Babylon: Omdat we als zondaar geboren zijn kunnen we onmogelijk gehoorzamen
De waarheid: De nieuwe schepping maakt gehoorzaamheid mogelijk.

Er zijn twee Adams, twee vertegenwoordigers van de mensheid, twee mensen in wie de hele mensheid besloten werd: de eerste mens Adam en de Zoon van God, de tweede Adam. Wat Adam doet geldt voor allen die uit Adam voortkomen. Dit kan op het eerste zicht zeer negatief overkomen. Maar God heeft het in Zijn wijsheid zo beschikt zodat alle zondaars door één offer konden gered worden. “Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen.” Heb 9:28

De eerste Adam stelde zichzelf onder de heerschappij van de Satan. Allen die uit de eerste Adam voortkomen worden geboren onder de heerschappij van de Satan.

“Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving.” Psalm 51:5
Zij die uit de eerste Adam zijn, zijn geboren in het vlees, zonder geloof, in vijandschap tegen God.
“Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet.” Rom 8:7
 “Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn.” Heb 11:6 
“Er is geen mens verstandig,
er is geen mens die God zoekt.
    Allen hebben ze zich afgewend,
heel de mensheid is verdorven.
Er is geen mens die nog het goede doet,
er is er zelfs niet één.” Rom 3:11-12

“Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.” Rom 5:12

“Het resultaat van het eten van de boom van kennis van goed en kwaad is zichtbaar in de ervaring van elke mens. Er is in zijn natuur een neiging naar het kwade, een kracht die hij zonder hulp niet kan weerstaan” (Education 29)

Het hart is van nature boosaardig, en “Kan een mens tot reinheid brengen wat onrein is?
Nee, dat kan hij niet!” Job 14:4
“Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.” Matt 15:19

Er is echter ontzettend goed nieuws!! We kunnen opnieuw geboren worden uit de tweede Adam; de reine.
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.” Joh 1:12

“Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden.” Rom 5:19

Ieder mens kan deelachtig worden aan het rechtvaardige, zondeloze leven van de tweede Adam. Door geloof in het leven, het offer en de opstanding van de tweede Adam wordt de mens wedergeboren en bevrijd van de heerschappij van zijn vleselijke natuur.
Hij die eerst vijand was van God kan nu zeggen: “ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste.”  Ps 40:8 

Maar onze vleselijke natuur is niet dood en blijft strijden voor de heerschappij. Jezus zegt: “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” Mt 26:41 
“Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.” (NBV) Rom 13:14

Laten wij niet vergeten dat Gods dag ’s avonds begint. Dat leren we op de eerst pagina van de Bijbel: “En het was avond geweest en het was morgen geweest; de eerst dag.” Gen 1:5
Willen we morgen “omkleed” zijn met de Heer, willen we morgen het overwinnend leven dan moeten we ons ’s avonds voorbereiden in het begin van de dag. Dat betekent op tijd rust nemen zodat we Jezus kunnen volgen in Zijn gewoonte die beschreven staat in Jesaja 50:4: “De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen.”

Het is in de vroege morgen dat we geestelijk met kracht moeten gevoed worden en onze wedergeboorte moeten vernieuwen. We moeten bidden en strijden met God totdat de tegenwoordigheid van Zijn geest in ons hart een feit is en het doen van Zijn wil onze natuur wordt.

“Alle ware gehoorzaamheid komt vanuit het hart. Christus deed alles van harte. Als wij Hem binnenlaten, zal Hij zich vereenzelvigen met onze gedachten en bedoelingen. Hij zal onze harten en onze geesten één maken met Zijn wil, zodat wij, wanneer wij hem gehoorzamen wij dit van nature zullen doen. De gezuiverde en geheiligde wil zal haar grootste vreugde vinden in het dienen van Hem. Wanneer we God kennen zoals het ons voorrecht is om Hem te kennen, zal ons leven een leven zijn van voortdurende gehoorzaamheid” (Desire of Ages 668)

“Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;
die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.” 1 Petrus 2:21-24

Ben jij genezen door Christus? Heb je jouw lijden kunnen overgeven “aan Hem, die rechtvaardig oordeelt?”

Vele mensen gaan gewond door het leven door dingen die anderen hen hebben aangedaan. Misschien zijn ze mishandeld geweest door hun eigen familie of bespot en vernederd geweest op hun school of werk. Sommigen hebben zelfs dierbaren verloren door de roekeloosheid of boosheid van anderen. De wereld is vol wreedheden waarin mensen elkander leed toebrengen.
Jezus wil ons genezen door ons de kracht te geven om te vergeven zoals Hij ons vergeven geeft. Indien nodig kunnen we in Zijn genade zeggen: “Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen.” Door Hem kunnen we allen vergeven tot en met Adam door wie we onze zondige natuur hebben overgeërfd. Elke bitterheid kan Hij uit ons verwijderen.
We moeten niet wachten tot de veroorzaker van het leed berouw betoont of boete doet, we kunnen iedereen in ons hart vergeven. Dit is de gezindheid van God.

“Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.” Ef. 4:31, 32; 5:1, 2

Wees bereid voor je vijand te sterven-te sterven aan jezelf, opdat ook Hij de liefde van God zou zien naar het voorbeeld van Jezus.
”Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons” Rom 5:8

“De Christen hoeft geen enkel van zijn zondige gewoonten en karaktergebreken te koesteren.” Zelfs al vinden we dat de schuld daarvan bij hen ligt die ons allerlei leed hebben aangedaan. “Jezus biedt ons de vernieuwing van ons denken aan naar de gelijkenis van Zijn denken. Wat ook de aard van je gebreken mag zijn, de geest van God zal je in staat stellen ze te onderkennen en je genade geven om ze te overwinnen.” (Sons and Daughters of God p. 349)

Terug pagina 2 pagina 4