De boodschap van de tweede engel; babylon is gevallen

 

De boodschap van de tweede engel

Let op voor menselijke tradities
Oprechtheid is niet voldoende
Oud en Nieuw Verbond

Geloof dat werkt
Gehoorzaamheid door genade
De wet vergaat nimmer

Volmaaktheid in Christus
De nieuwe schepping stelt ons in staat te gehoorzamen
Jezus had geen voordeel over de geheiligden

Geloof dat gehoorzaamheid brengt, redt
In Christus is er vrijheid van zonde
Christus compenseert onze tekortkomingen
In de gemeenschap met God zondigen we niet
Misleidt jezelf niet

De zonde brengt scheiding tussen God en ons

Als we zondigen zullen we sterven

We worden gerechtvaardigd door geloof dat werkt

Jezus bewoont geheel het hart of Hij bewoont het niet

Romeinen 7 versus Romeinen 8
Heiligmaking is steeds verder gaan in de overwinning
Vrijgemaakt en toch zondig

Onderzoek jezelf

Bestraf de zonde en vermaan de zondaar

Man en vrouw zijn gelijkwaardig maar niet in alles gelijk
Toets alles
Valse leraren zullen verderfelijke ketterijen brengen
Zij zullen de Geest der Profetie verwerpen
De fundamenten van ons geloof
Waarschuw de mensen met een luide roepLet op voor menselijke tradities

De tweede engel roept: “Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.”

Wie of wat is Babylon? Overal in de Bijbel komt Babylon naar voor als een religieuze politieke macht die zich verzet tegen God en Zijn volk. (Gen 11:1-9; Daniel 3, 4) Het is de verzameling van alle valse wegen tot verlossing en aanbidding die aan de mensen van deze wereld worden opgedrongen. De koning van deze valsheid is de Satan zelf (Jes 14:12-14) De geest van Babylon manifesteert zich in allen die de menselijke krachten verheffen boven Gods kracht en zich een eigen systeem van aanbidding aanmeten waarmee ze God neerbrengen in de plaats van Hem te verheffen. Het is die zelfde geest die zich manifesteert in de moderne vormen van aanbidding waar elke stijl en vorm is toegelaten en waar het beeld van God een creatie wordt van de menselijke redenering. Terwijl in de ware aanbidding heilige engelen voor Gods troon hun aangezicht bedekken en roepen: ”heilig, heilig, heilig,” wordt in het Babylonische systeem Gods heiligheid neergehaald door ongepaste vormen van aanbidding die hun uiting vinden in de muziek, de lichaamshouding, de prediking enz.

Alhoewel het lijkt dat het systeem van Babylon groot succes kent(Op 13:8) –het is niet omdat iets succes kent dat het van God komt—kondigt de engel de val van Babylon aan.

Wat is “de wijn van de hartstocht zijner hoererij?” Hoererij verwijst naar afval van de levende God door het aanhangen van valse leer. De wijn is het mengsel van deze valse leer die de mensen dronken maakt. Enkele van deze valse leerstellingen zijn: de onsterfelijkheid van de ziel, de redding zonder de gehoorzaamheid aan Gods geboden, het bestaan van de hel, de evolutietheorie, de redding door goede werken, de viering van de zondag, de gelijkheid van de seksen wat betreft het rollenpatroon, verderfelijke vormen van aanbidding enz..

De enige manier om te ontsnappen aan de bedwelmende invloed van Babylon is een persoonlijke relatie met de Heer en een kennis van Zijn woord door persoonlijke studie onder de leiding van Gods Geest. Het is niet omdat we naar een kerk gaan, die Gods uitverkoren volk is voor de eindtijd, dat we veilig zijn voor de wijn van Babylon. Het is droevig om zeggen, maar er zijn sommigen onder Gods volk die van de wijn drinken en ze willen delen met anderen. Wat we nodig hebben, is de geest van de gelovigen te Berea; Hnd 17:11  “en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.”

“We moeten erop toezien dat niemands argumenten ons afleiden van een grondige studie van de Bijbelse waarheden. De meningen en gewoonten van mensen moeten niet aangenomen worden als hadden ze goddelijk gezag. God heeft in Zijn woord duidelijk gemaakt wat de plicht is van elke mens, en we mogen ons niet laten afbrengen van de grote maatstaf der gerechtigheid. Hij zond Zijn eniggeboren Zoon om ons tot voorbeeld te dienen, en zei ons naar Hem te luisteren en Hem te volgen. We moeten ons niet laten afbrengen van de waarheid zoals ze is in Jezus omdat groten en aanzienlijken hun ideeën plaatsen boven een duidelijk “zo zegt de Here”(Fundamentals of Christian Education, p.128).

“Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.” Gal 1:7

Laten we daarom dagelijks ons manna eten!

“Jezus zeide tot hen: Ziet toe en wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën.” Mt 16:6. 
De Farizeeën en de Sadduceeën waren de conservatieven en liberalen in Jezus’ tijd. Beide hadden in tal van zaken het rechte pad van Gods Woord verlaten en beriepen zich op menselijke filosofieën en tradities. Maar de Schrift waarschuwt: “Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.” Col 2:8

Zij die zich houden aan het Woord van God en spreken met een “er staat geschreven” krijgen verkeerdelijk het etiket conservatief opgeplakt, net zoals iemand die zich houdt aan de gehoorzaamheid van Gods geboden het etiket legalist opgeplakt krijgt. De verlossing in Jezus Christus beoogt juist een getrouwheid en gehoorzaamheid aan het Woord en prijst degenen die door Gods genade daartoe gekomen zijn. “Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is (d.i. het Woord Gods) ; en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid.” Rom 6:17, 18

Er zijn sommigen in de kerk die gedronken hebben van de wijn van Babylon. “Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.” Gal 1:7  Tot hen zegt de Heer: “Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen.” Markus 7:8

“De weg waarop Satan onze eerste ouders leidde, is dezelfde waarop hij vandaag vele Christenen leidt. Hij overspoelt de wereld met aangename vertelsels. Met alle mogelijke middelen waarover hij beschikt probeert hij de mensen te verhinderen om die kennis van God te verkrijgen die hen tot verlossing brengt.

We leven in een tijd van grote kennis; maar veel van wat licht wordt genoemd is een poort naar de wijsheid en kundigheden van de Satan. Vele zaken worden als waarheid naar voor gebracht, maar dat moet alles zorgvuldig en met ernstig gebed onderzocht worden; want daaronder kunnen schoonschijnende listen van de vijand zijn. Het pad van de leugen blijkt dikwijls heel dicht bij het pad van de waarheid te liggen. Het is nauwelijks te onderscheiden van het pad dat naar heiligheid en naar de hemel leidt. Maar de geest die verlicht wordt door de Heilige Geest kan zien dat het afwijkt van de rechte weg. Na een tijd is te merken dat de twee een heel andere richting uitgaan” (Testimonies 8, pp. 290, 291)

Zij die vandaag drinken van de wijn van Babylon door daar wijsheid en kennis te zoeken doen wat beschreven staat door de profeet Jeremia: “Ontzet u daarover, o hemelen, huivert en weest ten diepste ontroerd, luidt het woord des HEREN,want mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.” Jer 2:12

Er is maar één remedie tegen deze betoverende invloed: “Mijn zoon(dochter), vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden…Dat liefde en trouw u niet verlaten…Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad. Spr 3:1-7


Babylon: “Allen wie oprecht leven zullen gered zijn.”
Gods Woord: “Oprechtheid is niet voldoende.”

    “Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.” Spr 14:12

God heeft ons Zijn Woord gegeven als een betrouwbare Gids. Als wij het Woord hebben, hebben wij de gelegenheid om Gods wil te kennen. Onwetendheid is dan het gevolg van onze nalatigheid om dat Woord te bestuderen. In deze onwetendheid lijken sommige paden recht maar ze leiden tot misstappen en zonden die het gevolg zijn van deze onwetendheid en waarvoor er geen excuus bestaat.

“Wie op zijn eigen verstand vertrouwt, is een dwaas,
wie wijsheid als leidraad heeft, ontsnapt aan alle gevaar.” Spr 28:26 “en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.” 2Ti 3:15

Elke gedachte, elk argument hoe mooi het ook klinkt moet aan het Woord getoetst worden. Alles moet beantwoord worden met een “er staat geschreven.”

Eva is gevallen omdat ze dat niet deed. Haar minachting voor en ongeloof in Gods Woord heeft verschrikkelijke gevolgen gehad. Is deze les voor ons niet voldoende? Moeten wij keer op keer dezelfde fout maken door onze eigen redeneringen en die van anderen te volgen zonder ze te toetsen aan het Woord. Op deze manier bouwen wij aan onze eigen vernietiging.

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis(van Gods Woord).” Hosea 4:6

Velen hebben in zich een vreemd vuur dat wordt aangewakkerd door hun eigen ijdele filosofieën en hun charisma brengt vele volgelingen voort uit de menigte die niet geleerd heeft Gods Woord als hun enige betrouwbare Gids te nemen.

“Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.” Rom 10:2, 3

“Oud noch jong zullen voor hun onwetendheid verexcuseerd worden. Zij zullen niet vrijgesproken worden van de straf die komt met de overtreding van Gods wet; want zij hebben ter hunner beschikking een getrouwe voorstelling van deze wet, de principes en de eisen ervan. Het volstaat niet om goede intenties te hebben; het is niet genoeg om te doen wat men zelf juist vindt of wat de predikant zegt. De redding van zijn ziel staat op het spel, en hij moet de Schrift voor zichzelf onderzoeken. Hoe sterk zijn eigen overtuigingen ook mogen zijn, hoe sterk zijn vertrouwen mag zijn in de woorden van de predikant, dit mag niet zijn fundament zijn. Hij heeft van God een Gids gekregen die hem begeleiden moet bij elke stap op zijn reis naar het hemelse koninkrijk, en hij zou op deze weg niets naar eigen inzicht moeten doen” (Great Controversy, p. 598)

“Laat niemand zichzelf voorspiegelen dat God voldoening zal nemen met zijn oprechtheid ongeacht zijn geloof of zijn gehoorzaamheid. God verwacht van Zijn kind volmaakte gehoorzaamheid” (1 Selected Messages,  p. 374)

Zijn leven moet zich verenigen met de enige Volmaakte Gehoorzame die zegt: “Als gij in mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij” Joh 8:31

1Jo 2:14  “Ik heb u geschreven, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen.”

 

Babylon: De Joden werden gered onder het Oude Verbond
Waarheid: Er is alleen redding onder het Nieuwe Verbond

Iedereen heeft wel eens een belofte gemaakt aan God en ze daarna spoedig gebroken. Zo ging het ook met de Israëlieten toen het Oud verbond werd gemaakt.Na het geven van de wet zeiden ze: “Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen en daarnaar zullen wij horen.” Ex 24:7 Maar spoedig daarna aanbaden ze het gouden kalf.
Waarom dan maakte God dat verbond met hen? Als een goede opvoeder wilde Hij hen bewust maken van hun ware toestand, Hij wilde hen tot de conclusie brengen die de man in Romeinen zeven maakte.
Die man had de wet gehoord en hij had ingezien dat de wet goed was maar hij stelde vast: “Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet.” Rom 7:18 de conclusie die hij maakte was dat hij een Verlosser nodig had: “Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?”

Doorheen het Oude Verbond wilde God hen brengen naar het verbond dat Hij met Abraham had gesloten het verbond van genade. Isaak was de vrucht van Gods belofte die Hij kon tot stand brengen door het geloof van Abraham. Isaak was een beeld van de beloofde Verlosser. De verlossing in Christus is de vrucht van Gods belofte een belofte die niet kan verbroken worden en tot stand komt in ons leven door geloof.

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Ef 2:8

Onder het Oude Verbond was het aan Israël om in eigen kracht te gehoorzamen maar zij faalden. Deze toestand is niet beperkt tot het Oude Testament. Wij kunnen ook onder het Oude Verbond leven wanneer wij proberen te gehoorzamen op onze eigen manier. Onze ervaring zal dan een zijn van vallen en opstaan, ontmoediging en afvalligheid zoals de geschiedenis van het OT weergeeft.
God echter nodigt ons uit te leven onder het Nieuwe Verbond.

“Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israel sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.” Jer 31:33

“Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt” Eze 36:27

Hoe gaan wij het Nieuwe Verbond binnen? Jezus antwoord aan een man die onder het Oude Verbond leefde was: “Nog een ding komt gij te kort: verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, volg Mij.” Luc 18:22
Wij gaan het Nieuwe Verbond binnen door te kiezen om alles op te geven om Hem te winnen en Hem te laten doen naar Zijn welbehagen, gemotiveerd door zijn liefde en gelovend in Zijn goedheid en kracht.

“Want de liefde van Christus dringt ons.” 2 Cor 5:14

 

Babylon: Geloven in Jezus zonder werken is voldoende om de hemel binnen te gaan.
Waarheid: Geloof in Jezus dat werkt is nodig om de hemel binnen te gaan.

Babylon heeft een vorm van aanbidding die geen verandering brengt van de menselijke natuur. Daar wordt een god aanbeden die redt in de zonden. Heiligen zijn bevoorrechten die we kunnen bewonderen.
Christus echter heeft door Zijn verdiensten alle mensen zonder aanzien des persoons toegang verleend tot alle bronnen van goddelijke kracht om ons te veranderen naar Zijn beeld. De prijs die Hij daarvoor betaalde; Zijn dood aan het kruis, is een openbaring van Gods liefde. De reden waarom velen verloren gaan is hun onverschilligheid tegenover deze liefde. Maar zij die door Zijn liefde gewonnen werden zeggen: “Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.” 2 Cor 5:14

Door de schuld van elke mens te betalen kunnen allen aanspraak maken op de hemel maar om er binnen te gaan moeten ze hervormd worden door Zijn inwonende Geest. “Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens.” Titus 3:5-8

Christus heeft de hemelpoorten met zijn bloed geopend maar niemand die niet door dat bloed gereinigd is van zonde zal daar binnengaan. Het bloed dat de schuld heeft betaald voorziet ook in de reiniging van Zijn gemeente. “Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.” Ef 5:25

“Inwonende gerechtigheid wordt gezien door uiterlijke gerechtigheid. Hij die met gerechtigheid vervuld is, is niet hardvochtig en onvriendelijk, maar elke dag groeit hij naar de gelijkenis van Christus, en gaat van overwinning tot overwinning. Hij die geheiligd is door de waarheid is zelf-beheerst en zal in de voetstappen van Christus volgen totdat genade opgaat in heerlijkheid. De gerechtigheid waardoor we worden gerechtvaardigd wordt ons toegeschreven: de gerechtigheid waardoor we geheiligd worden, wordt ons medegedeeld. Door de eerste maken we aanspraak op de hemel door de tweede worden we klaargemaakt om daar te wonen” (Messages to Young People, p. 35)

 

Babylon: Legalisme is een weg tot verlossing
De waarheid: We worden gered door genade die gehoorzaamheid bewerkt.

Zij die volharden in de gehoorzaamheid aan de geboden Gods en de noodzaak aan gehoorzaamheid verkondigen, worden dikwijls verweten legalist te zijn. Wat is een legalist eigenlijk? Een legalist is iemand die zich strikt houdt aan de letter van de wet. Hij beseft echter niet dat de wet van God geestelijk is wat inhoudt dat ze alleen door een geestelijk mens kan gehouden worden. “Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik” Ro 7:14  Een goed voorbeeld van legalisme kunnen we vinden bij de schriftgeleerden. Hun gehoorzaamheid was een uitwendige vorm van gehoorzaamheid, geen gehoorzaamheid die voortkwam uit een hart dat gebroken werd door het besef van zondigheid en hernieuwd werd door de liefde Gods. Jezus was een grote tegenstander van legalisme maar gehoorzaamde de wet volkomen. Zijn afkeer van legalisme blijkt uit Zijn woorden tegen de schriftgeleerden:
“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Gij blinde Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden.” Matt 23:25
Een legalist is iemand die zichzelf en anderen veel uiterlijke regels oplegt maar hij heeft geen deel aan de geest van Christus en begaat in zijn gedachten de zonden waarvan hij anderen veroordeelt.

“Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting.” Matt 23:28

Is een legalist dan iemand die in werkelijkheid de wet veracht? Ja, want hij heeft geen liefde tot God zoals de wet beveelt: “Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod.” Het is precies die liefde tot God die ons ertoe brengt Hem te gehoorzamen. “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.” Joh 14:15 

Legalisme komt vanuit een zondig verlangen om in de ogen van anderen heiliger te lijken dan de andere of uit angst voor Gods oordeel. Legalisme onderwerpt zich niet aan God maar is een menselijke weg tot verlossing, een Babylonisch systeem. Legalisme is zo gevaarlijk omdat het leidt tot de ergste vormen van hypocrisie en zelfgerechtigheid.

“Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand.
Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.” Rom 10:2, 3

De gehoorzaamheid van de heiligen echter is het werk van God dat door het geloof in hen wordt uitgewerkt.
“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”Ef 2:8-10
“En in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.” Flp 3:9 

Terug pagina 2