Comm. 7, p. 980)

De vervanging van het vierde gebod door een menselijke wet duidt op het feit dat de mens Gods gezag als Schepper volledig heeft verworpen en zich boven Hem stelt. De wereld zal dit doen terwijl het licht uit Gods Woord duidelijk schijnt door de verkondiging van de drie-engelenboodschap die haar hoogtepunt bereikt heeft in de luide roep van de engel uit openbaring 18.

Iedereen heeft een duidelijke keuze gehad en nu wordt de deur van de genade gesloten.

Belangrijk zijn de keuzes die we nu maken in het licht van Gods woord.
Leven wij naar al het licht dat God ons heeft geschonken. Als we niet voor al het licht kiezen zullen we het straks ook niet doen. We maken een grote vergissing als we denken dat dit wel zo zal zijn.

“Daarom zullen haar plagen op een dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.” Op. 18:8

Ook voor Gods gemeente zal dit een donker uur zijn.
”Niemand die zijn vertrouwen in God heeft gesteld hoeft te vrezen; “want Gij zijt voor de geringe een sterkte geweest, een sterkte voor de arme toen hij benauwd was, een schuilplaats tegen de stortbui, een schaduw tegen de hitte. Want het briesen der geweldenaars is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. Het rumoer der vreemden onderdrukt Gij; als hitte door de schaduw van een wolk wordt het gezang der geweldenaars gedempt. Jesaja 25:4, 5


Er komt een tijd van Jakobs benauwdheid

“Want zo zegt de HERE: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraagt toch, ziet, of een man baart; waarom zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.”

”De boden nu keerden tot Jakob terug en zeiden: Wij kwamen bij uw broeder, bij Esau, en hij is reeds op weg u tegemoet, met vierhonderd man bij zich. Toen werd Jakob zeer bevreesd en het werd hem bang te moede; en hij verdeelde het volk dat bij hem was, en het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee groepen.” Gen 32:6, 7

”Toen zeide Jakob: O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaak, HERE, die tot mij gezegd hebt: keer terug naar uw land en naar uw maagschap en Ik zal u weldoen, ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw, die Gij aan uw knecht bewezen hebt, want met mijn staf trok ik over de Jordaan hier en nu ben ik tot twee legers geworden. Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem: misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als kinderen. Gij toch hebt gezegd: Ik zal u zeker weldoen en uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. En hij bleef daar die nacht over.” Gen 32: 9-13

“Zo bleef Jakob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. Toen deze zag, dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jakobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij: Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide: Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. Toen zeide hij: Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israel, want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jakob: Zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jakob noemde de plaats Pniel, want zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven.” Gen 32:24-30

Wat zal de ervaring zijn van Gods volk wanneer Jezus Zijn werk als Middelaar beëindigd en de deur van genade wordt gesloten?

Zoals Esau met zijn leger ten strijde trok om zijn broer Jacob te wreken zullen ook de goddelozen die Gods genade hebben veracht en het merkteken van het beest hebben ontvangen zich willen wreken op de getrouwen.
”En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.” Op. 13:15-17

Het beest die destijds miljoenen heeft omgebracht omdat die zich niet wilden voegen naar haar goddeloze wetten heeft nu een beeld. Deze macht heeft dezelfde geest als het beest en duldt geen ongehoorzaamheid aan haar goddeloze wetten. Zij zal erop uit zijn Gods volk te vernietigen. Dit is het begin van Jacob’s benauwdheid.


Het middelaarswerk van Christus ten behoeve van de gelovigen is beëindigd. De genadetijd is afgesloten. Satan doet een laatste poging om de getrouwen ten val te brengen door hen aan te klagen en te insinueren dat hun zonden niet vergeven zijn. Hij omhult hen met rampspoed en duisternis en geeft hen het gevoel dat God hen heeft verlaten. Maar als Jakob worstelen zij alleen met God en komen als overwinnaars uit de strijd.

Satan klaagt aan zoals hij Jozua aanklaagde:
Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua zien, staande voor de Engel des HEREN, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De HERE echter zeide tot de satan: De HERE bestraffe u, satan, ja de HERE, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u; is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt?” Zacharia 3:1-2

Satan brengt verderf en rampspoed en zegt, “God heeft u verlaten.”
”En de satan antwoordde de HERE: Is het om niet, dat Job God vreest? Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit; of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen! En de HERE zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van des HEREN aangezicht heen.” Job 1:9-12

Satan vervolgt en omhult ons met duisternis en twijfel maar wij die de Here liefhebben overwinnen:
”Toen zeide Jakob: O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaak, HERE, die tot mij gezegd hebt: keer terug naar uw land en naar uw maagschap en Ik zal u weldoen, ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw, die Gij aan uw knecht bewezen hebt, want met mijn staf trok ik over de Jordaan hier en nu ben ik tot twee legers geworden. Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem: misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als kinderen.Gij toch hebt gezegd: Ik zal u zeker weldoen en uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. En hij bleef daar die nacht over… Zo bleef Jakob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. Toen deze zag, dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jakobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij: Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide: Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. Toen zeide hij: Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israel, want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jakob: Zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jakob noemde de plaats Pniel, want zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven.

De bovengaande ervaringen van Jozua, Job en Jakob kenmerken de tijd van Jakob’s benauwdheid. Maar God zal ons niet overlaten aan de beproevingen. Zijn volk is verzegeld en zij zullen strijden en overwinnen in de kracht van Gods Geest.

“Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen.” Zach. 4:6

Laten wij ons voorbereiden op deze beproeving door nu volledig te vertrouwen op God en te leven elk moment in de kracht van Zijn Geest!


God zal Zijn volk verlossen maar niet met een ‘secret rapture’

Onlangs zag ik een korte video over de ‘secret rapture’ (geheime opneming in de hemel). Mensen zaten gezellig in een kerk te luisteren naar een prediking toen er plots een bliksemflits verscheen. Het volgende ogenblik zag je nog enkele mensen die in de kerk waren achtergebleven en verbaasd rondkeken. Op het eind van de video verscheen een tekst: “Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”
Vele protestanten zijn door deze leer misleidt. Zij denken dat na deze geheime opname de Antichrist komt en de tijd der benauwdheid…
Meer over de ‘secret rapture’

De Schrift zegt:
“Maar in die tijd (der benauwdheid. Niet erna dus.) zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.” Dan. 12:1
Terwijl Gods volk in Jacobs benauwdheid met God worstelt en de goddelozen onder leiding van de antichrist hun wrede plannen smeden verschijnt plotseling het teken van Gods verbond aan de hemel.
“Mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde.” Gen. 9:13
Het is de troon van God die aan de hemelen verschijnt.
”Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd.” Op 4:3

De troon van God is geen vaste plaats, het is een bewegende heerlijkheid en wanneer Hij komt, komt Hij op Zijn troon.
”Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid.” Matt. 25:31
”Onder het volk van God wordt een stem gehoord, een klare en melodieuze stem zeggende, “Zie omhoog,’ dat doende zien ze de boog van Gods verbond. De donkere wolken die de aarde verduisterden gaan uiteen en zoals Stefanus kijken zij in de hemel en zien daar de heerlijkheid van God en de Zoon gezeten op de troon. In Zijn goddelijke gedaante onderscheiden zij de tekenen van Zijn vernedering; en van Zijn lippen horen zij het verzoek gericht aan de Vader en de heilige engelen: “Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt; Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn.” Joh. 17:24. Opnieuw wordt een stem gehoord, triomferend en vol muziek, “Zij komen! Zij komen! Heilig, onbeschadigd, en onbevlekt. Zij hebben het woord van mijn verdraagzaamheid bewaard, zij zullen onder de engelen wandelen; en de bevende lippen van hen die hun geloof tot het einde toe hebben behouden slaken een overwinningskreet.” (Great Controversy 635, 636).
”En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.” Op. 12:11


“Daar verkondigt de hemel zijn gerechtigheid, want God is rechter.” Psalm 50:6
Wanneer de Here met de wolken verschijnt zullen allen de rechtvaardigheid van Zijn heilige wet erkennen. Te laat zullen zij beseffen wat de ware aard van de zonde is die deze wet overtreedt.
”En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.” Op. 11:19
Gods wet is het fundament van Zijn troon. Alle leven en harmonie is aan deze wet verbonden. De ware aard van de zonde is dat ze toeneemt en zich verspreidt totdat alle leven en harmonie wordt vernietigd; zij vernietigd de schepping en de schepper.
Jezus laatste werk bestaat erin deze zonde volledig uit ons leven te verwijderen. Zij die dit werk weerstaan, verbinden zichzelf met het onvermijdelijk lot van de zonde.
“Woestheid, woestenij, verwoesting! en verslagen harten en knikkende knieen; kramp in alle lendenen en hun aller aangezicht van kleur beroofd.” Nah. 2:10
Uiteindelijk maar te laat zullen zij beseffen hoe groot Gods liefde en gerechtigheid is en hoe vreselijk en ellendig hun zonde die de Heer aan het kruis heeft gebracht.
Daarom roept Gods genade nu nog: “Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis Israels?” Eze. 33:11
Weldra zal dezelfde stem andere woorden spreken: “Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet, daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen.Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten.” Spreuken 1:24-32

Vandaag is dag om de zonde te haten en ons te laten reinigen. Dit is de liefde Gods dat Hij zichzelf heeft gegeven om dit werk in ons te doen. Laten we Hem niet teleurstellen.
Streef ernaar om met hen te zijn die zullen zeggen bij Zijn komst: “Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de HERE, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.” Jesaja 25:9


Er zal een doodsdecreet uitgevaardigd worden

We moeten niet verwachten dat het beeld van het beest anders zal spreken of handelen dan het beest.
Van het beest wordt gezegd: “En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.” Op. 13:7
Het beest heeft Gods volk tot het uiterst vervolgd. Het heeft hen gave en goed ontnomen, opgesloten in kerkers en ter dood veroordeeld.
Gods Woord geeft aan dat het beeld van het beest hetzelfde voor ogen heeft.
”En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.” Op 13:15-17

In de eindtijd echter zal er geen overwinning zijn voor het beest en het beeld. Het onderzoekend oordeel heeft hun lot beslist.
”Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde.” Dan. 7:25-26

Tijdens de laatste poging om Gods volk te vernietigen kunnen zij hun geloof vestigen op Zijn beloften.
”Hij, die in gerechtigheid wandelt en oprecht spreekt; die gewin, door afpersing verkregen, versmaadt; die zijn handen weerhoudt om een geschenk aan te nemen, zijn oor toestopt om niet naar een moordplan te horen en zijn ogen toesluit om het slechte niet aan te zien. Die zal op hoogten wonen; rotsvestingen zullen zijn burcht wezen; zijn brood is gewis, zijn water verzekerd. Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen; zij zullen een wijd uitgestrekt land zien; uw hart zal de verschrikking overpeinzen: Waar is nu de schrijver, waar de weger, waar de teller der torens? Het onbeschaamde volk zult gij niet meer zien, het volk met een duistere, onverstaanbare spraak, met een barbaarse, onbegrijpelijke taal. Aanschouw Sion, de stad onzer feestelijke bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien als een veilige woonstede, als een tent die niet verplaatst wordt, waarvan de pinnen nimmermeer uitgerukt worden en geen van de koorden ooit losgerukt wordt.Daar echter is de HERE heerlijk voor ons: een plaats van rivieren en van brede stromen; geen roeiboot zal daarop varen en geen sierlijk jacht ze doorklieven. Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze Wetgever, de HERE, onze Koning, Hij zal ons verlossen.” Jesaja 33:15-22

Geliefde vrienden laten we die woorden in onze harten bergen want weldra komt de tijd dat ze ons tot troost en sterkte zullen zijn wanneer we alleen komen te staan in de donkere dag die deze wereld tegemoet gaat.


Hij zal je belonen.

“Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.!” Op. 22:12

Dit loon wordt ons gegeven door de verdiensten van Christus. Hij is het die ons dagelijks de kracht geeft om door het geloof Zijn woord te volbrengen. De vruchten van dit geloofswerk zijn een zegen voor ons en een zegen voor hen die ons omringen.

Niets wat we doen door de kracht van de Heer gaat ooit verloren. De woorden in liefde gesproken en het goed aan anderen gedaan zijn zaden die in de eeuwigheid zullen geoogst worden.

“Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten.” 2 Cor. 9:6

We zien teveel op het dagelijks gebeuren. We zaaien soms in droefenis denkende dat het allemaal voor niets is. Maar wat gezaaid wordt in geloof gaat niet verloren. Door gebed kunnen wij het gezaaide aan God toevertrouwen en verzekerd zijn van Zijn zorg daarover.

”Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is.” Jakobus 5:6, 7

”Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.” Gal. 6:9

Als wij dit voor onze kinderen doen zegt de Here: “Weerhoud uw stem van wenen, uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, luidt het woord des HEREN, zij zullen terugkeren uit het land van de vijand. Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des HEREN, de kinderen zullen naar hun gebied terugkeren.” Jeremia 31:16

Er zijn maar twee zaken die we van deze aarde zullen meenemen naar het hemels koninkrijk: ons karakter en de vruchten van het werk in Christus verricht.

”De hemelse intelligenties zullen samenwerken met de mens die met vastberaden geloof streeft naar de vervolmaking van het karakter dat tot uiting komt in een volmaakte handelwijze. Tot eenieder die zich op dit werk toelegt zegt Christus:Ik sta aan uw zijde om u te helpen.
Wanneer de wil van de mens met Gods wil samenwerkt, wordt deze almachtig. Wat op Zijn bevel gedaan moet worden, kan tot stand gebracht worden in Zijn kracht. Alles wat Hij vraagt is mogelijk” (EGW, Christ Object Lessons p, 332, 333).