De boodschap van de tweede engel; babylon is gevallen pagina 5

Babylon: We kunnen in zonde leven en toch gemeenschap hebben met God
De waarheid: Als we zeggen met God verbonden te zijn terwijl we in zonde leven, liegen wij.

“En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Joh 1:5-7

Wat betekent het in zonde te leven? In de brief aan de Galaten vinden we een lijst van zonden waarbij vermeld wordt dat zij die deze dingen doen het koninkrijk Gods niet binnengaan; zij zijn niet met God verbonden.
In deze lijst staan wat mensen noemen “grote zonden” er staan ook andere in:
- hoererij: Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Matt 5:27
- onreinheid: alles wat God als onrein beschouwt maakt ons onrein (Matt 15:18, 19) ook het eten van onreine spijzen komt in wezen uit het hart omdat het uit ongeloof is en verzet tegen het Woord.
- afgoderij: dit doen we als God niet de eerste plaats heeft in ons leven, als we onheilige ambities nastreven
- twist: ruzie maken, elkander aanvliegen, afsnauwen en pijn doen met woorden, onenigheid brengen
- afgunst: niet tevreden zijn met wat je hebt, jaloers zijn op het bezit of de positie van een ander.
- uitbarstingen van toorn: opvliegend zijn, in ongeduld spreken
- zelfzucht: jezelf op de eerste plaats zetten, jezelf hoger achten dan de ander, niet willen lijden
- tweedracht, partijschappen; niet alles doen om de vrede en de eenheid te bewaren

Zonde is het tegenovergestelde van de vrucht van de Geest (Gal 5:22, 23)
Geen liefde(zie 1 Cor 13) hebben maar ongeduldig zijn, niet steeds zoekend om anderen goed te doen, afgunstig zijn, trots zijn, opgeblazen zijn , kwetsende woorden spreken, zichzelf zoeken, verbitterd zijn, het kwade betaald zetten, genoegen hebben in onrecht (op TV en in de krant), geen liefde hebben voor de waarheid ook als het jou iets kost, iemands anders fouten bekend maken(de vuile was uithangen), niet alles geloven wat in het Woord staat, niet alles doen uit geloof, niet hopen wat het Woord zegt, een anders moeilijkheden niet verdragen tot lijdens toe.

Als wij een of meerdere van deze dingen doen en onderhouden in ons leven, hebben we geen gemeenschap met God.

“Wat is liegen tegen de waarheid? Het is beweren de waarheid te geloven terwijl de geest, de woorden, het gedrag, niet Christus maar Satan voorstellen. Kwaad vermoeden, ongeduldig zijn en niet willen vergeven, is liegen tegen de waarheid, maar liefde, geduld, en lankmoedigheid (verdragen tot lijdens toe) zijn in overeenstemming met de principes van de waarheid. De waarheid is altijd rein, altijd vriendelijk, verspreid een hemelse sfeer ontdaan van alle zelfzucht.”

“Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.” 1 Joh 3:7-10

“Een liefdeloze Christen bestaat niet; want “God is liefde,” en hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet… Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.  1 Joh 2:3; Joh 15:12

“De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.” 1 Cor 13:4, 5

“Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe.” 1 Joh 2:9

Wat betekent het te haten? Leviticus 19:17 zegt ons dat we onze broeder haten wanneer we hem in zijn zonde laten zonder hem daarover te spreken.

“Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden.” Lev 19:17 Maar hoe dat in liefde doen?

“Het is aan de overtreder zelf dat we de overtreding moeten bekend maken. We moeten er onder ons geen zaak van commentaar en kritiek van maken; …Wanneer we proberen de fouten van een broeder recht te zetten, zal de Geest van Christus ons leiden om hem zo goed mogelijke te beschermen van de kritiek van zijn eigen broeders en des te meer van de afkeuring van de ongelovige wereld. Wij maken ook fouten en hebben nood aan het medelijden en de vergeving van Christus, met de manier waarop wij wensen behandelt te worden moeten we ook anderen behandelen.(Desire of Ages p. 441)

De Geest van God heeft niets te maken met twist en nijd die uitingen zijn van haat. Als wij daar toch mee bezig zijn zegt de Schrift: “want gij zijt nog vleselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen?” 1Co 3:3 


“Aan hun vruchten zult gij hen kennen.” Matt 7:16

“Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid.”
Deze vruchten worden niet gedragen door de rank die met de wijnstok verbonden is.

“Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.” Jakobus 3:14-16

Wanneer wij vruchten dragen die niet voortkomen uit de Geest dan bevinden we ons in de slavernij. “want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf.” (NBV) 2 Petrus 2:19

We worden niet meer beheerst door de neigingen van ons natuurlijk hart wanneer we in Christus verblijven want Hij geeft ons een nieuw hart waarin Zijn wil geschreven staat. Uitingen van toorn en beschuldiging komen voort uit de geest van Satan.

Wij zijn altijd vrij om een andere meester te kiezen. Maar we moeten kiezen. Er bestaat in de strijd geen neutraal terrein.

Christus heeft ons gekozen en Hij verlangt dat wij Hem kiezen, indien we dat door geloof doen komt Hij bij ons en neemt het roer van ons schip. Zijn liefde drijft alle angst voor de zonde en de golven van haar woestheid uit ons hart en er is vrede in de vrijheid die Hij ons schenkt. De enige veilige plaats is in de wil van God.


“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ Joh 13:34

“Zoals ik jullie heb liefgehad.” Hoe kunnen we ooit de diepte van Zijn liefde kennen en ervaren?
Liefde is de ware test van het discipelschap. Niemand kan zeggen, “Ik wandel met God,” in wie de liefde van God niet wordt geopenbaard. Dit is rap gezegd en gelezen. Alleen hij die dagelijks tijd neemt om op Jezus te zien kan iets van de liefde begrijpen.

De liefde Gods wordt ten volle gezien aan het kruis. Wij zijn echter zo gewoon aan deze uitspraak dat we het gevaar lopen niet meer stil te staan aan de voet van dat kruis; de enige plaats om te leren wat liefde werkelijk is. Toch moeten wij ertoe komen de ware draagwijdte van het feit: “dat een voor allen gestorven is (2 Cor 5:14), te beseffen. Paulus bidt dat we in staat zouden zijn te vatten , “ hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.” Ef 3:18

Het ware besef van de liefde aan het kruis geopenbaard zal tot ons komen wanneer we aan dat kruis ook de breedte, lengte, hoogte en diepte zien van de afschuwelijkheid van de zonde en de grootte van onze schuld.
Maar hoe kunnen wij die zo liefdeloos zijn, zo zelfzuchtig, zo ingenomen met onszelf daar ooit toe komen?

Gods gebod om lief te hebben is Zijn belofte om ons die liefde te geven.

Als wij dit alles ten volle willen zien en beleven zal God het ons geven. Hij zal het geven op Zijn manier. Hij belooft dat in Zacharia 12:8 : “ Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem (Zijn volk) uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo…Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging.” Zach 12:8-14; Zach 13:1.

Wat neemt de plaats in van de zonde, wat vervult het gereinigde hart? Is het niet Gods liefde? “Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart.” Lucas 10:27


“Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.” 1 Joh 4:20

“Haat brengt ruzie voort,  liefde dekt alle fouten toe.” Spr 10:12

De machten der duisternis hebben weinig kans tegen de gelovigen, die elkaar liefhebben zoals Christus hen heeft liefgehad; die weigeren om vervreemding en twist te scheppen, die een geheel vormen, die vriendelijk voorkomend en teerhartig zijn. (MS, 1902)

Wat met de gelovige die behoort tot een ander ras?

 “Als een onder u geboren Israeliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft; gij zult hem liefhebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben de HERE, uw God.” Leviticus 19:34

Wat met de vreemdeling die niet gelovig is?

“Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen.” Rom 10:12

“Klasseverschil is een gruwel in de ogen van God…In Zijn ogen hebben de zielen van alle mensen evenveel waarde.” (Wens der eeuwen, p. 349)

“Liefde zal ons ertoe brengen, kleine daden van attentie te verrichten, concessies te doen, vriendelijke daden te tonen en tedere, ware bemoedigende woorden te spreken. Ze zal ons ertoe brengen mee te voelen met hen, wier harten hunkeren naar medeleven.” (5BC 1140)

Ware liefde die voortvloeit uit de eenheid met Christus doet de culturele grenzen versmelten. Daarom zou de ware Christelijke gemeente geen scheiding moeten kennen tussen verschillende rassen en culturen.

Ga 3:28  “Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus.”

Col 3:11  “waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus.”

“Niemand moet denken dat aan hem niets gedaan behoeft te worden. Er is geen mens, geen volk volmaakt in denken en doen. De een moet leren van de ander. Daarom wilt God dat de verschillende volken zich met elkaar vermengen om één in oordeel en doelstelling te zijn. Dan zal de eenheid die in Christus is aangetoond worden.” (2BC 1029-1030)

“Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen.” Fil 2:1

Babylon: Als je zegt dat je geen zonde begaat, misleidt je jezelf.
De waarheid: Als je zegt dat je geen zonde begaat terwijl je toch in zonde leeft misleidt je jezelf.

“Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd.” 1 Joh 3:7

Het is ons geloof dat ons rechtvaardigt. En door wat wordt dat geloof en de liefde voor God herkend? Is het niet door de vruchten. En wat is de vrucht anders dan wat voorkomt uit de gemeenschap met God; een leven in gehoorzaamheid.

“Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.”  1 Joh. 2:5

Er zijn vele Christenen die hun geloof baseren op hun gevoelens en op eigen gedachten, gedachten die gevormd worden door wat anderen zeggen over God. Zij weten niet wat het betekent om aan de voeten van Jezus te zitten en van Hem te leren. Alleen door de persoonlijke ontmoeting met het Woord leren we onze eigen toestand zien.

Als iemand beweert een Christen te zijn maar in zijn woorden en daden tegen Gods woord zondigt kunnen we met zekerheid zeggen dat deze man zichzelf misleidt. Maar wij moeten ook niet stilzwijgend met zulke mensen omgaan. Hun ogen moeten geopend worden voor de waarheid betreffende hun eigen toestand. Zij in wie Gods liefde woont zullen er alles voor doen hen die zichzelf misleiden tot inzicht te brengen. Zij weten dat het loon van de zonde de dood is daarom willen zij met God medewerken om elke zondaar tot verlossing van zonde te brengen. Net als God hebben zij geen behagen in de dood van een zondaar maar zetten zij hun leven in voor hun redding.

“Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.” Jakobus 5:19-20

Babylon: De zonde scheidt ons niet van God
De waarheid: De zonde brengt scheiding tussen God en ons

In Babylon heerst een verkeerd begrip van Gods liefde. Er wordt beweerd dat de mens zwak is en zijn zonden niet kan overwinnen. God in Zijn liefde begrijpt dat en neemt ons aan zoals we zijn, als we maar ons best doen. Over hen zegt de Schrift:
“Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.” 2Ti 3:5
en ze snoert hen de mond wanneer Ze zegt:
“Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht.” 2Pe 1:3
“Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.” Jesaja 59:1, 2

“De heiligmaking is een werk van elke dag. Laat niemand zichzelf misleiden door te geloven dat God zal vergeven en zegenen terwijl Zijn geboden met de voeten worden vertrapt. De bewuste overtreding van een gekende zonde stilt de stille getuigenis van Gods  Geest, en scheidt de mens van God. Welke geestesvervoeringen de religieuze belevenissen ook moge brengen, Jezus kan niet in een hart wonen dat de wet van God negeert. God zal alleen hen eren die Hem eren.”

“Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven?” Rom 6:16

Wanneer wij toegeven aan toorn, lust, begeerte, haat, zelfzucht of welke zonde ook, dan worden we dienaren van de zonde.

“Niemand kan twee heren dienen.” Matt 6:24.

Als we de zonde dienen, kunnen we Christus niet dienen. De Christen voelt de drang tot zonde, want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest; maar dat van de Geest tegen het vlees. Gal 5:17. Zo bestaat er een voortdurende strijd. Hier is hulp van Christus nodig. De menselijke zwakheid wordt verenigd met de goddelijke kracht, en in geloof roept men uit, “Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.” 1 Cor 15:57

Babylon: We zullen niet sterven als we zondigen
De waarheid: Als we zondigen zullen we sterven

Waarom verdraaien mensen het Woord van God? Ze beweren God lief te hebben maar geloven in hun eigen leugens, meer nog, zij verkondigen ze luidop en proberen anderen mee te trekken in hun religie. Waarom verwarren ze alles terwijl God duidelijke Woorden spreekt? Waarom aanvaarden ze niet gewoon wat God zegt? Heeft Hij niet meer dan genoeg getoond dat Hij ons liefheeft en alleen het goede met ons voorheeft?
Ik hoop beste lezer dat we met Paulus kunnen zeggen: “Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?” Rom 8:32

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Johannes 3:16

Het is in die Liefde dat Hij sprak: “Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.” en “De ziel die zondigt, die zal sterven.” Ezech. 18:4

Wie zegt dat wij niet zullen sterven wanneer wij zondigen? “De slang echter zeide tot de vrouw(eva): Gij zult geenszins sterven.” Gen 3:4

Die slang  “die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.” Joh 8:44

Je ziet, Hij die ons leven wilt redden zegt: “de ziel die zondigt die zal sterven.” Hij die ons wilt vermoorden die zegt: “Gij zult geenszins sterven.”

Hoe blindt zijn zij die zeggen dat ze grote vrijheid genieten nu ze niet langer Gods geboden hoeven te gehoorzamen. Ze menen van dit leven te genieten en van het toekomende. Ze zeggen tot Gods kinderen; “ Jullie nemen het veel te nauw. God verwacht niet van ons dat we steeds waakzaam zijn om geen fouten te maken. Hij is veel te goed om ons aansprakelijk te stellen voor ons dagelijks doen en laten.”
Laat ons niet vergeten beste vrienden dat de weg tot de dood een brede weg is, maar de weg tot het eeuwig leven een smalle rechte weg. Het is beter te luisteren naar de woorden van de grote Leraar: “Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven… Zij bedroeven het hart van de rechtvaardige met leugen… en sterken de handen van de goddeloze opdat hij zich niet van zijn boze weg zou bekeren en leven” Matt 7:15; Ezech 13:22

“God laat niet met zich spotten…. God haat de zonde; en zij die de zondaar aanmoedigen, zeggende dat alles goed is met hem, zal God vervloeken.” (RH 6-8-1886)

Hoe weten we dat we Christus toebehoren en door Zijn Geest geleid worden?

“Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.” 1Jo 3:24

Wat gebeurt er wanneer we ons niet laten leiden door Zijn Geest

 “Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.” Rom 8:9

Wat is het gevolg daarvan?

“Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.” 1Jo 5:12

De inwonende Christus scheidt de ziel van de zonde.

“Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.” 2 Cor 5:21

Wat gebeurde er met de Zoon van God toen Hij onze zonden op Zich nam?

“En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, hetgeen betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Marcus 15:34

Welke realiteit drukte deze uitroep uit?

“Opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken.” Heb 2:9

Jezus ervaarde de straf van de zonde voor eenieder van ons. Zijn dood was de eeuwige dood, de eeuwige verwijdering van God die ook allen zullen ervaren die Hem niet aannemen; die zich blijven vasthouden aan een of andere zonde.

Hij alleen kan de macht van de zonde breken en ons vrijwaren van de eeuwige dood die de zonde met zich meebrengt.
Hij is ons leven en onze voorspoed.

“Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven…Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan.” Deut. 30:15-18

De Here is lankmoedig maar zijn lankmoedigheid is bedoeld om ons tot berouw te brengen. Zij die zijn lankmoedigheid misbruiken om door te gaan met zondigen zullen uiteindelijk het oordeel van God over zich halen.

“Daarom zal Ik u richten, huis Israëls, ieder naar zijn eigen wegen, luidt het woord van de Here Here. Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt, van u weg, en vernieuwt uw hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis Israels? Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat gij leeft.” Ezech 18:30-32

“God geeft de mens een proeftijd om tot bekering te komen; maar er is een punt waar hij het goddelijke geduld uitput en waar Gods oordelen over hem komen. De Here heeft lang geduld met mensen en steden. Hij geeft hen waarschuwingen om hen te behouden van Zijn toorn; maar er zal een tijd komen waar God niet langer met de mens pleit, en het opstandige element dat volhardt in de verwerping van licht der waarheid zal verwijderd worden. Hierin is God barmhartig tegenover de zondaar en beschermt Hij hen die anders door zijn slechte voorbeeld zouden beïnvloed worden” (Patriarchs and Kings p. 276).

“Maar ik wil u te binnen brengen (gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen) dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft.” Judas 5

“De ziel die zondigt die zal sterven.” Eze 18:20

Hoe vurig moeten we dan niet streven om ons oog op Jezus gericht te houden.
Hij gaf ons Zijn Geest om dagelijks, elk moment met ons te zijn. Zo beschikken we over een persoonlijke bijstand waartegen de kracht van de zonde niets vermag.

“Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede.” 2Petrus 3:14

We kunnen de beoefening van dit geloof niet uitstellen. We weten niet wanneer ons uur zal komen en onze tijd van genade voorbij zal zijn.

Terug pagina 4 pagina 6