index sitemap advanced
De boodschap van de eerste engel
De eerste engel; een zendingsbeweging in de tijd van het oordeel.
Vreest God en geeft Hem eer
Want het uur van Zijn oordeel is gekomen
 

De eerste engel; een zendingsbeweging in de tijd van het oordeel.

“En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” Openbaring 14:6-7

De engel - een boodschapper - die Johannes ziet in het visioen verwijst naar de zendingsbeweging die God in het leven heeft geroepen bij het begin van Zijn oordeel. Dit oordeel is volgens de profetieën van Daniël 7, 8 en 9 begonnen in 1844. Deze zendingsbeweging heeft als doel mensen voor te bereiden op de komst van de Heer. Zij doet dit door de verkondiging van het woord, het eeuwige evangelie, dat alleen in staat is mensen te veranderen naar de gelijkenis van God. Zij die zullen staan in de dag van Zijn komst en Hem zullen aanschouwen, zullen in karakter aan Hem gelijk zijn zoals Johannes zegt in 1 Joh 1:2: “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.” Deze zendingsbeweging verkondigt ook een aantal bijzondere waarheden met betrekking tot de gebeurtenissen van de eindtijd. De Schrift zegt in Marcus 13:22, dat er in de laatste dagen,"valse christussen en valse profeten" zullen "opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden." Over de mens der wetteloosheid die zich tegen God verzet zegt 2 Thessalonicenzen 2:9, "Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen." Daartegenover staat de boodschap van de drie engelen die de ogen opent voor deze misleidingen en ervoor zorgt dat de "uitverkorenen" niet misleidworden.

Welke zendingsbeweging heeft God in het leven geroepen bij het begin van Zijn oordeel om dit oordeel aan te kondigen, de waarheden te verkondigen die in staat zijn de mens te doen staan in dag van Zijn komst en te waarschuwen voor de bijzondere misleidingen van de eindtijd? Kan dit de zendingsbeweging van de Zevendedags Adventisten zijn? Een juist antwoord daarop kan enkel gegeven worden door een studie van de geschiedenis en leer van deze beweging.

Deze zendingsbeweging heeft de opdracht gekregen om aan elke mens het evangelie in haar volheid te prediken. Dit evangelie laat ieder mens weten dat Christus de zonden kan vergeven en kan verlossen van de macht van de zonde. Hij bekleedt niet alleen met Zijn gerechtigheid maar maakt het ook een levend principe in hen die hem aannemen, zodat het denken wordt vernieuwd en de mens herschapen wordt tot een dienaar van de gerechtigheid en een medewerker met God.  

De beweging die God in het leven heeft geroepen, mag het evangelie niet brengen als een levensloze theorie maar als een levende kracht die het leven verandert. Hun leven moet getuigen van de waarheid en de kracht van het woord. God verlangt dat zij die Zijn genade ontvangen getuigen zouden zijn van Zijn kracht. Zoals Paulus zouden zij God voortdurend moeten loven: 2Co 2:14:  “Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren.” Zij moeten een levende getuigenis zijn van het werk van Christus dat als doel heeft: “zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.” Efe 5:27 

De waarheden die hen toevertrouwd zijn eisen van hen een getuigenis van de almacht van God in hun leven.

“Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.” Romeinen 1:16, 17

Zolang de mens zich niet geheel overgeeft aan de reddende kracht van de Verlosser kan hij alleen maar zeggen: “Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik.” Romeinen 7:18, 19

Wanneer hij echter gedrongen door de Geest van God zijn leven aflegt en sterft aan zichzelf, zal God in Hem datgene tot stand brengen wat hij zelf onmogelijk kon doen. Het kind van de belofte aan Abraham beloofd, werd pas verwekt toen Abraham zich in vol vertrouwen aan God gaf. Zo is het ook met het nieuwe leven waarin de macht van de zonde is verbroken en de wil van God heerst. Dit leven komt tot stand in elke ziel die zich gelovig onderwerpt aan het Woord Gods. Door ons gelovig te onderwerpen worden we in staat gesteld rechtvaardig te handelen.

Toen de man van Romeinen 7:18, 19 dit deed sprak hij geheel anders: “Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.” “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.” Fil. 4:13

Het is Gods grootste verlangen u “naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht,” te sterken, “ door zijn Geest in de inwendige mens,
opdat Christus door het geloof in uw harten woning make… opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.” Ef. 3:16-19

Om het evangelie met succes te brengen moeten de woorden van het evangelie in het eigen leven gestalte hebben gekregen. De enige weg waarop dit kan gebeuren staat beschreven in Jakobus 4:7: “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.” Wanneer God tot ons nadert vervult Hij zijn belofte,: “Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt” Eze 36:27.   De kracht van de Geest die God ons schenkt wanneer wij ons geheel aan Hem geven is de kracht van de Almachtige zoals die zich bevond in het leven van Jezus. Zijn leven wordt ons leven zoals geschreven staat:
“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven” Joh 1:12. Van de kinderen Gods wordt gezegd: “Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren” 1 Joh 3:9.  daarom dat zij  “onberispelijk en onbesmet” zijn, “onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld” Flp 2:15.

 Wij kunnen tot God komen zoals wij zijn maar God aanvaardt niet dat we blijven zoals we zijn. De godsdienst van de Bijbel is geen godsdienst van aanvaarding zoals we die de dag van vandaag in vele gemeenten vinden. De ware godsdienst is er een van herschepping waar God de zondaar bevrijdt van zijn oude zondige leven en in hem het leven van Christus tot stand brengt.

Wanneer het hart vernieuwd is door de inwerkende kracht van Gods Geest dan zal het leven daarvan getuigen; de vruchten van de Geest zullen zichtbaar zijn zoals ze dat waren in het leven van Jezus in gedachten, woorden en daden. Jezus sprak met gezag en zo ook zullen zij spreken die hun leven hebben prijsgegeven om vervuld te worden met de Geest van Christus. Dit alleen zal kracht geven aan de boodschap en vele zielen die smachten naar bevrijding, zullen gewonnen worden voor de waarheid.

Beste lezer, ben je gestorven aan jezelf? Heb je gehoor gegeven aan Jezus woorden in Lu 14:27, 33: “ Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn.”

Indien je werkelijk zijn discipel bent; de bereidheid hebt om alles te geven voor Hem die alles gegeven heeft voor jou,
“Indien jij dan met Christus gestorven (afstand doen van al wat je hebt, je kruis dragen) bent, geloof jij, dat jij ook met Hem zult leven, daar jij weet, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor jou vaststaan, dat jij wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in jouw sterfelijk lichaam, zodat je aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stel je leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stel je ten dienste van God, als mens, die dood is geweest, maar thans leeft, en stel jouw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.” Rom 6:8-12 (schuine letters; door mijzelf aangepaste tekst)

Indien wij in de Here zijn zegt de Schrift: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God…” 2 Cor 5:17

Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is; en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Rom 6:17, 18.

" om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht." Col 1:10, 11

“En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.” Flp 1:9-11

Deze ervaring van verlossing, zo duidelijk naar voor gebracht in Gods Woord, is de kracht van Gods leger dat uitgezonden is met de boodschap van de drie engelen om zielen te winnen voor Zijn koninkrijk en hen toe te bereiden voor de dag van Zijn komst. Het getuigenis van hun eigen leven is veel krachtiger dan alle menselijke en wereldse methodes die gebruikt worden om anderen te overtuigen.

 

Vrees God en geef Hem eer

“En hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer.” Op 14:7

Hoe kunnen wij God eer geven? Wat is God voor ons? Toen Gods Zoon op deze aarde kwam kreeg Hij de naam Immanuel (Matt 1:23) wat betekent God met ons. De engel had Maria ook gezegd dat ze Hem de naam Jezus moest geven. Mt 1:21: “ Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven.” De naam Jezus betekent Verlosser. Mt 1:21: “Want Hij is het die zijn volk zal redden(verlossen) van hun zonden.” Merk op dat er niet staat “in hun zonden.” Wanneer de Here ons verlost maakt Hij ons gehoorzaam aan Zijn wil, Eze 36:27:   “Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.” En Hij bevrijdt ons van alle ongerechtigheid, Tit 2:14: “die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.” Wanneer ons leven getuigt van de verlossing en wij de Verlosser kenbaar maken in ons karakter geven wij God eer.

Sprekende over zijn verlossing zei Paulus: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Gal 2:20  De mensen zien in ons niet meer het karakter van het oude leven. “Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.”Ga 5:24  Het is zijn gebed dat ook anderen deze verlossing persoonlijk mogen ervaren: “Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader,naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Ef 3:14-19

Gods Geest dringt ons om Zijn Woord te bestuderen. Hij schrijft dat Woord in het hart en herschept ons zo naar Gods gelijkenis. Door de inwoning van het Woord schijnt het licht van Gods heerlijkheid in ons leven en wordt God geëerd.

“Wij naderen het einde van het oordeel, en zij die de waarschuwingsboodschap aan de wereld brengen moeten zuivere handen en harten hebben. Hun leven moet met God verbonden zijn. Hun gedachten moeten heilig en zuiver zijn, hun ziel onbesmet. Hun lichaam, ziel en geest moet een zuiver offer zijn voor God. Iets anders kan Hij niet aannemen.” (Testimonies to Ministers, p.426)

“Reinigt u, gij die de vaten des HEREN draagt.”  Jes 52:11

Terug pagina 2