Jezus Christus ons Dagelijks Manna
index sitemap advanced

Citaat van de week

“Ware heiligmaking is niets minder dan dagelijks aan je zelf sterven en je wil overeenstemmen met de wil van God." ST Sept. 12, 1878 (1878) 


 

Jezus Christus ons dagelijks manna

Waarom Dagelijks Manna?

Manna was het voedsel van Gods volk terwijl ze 40 jaar in de woestijn verbleven.
Elke dag voor zonsopkomst, behalve de Sabbat, verzamelden ze dit manna. Het manna gaf hen leven en gezondheid.
Het manna verwees naar de Messias, Jezus Christus, degene die ons tegemoet komt om ons leven te geven, eeuwig leven.
Jezus Christus sprak: "Ik ben het levende brood-het manna, dat uit de hemel nedergedaald is." Johannes 6:51

Jezus Christus is degene die zichzelf ontledigd heeft en nedergedaald is om mij te ontmoeten. Hij heeft het initiatief genomen om zich aan mij kenbaar te maken, want ik was het spoor bijster.
In Hem is mijn kracht en leven. Ik getuig dat Zijn woord: "Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat." (Matteus 4:4) waarheid is.
Jezus Christus is dat levende Woord dat mijn leven heeft herschapen.
Daarom is Jezus Christus de eerste die ik elke dag wil ontmoeten. Hij voedt mij met Zijn Woord en door dat Woord wordt ik gedragen.

Door deze dagelijkse ontmoeting leer ik Hem ervaren zoals Hij hieronder beschreven staat, degene die belooft heeft: "Ik ben met u al de dagen" Matteus 28:20

" Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt." Joh 17:3

 

Waarom Jezus Christus?

Jezus Christus is Hij "die zijn volk zal redden van hun zonden." Mat. 1:21
Zonden? Alles waarmee ik mijzelf en anderen leed aandoe.

Jezus Christus is "God met ons" Mat. 1:23
Niet God veraf.

Jezus Christus is degene die de mens werkelijk vrij maakt:
"Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt." Gal. 5:1
Vrij om dat te doen wat goed doet aan mijzelf en aan anderen.

Jezus Christus geeft ons vrede: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u" Joh. 14:27

Jezus Christus zegt: "Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren." Fil. 4:6-7

Met Jezus Christus is niets onmogelijk: "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft." Fil. 4:13

Jezus Christus geeft kracht in zwakheid: "Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid." 2Cor 12:9
Geef toe, we hebben veel zwakheden.

Jezus Christus maakt ons altijd overwinnaars: "Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus." 1 Cor 15:27

Jezus Christus vergeeft ons: " Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam."Hand 10:43

Jezus Christus vernieuwd ons denken: "een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste" Eze. 36:26

Jezus Christus zegt: "ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid." Joh 10:10

Jezus Christus nodigt je uit: " Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven" Matt. 11:28

Terug

 

 

Stappen naar Christus

Weet jij hoe je tot Christus kunt komen en hoe je in Hem kunt blijven zodat je innerlijke vrede, overwinning en voortdurende vreugde mag ervaren? Dat is wat Hij belooft aan ieder die zich volkomen aan Hem toevertrouwt. Vele Christenen echter kennen een leven van ontmoediging, slavernij aan veelal verdoken zonden, zwakte in het gebed en een gebrek aan de vrucht van de Geest. Stappen naar Christus biedt bijbelstudies en overdenkingen die ons tonen hoe we een blijvende verbondenheid met Christus kunnen hebben waardoor we kunnen wandelen in de kracht van Zijn Geest.

Online Bijbelstudies - De Laatste Dagen

Uitgebreidde studies in vraag en antwoord over de bijbelse leerstellingen en profetieën met betrekking tot de eindtijd.

Onder de wet of onder de genade

Hoe zit dat nu met Gods wet? Zijn we in Christus gebonden om de tien geboden te houden of zijn we van de wet ontslagen? Kan een belijdend Christen onder de wet zijn?

Sabbat houden?

Bij de schepping, voor de zonde in de wereld kwam, schiep God voor de mens een ruimte van tijd; de zevende dag. Zoals de zon, de aarde, de lucht, de dieren en al het ander geschapene is de sabbat zoals Jezus zegt, "gemaakt voor de mens." Hij heiligde en zegende die dag. Samen met de mens beleefde God die dag in een geestelijke rust. Hebben wij enige reden om over de sabbatdag heen te lopen en onze eigen zaken te doen alsof de zevende scheppingsdag niet bestond? Is het vierde en enige gebod dat begint met, "gedenk de sabbat" dan van geen tel meer?

Het evangelie in gelijkenissen en symbolen

een ontdekking van het heiligdom
In het Oude Testament vinden we een wonderbaarlijk systeem van gelijkenissen en symbolen dat elk aspect van Christus' verlossingswerk onderwijst. Het heiligdom is een duidelijke onderwijzing van hoe God door Christus het probleem van de zonde zal oplossen. Door het heiligdom en de jaarlijkse feesten kon iedere gelovige een persoonlijke relatie opbouwen met Zijn verlosser. Er is nooit een andere naam geweest waardoor een mens kon behouden worden dan de naam van Jezus Christus. Hij is de verlosser in het oude en het nieuwe testament.

De boodschap van de drie engelen uit Openbaring 14

De boodschap van de drie engelen uit Openbaring 14 is een boodschap voor de tijd waarin wij leven. Je zal je misschien afvragen hoe ik daarbij kom? De drie-engelen boodschap begint met een element dat aangeeft dat dit inderdaad zo is.  De eerste engel zegt: “Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen.”Dat is goed nieuws! Dat betekent dat eindelijk een einde komt aan al het kwaad, al de ellende en het onrecht. Maar ben jij klaar voor het oordeel?

Het overwinnend leven

Een serie overdenkingen over wat Jezus Christus met ons en in ons wil bereiken.
Ontmoet Hem die werkelijk kan bevrijden en je nooit in de steek laat.

Zo zegt de Here

Allerlei nieuwe praktijken en leerstellingen waaien doorheen Gods laatste gemeenten. Door ze te toesten aan Gods woord kunnen we ervoor zorgen dat we door deze sterke winden niet weggeblazen worden.

God zegt: "dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt." 1 Joh 3:1
Ben je ziek of niet tevreden met de toestand van je gezondheid? In het bovenstaande vers ligt de belofte dat Hij in alles heeft voorzien om gezond te zijn. Er zijn acht natuurlijke remedies in Gods schepping waardoor ieder mens tot genezing kan komen en gezondheid kan genieten. Leer deze acht eenvoudige remedies kennen.

Zevende dags adventisme, een ketterij?

Volgens vele artikelen op het internet wel maar ook volgens de bijbel? Ga niet voort op wat anderen zeggen, bestudeer het voor jezelf.
Waarom ik zevende dags adventist ben.
Bijbelse en geschiedkundige argumenten.
Controversiële geloofspunten.

links

Belangrijke links voor verder studie over bijbelse profetie, Ellen White, gebedsleven, e.a.

 

 


Bezoekers

Hit Counter