Babylon: Jezus had een voordeel
De waarheid: Jezus had geen voordeel over de geheiligden

“Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen.” Heb 2:11

Indien wij broeders zijn van Christus hebben we dezelfde Vader. We zijn uit Hem geboren.
Van Jezus wordt gezegd: “want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.” Matt 1:20

Om een broeder van Christus te worden moeten we herboren worden uit de heilige Geest.

“Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.” Joh 3:5

De wedergeboorte houdt in dat de Geest woning maakt in onze harten en gehoorzaamheid bewerkt naar de belofte.

“Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.” Eze 36:27
 
Het is zo dat we broeders en zusters worden van Jezus.

”Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.”

“Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.” Rom 8:9

Jezus en Zijn volgelingen putten kracht uit dezelfde bron. Het is Gods geest die hen leidt en kracht geeft. Indien wij elke dag naar het voorbeeld van Jezus ons leven aan God overgeven zal Zijn geest ons sterken en leiden zoals Hij dat deed in het leven van Jezus.

“De ware Christen verkrijgt een ervaring die heiligheid brengt. Zijn geweten is zuiver van schuld en zijn ziel vrij van verderf… De wil van God is zijn wil geworden, zuiver, verheven, en geheiligd. Zijn aangezicht openbaart het hemelse licht. Zijn lichaam is een tempel bereidt voor de Heilige Geest. Heiligheid siert zijn karakter. God kan met hem spreken; want ziel en lichaam zijn in harmonie met God” (Bible Commentary 7, p. 909).

“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,  verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.” Titus 2:11-14

“Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.”Heb 2:14-18

Jezus nam op zich de zwakheden van de menselijke natuur. Het was niet de natuur van Adam voor de zondeval die Hij op zich nam. “Hij ontfermde zich over het nageslacht van Abraham.” Hij kwam om ons te tonen dat we geen angst moeten hebben voor de zwakheden van onze gevallen natuur, door in deze gevallen natuur te overwinnen. In Hem was de menselijke natuur verbonden met de goddelijke natuur. Zijn leven is het bewijs dat de menselijke natuur verbonden met de goddelijke natuur de zonde overwint.

Wij ook kunnen verbonden zijn met de goddelijke natuur.

“door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.” 2 Petrus 1:4

“Hij die zich van zonde bekeert, en de gave ontvangt van het leven van Gods Zoon, kan niet overwonnen worden. Door in geloof beslag te leggen op de goddelijke natuur, wordt hij een kind van God. Hij bidt, hij gelooft. Wanneer hij verzocht wordt en beproefd, legt hij beslag op de kracht die Christus ons door Zijn offer ter beschikking heeft gesteld, en overwint door Zijn genade”

Christus weerstond de verzoekingen door zich voortdurend te onderwerpen aan de Vader. Hij nodigt ons uit Hem daarin te volgen.

“Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.” Jakobus 4:7-8

Wat gebeurt er wanneer God tot ons nadert? Hij geeft ons de kracht van Zijn geest waartegen alle machten van de hel niets vermogen.

“Jezus deed afstand van zichzelf voor de verlossing van de mensheid. De volheid van de Heilige Geest was Hem gegeven. Zo ook zal de Geest gegeven worden aan allen die zich volkomen aan Hem onderwerpen. De Here zelf heeft bevolen: “wordt vervuld met de Geest” (Ef 5:18). In dit bevel ligt ook de belofte van haar vervulling in ons.

“Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken… en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.” Col 1:19; 2:10 (Mount of Blessings p. 21)

De volgende tekst moet je heel zorgvuldig lezen.
“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees; God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. Rom 8:1-4

De tekst zegt dat er twee wetten zijn, twee krachten die in ons werken; de wet van de Geest des levens en de wet der zonde en des doods. De eerste wet echter is krachtiger dan de tweede wet. Wanneer de wet van de Geest des levens in ons werkt leven wij naar de eis van de wet en doen Gods wil.

De kracht van deze wet wordt bewezen in het leven van Jezus. De tekst zegt dat God Zijn Zoon gezonden heeft “in een vlees aan dat der zonde gelijk.” Gods Zoon nam onze natuur op Zich en leefde daarin een zondeloos leven. Hij verwierp daarmee de aanklacht dat het voor een mens onmogelijk is God in alles te gehoorzamen. Hij toonde ons dat er geen excuus bestaat voor de zonde. Zelfs in de meest onmenselijk situaties overwon Jezus door Zich te onderwerpen aan de wet van de Geest des levens.

De werking van deze twee wetten is niet willekeurig. Door onze eigen keuze bepalen wij welke wet er werkzaam is. Vandaag kunnen we kiezen om ons onder de wet van de Geest des levens te stellen en wij zullen een dag van overwinning kennen.

Vind je geen motivatie om die keuze te maken. Er is maar één iets die ons kan motiveren: “Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.” 2 Cor 5:14

Bid God dat Hij elke morgen opnieuw een openbaring mag geven van Zijn grote liefde. Indien je op Hem wacht totdat je Zijn grote liefde voor jou ziet, kun je niets anders dan je hart overgeven. De Geest des levens neemt bezit van je ziel en je kunt wandelen in Zijn kracht.

De woorden die Jezus sprak: “En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.” Joh 8:29, zul je ook kunnen spreken.

“Jezus ontledigde zichzelf, en in alles wat Hij deed was er niets van zelfzucht. Hij onderwierp alles aan de wil van de Vader…Hij verzoekt ons, “neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.” “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.”; laat de zelfzucht onttroond worden zodat ze niet langer zou heersen.” (Mount of Blessings, p. 14, 15)

Babylon: Geloof redt
De waarheid: Geloof dat gehoorzaamheid brengt, redt

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” Johannes 3:36

Wat betekent het gehoorzaam te zijn aan de Zoon? De Zoon is Christus het Woord van God. Gehoorzaam zijn aan de Zoon betekent gehoorzaam zijn aan het Woord.
Waar geloof klampt zich vast aan het Woord van God en laat dat Woord toe te doen wat het zegt. Christus is het Woord en Zijn leven is de uitwerking ervan. Hij die een waar geloof oefent in het Woord leeft het leven van Christus.

“Maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.” 1 Joh 2:5, 6

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het Woord van het evangelie. Dat Woord maakt ons werkelijk vrij. “Christus-het Woord- heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.” Galaten 5:1  Wat is deze vrijheid? Het is de bevrijding van de macht van de zonde en de mogelijkheid het leven van Christus te leven.
“Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade…en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid.” Rom 6:14, 18

Geloof je dat? Vraag God om kracht en vernieuwing van je denken zodat je dat geloof kunt beoefenen elk moment van de dag. Zolang we gelovig op het Woord blijven zien zullen we niet wankelen. Als wij echter zoals Petrus op onszelf gaan zien en de golven van de omstandigheden waarin we ons bevinden, gaan we ten onder. Het gedrag van een Christen wordt niet bepaald door wat hij rondom zich hoort en ziet maar door het geloof in het Woord.

“Daarom dan, laten ook wij…afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt." Heb 12:1-3

“Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.” Matt 7:21

Lu 6:46  Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?

Hij die zegt gered te zijn en niet leeft naar Gods geboden maakt zichzelf iets wijs. Hij mag al beweren dat hij gelovig is, zijn geloof echter is een dood geloof.
Waarom spreekt de Here deze duidelijke woorden? Hij wilt niet dat we ons vergissen in onszelf.  Vele predikers van het Woord sussen de mensen in slaap. Ze zeggen niet tot hun toehoorders: “onderzoek uzelf, vergelijk uw leven met het Woord van God of u wel doet wat God zegt.” Hebben zij dan vergeten wat het volk van Israel overkwam?
“Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang; daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend, zodat Ik gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan … Aan wie anders zwoer Hij, dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan, dan aan hen, die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof.” hebr. 3:7-18

Ongehoorzaamheid is het gevolg van ongeloof. Waar geloof brengt gehoorzaamheid voort.
Wij hoeven geen veertig jaar in de woestijn te dwalen en voortdurend vallen en opstaan. Door geloof kunnen we elke gekende zonde overwinnen en steeds meer het beeld van Jezus weerspiegelen.

Spr 4:18  "Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag."

De Geest echter predikt tot allen die God oprecht zoeken en geloven in Zijn grote kracht om te verlossen. Zij die naar Zijn stem luisteren en leren waar geloof te oefenen zullen elke dag vernieuwd worden naar het beeld van God. Niet de zonde zal in hun leven regeren, maar Christus brengt in hen de vruchten van Zijn karakter.

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.” Galaten 5:20

Babylon: Af en toe eens zondigen is niet zo erg als je het maar goed bedoeld
De waarheid: In Christus is er vrijheid van zonde.

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” (NBV) 2 Cor. 5:19

Welke dingen zijn nieuw wanneer we in Christus zijn?

“Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.” Gal 5:1
“vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid.” Rom. 6:18

Wat een verandering brengt Christus in ons leven. Hij verlost ons niet alleen van de schuldenlast maar ook van de macht van de zonde. Deze bevrijding manifesteert zich in elk aspect van ons leven.
Verlangend wordt uitgezien naar de momenten van gebed en studie van het Woord. Het leven wordt gedragen “door het woord zijner kracht” (Hebr. 1:3) en we kunnen zeggen: “ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste.” Psalm 40:8

Jezus zegt ons dat we deze eenheid voortdurend moeten onderhouden.

Blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.” Joh 15:4, 5

Als je leven steeds op en neer gaat dan is dat niet het leven dat God met jou wilt ervaren. De rank blijft aan de wijnstok en wordt steeds gevoed met haar sap. Zo schenkt God de rijkdom van Zijn genade aan hen die met Hem verbonden blijven en daardoor leven zij het leven van Christus.

“Praktische Christelijkheid bestaat uit een dagelijkse samenwerking met God; we werken samen met Christus niet nu en dan, maar voortdurend. Een verwaarlozing om praktische gerechtigheid te openbaren in ons leven is een verloochening van ons geloof en van Gods kracht.” (Review and Herald 4-4-1912)

Indien je leven van de afgelopen dag werd vastgelegd op film en dan werd getoond op een groot scherm zou dat leven kunnen voorgesteld worden als het leven van een waar Christen? Zou daar overwinning gezien worden? Overwinning die zich manifesteert in vriendelijkheid, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, opgewektheid, en liefde. Zou het leven dat voorgesteld wordt op het scherm het leven zijn van een rustige, trouwe, standvastige Christen, gestuurd door de liefde onder alle omstandigheden?

“Zijn er hier die zondigen en zich bekeren, zondigen en zich bekeren en zo zullen doorgaan totdat Jezus komt? Moge God ons helpen om waarlijk met Christus verbonden te zijn, de levende wijnstok, en vrucht te dragen tot eer van God.” (Review and Herald 4-21-1891)

Babylon: Christus compenseert voor onze zonden
De waarheid: Christus compenseert onze tekortkomingen

Babylonische religies kennen alle soorten vormen van compensaties voor de zonden. Sommige prediken compensatie door goede werken anderen prediken compensatie door het offer van Christus. Ze zeggen dat het offer van Christus de zonden in ons leven bedekt en dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de gebreken in ons karakter.
We moeten echter alles toetsen aan het Woord van God.
In onze vorige studies hebben we geleerd dat het Woord onderwijst dat Christus ons heeft vrijgemaakt van de macht van de zonde. Hij maakt dit mogelijk door onze tekortkomingen te compenseren; hij komt onze tekortkomingen en menselijke zwakheid tegemoet om ons in staat te stellen Hem te gehoorzamen.

“Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.” 1 Cor 1:30

Hebben wij wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid uit onszelf? Kunnen wij deze dingen uit onszelf bekomen? Nee, alleen Christus in ons kan ons dit alles schenken. Hij compenseert onze onwetendheid met Zijn wijsheid, onze zwakheid met Zijn kracht. Hoe meer we onze zwakheid beseffen en erkennen hoe meer Hij ons tegemoet kan komen met Zijn oneindige gaven. We zijn zelfs niet in staat om berouw te hebben. Het is de Heer die ons tot berouw en bekering brengt.
Door Zijn leven, dood en opstanding heeft Hij een brug gelegd tussen onze menselijke zwakheid en de Bron van onuitputtelijke kracht. Zijn offer heeft ons terug de gemeenschap gebracht met engelen groot in kracht en met de Geest Gods.

Onze hoop is niet in de Babylonische compensatie maar in de kracht van de Heer. Door Zijn verdiensten krijgen we van Hem een wapenrusting om alle pijlen van de Boze af te weren. Dat is de werkelijke Bijbelse compensatie.

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.” Ef. 6:10

Door de compensering van mijn tekortkomingen kan ik zeggen: “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.” Fil. 4:13

“Hij waakt over jou, en indien je Hem toelaat jou te leiden, zal Hij je omringen met invloeden die je goed doen en je in staat zullen stellen Zijn wil te doen.” (Messages to Young People, p. 17)

“Er bestaat geen excuus voor zonde en laksheid. Jezus is ons voorgegaan en Hij verlangt dat wij in Zijn voetstappen zouden treden. Hij heeft geleden, Hij heeft een offer gebracht die niemand anders kon brengen om ons verlossing te brengen. We mogen ons niet laten ontmoedigen. Jezus kwam naar deze wereld om aan de mens goddelijke kracht te geven zodat wij door Zijn genade Hem gelijkvormig zouden worden.” (Faith and Works, p. 49)

“En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!” Joh. 8:11

Maar Hij laat ons niet alleen om dat bevel in eigen zwakheid te gehoorzamen, wat trouwens onmogelijk is.

“Gods ideaal voor Zijn kinderen is hoger dan de hoogste menselijke gedachte reiken kan. “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.” Dit bevel is een belofte. Het verlossingsplan beoogt onze volledige verlossing uit de macht van de Satan. Christus scheidt de berouwvolle ziel altijd van de zonde. Hij kwam om de werken van de duivel te vernietigen, en Hij heeft voorzieningen getroffen dat de Heilige Geest zal worden geschonken aan iedere berouwvolle ziel, om hem van zondigen te weerhouden.” (Wens der Eeuwen, Hfst. 31, p. 261)

Er bestaat geen enkele omstandigheid waarvoor God geen voorzieningen heeft getroffen.

“Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.” Ef 3:20

Indien wij in Hem blijven en Zijn wil doen mogen we erop vertrouwen dat de Vader ons aanvaardt. Het is waar dat we altijd een besef hebben van onze onvolkomenheid als zondaars en weten dat we nog veel moeten leren. Maar wanneer we Hem volgen in het werk dat Hij ons te doen geeft en daarin volkomen op Hem vertrouwen kunnen we er verzekerd van zijn dat Jezus dit werk door Zijn verdiensten aanvaardbaar maakt voor God. Het werk dat wij doen in Zijn kracht is volkomen in Hem voor God. Onze onvolkomenheden worden door Zijn volmaaktheid en volheid bedekt.

Maar we mogen nooit denken dat Hij dat zal doen met de zonden waarvan we weet hebben. Dat is Babylonische leer.
Terug pagina 3 pagina 5